Covid-19

29-03-2021 MEDEDELING VAN DE KBDB – Covid-19

Zoals reeds in een voorgaande mededeling aangekondigd, ontvingen wij de telefonische goedkeuring om, mits strikte toepassing van het door de KBDB opgestelde vademecum, leer- en wedvluchten in te richten.

Op 26/03/2021 mochten wij ook schriftelijke bevestiging ontvangen van het Kabinet van Minister David Clarinval en waarvan hierna, de vrije vertaling van de inhoud ervan, wordt opgenomen:

Goeiedag,

Hierbij bevestig ik u dat Minister David Clarinval, uw inkorvingsprocedure, in het kader van de organisatie van duivenwedstrijden, heeft goedgekeurd.

Deze inkorvingen moeten uitgevoerd worden in strikte overeenstemming met de sanitaire voorzorgsmaatregelen en -voorwaarden uiteengezet in het Koninklijk Besluit ter voorkoming van covid-19, dat beschikbaar is op de algemene informatiesite met betrekking tot COVID-19 (www. Info-coronavirus.be).

Dit koninklijk besluit legt de basisregels vast die moeten worden nageleefd in zake buitenbijeenkomsten en “social distancing”, regels waarmee in uw vademecum rekening wordt gehouden.

Emmanuel WART

Responsable de la Cellule Agriculture et Sécurité de la Chaîne alimentaire

Verantwoordelijk van de Cel Landbouw en Veiligheid van de Voedselketen

               ROYAUME DE BELGIQUE – KONINKRIJK BELGIË          

                        Cabinet de Monsieur David CLARINVAL

           Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME et de l’Agriculture, des Réformes

institutionnelles, et du Renouveau démocratique

           Kabinet van Mijnheer David CLARINVAL

           Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s en Landbouw,

Institutionele Hervormingen, en Democratische Vernieuwing

Nog meer goed nieuws bereikte ons vanuit de Franse federatie en meer bepaald dat vanaf 01/04/2021 eveneens leer- en wedvluchten mogen worden ingericht vanop Frans grondgebied.

Dit betekent dat vanaf deze datum de initieel voorziene vluchtprogramma’s 2021 kunnen worden afgewerkt en elke provincie, elke vereniging, iedere duivenliefhebber,… gelijktijdig en op een gelijke basis aan het sportseizoen 2021 kunnen beginnen.

Wij wensen iedereen een veilig, sportief en succesvol vluchtseizoen 2021.

De nationale voorzitter,                              De voorzitter van het NSC,

Pascal Bodengien.                                         Denis Sapin.


25-03-2021 MEDEDELING TER ATTENTIE VAN DE VERENIGINGEN EN LIEFHEBBERS – INRICHTEN VAN LEER-EN WEDVLUCHTEN

Na de persconferentie van de federale overheid van gisteren (24/03/2021) i.v.m. de verstrengingen, dewelke werden opgelegd teneinde de Covid-19 pandemie te bestrijden, werden de nodige telefonische contacten gelegd met de bevoegde federale overheidsdiensten.

De kabinetschef van Minister Clarinval heeft ons bevestigd dat wed- en leervluchten mogen worden ingericht MITS strikte opvolging van de voorwaarden, opgenomen in ons vademecum (zie bijgevoegd).

Wij geven hierna nogmaals de hoofdlijnen, vermeld in ons vademecum en DRINGEN ER OP AAN deze strikt op te volgen:

 • De liefhebbers en het personeel van de vereniging dienen verplichtend een mondmasker te dragen.
 • Inkorven op afspraak en met een afsprakenschema, opgesteld door het comité van de vereniging in overleg met de liefhebbers en volgens het aantal duiven. Deze afsprakenlijst dient in het lokaal te worden bewaard (voor eventuele traceerbaarheid).
 • Slechts 1 liefhebber, per inkorvingsrij, wordt in het lokaal toegelaten.
 • Voor lokalen met een grote infrastructuur kunnen eventueel 2 (of meer) inkorvingsrijen worden voorzien op voorwaarde dat de maatregelen van “social distancing” worden gerespecteerd.
 • Tussen de inkorvende liefhebber en de inkorver/ontvanger dient een plexiglas of een plastieken wand te worden voorzien zodat er geen contact is tussen de beide partijen
 • De liefhebbers wachten (op het voorafgaandelijk afgesproken uur), buiten het lokaal, hun beurt af in hun wagen.

Wij leggen nogmaals de nadruk dat het bijgevoegd vademecum GRONDIG dient doorgenomen te worden en STRIKT DIENT NAGELEEFD TE WORDEN. Zo niet, zullen er, bij een vastgestelde inbreuk volgende sancties worden opgelegd (toepassing art. 35 laatste § van de KBDB-statuten):

 • in geval van overtreding van de Covid-19 maatregelen, uitgevaardigd door de federale overheid en/of KBDB, zal de vereniging /de liefhebber een officiële waarschuwing vanwege de nationale raad van beheer en bestuur ontvangen.
 • Bij herhaling kan de nationale raad van beheer en bestuur de volgende maatregelen nemen :
 • DE VERENIGING kan voor een beperkte duur of definitief zijn inkorvingsbureel verliezen.
 • DE LIEFHEBBER kan een straf oplopen zoals voorzien bij art. 99 van het DLW. 

Wij hopen dat iedereen zijn gezond verstand gaat gebruiken en dit in het belang van eenieders gezondheid.

De afgelopen dagen was er heel wat tumult over het al dan niet mogen inkorven in de provincie Limburg en dit naar aanleiding van een schrijven van de provinciegouverneur. Het crisiscomité heeft hierin een duidelijke beslissing getroffen:

Artikel 15 paragraaf 5 van het MB stelt dat georganiseerde activiteiten, in het bijzonder door een club of vereniging, voor personen vanaf 19 jaar niet zijn toegelaten.

Duivenvluchten georganiseerd door een club of vereniging zijn dus niet toegelaten voor personen vanaf 19 jaar. Ook niet-professionele wedstrijden zijn op dit moment niet toegelaten.

Professionele sportieve wedstrijden en sporttrainingen kunnen wel plaatsvinden, maar enkel zonder publiek en dit op basis van artikel 15 paragraaf 6 van het MB.

 

Het werd dan nog niet duidelijk of we dit moeten beschouwen als professioneel of niet.

Na wat uitzoekwerk blijkt dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen niet-professioneel en professioneel door de duivensporters zelf.

Van zodra een wedvlucht geregistreerd is en telt als wedvlucht, is het een wedstrijd. Een leervlucht is dan een sporttraining.

De gouverneur heeft beslist, gezien het vademecum met maatregelen, waarbinnen deze vluchten plaats kunnen vinden, de duivensport wordt beschouwd als professionele sportieve activiteit.

Let wel: de locatie waar er wordt ingekorfd, moet wel binnen de kaders vallen van de mogelijkheden opgesomd in het MB (m.a.w. NIET in inrichtingen of delen ervan in de culturele, feestelijke of recreatieve sector)

Dit betekent dan ook dat wed- en leervluchten mogen worden ingekorfd in de provincie Limburg. We zijn er ons van bewust dat bepaalde verenigingen moeilijkheden gaan ondervinden om op hun huidige en reeds bestaande locatie in te korven.

Mocht dit het geval zijn voor uw vereniging, dan kunt u naar een andere locatie op zoek gaan. Hiervoor hebt u uiteraard de goedkeuring nodig van uw provinciaal comité en dienen de instructies, vermeld in het vademecum, voor wat betreft de inrichting van uw nieuwe locatie opgevolgd te worden.

Wij wensen iedereen een veilig en succesvol sportseizoen 2021.

Met vriendelijke groeten.
De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.


25-03-2021 MEDEDELING VAN DE KBDB INGEVOLGE DE VERGADERING VAN HET OVERLEGCOMITE VAN DE FEDERALE OVERHEID (24/03/2021) INZAKE COVID-19

In het kader van de bestrijdiging van de Covid-19 pandemie werden nieuwe maatregelen uitgevaardigd door de federale overheid.

De KBDB is actueel in onderhandeling met de kabinetten van de bevoegde federale ministers teneinde meer duidelijkheid te bekomen voor wat betreft het organiseren van de wedvluchten voor het komende weekend (27 & 28/03/2021).

Wij beseffen dat een duidelijke communicatie naar onze leden en onze verenigingen toe onontbeerlijk is maar hiervoor dienen wij uiteraard over officiële documenten van de bevoegde federale departementen te beschikken. Pas dan kunnen wij met een grust gemoed ons voorbereiden op de eerste vluchten van het sportseizoen 2021.

Wij vragen u dan ook om regelmatig onze website en onze Facebook pagina te consulteren. U zult begrijpen dat het nutteloos is om telefonisch contact op te nemen met de KBDB of vragen via e-mail naar de KBDB of zijn mandatarissen te richten tot zolang wij over geen officiële berichtgeving beschikken.

Wij verzoeken u dan ook nog een beetje geduld uit te oefenen en wij van onze kant beloven om zo vlug als mogelijk de genomen beslissingen van de federale overheidsdiensten te communiceren.

Hou het vooral veilig en gezond!

Met vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.


18-03-2021 Mededeling van de KBDB – Covid-19 

We herinneren u eraan dat de KBDB publiek blijft ontvangen in zijn kantoren maar ENKEL OP AFSPRAAK.

Ter herinnering, u kunt het overgrote deel van uw administratieve zaken per telefoon, per e-mail en via de post regelen.

Als u een beroep moet doen op onze KBDB-diensten :

 • Wij nodigen u uit om, ingeval van sportieve problemen, contact op te nemen met uw provinciale secretaris (voor meer info, raadpleeg onze KBDB-website www.kbdb.be)
 • De algemene KBDB-administratie blijft, in de voormiddag, bereikbaar per telefoon: 02/537.62.11 en de hele dag per e-mail admin@kbdb.be

Indien u toch een personeelslid wenst te spreken, dan kan u terecht in het KBDB-gebouw te Halle, na voorafgaandelijke afspraak. 

Houdt het vooral veilig en gezond!

Met vriendelijke groeten.
Voor de leden van de NRBB,
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.


11-03-2021 Mededeling ter attentie van de liefhebbers, verenigingen en vervoerders

Niettegenstaande ons leven reeds een jaar en nu nog steeds wordt gedomineerd door de Covid-19 pandemie kregen wij gelukkig HEEL GOED NIEUWS.

We staan aan de start van het sportseizoen 2021 en kregen bevestiging van het Kabinet van Minister Clarinval dat leervluchten en wedvluchten vanuit België mogen worden ingericht.

Vrije vertaling van het officieel ontvangen schrijven van het Kabinet van Minister Clarinval:

Geachte Heer,

Uw brief, opgenomen in uw e-mail van 03/03/2021, werd meegedeeld aan Minister David Clarinval, die hiervan, met veel aandacht, kennis heeft genomen.

De Minister is uiterst tevreden te vernemen dat de afwijkingen, die door het FAVV werden verleend, op de ophokregels in verband met de H5-epidemie, u in staat hebben gesteld om uw duiven uit te laten, ze op te leren en de hervatting van wedstrijden, binnen een aanvaardbare termijn, mogelijk te maken en dit in het welzijn en de conditie van uw “atleten”.

De beperkingen in de werking van verschillende sectoren, waaronder die van u, die verband houden met de COVID-19-pandemie, krijgen ook zijn volledige aandacht.

De heer Minister heeft er geen bezwaar tegen dat u de organisatie van wedstrijden hervat op basis van uw vademecum voor 2020.

Het vestigt uw aandacht op het Ministerieel Besluit betreffende maatregelen, ter voorkoming van covid-19, dat beschikbaar is op de algemene informatiesite van COVID-19 (www.info-coronavirus.be).

Dit Koninklijk Besluit legt de basisregels vast die moeten worden nageleefd voor wat betreft de buitenbijeenkomsten en “social distancing”, regels waarmee in uw vademecum goed rekening wordt gehouden.

Met vriendelijke groeten,

               ROYAUME DE BELGIQUE – KONINKRIJK BELGIË

                        Cabinet de Monsieur David CLARINVAL

           Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME et de l’Agriculture, des Réformes

institutionnelles, et du Renouveau démocratique

           Kabinet van Mijnheer David CLARINVAL

           Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s en Landbouw,

Institutionele Hervormingen, en Democratische Vernieuwing

Vanaf wanneer?

 • Leervluchten voor oude duiven en jaarlingen vanaf 16/03/2021
 • Wedvluchten voor oude duiven en jaarlingen vanaf 20/03/2021

Wat met leervluchten en wedvluchten vanuit Frankrijk?

Er mag geen enkele lossing worden uitgevoerd vóór 01/04/2021 op Frans grondgebied! Dit verbod is een beslissing van de Franse autoriteiten en de FCF. We zullen jullie uiteraard informeren van zodra wij hierover meer nieuws ontvangen vanuit de Franse Federatie.

U zult begrijpen dat voor de opstart van het sportseizoen 2021 de nodige voorzorgsmaatregelen in acht dienen te worden genomen. We mogen het vertrouwen van de Minister van Landbouw, dhr Clarinval, NIET beschamen. Hij heeft ons deze toelating verleend, waarvoor hartelijk dank.

Via deze link vindt u het vademecum 2021 met de te volgen regels en dit zowel door de verenigingen als door de liefhebbers.

Moeilijkheden om een document te openen?
U dient met de rechter muisknop op de tekst te klikken en ‘link openen in een nieuwe pagina’ te kiezen.

Deze richtlijnen dienen STRIKT nageleefd te worden.

Wij willen hiervoor dan ook de voorzitters, de leden van het bestuur, de medewerkers van al onze verenigingen evenals al onze liefhebbers op hun verantwoordelijkheid wijzen.

Gelieve te noteren dat de vereniging /de liefhebber, in geval van overtreding van de Covid-19 maatregelen, uitgevaardigd door de federale overheid en/of KBDB,  een officiële waarschuwing zal ontvangen vanwege de NRBB.

Bij herhaling kan de nationale raad van beheer en bestuur de volgende maatregelen nemen :

 • DE VERENIGING kan voor een beperkte duur of definitief zijn inkorvingsbureel verliezen.
 • DE LIEFHEBBER kan een straf oplopen zoals voorzien bij art. 99 van het DLW.

Wij wensen iedereen een fantastisch sportseizoen 2021!

Met vriendelijke groeten.

Namens de leden van de NRBB,

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.


10-11-2020 Mededeling van de KBDB – Covid-19
T.a.v.  de verenigingen

INDIENEN VAN DE HOKLIJSTEN 2021

Zoals u weet, zullen de liefhebbers binnenkort hun hoklijst binnenbrengen. De hoklijst moet voor 15 november in uw vereniging worden ingediend.

 • Wanneer de liefhebbers de hoklijsten binnenbrengen, vragen wij u om alle sanitaire maatregelen, dewelke u zeker en vast kent, na te leven teneinde geen enkel risico te lopen ;
 • Kies voor de betaling van de hoklijsten via de rekening van uw vereniging.

Op het moment dat alle lijsten in uw bezit zijn, moet u deze uiterlijk 1 DECEMBER 2020 indienen bij de betreffende PE.

Dit jaar vragen we u om ze niet via uw PE in te dienen maar om ze per post over te maken aan de nationale zetel van de KBDB op het adres Gaasbeeksesteenweg 52-54, 1500 HALLE.

Wij danken u voor uw medewerking.

Met vriendelijke groeten.

Voor de leden van de NRBB,
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.


4-11-2020 Mededeling van de KBDB – Covid-19

Op basis van de sanitaire maatregelen die actueel van kracht zijn, heeft de KBDB beslist om momenteel de aflevering van een toelating met betrekking tot de organisatie van openbare verkopen (art. 105 van het Nationaal Sportreglement) op te schorten.

Met vriendelijke groeten.

Voor de leden van de NRBB,
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.


3-11-2020 Mededeling van de KBDB – Covid-19

ZITDAGEN

Ingevolge de beslissingen genomen door de nationale veiligheidsraad ziet de KBDB zich genoodzaakt om te reageren en om maatregelen te treffen teneinde aan de nieuwe voorschriften te voldoen die van toepassing zijn met ingang van 02/11/2020.

Wat betreft de werking van de KBDB worden de in de provincies georganiseerde zitdagen tot nader order en zeker de komende 6 weken afgeschaft.

Met vriendelijke groeten.
Voor de leden van de NRBB,
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.


28-10-2020 Mededeling van de KBDB – Covid-19

In overeenstemming met de aanbevelingen en maatregelen van de regering in deze uitzonderlijke situatie rond het coronavirus (COVID-19), blijft de KBDB publiek ontvangen in zijn kantoren maar ENKEL OP AFSPRAAKDeze nieuwe bepaling is van toepassing VANAF 02/11/2020 t.e.m. 13/12/2020.

Ter herinnering, u kunt het overgrote deel van uw administratieve zaken per telefoon, per e-mail en via de post regelen.

Als u een beroep moet doen op onze KBDB-diensten :

 • Wij nodigen u uit om, ingeval van sportieve problemen, contact op te nemen met uw provinciale secretaris (voor meer info, raadpleeg onze KBDB-website www.kbdb.be)
 • De algemene KBDB-administratie blijft, in de voormiddag, bereikbaar per telefoon: 02/537.62.11 en de hele dag per e-mail admin@kbdb.be

Indien u toch een personeelslid wenst te spreken, dan kan u terecht in het KBDB-gebouw te Halle, na voorafgaandelijke afspraak. 

 Houdt het vooral veilig en gezond!

Met vriendelijke groeten.

Voor de leden van de NRBB,

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.


12-10-2020 Mededeling KBDB

Het vluchtseizoen 2020 loopt op zijn einde en niettegenstaande de covid-19 pandemie zijn we van mening dat het afgelopen seizoen als positief kan worden bestempeld.

Spijtig genoeg blijven de coronacijfers stijgen en moeten wij iedereen onder ons beschermen tegen dit virus.

Na het seizoen komt de periode van de vergaderingen in de schoot van de verenigingen/groeperingen evenals de kampioenendagen. Deze evenementen zullen, volgens de federale richtlijnen, worden gecontroleerd, toegelaten of geannuleerd.

De leden van de nationale raad van beheer en bestuur zijn begaan met de gezondheid van alle leden en dit is dan ook de reden waarom wij aandringen dat, indien een vergadering en/of kampioenenviering wordt ingericht in de schoot van uw vereniging  VOOREERST contact dient opgenomen te worden met het gemeente- of stadbestuur teneinde te vernemen of dergelijke manifestaties kunnen en mogen doorgaan en welke specifieke maatregelen in acht dienen genomen te worden. Zonder een dergelijke toelating kunnen de boetes enorm hoog oplopen (tot 750 EURO per vastgestelde overtreding).

Wij vragen dan ook aan alle verenigingen om het gezond verstand te laten spreken teneinde op een veilige manier de vergaderingen en kampioenenvieringen te laten doorgaan of desgevallend af te gelasten.

Hou het vooral gezond en neem geen risico!

Met vriendelijke groeten.

Namens de leden van de NRBB,
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.


31-08-2020 Mededeling van de KBDB – Covid-19

Vanaf 01/09/2020 ontvangt de KBDB opnieuw publiek in zijn kantoren.

We herinneren u eraan dat u kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken per telefoon, per e-mail en via de post regelen. Kom enkel naar Halle indien nodig !

Als u een beroep moet doen op onze KBDB-diensten :

 • Wij nodigen u uit om, ingeval van sportieve problemen, contact op te nemen met uw provinciale secretaris (voor meer info, raadpleeg onze KBDB-website www.kbdb.be)
 • De algemene KBDB-administratie blijft, in de voormiddag, bereikbaar per telefoon: 02/537.62.11 en de hele dag per e-mail admin@kbdb.be

Houdt het vooral veilig en gezond!

Met vriendelijke groeten.

Voor de leden van de NRBB,

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.


KBDB ontvangt 5000 mondmaskers van Chinese duivenliefhebbers  

Ook Chinese duivenliefhebbers hebben het hart op de juiste plaats.

Toen men in China vernam dat ook België, en in eerste instantie vooral de regio Sint-Truiden, te maken kreeg met een grote uitbraak van Covid-19 hebben ze meteen chirurgische mondmaskers geschonken aan de familie Herbots.

Nadat de mondmaskers getest werden op hun kwaliteit bezorgde de familie Herbots 5000 mondmaskers aan de voorzitter van de KBDB, de heer Pascal Bodengien.

De KBDB zorgt voor de verdeling van de maskers.

In mijn persoonlijke naam evenals in naam van de leden van de nationale raad van beheer en bestuur

maar vooral in naam van alle liefhebbers van de KBDB hartelijk dank.

Pascal Bodengien.

Nationaal Voorzitter.


04-08-2020 Mededeling van de KBDB – Covid-19

In overeenstemming met de aanbevelingen en maatregelen van de regering in deze uitzonderlijke situatie rond het coronavirus (COVID-19), ontvangt de KBDB geen publiek meer SINDS 29/07/2020 in zijn kantoren.

Op die manier helpen we om de verspreiding van het virus tegen te gaan door afstand tussen personen te bewaren.

Ter herinnering, u kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken per telefoon, per e-mail en via de post regelen.

Als u een beroep moet doen op onze KBDB-diensten :

 • Wij nodigen u uit om, ingeval van sportieve problemen, contact op te nemen met uw provinciale secretaris (voor meer info, raadpleeg onze KBDB-website www.kbdb.be)
 • De algemene KBDB-administratie blijft, in de voormiddag, bereikbaar per telefoon: 02/537.62.11 en de hele dag per e-mail admin@kbdb.be 

Houdt het vooral veilig en gezond!

Met vriendelijke groeten.

Voor de leden van de NRBB,

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.


De duivensport vandaag en morgen !

Zonder de helpende handen en al de vrijwilligers in onze verenigingen zouden we in deze tijd niet meer kunnen deelnemen aan wedstrijden !

We vragen met aandrang de regels STRIKT te volgen !   Animatie video corona

Daarom willen we aan iedereen die begaan is met onze sport en al aan de hulpverleners die dag en nacht in de weer zijn,  zeggen:

Dank u wel !!


28-7-2020 Mededeling van de KBDB – Covid-19

Beste liefhebbers,

Beste bestuursleden van de verenigingen,

Ingevolge de beslissingen genomen door de nationale veiligheidsraad en op advies van deze raad ziet de KBDB zich genoodzaakt om te reageren en om maatregelen te treffen teneinde aan de nieuwe voorschriften te voldoen die van toepassing zijn met ingang van 29/07/2020.

We vragen daarom:

Aan onze verenigingen:

Om in uw lokaal te waken over de naleving van de (soms strengere) normen van de gouverneur van de provincie of de burgemeester;

Om de ‘op afspraak’-procedure zoals voorzien in het “Covid -2020” handboek opnieuw te starten voor zowel inkorving als het uitlezen van de toestellen;

Om ervoor te zorgen dat deze afspraken voldoende gespreid zijn om wachtrijen te vermijden zelfs buiten het inkorflokaal.

Om deze afsprakenlijsten te bewaren.

Om de naleving van alle uitgegeven normen te waarborgen en compromisloos te zijn op dit gebied. Als een amateur ze niet respecteert, worden zijn duiven niet geaccepteerd voor inkorving. De KBDB zal zijn verenigingen ondersteunen.

Aan onze duivenliefhebbers:

Om de strikte naleving van algemene gezondheidsmaatregelen (social distancing, hydro-alcoholische gel, enz.) te verzekeren.

Om VERPLICHT bij aankomst in het lokaal een masker of vizier te dragen voor uw bescherming maar ook die van de anderen.

Om solidariteit te tonen en uw bezoek aan de vereniging te beperken tot de duur van de aan u toegewezen afspraak.

Wat betreft de werking van de KBDB worden de in de provincies georganiseerde zitdagen tot nader order en zeker de komende 4 weken afgeschaft.

De KBDB blijft operationeel en staat tot uw beschikking.

Bij een sportief probleem nodigen wij u uit contact op te nemen met de secretaris van uw provincie.

Wat de algemene administratie betreft, zal het nationale hoofdkantoor uw verschillende administratieve verzoeken (mutaties, duplicaten, enz.) behandelen.

Vanaf morgen en voor een minimumperiode van 4 weken zullen de centrale kantoren gelegen te Halle gesloten worden. Wij vragen u om van de schriftelijke werkwijze gebruik te maken (briefwisselingen, e-mail,..).

Het is niet met plezier dat we de beschermingsmaatregelen moeten opvoeren, maar dankzij een snelle en gepaste reactie nemen we samen alle voorzorgsmaatregelen om de duurzaamheid van onze hobby te waarborgen.

Met vriendelijke groeten.

Voor de leden van de NRBB,

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.


Mededeling van de KBDB – Covid-19

Spijtig genoeg wakkert het covid-19 virus weer aan en de Nationale Veiligheidsraad is vandaag weer samen gekomen en heeft ook een persconferentie gehouden.

De KBDB ziet zich dan ook verplicht om de maatregelen in de inkorvingsburelen en de daaraan verbonden drankgelegenheden opnieuw te verstrengen en dit in het belang van onze liefhebbers en de medewerkers in de verenigingen, dewelke ons zeer nauw aan het hart liggen.

Vanaf HEDEN 23/07/2020 is het verplicht dat IEDEREEN een mondmasker draagt in het inkorvingslokaal DUS zowel de liefhebbers als de medewerkers. Voor deze laatste groep kan een uitzondering worden gemaakt indien achter plexiglas wordt ingekorfd. De afstand van minimum 1,5 meter dient gerespecteerd te worden.

Het inkorven op afspraak wordt opnieuw aangeraden en dit in het kader van de contact-tracing. Zo niet, dient, per inkorving en voor iedere liefhebber, het uur van aankomst in het inkorvingsbureel te worden genoteerd. Deze lijst dient 14 dagen te worden bijgehouden.

Indien de liefhebber weigert een mondmasker te dragen in het inkorvingslokaal dient het bestuur hem hierop te wijzen en hem vriendelijke verzoeken een mondmasker op te zetten alvorens het inkorvingslokaal te betreden. Indien de liefhebber halsstarrig blijft weigeren een mondmasker te dragen, zal hem, uit veiligheid voor de andere liefhebbers en de helpers, de toegang tot het inkorvingslokaal worden geweigerd en zijn duiven zullen niet worden ingekorfd. De KBDB zal zijn verenigingen steunen mochten er zich problemen voordoen.

Voor de drankgelegenheid verbonden aan de vereniging zal ook een verstrenging worden doorgevoerd:

 • Mondmasker verplicht bij het betreden van de drankgelegenheid
 • Het personeel dient eveneens een mondmasker te dragen
 • Aan tafel mag het mondmasker worden afgezet maar de afstand van 1,50 meter tussen de verschillende bezoekers dient gerespecteerd te worden
 • Iedereen die zich in drankgelegenheid verplaatst van tafel naar buiten, naar het buffet, naar het toilet, …. dient verplichtend zijn mondmasker op te zetten
 • Aanwezigheidslijst dient verplichtend te worden bijgehouden met vermelding van het uur van aankomst. Deze lijst dient 14 dagen ter beschikking te worden gehouden.

Voor de rest blijven de andere veiligheidsmaatregelen van kracht zoals social distancing, het regelmatig wassen van de handen met water en zeep, ontsmetting van de handen met alcoholgel, …

Wij vragen iedereen bewust te zijn van de onrust gevende berichtgeving dewelke wij de afgelopen dagen opnieuw hebben mogen ontvangen aangaande dit zo dodelijke virus Covid-19.

Wij danken iedereen voor de medewerking in het belang een eenieders gezondheid.

Neem een voorbeeld aan Clement VAN HAUTE, één van de oudste actieve leden van de KBDB (bereikte op 16 juli de gezegende leeftijd van 101 jaar). Hij geeft hierbij het voorbeeld om de corona-maatregelen consequent toe te passen. Een voorbeeld ook voor de  jongere generaties.

Houdt het vooral veilig en gezond!

Met vriendelijke groeten.

Voor de leden van de NRBB,

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.


16/07/2020 – MEDEDELING VAN DE KBDB 

 1. COVID-19

Op het moment dat we dachten dat de covid-19 pandemie eindelijk onder controle was, kreeg iedereen, toch enigszins onverwacht, de verplichting om mondmaskers te gebruiken in winkels, bioscopen, …. Kortom op plaatsen waar veel mensen samenkomen in een beperkte ruimte.

Rekening houdend met de adviezen verstrekt door de GEES en de beslissingen die dienaangaande werden genomen door het crisiscomité van de federale overheid wensen wij, als KBDB, onze medewerkers in de verenigingen evenals al onze liefhebbers beschermen en werd de beslissing genomen om de mondmaskers opnieuw verplichtend te maken voor de liefhebbers evenals de medewerkers in de verenigingen. Voor deze laatste groep kan eventueel een uitzondering worden gemaakt indien achter plexiglas wordt ingekorfd en de afstand van 1,5 meter kan worden gegarandeerd met de andere medewerkers.

Wat met de cafetaria’s en drankgelegenheden, dewelke worden uitgebaat door de verenigingen?

 • De personen, belast met de bediening, dienen VERPLICHTEND een mondmasker te dragen
 • De bezoekers, net zoals in de cafés, dienen niet verplichtend een masker te dragen maar hier wordt wel de nadruk gelegd op het feit dat VOLDOENDE afstand dient te worden bewaard en op reguliere basis de handen worden ontsmet.

Wij vragen dan ook de medewerking van eenieder zodat op een veilige manier kan worden ingekorfd en toch ook kan worden genoten van een pintje onder vrienden.

De voorzitters van de verenigingen vragen wij om hun verantwoordelijkheid op te nemen en erop toe te zien dat de inkorvingen evenals het binnenbrengen van de toestellen op een veilige manier verloopt. Controles zullen uiteraard worden uitgevoerd.

2. NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN 2020

Gelieve te noteren dat de liefhebbers de tussentijdse rankings in de nationale kampioenschappen 2020 in de categorieën GROTE HALVE-FOND EN FOND kunnen terug vinden op de website van de KBDB:

In het menu Wedstrijden -> Tussenstand-Ranking-Kampioenschap

Met vriendelijke groeten.

Voor de leden van de NRBB,

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.


MEDEDELING van de KBDB – Covid-19

Zoals iedereen reeds via de pers heeft vernomen, heeft de federale overheid, na overleg met de experten van de GEES, beslist om vanaf morgen, 11/07/2020, mondmaskers te verplichten in winkels en andere plaatsten waar veel volk samen is.

Hierop aansluitend wenst de KBDB dan ook nogmaals de nadruk te leggen dat zowel voor de inkorvingen als voor het binnenbrengen van de toestellen in de verenigingen volgende maatregelen strikt dienen nageleefd te worden en sterk wordt aangeraden om een mondmasker te dragen:

Met vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.

Duivensport kan zo mooi zijn !

Ganse familie betrokken !

Familie Maes uit Wingene

Andy 35, Kim 34, Yana  10, Yara 8, yolene 5


Mededeling van de KBDB t.a.v. alle verenigingen en alle liefhebbers

A/ Aanmeldingen van verdwaalde duiven
Indien je met je smartphone een binnengekomen Belgische duif, dewelke niet je eigendom is, opzoekt via de KBDB-website krijg je onmiddellijk het telefoonnummer van de eigenaar. Door het telefoonnummer aan te klikken wordt onmiddellijk verbinding gemaakt met de eigenaar van het bij u binnengekomen duifje.
B/ Noodkoppelingen
Wij herinneren u eraan dat noodkoppelingen tijdens de inkorving zijn enkel toegelaten wanneer de duif reeds voorzien is van een elektronische ring en deze om één of andere reden defect is. In geen enkel geval mag een ingekorfde duif drager zijn van twee of meerdere elektronische ringen.
Elektronische ringen die om welke reden dan ook dienen vervangen te worden, dienen in de vereniging bewaard te worden tot einde van het seizoen.
Ingeval van noodkoppeling is de liefhebber verplicht deze duif te regulariseren vóór haar eerstvolgende inkorving.
C/COVID 19

Zoals iedereen weet is het risico voor besmetting Covid-19 nog lang niet voorbij en we zullen met dergelijk risico in de toekomst rekening moeten blijven houden.

We raden dan ook al onze liefhebbers aan een masker te dragen bij het inkorven in de vereniging en bij het binnenbrengen van de toestellen.

Het ontsmetten van de handen, het houden van afstand (minimum 1,5 meter), ….. is zeer belangrijk.

Ontsmettingsgel is nog steeds te koop bij de KBDB.

Rekening houdend met de verplichting om in te korven achter plexiglas, wordt het dragen van een mondmasker voor de helpers in de vereniging aangeraden doch is niet meer verplichtend. Het personeel dewelke de dranken ronddragen in de cafetaria’s dienen echter wel verplichtend een mondmasker te dragen en dit naar analogie met de horeca.

D/ NATIONALE en INTERNATIONALE WEDVLUCHTEN 2020
Wij vestigen de aandacht van de inkorvingsburelen evenals van de liefhebber op:
1. Coördinaten van het duivenhok & benaming van het hok
De coördinaten van het duivenhok dienen in het programma van de verenigingen identiek te zijn aan deze vermeld op de lidkaart van de liefhebber. Wij verzoeken de verenigingen dienaangaande hun programma aan te passen. Bij een te groot verschil in de coördinaten dient het provinciaal secretariaat van de KBDB te worden gecontacteerd.
De juiste benaming van het hok dient in hun programma identiek te zijn aan deze vermeld op de hoklijst 2020 en op de verbeterde lidkaart 2020.
2. Ringenlijsten
De verenigingen worden verzocht hun lijsten met de verkochte ringen DRINGEND over te maken aan de KBDB. De lijst met de niet verkochte ringen van vóór 2020 dienen eveneens medegedeeld te worden aan de KBDB.
3. Koppelingen tussen de identiteitsring en de chipring
Duiven met een verkeerde koppeling zullen uit de uitslag worden genomen. Zowel de vereniging als de liefhebber dient deze koppeling te verifiëren en is hiervoor verantwoordelijk.
4. Overschrijvingen
De liefhebber kan via het KBDB-programma zijn ringen bekijken dewelke op zijn naam staan ingeschreven. Bij niet overgeschreven ringen op zijn naam zal art. 112 van het NSR worden toegepast.
5. Aanmeldingen art. 101 NSR
De leden van de nationale raad van beheer en bestuur wil de liefhebbers er aan herinneren dat alle duiven volgens art. 101 van het NSR dienen aangemeld te worden naar KBDB-online.
Het aanmelden kan via www.anons.be, de liefhebber kan dit op 3 manieren ingeven:
1. Automatisch via de klok van de liefhebber. De nodige informatie kan u bij de fabrikanten terugvinden.
2. Door in te loggen op anons.be en manueel het aankomstuur in te geven.
3. Bellen naar het lokaal en zij geven manueel in op anons.be.

Belangrijke opmerkingen:
– Liefhebber moet zelf zien of zijn duif aanwezig is online, dit door op KBDB-online.be of op anons.be te kijken. Bij het automatisch aanmelden worden de posities naast de duiven ingevuld. Zéér belangrijk is dat u, als liefhebber, dit mee opvolgt!
– Indien er een foute aanmelding is kan/moet uw vereniging dit aanpassen, dus indien u een foute duif hebt ingevuld moet u uw vereniging verwittigen zodat zij kunnen aanpassen of wissen.
– Liefhebber heeft geen toegang tot het internet, u kan telefonisch terecht bij uw vereniging.
Indien u automatisch aanmeldt, is het zeer belangrijk om de slaapstand van uw PC of laptop ruim genoeg te zetten of zelfs uit te schakelen.
Dit kan u terug vinden bij de instellingen onder “energiebeheer”, “Slaapstand” en ”standby” mag dus op “Nooit” worden gezet.
Controle van de aanmeldingen:
De aanmeldingen worden automatisch gecontroleerd door KBDB-online op het moment dat de verenigingen de bestatigingen opladen en krijgen een mail terug met de opmerkingen. Rode bollen op aanmeldtijd, niet aangemelde duiven mogen niet in de uitslag. De verenigingen dienen voor de “oranje bollen” een standpunt in te nemen.
De lokalen dienen de aanmeldingen te controleren en hun bestanden eventueel de duif te klasseren op het aanmeldingsuur of te deklasseren indien niet werd aangemeld alvorens de bestatigingsfiles worden opgeladen. Deze wijzigingen dienen eveneens te worden aangebracht voor wat betreft de lokale uitslag.
6. Lokale uitslag op de (inter)nationale wedvluchten
Voor alle dubbelingen, inclusief de lokale uitslag, zijn bovenvermelde reglementen van toepassing en dienen de duiven bij een inbreuk uit de uitslag te worden genomen.
7. Heropladen bestatigingsfiles
Tot 48 uur na het opladen van de bestatigingsfiles kunnen deze door de verenigingen worden heropgeladen.


26-6-20 Mededeling van de KBDB

Vanaf 1 juli 2020 worden er opnieuw versoepelingen doorgevoerd door de federale overheid ingevolge de uitbraak van de “covid-19” pandemie.

Na deze datum is het inkorven op afspraak niet meer verplichtend. Verenigingen die dit echter nog willen blijven verder toepassen, kunnen dit uiteraard blijven doen.

De door de federale overheid uitgevaardigde veiligheidsmaatregelen blijven uiteraard van toepassing voor al onze liefhebbers en alle verenigingen en rekenen uiteraard op het gezond verstand van eenieder. Het dragen van een masker voor de liefhebbers bij het inkorven van hun duiven wordt aangeraden doch is niet meer verplichtend.

Bovendien melden wij u dat de versoepelingen, uitgevaardigd voor het formulier van de loodjes/verzegelstrips wordt opgeheven, zodat de bepalingen van art. 43 van het NSR opnieuw integraal dienen nageleefd te worden zoals hierna opgenomen:

Art. 43  § 1 van het NSR:

Het loden dient te gebeuren met een genummerde en door de KBDB geleverde plastieken verzegelingstrip.

Een lijst met, per mand, de vermelding van het mandnummer en het totaal aantal manden evenals de nummers van de aangebrachte verzegelingstrips (1, 2 of 3 per mand al naargelang respectievelijk aluminium, plastieken of rieten manden worden gebruikt) zal door de vereniging verplichtend worden opgemaakt en meegegeven aan de vervoerder. Deze lijst mag door de vervoerder, na de wedvlucht, worden vernietigd.

Rekening houdend met de hoge temperaturen die worden voorspeld voor vandaag dienen de verenigingen, in toepassing van art. 44 NSR, VOOR ALLE WEDVLUCHTEN, met inkorving op 26/06/2020 het aantal duiven per mand te verminderen met 10%

Bovendien worden de verenigingen herinnerd aan het feit dat van bij de inkorving in het lokaal de duiven onmiddellijk dienen gedrenkt te worden en de drinkbakken dienen aangehecht te blijven tot de ophaling van de manden door de vervoerder (art. 37 § 1 van het NSR)

De aandacht van de vervoerders wordt bovendien gevestigd op de strikte toepassing voor wat betreft het drenken van de duiven.              

De KBDB beschikt over uitslagen van inkorvingsburelen in Frankrijk alwaar Belgische liefhebbers hun duiven zijn gaan inkorven en ook op de uitslag worden opgenomen. De leden van de nationale raad van beheer en bestuur verwijzen hiervoor naar art. 2 § 2 van het NSR:

Het is aan de leden verboden op straf van voorlopige schorsing door de nationale  raad van beheer en bestuur deel te nemen aan wedvluchten of leervluchten, tentoonstellingen, manifestaties, vergaderingen, feestelijkheden, enz… , ingericht door een vereniging (in de zin van artikel 14 van de KBDB-statuten) die geen lid is van de KBDB, zoals het ook aan onze verenigingen verboden is niet-leden aan hun wedvluchten, leervluchten of andere sportieve activiteiten, te laten deelnemen.  Onze verenigingen mogen in hun schoot geen deelneming aan wedvluchten toelaten van niet-leden.

Dit verbod geldt niet voor tentoonstellingen, manifestaties, vergaderingen of feestelijkheden ingericht in het buitenland op voorwaarde dat de buitenlandse inrichter of het buitenlands organisme werd erkend door zijn nationale federatie.

DIT IS TEN STRENGSTE VERBODEN!

De overtreders zullen dan ook worden uitgenodigd op een zitting van de nationale raad van beheer en bestuur teneinde gehoord te worden aangaande deze overtreding op het NSR.

Met vriendelijke groeten.

Namens de leden van de NRBB,

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.


22/06/2020 – Mededeling van de KBDB

Het sportseizoen 2020 draait, na een valse start, op volle toeren.

De oude duiven en de jaarlingen namen reeds deel aan de eerste wedvluchten op de snelheid en de kleine halve-fond en ook onze jonge duiven werden reeds ingezet op de snelheid.

Wanneer start nu de kleine halve-fond voor de jonge duiven?

Er waren dienaangaande uiteenlopende meningen in de verschillende provincies. Start op 27/06/2020 of  1 week later nl. op 04/07/2020?

Er werd geopteerd voor de start met de jonge duiven op de kleine halve-fond op 04/07/2020 en dit rekening houdend met de warme temperaturen die worden aangekondigd einde deze week en tijdens het weekend. We dienen het welzijn van onze duiven hoog in het vaandel te dragen. Bovendien dient iedere liefhebber, zoals we in het verleden meermaals hebben beloofd, met een gelijke voorbereiding aan deze wedvluchten kunnen deelnemen. Denk maar aan onze vrienden uit grensstreken met Frankrijk!

Volgende weekend vindt reeds de eerste nationale wedvlucht op de grote halve-fond plaats nl. de wedvlucht voor oude duiven en jaarlingen van Bourges I op 27/06/2020.


19/06/2020 – Mededeling van de KBDB

2020, een jaar om niet snel te vergeten.

Zoals reeds meermaals gezegd, eisen bijzondere situaties ook bijzondere maatregelen.

Tijdens de zitting van het nationaal sportcomité van 16/06/2020 en hierop aansluitend heeft de meerderheid van de nationale mandatarissen (nationale algemene vergadering) volgende punten goedgekeurd:

 1. Kalender van de (inter)nationale wedvluchten 2020 (bijgevoegd) definitieve kalender
 2. Afschaffing van de gummiring op de nationale en internationale wedvluchten in 2020 rekening houdend met de covid-19 pandemie (liefhebber beschikt evenwel over de mogelijkheid om facultatief een gummiring te laten aanbrengen bij de inkorving)
 • Controle (art. 98 NSR) vervalt in 2020 en controle zal worden uitgevoerd met het nieuw KBDB-controlesysteem
 • Aanmeldingen (art. 101 NSR) – alle duiven dienen aangemeld te worden (zowel voor de nationale grote halve-fond, fond als de internationale grote fond wedvluchten) met de 4 laatste cijfers van de identiteitsring binnen de in art. 101 van het NSR voorziene termijnen

(wijziging art. 98 & 101 NSR bijgevoegd) wijzigingen aan het NATIONAAL SPORTREGLEMENTArt. 98 & 101 NSR

 1. Voorstellen tot wijzigingen aan het NSR (art. 33, 37 § 8 & 103 van het NSR) – bijgevoegd wijzigingen aan het NATIONAAL SPORTREGLEMENT
 2. Criteria van de nationale kampioenschappen 2020 (bijgevoegd) criteria nationale kampioenschappen 2020
 3. Criteria nieuw kampioenschap jeugd – uitslagen nationale vluchten voor jonge duiven (bijgevoegd) Kampioenschap JEUGD
 4. Dopingreglement 2020 (bijgevoegd) definitief dopingreglement
 5. Voorstel voor 2020: “pre-olympiade België” ( volgens de criteria van toepassing voor 2021) wegens het verdagen van de Olympiade van 2021 naar 2022 en teneinde het sportseizoen 2020 toch enigszins te “compenseren”

Gelieve te noteren dat de duiven dewelke deelnemen aan de (inter)nationale wedvluchten 2020 en manueel worden ingekorfd verplichtend dienen voorzien te zijn van een “speciale controlechipring”. Deze chipring wordt, zoals de elektronisch chipring, gekoppeld aan de identiteitsring in de inkorvingslokalen. Kostprijs van deze chipring 1,10 EURO (ten laste van de liefhebber). Rekening houdend met het feit dat bepaalde verenigingen problemen ondervinden voor deze koppeling van chipringen (tijdsgebrek) zal deze procedure worden toegepast vanaf 01/07/2020 (inkorving Limoges I).

Wij informeren u bovendien dat de wedvluchten tijdens de week evenals de kermisvluchten vanaf volgende week opnieuw kunnen doorgaan.

Wij wensen al onze liefhebbers een veilig, vruchtbaar en sportief seizoen 2020!

Nogmaals een woord van dank aan onze verenigingen en hun medewerkers dewelke zich voor honderd procent hebben ingezet om dit sportseizoen te kunnen laten starten op een veilige manier!

TER HERINNERING: bijgevoegd eveneens de inlogprocedure voor anons.be infoblad_anons

Op de login pagina van anons.be is er een link “Paswoord vergeten?” Als u daarop klikt en uw gebruikersnaam (8 cijfers van het lidnummer) ingeeft, krijgt u een e-mail toegestuurd met uw paswoord.

Als dat niet lukt, gelieve een mail te zenden naar info@anons.be.

Met vriendelijke groeten.

Namens de leden van de NRBB,

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.


15/06/2020 Mededeling van de KBDB

De eerste wedvluchten werden afgelopen weekend ingericht en alle liefhebbers hebben massaal hun duiven ingekorfd.

Na stormachtige weken komt alles stillaan opnieuw in de plooi en vanaf deze week zullen de initieel voorziene opleervluchten, tijdens de week, worden hernomen.

Zoals u hebt kunnen lezen, werd een voorstel van (inter)nationale kalender 2020 opgesteld en dit samen met de Belgische en buitenlandse inrichters van deze wedvluchten.

Morgen staat een zitting van het nationaal sportcomité gepland waarop deze kalender zal worden besproken. De aanpassing van de criteria van de nationale kampioenschappen 2020 staat eveneens op de agenda evenals andere punten dewelke, ingevolge de “covid-19” pandemie, dienen aangepast te worden.

Al deze punten dienen uiteraard ook nog, ter goedkeuring, te worden voorgelegd aan de nationale mandatarissen.

Wij, als KBDB-bestuur, willen er toch nog eens op wijzen dat de federale overheid nog steeds nauwlettend toekijkt of de door hen opgelegde veiligheidsmaatregelen strikt worden opgevolgd. Het gaat immers over de gezondheid van eenieder onder ons.

Wij willen al onze verenigingen bedanken voor de moeite die zij zich hebben getroost om hun inkorvingslokaal aan te passen zodat op een veilige manier kan worden ingekorfd.

Toch kregen wij al meldingen binnen dat bepaalde verenigingen het niet zo nauw nemen…. SPIJTIG …………. De KBDB zal tegen deze inkorvingslokalen hard optreden.

Afgelopen week waren de weergoden ons niet gunstig gezind en ook de vervoerders waren niet altijd bereidwillig om onze duiven op een diervriendelijke manier terug in de lokalen te krijgen. De KBDB gaat morgen met hen in gesprek.

Mijn collega’s van de nationale raad van beheer en bestuur en ikzelf zijn nog aan het overleggen om vanaf volgende week eventuele versoepelingen te overwegen voor wat betreft de kermisvluchten en de wedvluchten tijdens de week. WORDT VERVOLGD…..

ALS AFSLUITER, het positieve nieuws,

Hartelijk dank aan de firma Amfico

 

voor de levering van plastieken handschoenen, bestemd voor onze verenigingen

Via deze weg wilden we graag onze kleinste telg van de familie De Winter uit Tremelo voorstellen, Juul De Winter, nu 1,5 jaar.

Zowel grootvader, vader en zoon doen aan duivensport. En zoals je kan zien is nu ook het achterkleinkind ( laatste in het viergeslacht) verzot op de duifjes.

Hopelijk houdt de nieuwe generatie deze mooie sport bruisend.

Namens de leden van de NRBB,

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.


13/06/2020 – Mededeling aan alle liefhebbers

Wij wensen iedereen een succesvol sportseizoen 2020!

Voor de leden van de NRBB,

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.

12/06/2020 – criteria kampioenschappen PE West-Vlaanderen

Hierna de 1ste versie van de criteria van de kampioenschappen van de PE West-Vlaanderen

CRITERIA PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN 2020 West-Vlaanderen – versie 1


12/06/2020 – aanpassingen criteria nationale kampioenschappen 2020 ingevolge “Covid-19” – deel I

criteria nationale kampioenschappen 2020 snelheid – kleine halve fond – jeugd 


12/06/2020 – Mededeling van de KBDB

Hierna vindt u het project van de kalender van de (inter)nationale wedvluchten 2020, zoals gisteren besproken met de buitenlandse en Belgische inrichters, en dewelke nog zal worden voorgelegd aan het nationaal sportcomité en voor uiteindelijke beslissing aan de nationale algemene vergadering.

voorstel kalender 


11/06/2020 – Mededeling van de KBDB

KBDB razend!!!!

De KBDB heeft vandaag (11/06/2020) beslist om de duiven van ALLE leervluchten (voorziene lossingsdag 10/06/2020) terug te brengen naar de lokalen.

De vervoerders hebben deze beslissing naast zich neer gelegd en hebben de duiven korter bij huis gelost.

We ontvangen vanwege verschillende liefhebbers berichten dat het actueel bij hen aan het regenen is en de weersgesteldheid het niet toelaat om een duif te lossen.

De KBDB distantieert zich dan ook van alle verantwoordelijkheid en legt deze volledig bij de betrokken vervoerders.

Deze laatsten zullen dringend worden uitgenodigd op de zetel van de KBDB en de nodige sancties zullen worden opgelegd.

Namens de leden van de NRBB,

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.

Mededeling Oost-Vlaanderen

Lossing Quiévrain jonge duiven.

De maatschappijen die ervoor gekozen hadden de jonge duiven enkele weken apart te lossen kunnen dit doen op zondagen 14, 21, 28 juni en 5 juli.

Gelieve gekleurde etiketten te gebruiken voor deze manden.

Lossingsuren:

8u           interprovinciaal Antwerpen-Oost-Vlaanderen-VlBr-sector-1

8u10      provinciaal VlBr-sector-1

8u20      provinciaal Oost-Vlaanderen jonge duiven

Update reglementeringen kampioenschappen 2020 Oost-Vlaanderen (in bijlage).

Provinciaal Kampioenschap O-VL 2020_V10062020 (corona-aanpassingen)

Het comité van de PE Oost-Vlaanderen.


11/06/2020 – Mededeling van de KBDB

Gelieve te noteren dat uiterlijk vrijdag 12/06/2020 de criteria voor de nationale kampioenschappen 2020 in de categorieën:

 • Snelheid oude en jaarlingen
 • Snelheid jonge duiven
 • Kleine halve fond oude en jaarlingen
 • Kleine halve-fond jonge duiven
 • Jeugd
 • As-duif snelheid oude
 • As-duif snelheid jaarlingen
 • As-duif snelheid jonge duiven
 • As-duif kleine halve-fond oude
 • As-duif kleine halve-fond jaarlingen
 • As-duif kleine halve-fond jonge duiven

zullen worden gepubliceerd op de KBDB-website.

Wij verzoeken u dan ook deze regelmatig te raadplegen.

Veel succes!

Namens de leden van de NRBB,

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.


10/06/2020

KBDB Administratie

Individuele opleervergunningen voorbehouden voor liefhebbers uit de grensstreek

 De KBDB heeft alle aanvragen tot het bekomen van een individuele opleervergunning voor liefhebbers uit de grensstreek aangevraagd bij de Franse Federatie.

Gezien de beperkingen opgelegd in deze covid-19 crisisperiode, heeft de Franse Federatie ons tot op heden de desbetreffende vergunningen niet toegestuurd.

Wij hopen deze vergunningen te ontvangen vooraleer de Frans-Belgische grens zal opengaan voor particulieren.

Na ontvangst zal de KBDB deze onmiddellijk aan de betrokken liefhebbers overmaken.


RECHTZETTING mededeling 05/06/2020

!!!!!!!Soissons (werken op de lossingsplaats). De vergezellers dienen zich naar volgend adres te begeven: Mercin et Vaux R2 chemin Baunehaut. De nieuwe coördinaten zullen u later worden medegedeeld.

woensdag 10 juni 2020

Vlaams-Brabant:

 • Sector 1: Quiévrain, Pont (O/Y/J) (*)
 • Sector 2 & 3: Fleurus, Momignies, Soissons (O/Y/J)

Oost-Vlaanderen:

 • Mid-West: Doornik/Tournai, Niergnies & Pont Ste Maxence
 • Middenlijn: Quiévrain & Pont (*)

Limburg: Mettet & Hannut (O/Y/J)

Antwerpen: in de buurt van Brussel, Quiévrain, Momignies, Pont (*), Soissons (O/Y/J)

Hainaut:

 • Charleroi Ouest: Laon (O/Y/J)
 • Centre Charleroi: Soissons (O/Y/J)
 • Ligne du Centre: Niergnies (O/Y/J) & Pont-ste-Maxence (O/Y)

Brabant wallon: Momignies (O/Y/J)

Liège/Namur Nord/Association du Condroz: Cul-des-Sarts (O/Y/J) & Dizy-Le-Gros (O/Y)

(*) ingevolge de onbeschikbaarheid van het lossingsterrein van Noyon tijdens de week

Zaterdag 13/06/2020

Vlaams-Brabant:

 • Sector 1: Noyon (provinciale lossing) (O/Y/J)
 • Sector 2 & 3: Momignies & Soissons (O/Y/J)

West-Vlaanderen: Fontenay (O/Y)

Oost-Vlaanderen:

 • Westenlijn: Sermaises
 • Mid-West: Niergnies, Ecouen of Pont-Ste-Maxence & Toury
 • Middenlijn: Sermaises

Limburg: Chimay & Momignies (O/Y/J)

Antwerpen: Momignies – Soissons (O/Y/J) & Melun (O/Y)

Hainaut:

 • Centre Charleroi: Soissons (O/Y/J) & St Soupplets (O/Y/J)
 • Ligne du Centre: Niergnies (O/Y/J) & Pont-Ste-Maxence (O/Y/J)

Brabant wallon: Momignies & Soissons (O/Y/J)

Liège/Namur Nord/Association du Condroz: Cul-des-Sarts (O/Y/J) & Trélou (O/Y)

Namur Sud : Sézanne (O/Y/J)

Zondag 14/06/2020

Vlaams-Brabant:

 • Sector 1: Quiévrain (1ste lossing interprovinciaal – 2de lossing provinciaal) & Noyon (interprovinciale lossing) (O/Y/J)

         Sermaises (provinciaal) (O/Y)

 • Sector 2 & 3: Melun (samen gelost) (O/Y)

West-Vlaanderen: Arras & Clermont (O/Y/J)

Oost-Vlaanderen:

 • Westenlijn : Arras & Clermont
 • Middenlijn : Quiévrain & Noyon

Antwerpen: Quiévrain & Noyon (O/Y/J)

Hainaut:

 • Charleroi Ouest : Laon & St Soupplets (O/Y/J) & Melun (O/Y)
 • Centre Charleroi: Toury (O/Y)
 • Ligne du Centre: Toury (O/Y)

Brabant wallon:

 • Nivelles-Lasnes : Toury (O/Y)

Petit Club : Melun (O/Y)

Luxembourg : Arcis-sur-Aube (opleervlucht – O/Y)

Limburg: Sourdun (O/Y): lossing op zaterdag of zondag

Voor de leden van de NRBB,

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.


08/06/2020 – Mededeling van de KBDB

Wie had dit ooit gedacht!

Ik denk dat iedere liefhebber van noord tot zuid, van west tot oost, enorm blij is dat het sportseizoen 2020 eindelijk van start is gegaan. Actueel worden enkel nog opleervluchten ingericht en dit om, zoals meermaals beloofd, de start van het wedvluchtseizoen voor iedereen gelijk te laten verlopen nl. in het weekend van 13 & 14 juni 2020.

Alle aangevraagde kermiswedvluchten en weekprijskampen, zullen echter, tot nader order, worden afgelast.

Vanaf vandaag gaan ook opnieuw de cafés en de restaurants open en dit uiteraard onder strenge voorwaarden.

Volgens experten zullen we nog een tijd met het COVID-19-virus moeten leven. We moeten dan ook maatregelen blijven nemen om de verdere verspreiding of nieuwe opflakkeringen van het virus zoveel mogelijk te vermijden, het besmettingsrisico zo laag mogelijk te houden en besmettingen zoveel mogelijk te vermijden.

Wij dringen er nogmaals op aan dat iedereen, alle medewerkers van de verenigingen en al onze liefhebbers, de in het vademecum opgelegde en uitgevaardigde maatregelen, strikt dienen op te volgen evenals de aanbevelingen van de gezondheidsexperts van het crisiscentrum van de federale overheid. Als enige uitzondering hierop is dat de buffetten van de inkorvingsburelen opnieuw kunnen opengaan en dit uiteraard onder strikte voorwaarden:

 • Inkorvingen op afspraak kunnen nog altijd doorgaan maar het is geen verplichting meer
 • Hou 1,5 meter afstand tussen het personeel van het inkorvingslokaal en de andere klanten, uitgezonderd de personen die deel uitmaken van je gezelschap.
 • Beperk uw verplaatsingen binnen het inkorvingslokaal. Verplaats u enkel van en naar uw tafel en de toiletten.
 • Betaal zoveel mogelijk elektronisch of contactloos.
 • Zorg vóór de heropstart voor een complete reiniging en ontsmetting van de materialen en de inkorvingsruimte.
 • Besteed aandacht aan de inrichting van uw parking, bv. met spreiding van het aantal parkeerplaatsen en plaatsen voor fietsen, zodat een veilige afstand gegarandeerd wordt.
 • Bij niet-automatische deuren laat u de deuren zoveel mogelijk open staan.
 • De liefhebbers moeten binnen en buiten het inkorvingslokaal de afstand van 1,5 meter makkelijk kunnen bewaren (behalve tussen de personen die deel uitmaken van het gezelschap). Die afstandsmaatregel geldt ook voor de parking en het sanitair gedeelte.
 • Er dient verplicht zittend geconsumeerd. Consumeren aan de bar of rechtstaand is niet toegestaan.
 • Tafels worden zo opgesteld dat de afstand van 1,5 meter tussen de tafels gewaarborgd is. Het aantal tafels moet hieraan aangepast worden.
 • Er kunnen maximum 10 personen samen aan een tafel zitten. De algemene regels over de toegestane sociale contacten zoals vastgelegd door de overheid, moeten worden gerespecteerd.
 • Voorzie in de toiletten uitsluitend papieren handdoeken of papier en afsluitbare vuilnisbakken. Het sanitair moet veelvuldig gereinigd en ontsmet worden.
 • Reinig tafel en stoelen grondig na iedere klant.
 • Bier en frisdranken dienen geserveerd te worden in plastieken bekers, in flesjes of blikjes
 • Het dragen van een mondmasker is verplicht voor het personeel en de inkorvende liefhebber.
 • Er geldt een sluitingsuur, namelijk 1 uur ‘s nachts, tenzij de lokale overheden beslissen om dat uur te vervroegen.
 • Stimuleer elektronisch betalen met bankkaart of contactloos, en vermijd cash zoveel mogelijk.
 • Bij gebruik van de betaalterminal moet deze na ieder gebruik gereinigd en ontsmet worden, of stel handgels of oorstaafjes ter beschikking voor de klanten.

WIJ DRINGEN ER OP AAN OM ER GEEN NACHTGELEGENHEID VAN TE MAKEN EN VRAGEN DAT EENIEDER ZIJN VERANTWOORDELIJKHEID OPNEEMT. ER ZULLEN UITERAARD CONTROLES WORDEN UITGEVOERD EN DIT IN HET BELANG VAN EENIEDERS GEZONDHEID.

We wensen iedereen een succesvol sportseizoen 2020!

Voor de leden van de NRBB,

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.


05/06/2020 – Mededeling van de KBDB

Aansluitend op onze persmededeling van gisterenavond, vindt u, hierna, de voorziene opleervluchten voor woensdag 10/06/2020 en de wedvluchten voor zaterdag en zondag (13 & 14/06/2020):

Woensdag 10 juni 2020

Vlaams-Brabant:

 • Sector 1: Quiévrain, Noyon
 • Sector 2 & 3: Fleurus, Momignies, Soissons

Oost-Vlaanderen:

 • Mid-West: Doornik/Tournai, Niergnies & Pont Ste Maxence
 • Middenlijn: Quiévrain & Noyon

Limburg: Mettet & Hannut (O/Y/J)

Antwerpen: in de buurt van Brussel, Quiévrain, Momignies, Noyon, Soissons (O/Y/J)

Hainaut:

 • Charleroi Ouest: Laon (O/Y/J)
 • Centre Charleroi: Soissons (O/Y/J)
 • Ligne du Centre: Niergnies (O/Y/J) & Pont-Ste-Maxence (O/Y)

Brabant wallon: Momignies (O/Y/J)

Liège/Namur Nord/Association du Condroz: Cul-des-Sarts (O/Y/J) & Dizy-Le-Gros (O/Y)

Zaterdag 13/06/2020

Vlaams-Brabant:

 • Zal later worden medegedeeld

West-Vlaanderen: Fontenay (O/Y)

Oost-Vlaanderen:

 • Westenlijn: Sermaises
 • Mid-West: Niergnies, Ecouen of Pont-Ste-Maxence & Toury
 • Middenlijn: Sermaises

Limburg: Chimay & Momignies (O/Y/J)

Antwerpen: Momignies – Soissons (O/Y/J) & Melun (O/Y)

Hainaut:

 • Centre Charleroi: Soissons (O/Y/J) & St Soupplets (O/Y/J)
 • Ligne du Centre: Niergnies (O/Y/J) & Pont-Ste-Maxence (O/Y/J)

Brabant wallon: Momignies & Soissons (O/Y/J)

Liège/Namur Nord/Association du Condroz: Cul-des-Sarts (O/Y/J) & Trélou (O/Y)

Namur Sud : Sézanne (O/Y/J)

Zondag 14/06/2020

Vlaams-Brabant:

 • Zal later worden medegedeeld

West-Vlaanderen: Arras & Clermont (O/Y/J)

Oost-Vlaanderen:

 • Westenlijn : Arras & Clermont
 • Middenlijn : Quiévrain & Noyon

Antwerpen: Quiévrain & Noyon(O/Y/J)

Hainaut:

 • Charleroi Ouest : Laon & St Soupplets (O/Y/J) & Melun (O/Y)
 • Centre Charleroi: Toury (O/Y)
 • Ligne du Centre: Toury (O/Y)

Brabant wallon:

 • Nivelles – Lasnes: Toury (O/Y)

Petit Club: Melun (O/Y)

Luxembourg : Arcis-sur-Aube (opleervlucht – O/Y)

Limburg: Sourdun (O/Y): lossing op zaterdag of zondag

Voor de leden van de NRBB,

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.


05/06/2020 Mededeling van de KBDB

Zoals reeds in een eerdere mededeling werd gecommuniceerd, ontving ik vandaag hoog bezoek op de zetel van de KBDB.

De afgevaardigden van de European Pigeon Website, de heren Wil Brouwers & Eddy Grootjans, kwamen, als steun voor de KBDB en in het kader van de “covid-19”pandemie, een cheque ter waarde van 6.258 EURO en een levering mondmaskers overhandigen.

Dergelijke steun betekent enorm veel voor ons en getuigt van waardering ten overstaan van onze federatie.

Hartelijk dank.

Namens de leden van de NRBB,

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.


04/06/2020 – Mededeling van de KBDB

Update “Reisrooster” weekend 06-07 juni 2020.

Rekening houdend met:

– de officiële mededeling dat we slechts vanaf maandag 8 juni 2020 in Frankrijk mogen lossen

– de liefhebbers uit de grensstreek BE-FR, die tot op heden quasi géén opleervluchten gehad hebben

– de beschikbaarheid van de vervoerders en hun personeel

– de werkende liefhebbers binnen ons ledenbestand, gelijke kansen voor iedereen

hebben we onderstaande lossingsschema mét lossingen op maandag 08 juni uitgewerkt zodat iedereen, snelheidsspelers, halve fond – en fond spelers, maximaal aan bod komen en worden er tevens nog géén officiële wedstrijden (*) toegelaten, enkel opleervluchten.

Inkorvingen per Provincie op zondag 07 juni – lossing op maandag 08 juni:

Vlaams-Brabant: Momignies (O/Y/J) – Quiévrain (O/Y/J)  – Soissons (O/Y) – Pont-Ste-Maxence (O/Y)

West-Vlaanderen : Arras (O/Y/J) – Clermont (O/Y)

Oost-Vlaanderen: Quiévrain (O/Y/J)  – Arras (Westenlijn) (O/Y/J) – Clermont (Westenlijn) (O/Y)– Niergnies (O/Y/J)  & Pont-Ste-Maxence (Mid-west) (O/Y) – Pont-Ste-Maxence (middenlijn) (O/Y)

Limburg: Soissons (O/Y)

Antwerpen: Momignies (O/Y/J) – Quiévrain (O/Y/J)  – Soissons (O/Y) – Pont-Ste-Maxence (O/Y)

Hainaut : Soissons (Charleroi est – Centre Charleroi) (O/Y/J)   – St Soupplets (Centre Charleroi) (O/Y)– Niergnies (O/Y/J)   & Pont-ste-Maxence (O/Y) (ligne du centre)

Brabant Wallon : Momignies (O/Y/J)  – Soissons (O/Y)

Liège/Namur/Luxembourg : Trélou (Namur-Sud) (O/Y/J)  – Dizy-le-Gros (Namur Nord, Liège, Association du Condroz) (O/Y/J) – St Dizier (Luxembourg) (O/Y)

Nota: Wegens onbeschikbaarheid van de FR-lossingsverantwoordelijke te Noyon wordt deze lossingsplaats uitzonderlijk vervangen door Pont St Maxence (zelfde vluchtlijn – +/- 40 km verder)

Inkorving opleervlucht Limburg Mettet en Les Isnes (O/Y/J) op zaterdag 06 juni, lossing op zondag 07 juni !

In een volgende mededeling zult u meer info aantreffen aangaande de vluchten van woensdag 10/06/2020 en het weekend van 13 & 14/06/2020. Het doel is om zo snel mogelijk aan te sluiten bij het initieel geplande reisrooster en, indien mogelijk, de deelname aan de eerste nationale wedvlucht vanuit Bourges op 27/06 (?) in overweging te nemen met voldoende voorbereidde duiven.

(*) KBDB kan zich niet veroorloven de verleende officiële toelating voor het inrichten van wedvluchten vanaf 08/06/2020 verkeerdelijk te interpreteren. Wij betreuren dit, maar wij worden geconfronteerd met personen die iedere mogelijke misstap van KBDB zullen aanwenden om juridische stappen te ondernemen tegen uw federatie. Gevolg: Eerste officiële wedstrijden vanaf het weekend van 13 – 14 juni 2020.

We wensen u veel succes toe !

Voor de leden van de NRBB,

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.


03/06/2020 – Mededeling van de KBDB

Beste Leden,

Beste bestuursleden van de verenigingen,

https://photos.app.goo.gl/8XxVDrbzJWvUuY4H9

Als Voorzitter van KBDB ben ik verheugd jullie onderstaande “officieel nieuws” te kunnen melden.

We hebben eindelijk de mogelijkheid om onze geliefkoosde sport, DE DUIVENSPORT, opnieuw ten volle uit te oefenen dus weer volop WEDSTRIJDEN MET DUIVEN!

Het Vlaams crisiscentrum heeft ons bevestigd dat:

 • Sportwedstijden met duiven in eigen land toegelaten zijn vanaf 8 juni.
 • Wedstrijden in het buitenland in principe pas vanaf 15/6 (dit tenzij de Franse grens, volgens de website van FOD Buitenlandse Zaken, al open zou zijn, vanaf 8 juni)

Morgen zal er verder worden gecommuniceerd.

Namens de leden van de NRBB,

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.


03/06/2020 – Mededeling van de KBDB

Gisteren, 02/06/2020, heeft Dhr. Denis Sapin, voorzitter van het nationaal sportcomité, de Belgische inrichters van de Internationale vluchten ontvangen te Halle.

Aanwezig: Entente Belge, Cureghem Centre, Colombe Joyeuse, Indépendante de Liège en Télévie.

Op deze constructieve vergadering zijn de KBDB en de internationale inrichters overeengekomen dat indien de KBDB weldra het groene licht van de Belgische Overheid krijgt, alle internationale wedvluchten tijdens het seizoen 2020 zullen kunnen plaatsvinden. Ook voor de wedstrijd van Marseille, waarvan de inrichter, Club de Fond Wallonie,  de KBDB schriftelijk op de hoogte heeft gebracht af te zien van deze inrichting, is er een oplossing uit de bus gekomen, zodat deze wedstrijd nog steeds op de kalender zal staan.

Zodra we vanwege de Overheid het officiële nieuws ontvangen dat we definitief van start kunnen gaan, zal het nationaal sportcomité en de nationale algemene vergadering van de KBDB zich buigen over de nieuwe Nationale vluchtkalender 2020 en zullen we jullie hierover informeren.

Voor de leden van de NRBB,

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.


01/06/2020 Mededeling van de KBDB
Beste leden-liefhebbers,

Vooreerst willen wij jullie laten weten dat de KBDB een sponsoring van 4.700 chirurgische mondmaskers mocht ontvangen van Kris Cleirbaut, Celine Sun en Geert De Clercq. Deze zullen door KBDB onder alle verenigingen in België worden verdeeld.

Een bijkomende sponsoring van 5.000 mondmaskers zal eerstdaags op de KBDB worden geleverd. Wie is deze gulle schenker? Deze zijn afkomstig van ”European Pigeon Website” en dit via tussenkomst van dhr Eddy Grootjans.

En dit allemaal als steun voor de KBDB.

Vanwege de KBDB en al haar leden willen we deze mensen hiervoor van harte danken!

Ten tweede, stellen we met genoegen vast dat we, ook na de tweede week van trainingsvluchten binnen onze landsgrenzen,
1. met vele lossingsplaatsen
2. de bijkomende problematiek van de Nederlandse lossingen in Frankrijk die België overvliegen
3. een massa ingekorfde duiven
in het algemeen van een vlot tot zeer vlot verloop kunnen spreken.

Dit stemt me als KBDB-Voorzitter bijzonder tevreden!

Ik wil hiervoor een woord van dank uitspreken aan eenieder van jullie:
1. onze liefhebbers omdat ik verneem dat overal alles vlot verloopt qua inkorvingen en onze opgelegde Covid-19 maatregelen goed worden opgevolgd.
2. alle lokalen en bestuursleden voor al hun geleverde inspanningen
3. onze vervoerders en onze lossingsverantwoordelijken die voortreffelijk werk leveren en er onderling een goede communicatie op na houden.
Wij danken alle liefhebbers die, via alle mogelijke middelen, ons hebben geholpen en ons hebben bijgestaan met raad en daad.

Afgelopen vrijdag werd ons door een liefhebber, Norman Horemans uit Wilrijk, gemeld dat er zich naast de A12, twee Duitse duivensporten bevonden. We gaan hier uiteraard een onderzoek naar instellen. BEDANKT NORMAN en dit in naam en ter bescherming van al onze liefhebbers. Hiermee help je de duivensport vooruit en bescherm je de duiven van al onze duivenliefhebbers.

Collegiaal zijn is ook de leuze van Rachid Hassan 42 uit Wiekevorst, gebeten door de duivenmicrobe, die, op een sportieve manier, een verdwaalde duif van onze nationale voorzitter aanmeldde. Bedankt Rachid!

 

Verder wil ik mij, als Voorzitter, ook excuseren voor de iets gebrekkige communicatie van de voorbije week. Het was inderdaad soms nogal onduidelijk. Als het minder goed is moeten we dit ook durven toegeven, we zijn ten slotte ook maar mensen maar we doen ons best om hieraan te werken.

Deze nieuwsbrief is er één met veel frustratie ….maar ook één van hoop.
Aan de basis daarvan: de geldende maatregelen van de Belgische Overheid, waarbij alle logica ontbreekt!
De feiten tot op heden:
1. Het opleren van duiven is momenteel enkel toegestaan op Belgisch grondgebied! Voor de lossingen op Frans grondgebied blijft het licht meedogenloos op rood. Een regelgeving die er niet is in bv. Nederland, Duitsland, Luxemburg. Vandaar de mogelijkheid bij onze noorderburen tot het inrichten van trainingsvluchten vanuit Frankrijk. Zondermeer wordt de Belgische duivensport hierbij “en plein public” simpelweg belachelijk gemaakt! Temeer daar de Franse duivenfederatie FCF de nodige lossingsvergunningen aan de KBDB heeft afgeleverd.
– Daarbovenop geldt er nog steeds een verbod op (sport)evenementen tot 31 juli. Tot op heden valt duivensport, als recreatieve sport, onder diezelfde gezamenlijke noemer. Het is uiterst bedroevend dat de Federale Crisis-cel hierop tot op de dag van vandaag geen enkele uitzondering wil toestaan. Dit ondanks het feit dat alle nodige argumenten inzake duivensport al meerdere weken in hun bezit zijn.
Tot daar de geldende Belgische wetgeving, waar wij als KBDB onmogelijk onderuit kunnen. Hoe graag we dat ook willen en proberen… het blijft de enige realiteit.
Uiteraard begrijpen we de groeiende ontevredenheid bij de liefhebbers. Die is trouwens volledig terecht! Maar laat het absoluut duidelijk zijn dat wij als KBDB reeds weken al het mogelijke doen om zo snel als mogelijk de nodige versoepelingen te bekomen. Dagelijks is er contact hieromtrent met zowel de Cel Dierenwelzijn als de Crisis-cel Binnenlandse zaken. Onze belangen worden met volle inzet verdedigd door de bevoegde Minister in hoogsteigen persoon. Jammer genoeg blijkt politiek in België een spel met veel spelers maar bitter weinig realisaties.
De komende week wordt cruciaal om het seizoen 2020 nog enigszins te redden. We kregen echter wel positieve berichten vanuit de bevoegde instanties. Daarom werden er reeds voor woensdag 3 juni een aantal lossingsvergunningen in Frankrijk aangevraagd. Doch willen we niet op de zaken vooruit lopen en uitspraken doen zonder enige zekerheid. Het is namelijk niet de KBDB maar enkel het Kabinet Binnenlandse Zaken, de Crisiscel / GEES en Dierenwelzijn die bij machte zijn eventuele versoepelingen door te voeren. Intussen blijft de KBDB onverstoord knokken om te bekomen wat onze duivensport toebehoort… spel en plezier voor iedereen!

Uit het diepste van ons hart hopen we dan ook om jullie eerstdaags positief nieuws te mogen brengen !
Zoals u zult begrijpen, is het actueel te kort dag om aanstaande woensdag 03/06/2020 reeds duiven te lossen in Frankrijk, zodat dezelfde Belgische leervluchten zullen worden ingericht als afgelopen woensdag nl.

Wie lost waar?

Woensdag 03/06/2020

Vlaams-Brabant: Quiévrain (sector I) – Fleurus (sector II & III) – Momignies (sector II & III)
West-Vlaanderen : Touquet – Tournai/Doornik
Oost-Vlaanderen: Quiévrain (Midden) – Momignies (westenlijn & mid-west & midden) – Tournai (mid-west – westenlijn)
Limburg : Hannut – Mettet – Sint-Truiden
Antwerpen Quiévrain – Momignies – Fleurus – vlucht in de buurt van Brussel
Hainaut: Momignies
Brabant wallon : Momignies
Liège : Cul-des-Sarts
Namur : Cul-des-Sarts

Wij vragen iedereen om regelmatig onze website en facebookpagina te consulteren aangezien er onmiddellijk zal gecommuniceerd worden van zodra wij meer nieuws ontvangen.

Namens de leden van de NRBB,
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.


26/05/2020 Mededeling van de KBDB

Aansluitend op onze mededeling van gisterenavond en rekening houdend met de geformuleerde aanvragen en/of de negatieve reacties van bepaalde provinciale entiteiten, zag de nationale raad van beheer en bestuur zich genoodzaakt om een alternatief uit te werken, hetgeen, blijkbaar, volgens de verstrekte informatie, zou beantwoorden aan de wensen van een groot deel van de provinciale entiteiten en dus aan de verwachtingen van hun liefhebbers.

In deze periode van “Covid-19” is het uiteraard niet de bedoeling om de liefhebbers meermaals per week naar het lokaal te laten gaan om in te korven. Dit is dan ook één van de redenen waarom volgend alternatief werd uitgewerkt.

Dit alternatief voorziet:
1. 1 leervlucht tijdens week (op Waals grondgebied), op woensdag – raadpleeg tabel hierna
2. Leervluchten zijn toegelaten alle weekdagen in Vlaanderen (bvb. Vilvoorde, Beersel, Aalst, ….)
3. Leervluchten (naar keuze van de provincies)
– op zaterdag voor de Waalse provincies
– op zondag voor de Vlaamse provincies

Wie lost waar en wanneer?

Woensdag 27/05/2020
Vlaams-Brabant: Quiévrain, Fleurus & Momignies
West-Vlaanderen : Momignies – Tournai
Oost-Vlaanderen Quiévrain – Momignies – Tournai
Limburg : Hannut, Mettet – Sint-Truiden
Antwerpen Quiévrain – Momignies – vlucht in de buurt van Brussel
Hainaut: Momignies
Brabant wallon : Momignies
Liège : Cul-des-Sarts & Achêne
Namur : Cul-des-Sarts

Zaterdag 30/05/2020
Hainaut : Momignies
Brabant wallon : Momignies
Liège : Cul-des-Sarts & Achêne
Namur : Cul-des-Sarts, Sugny
Luxembourg : Virton

Zondag 31/05/2020
Vlaams-Brabant : Bouillon (vervoerder Lathouwers & Bauwens – interprovinciale lossing), Quiévrain, Momignies(sector 2&3)
West-Vlaanderen: Tournai, Momignies
Oost-Vlaanderen: Tournai, Bouillon (interprovinciale lossing) middenlijn, Quiévrain, Momignies(westenlijn en Mid-west)
Limburg : Hannut, Sint-Truiden, Chimay
Antwerpen : Bouillon (interprovinciale lossing), Quiévrain, Momignies

Wij danken iedereen voor hun inspanningen en we verontschuldigen ons voor de soms verwarrende en ingewikkelde communicatie maar het is uiteraard de bedoeling dat iedere provincie aan de wensen van de leden kan tegemoetkomen en er rekening wordt gehouden dat er geen kruislossingen worden uitgevoerd.

Er is maar één weg: TOUS ENSEMBLE!!!

Voor de leden van de NRBB,
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.


25/05/2020 Mededeling van de KBDB

De eerste opleervluchten waren een groot succes en de liefhebbers waren blij hun duifjes opnieuw terug te zien keren op het hok. Het was de moeite waard en hartverwarmend. Het was gewoonweg prachtig !

Deze eerste vluchten dienden “op een drafje” te worden ingericht maar kenden een goed verloop.

De KBDB en de lossingsverantwoordelijken, die we hierbij willen bedanken voor het geleverde werk, hebben al wat geleerd van dit eerste “grote” weekend.

De grote hoeveelheid lossingen per lossingsplaats, de vermenigvuldiging van het aantal lossingsplaatsen per provincie en de wijzigingen in de vlieglijn vergroten de risico’s.

Voor de opleervluchten deze week : deze zullen voor alle PE’s/SPE’s worden ingekorfd op dinsdagavond (26/05) met lossing op woensdag (27/05).

Voor de leervluchten tijdens het weekend werd een onderscheid gemaakt tussen de gebruikelijke en de traditionele lossingsplaatsen (Quiévrain, Momignies, Chimay, Mettet, Achêne en Cul des Sarts) met lossing op zondag en de uitzonderlijke lossingsplaatsen (Doornik, Bouillon, Fleurus, Arlon, Virton, …) met lossing op zaterdag.

Er dient op de traditionele lossingsplaatsen verplichtend te worden gelost op het vroegst mogelijke en gunstige lossingsuur (6u50) en de verste afstanden eerst.

Vanaf volgende week zullen de leervluchten tijdens de week worden ingericht op dinsdag (uitzonderlijke lossingsplaatsen) en woensdag (traditionele lossingsplaatsen).

Het verbod op collectieve lossingen op maandag, dinsdag en vrijdag, opgenomen in ons persbericht van 18/05/2020, wordt gewijzigd in maandag, donderdag en vrijdag.

Deze nieuwe bepalingen zijn van kracht vanaf woensdag 27/05/2020.

Hartelijk dank aan de mandatarissen van de PE’s/SPE’s voor hun begrip in het belang van onze duiven.

Dit is een tijdelijke oplossing en hopen dat we u, zo vlug als mogelijk, goed nieuws kunnen brengen, het nieuws waar we allemaal op wachten.

De KBDB hoopt de komende dagen een positieve reactie te ontvangen op de vele interventies en stappen dewelke werden ondernomen bij de bevoegde autoriteiten.

Een tweede punt waar wij onze liefhebbers en verenigingen wensen in te lichten is het feit dat de inrichter CFW ons informeerde dat zij voor 2020 hun activiteiten zullen opschorten.

Wij willen onze verenigingen en liefhebbers informeren van het antwoord, hetgeen werd verstrekt aan betrokkene.

Heer Voorzitter,
Heren Leden van het comité van CFW,

We hebben kennis genomen van uw beslissing om alle activiteiten van CFW voor het seizoen 2020 “op te schorten”.

Dit is zeker een doordachte beslissing van alle leden van het comité van CFW.

Het is niet aan ons om erop te reageren of de relevantie ervan te beoordelen. De elementen of argumenten die in uw briefwisseling van 23.05.2020 naar voren worden gebracht, zijn, naar we hopen, zeker niet de enige punten die hebben geleid tot deze cruciale beslissing van CFW.
We weten pertinent zeker dat de werkwijze van het nieuwe KBDB-bestuur u niet past. De leden van de NRBB hebben een nieuwe kijk op het beheer van de duivensport, het respect voor dierenwelzijn en vooral het primordiaal belang van de Belgische liefhebbers.

Helaas, voor de Belgische duivensport, veroorzaakt uw beslissing een directe en sportieve schade aan vele duivenliefhebbers en leden van uw organisatie, wiens loyaliteit en inspanningen om uw programma voor te bereiden, niet zwaar genoeg hebben doorgewogen in uw besluitvorming.

Als federatie kunnen we onze liefhebbers niet in de steek laten en zullen we alle kansen grijpen die zich zullen voordoen, zodat geen van hen door deze situatie, volledig buiten hun wil om, worden gestraft.

Actueel blijken, volgens onze informatie, de door de KBDB ondernomen stappen om te kunnen lossen in Frankrijk, positief te evolueren.

Sommige inrichters hebben, teneinde samen te werken, al een schema van “nationale en internationale” noodkalender opgesteld dewelke, zelfs als deze kalender binnen enkele weken aanvangt, nog steeds standhoudt en zou kunnen voldoen aan de verwachtingen van alle duivenliefhebbers van het land.

De duivenliefhebbers die door de eenzijdige beslissing van CFW worden getroffen, moeten daarom ook voldoening vinden.

Sommige details zullen in overleg met de Belgische inrichters en internationale partners geregeld worden, maar enkel met goede wil kan de duivensport zegevieren in dit ongelijke gevecht.

De nationale voorzitter, De voorzitter van het NSC,
Pascal Bodengien. Denis Sapin.

Voor de leden van de NRBB,
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.


20/05/2020 Mededeling van de KBDB

Hierbij een héél welgemeende DANKUWEL aan alle medewerkers van de verenigingen !

Kortom: alle helpende handen zijn meer dan welkom.

DANKUWEL ! Zonder jullie kunnen we het niet !

Wij wensen al onze duivenliefhebbers een veilig en succesvol sportseizoen 2020.

Voor de leden van de NRBB,
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.


19/05/2020 Mededeling ter attentie van de verenigingen

Na het persbericht dat gisteren werd gepubliceerd, merken we op dat een groot aantal verenigingen hun eigen opleervluchten organiseren zonder de procedure van de KBDB te respecteren en zonder in het bezit te zijn van een lidkaart “vervoerder”.

De KBDB wenst deze praktijk niet te verbieden en is, integendeel, geneigd zijn deze te steunen, aangezien het een bijkomende “service” is die aan liefhebbers wordt aangeboden.

De KBDB is echter verplicht om de reeds gedurende vele jaren stilzwijgende afspraken met de destijds federale overheidsdienst “Dierenwelzijn” na te leven, en die er op toezien dat de duiven altijd in de beste omstandigheden worden vervoerd.

Binnen de KBDB werd een interne procedure uitgewerkt. Deze is simpel en snel. Twee punten moeten worden gerespecteerd:
– Het gebruikte voertuig moet worden aangeboden bij een KBDB-mandataris. Deze laatste controleert het voertuig en certificeert dat de duiven in goede omstandigheden worden vervoerd. Als er geen aanpassing is gemaakt aan het transportmiddel. Indien er geen aanpassingen worden uitgevoerd aan het transportmiddel, dient deze controle éénmalig te worden uitgevoerd.
– De aanvrager (de vereniging of een andere persoon die deze leervluchten wenst te verzorgen) ontvangt tegen betaling (50 EURO) een jaarlijks lidkaart van “vrachtvervoerder”.

We nodigen de verenigingen die zich willen in orde stellen om deze procedure zo snel mogelijk op te starten.

Wij informeren u bovendien dat, voor de lossingsplaatsen zich bevindend op het Waals grondgebied, de lossingsplaatsen vooraf werden bepaald en goedgekeurd worden door de bevoegde dienst “dierenwelzijn”. Gezamenlijke lossingen op andere
plaatsen worden beschouwd als ‘wilde’ lossingen en kunnen worden bestraft. De lijst van deze lossingsplaatsen is te raadplegen op de site van de KBDB en kan enkel worden gelost op woensdag en donderdag.

Voor de leden van de NRBB,
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.


18/05/2020 Mededeling van de KBDB

Aansluitend op de inlichtingen, verstrekt in de mededeling van 16/05/2020, werden de volgende beslissingen genomen door het KBDB-crisiscomité “Covid-19”:

 1. Gezamenlijke opleervluchten zijn toegestaan ​​voor alle verenigingen in België. Deze starten op donderdag 21/05/2020 (inkorving woensdag 20/05/2020). De categorie jonge duiven start pas op woensdag 27/05/2020.
 2. Opleervluchten op Waals grondgebied zijn enkel toegestaan ​​op woensdag, donderdag, zaterdag en zondag.
 3. De lossingen zullen dienen te worden uitgevoerd op het vroegst mogelijke en gunstige lossingsuur mits inachtneming van het principe dat de verste afstanden als eerste zullen worden gelost. Deze inlichtingen, ook deze van de opleervluchten, zullen worden gepubliceerd op de website van de KBDB en zijn tevens beschikbaar op de telefoonnummers: 02 / 896.54.54 (Nederlandstalig) – 02 / 896.54.55 (Franstalig).
 4. verenigingen die wensen in te korven (en hun akkoordverklaring hebben teruggestuurd naar de KBDB) dienen contact op te nemen met hun vervoerder. De verenigingen dienen de naam van de chauffeur, aan wie zij hun duiven toevertrouwen, vermelden op de lijst met de namen van de inkorvende liefhebbers.
 5. Een document, waarbij de aansprakelijkheid van de vereniging op het vlak van “Covid-19” wordt beperkt, zal op de website worden gepubliceerd. De KBDB vraagt ​​dat dit document zal worden opgehangen in de inkorvingsburelen.
 6. Volgende etappes voor de verschillende provincies werden weerhouden:
   • Limburg: Les Isnes, Chimay
   • Vlaams-Brabant: Quiévrain, Fleurus, Momignies
   • Oost-Vlaanderen: Moeskroen, Quiévrain en kortere opleervlucht (in de buurt van Aalst)
   • Antwerpen: Quiévrain, Momignies en kortere opleervlucht (in de buurt van Brussel)
   • West-Vlaanderen: Quiévrain, Doornik
   • Henegouwen: Momignies, Bouillon
   • Namen: Cul des Sarts, Virton, Arlon
   • Luik: Cul des Sarts
   • Waals-Brabant: Momignies
   • Luxemburg: /
 1. De op de lossingsplaats aanwezige vervoerders dienen verplichtend contact op te nemen met de verantwoordelijke van de lossingsplaats en, zoals voor de wedvluchten, met de lossingsverantwoordelijke van de regio waarvoor zij het vervoer uitvoeren.

De eerder tussen de PE’s/SPE’s  genomen beslissingen blijven van toepassing tijdens het weekend.

Voor de verenigingen dewelke met eigen vervoer hun duiven lossen en in orde zijn met de regelgeving dienaangaande uitgevaardigd door de KBDB (keuring voertuig, lidkaart vrachtvervoerder, …) kunnen geen lossingen uitvoeren op het Waalse grondgebied op maandag, dinsdag en vrijdag.

We danken de aanwezige vervoerders voor hun actieve deelname aan de ontwikkeling van dit project van heropstarting.

Voor de leden van de NRBB,

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.


16/05/2020 Mededeling van de KBDB

 Eén van onze vorige mededelingen begonnen we met:

Stap voor stap komen we dichterbij …

Ondertussen werden al veel stappen ondernomen teneinde het sportseizoen 2020 op gang te brengen. Het was een moeilijk proces maar eveneens een uitdaging met vele slapeloze nachten.

EN ………..

vanavond om 19u30 viel volgende e-mail in mijn mailbox:

Geachte Heer Bodengien,

De Federale Crisiscel is vandaag samengekomen.

Het volgende zal bijkomend vanaf 18 mei worden toegelaten. De website van de FOD Volksgezondheid zal nog hiertoe worden aangepast (https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/):

“Is duivensport toegestaan?

Ja, in het kader van het welzijn van de dieren, niet in wedstrijdverband en trainingen zijn enkel toegestaan binnen België, mits social distancing tussen de eigenaars.”

Wedstrijden met dieren (waaronder duiven) blijven dus verboden.

Men ziet dat als evenementen en samenkomst van mensen, hetgeen verboden is. Men wil hier dan ook geen uitzondering voor toestaan voor wat betreft duivenwedstrijden.

Jullie vraag zal hoe dan ook door ons verder onder de aandacht gebracht worden van de Federale Crisiscel.

Met vriendelijke groeten, 

Kabinet Vlaams viceminister-president Ben Weyts

Wat betekent dit?

We zijn weer een stapje verder nl. vanaf 18/05/2020 mogen gezamenlijke leervluchten (dus GEEN wedvluchten) worden ingericht en UITSLUITEND in BELGIE en dit uiteraard onder STRIKTE voorwaarden en mits respect van het vademecum, het draaiboek waaraan de liefhebbers en de verenigingen zich dienen te houden EN hetgeen bijgevoegd wordt gepubliceerd.

We gaan onmiddellijk in onderhandeling om ook leervluchten te mogen inrichten vanuit Frankrijk. Voor de verdere afhandeling staan we reeds rechtstreeks in contact met Minister De Crem, Minister van Binnenlandse Zaken en hoofd van de Nationale Crisiscel.

Qua vluchtprogramma dienen nog besprekingen te worden gevoerd met het crisiscomité “Covid-19” van de KBDB en hierop aansluitend met de vervoerders. Dit overleg zal aanstaande maandag 18/05/2020 plaatsvinden.

Wij communiceren hierover zo vlug als mogelijk.

Wij wensen van deze gelegenheid gebruik te maken om al onze liefhebbers, de besturen van de verenigingen, de personen die hebben bijgedragen tot het bekomen van een positieve afhandeling van dit moeilijke dossier, …… enfin, IEDEREEN, die de uitgevaardigde maatregelen stipt hebben opgevolgd, BEDANKEN want zonder al deze inspanningen van EENIEDER hadden wij nooit dit resultaat kunnen bereiken. Zoals reeds meermaals gezegd: “TOUS ENSEMBLE”.

We dringen nogmaals aan om de door de overheid uitgevaardigde veiligheidsmaatregelen in de strijd tegen “covid-19” strikt op te volgen.

Voor de leden van de NRBB,

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.


14/05/2020 Mededeling ter attentie de verenigingen

Beste,

Zoals gisteren in onze mededeling werd opgenomen, hopen we spoedig versoepelingen te bekomen voor onze duivensport en meer bepaald in eerste fase om gezamenlijke inkorvingen te mogen organiseren.

Actueel hebben wij een dergelijke toelating nog niet ontvangen vanwege de federale overheid.

U zult begrijpen dat hiervoor de nodige voorzorgsmaatregelen in acht dienen te worden genomen.

Hiermede rekening houdend werd door het KBDB-crisiscomité “Covid-19” het vademecum(klik hier), een soort handboek met de te volgen procedure, uitgewerkt. Deze richtlijnen dienen door ELKE vereniging STRIKT nageleefd te worden. Wij willen hiervoor dan ook de voorzitters van al onze verenigingen op hun verantwoordelijkheid wijzen evenals op de belangrijkheid van de in dit draaiboek opgenomen regels en dit voor de veiligheid van al de medewerkers in uw vereniging en al uw liefhebbers. Dit vademecum kan eventueel nog aangepast worden ingevolge de maatregelen die eventueel nog bijkomend zullen worden opgelegd door de federale overheid.

De KBDB is, teneinde de kosten voor de verenigingen te drukken, overgegaan tot een groepsaankoop van alcoholgel. Deze gel kan, zoals voor de eerste bestelling van de identiteitsringen, via uw clublogin in het KBDB-programma, worden besteld (de specificaties van deze alcoholgel worden tevens bijgevoegd) maar dit enkel voor de eerste bestelling. Voor de nabestellingen zal een formulier worden gepubliceerd op onze website hetgeen, via e-mail, kan worden overgemaakt aan de KBDB (vanaf 01/06/2020).

Eens uw bestelling werd geregistreerd, zal u hiervoor een factuur ontvangen.

Na vereffening van het verschuldigde bedrag zal de alcoholgel vervolgens worden verstuurd per post of kunnen worden afgehaald bij de mandataris van uw regio (optie aan te duiden op het bestelformulier).

Kostprijs:
– Verkoop per liter: 8 EURO/liter + verzendingskosten (enkel indien per post dient verstuurd te worden)

Zoals u zelf weet, kunnen de verzendingskosten hoog oplopen. De KBDB heeft hierover onderhandeld met B-Post en volgende gunsttarieven bekomen:
Tot 2kg = € 6,81
2 tot 5kg = € 7,68
5 tot 10kg = € 8,07
10 tot 20 kg = € 10,06
20 tot 30 kg = € 13,41

Indien de gel dient verstuurd te worden per post, raden wij u aan om een gegroepeerde bestelling van enkele verenigingen uit de buurt te overwegen.

Bovendien hebben wij nog een lange strijd af te leggen tegen het “covid-19” virus zodat de opgelegde veiligheidsmaatregelen van de federale overheid nog lang zullen dienen toegepast te worden.

Uit onverwachte hoek werd ons medegedeeld dat mondmaskers (10) gratis ter beschikking zullen worden gesteld van de verenigingen. Zij zullen worden verdeeld samen met de eventueel bestelde alcoholgel of via de mandataris van uw provincie, zetelend in het crisiscomité “Covid-19”. Hartelijk dank aan de gulle schenkers. De betrokken mandatarissen zullen hiervoor met de verenigingen contact opnemen.

Wij hopen dat het sportseizoen 2020 vlug zal kunnen starten maar dan vooral op een veilige manier voor eenieder van ons.

Met vriendelijke groeten.

Namens de leden van de NRBB,
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.


13/05/2020 Mededeling van de KBDB

Zoals jullie vanmiddag op de persvoorstelling van onze Premier, na de zitting van de Nationale Veiligheidsraad, konden vaststellen, komen er pas vanaf aanstaande maandag 18 mei een aantal versoepelingen.

We vernemen vanuit betrouwbare bron dat bepaalde versoepelingen ook onze duivensport zullen aanbelangen.

We wachten uiteraard hiervoor de officiële bevestiging van de bevoegde overheidsdiensten af.

In functie van de eventuele versoepelingsmaatregelen zal dan ook een overleg plaatsvinden met het KBDB-crisiscomité “Covid-19” teneinde de evolutie van het dossier te bespreken en de gevolgen hiervan op het wedvluchtseizoen 2020 aan te kaarten.

Dit KBDB-crisiscomité heeft een draaiboek klaar met toelichtingen en maatregelen voor alle verenigingen en liefhebbers en zal spoedig aan alle lokalen, via e-mail worden verstuurd evenals worden gepubliceerd op de website van de KBDB.

Zodra we meer officieel nieuws hebben, zullen we dit onmiddellijk communiceren.

Voor de leden van de NRBB,
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.


11/05/2020 Mededeling van de KBDB

Stap voor stap komen we dichterbij … maar hiervoor dienen we ons uiteraard strikt te houden aan de door de federale overheid uitgevaardigde veiligheidsmaatregelen.

Wat werd er reeds verwezenlijkt?
– U kunt uw verdwaalde en aangekochte duiven ophalen in België en Nederland
– Individueel opleren tot maximum 25 km
– Koppelen van de duiven – De verengingen dienen hiermee klaar te zijn alvorens de wedvluchten zullen aanvangen
Voorwaarden:
1 persoon van de vereniging (verantwoordelijke voor de koppelingen, zoals vermeld op de inlichtingsfiche van de vereniging)
 in het lokaal of bij hem thuis
 op afspraak
 Een lijst met de afspraken dient opgemaakt te worden en eveneens in de vereniging te worden bijgehouden
 De maatregelen van “social distancing” evenals de veiligheidsvoorschriften qua ontsmetting en dragen van een mondmasker dienen gerespecteerd te worden.
Voor deze maatregelen en toelatingen werd er hemel en aarde verzet. Wij hebben uiteraard het volste begrip aangezien de crisiscel van de federale overheid overbelast is met meer prangende vragen. Duivensport was voor hen onbekend terrein.


Jake (2 jaar) & Esmée (5 jaar) uit Balen
geven het goede voorbeeld van hoe er
individueel kan worden gelost tot maximum 25 km !!


Manu Gillis (4 jaar) uit Arendonk
in de weer om de jonge duifjes handtam te maken !!❤️

Manu lost ook zijn duifjes individueel (zie link hierna)

Wat is de volgende stap?
– Gezamenlijke opleervluchten organiseren
Het dossier, waarover reeds eerder sprake in een vorige mededeling, werd ingediend bij de bevoegde instanties teneinde dergelijke opleervluchten te mogen organiseren. Hartelijk dank hiervoor aan leden van het KBDB-crisiscomité “Covid-19” en de personen die hebben meegewerkt om de richtlijnen duidelijk uit te schrijven. Er werd een overleg aangevraagd om ons dossier persoonlijk te verdedigen. Momenteel zijn de bevoegde overheidsdiensten ons dossier aan het onderzoeken en hopen vlug op een positief antwoord.

De KBDB krijgt spijtig genoeg ook negatieve commentaar van zijn liefhebbers en meer bepaald over het feit dat Nederland vanaf vandaag gezamenlijk mag beginnen opleren, in Frankrijk versoepelingen worden afgekondigd, in Duitsland reeds vluchten worden ingericht.

Iedereen dient er zich bewust van te zijn dat in België alle versoepelingen op federaal vlak dienen goedgekeurd te worden daar waar bvb. in Frankrijk de verantwoordelijken van de onderscheidenlijke departementen zelf bepaalde versoepelingen kunnen toestaan.

De KBDB hoopt dan ook dat dergelijke negatieve uitlatingen van bepaalde liefhebbers geen schade zullen berokkenen indien de federale overheid over ons dossier een beslissing zal nemen.

Op voorstel van de leden van de nationale raad van beheer en bestuur en mits goedkeuring door het KBDB-crisiscomité “Covid-19” is de KBDB overgegaan tot de aankoop van alcoholgel, dewelke door de verenigingen bij de KBDB zal kunnen worden besteld, zodat de prijs kan worden gedrukt. Meer info volgt.

Uit onverwachte hoek kwam er ook goed nieuws aangaande de mondmaskers, te gebruiken door de medewerkers van de verenigingen, dewelke zullen worden verplicht indien gezamenlijke opleervluchten zullen worden toegestaan. Meer info dienaangaande zal eveneens later worden medegedeeld.

Indien gezamenlijke leervluchten zullen mogen worden ingericht, zullen de vereniging “op afspraak” dienen te werken. De liefhebber zal voorafgaandelijk (2 dagen op voorhand) de vereniging dienen te verwittigen indien hij komt inkorven en met hoeveel duiven. Er zal hem dan een uur worden medegedeeld waarop hij in de vereniging zal worden verwacht. Hij wacht uiteraard op de parking van het lokaal zijn beurt af.

Vanwege een liefhebber, met een warm hart voor de duivensport, hebben wij reeds een project van file gekregen, dewelke door de vereniging kan worden gebruikt, om een afsprakenschema in goed banen te leiden. Deze file zal eerstdaags worden gepubliceerd.

Problematiek van de verdwaalde duiven!!!

De KBDB ontvangt veel telefoontjes, vooral van niet-duivenliefhebbers die een verdwaalde duif hebben opgevangen. Sommige liefhebbers, dewelke hun duifje niet wensen of kunnen ophalen (soms wegens hoge leeftijd, geen vervoer, …), geven een onsportieve reactie ten overstaan van de opvanger, dewelke eigenlijk een euforische reactie van de eigenaar verwachten indien hun duifje wordt gemeld.

Hieraan willen wij ook een oplossing bieden. Het imago van de Belgische duivensport blijft prioritair.

Er zal een NOODNUMMER in het leven worden geroepen teneinde de niet-duivenliefhebber verder te helpen en te begeleiden zodat het verdwaalde duifje ofwel door de eigenaar wordt opgehaald ofwel kan worden binnengebracht bij de verantwoordelijke van een vereniging in de buurt van de niet-duivenliefhebber.

Hierover zal later nog worden gecommuniceerd.

Manueel ingekorfde duiven

Bepaalde verenigingen vragen ons ook waar, wanneer, de kostprijs, …. van de controlechips dewelke eventueel zullen worden gebruikt voor de manueel ingekorfde duiven. Deze problematiek dient nog te worden besproken tijdens een nationale algemene vergadering. Voorlopig wordt deze problematiek “on hold” geplaatst.

We blijven verder werken en komen hopelijk binnenkort met goed nieuws.

Onze vrouwelijke duivenliefhebbers, zoals alle andere duivenliefhebbers uiteraard, liggen ons nauw aan het hart. Ook de echtgenotes, partners, vriendinnen verdienen uiteraard een bloemetje. Hopelijk werden zij gisteren verrast met een fijne attentie.

Alvast ook van ons nog een


Voor de leden van de NRBB,
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.


07/05/2020 Mededeling van de KBDB

Wij hopen zo vlug als mogelijk dat gezamenlijke opleervluchten kunnen doorgaan, zowel in België als in Frankrijk, en dat vervolgens het sportseizoen 2020 kan aanvangen.

Er zal een tweede bijeenkomst van het KBDB-crisiscomité “Covid-19” worden georganiseerd om onder meer deze opleringen in de verschillende regio’s op punt te zetten.

Het crisiscomité nam, mits akkoord van een meerderheid van de leden van de algemene vergadering, de volgende beslissingen dewelke, tijdens de periode van de Covid-19, de gebruiken/gewoonten of reglementeringen vervangen:

1. Koppelen

Voor het koppelen van chipringen met identiteitsringen (art. 30 § 1 van het NSR) – 1 persoon van de vereniging (verantwoordelijke voor de koppelingen, zoals vermeld op de inlichtingsfiche van de vereniging) in het lokaal of bij hem thuis & op afspraak. Een lijst met de afspraken dient opgemaakt te worden en eveneens te worden bijgehouden

2. Loodjes/verzegelingstrips
De formulieren moeten worden ingevuld zoals in het verleden, maar in het lokaal worden bewaard.

3. Aanpassing van de transportmaatregelen voor reisduiven op basis van de algemene richtlijnen van de overheid genomen in het kader van de strijd tegen covid-19

Volgende week zal een vademecum, ter attentie van de liefhebbers en de verenigingen, met gedetailleerde instructies, worden gepubliceerd.

We nodigen onze liefhebbers en verenigingen uit om kennis te nemen van deze praktische informatie op onze site. Deze informatie wordt regelmatig bijgewerkt.

Het heeft geen zin contact op te nemen met de crisiscel van de federale overheid over dit onderwerp. Deze krijgen enorm veel vragen en zijn begrijpelijkerwijze niet gespecialiseerd in de duivensport.

Uw federatie onderneemt de nodige stappen voor u.

Actueel wordt een dossier samengesteld en een persoonlijk onderhoud gevraagd bij de bevoegde diensten van de federale overheid teneinde onze belangen te verdedigen. We houden jullie uiteraard op de hoogte!

Gezien de problematiek dewelke zich stelde met de individuele lossingen, vragen we u ook om met de grootste omzichtigheid om te gaan met publicaties op niet-officiële websites dewelke ingaan tegen het gemeenschappelijk belang van eenieder onder ons.

Niet alleen de verantwoordelijken van de lokalen maar ook onze leden hebben tijdens de corona periode niet stil gezeten en staan klaar voor de start seizoen !!
Zie hier foto van Chris Coppens uit Voorde

Voor de leden van de NRBB,
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.


06/05/2020 Mededeling van de KBDB

attest_Covid-19 Opleren van duiven    Printbare versie in PDF

Teneinde enerzijds duidelijkheid te verschaffen aan onze liefhebbers en anderzijds om bepaalde mededelingen, gepubliceerd op websites (langs Franstalige zijde), tegen te spreken, vindt u hierna, de mail dewelke wij mochten ontvangen vanwege de crisiscel van de federale overheid aangaande het individueel opleren en waarin de inhoud van onze mededeling van 27/04/2020 en onze eerdere telefonische contacten met de bevoegde diensten wordt bevestigd:

Van: info-coronavirus <info-coronavirus@health.fgov.be>
Datum: 6 mei 2020 om 16:37:52 CEST
Aan: Pascal Bodengien <Bodengien.p@kbdb.be>
Onderwerp: Antw.:⁨ opleervluchten duiven⁩
Geachte meneer Bodengien,

Alvast bedankt voor uw mail.

Onze excuses voor het ongemak, het is redelijk druk en we doen ons best om zo snel en juist mogelijk alle mails te beantwoorden.
Het individueel opleren van duiven, tot maxium 25 km, is in het kader van dierenwelzijn toegelaten.
We raden wel aan een bewijs/attest mee te nemen op die manier kan u steeds uw reden van verplaatsing verklaren.
Hou zeker de updates in het oog zodat u over de juiste informatie beschikt.

Indien u nog vragen heeft gelieve zeker onze site ook te bekijken die steeds nieuwe updates vertoont en het laatste nieuws dat aan de burgers gecommuniceerd wordt:
https://www.info-coronavirus.be/nl

Op onze website zal een attest worden gepubliceerd, hetgeen u dient mee te nemen in het kader van uw verplaatsingen, om individueel duiven op te leren.

U moet te allen tijde in het bezit zijn van uw lidkaart evenals van het attest en de inhoud van huidige mededeling (zie PDF-versie).

Zoals blijkt uit bovenvermelde e-mail wordt geen onderscheid gemaakt voor wat betreft de categorieën van duiven zodat zowel oude duiven, als jaarlingen als jonge duiven mogen worden opgeleerd maar beperkt tot maximum 25 kilometer.

Hopelijk zijn alzo alle onduidelijkheden van de baan.

Voor de leden van de NRBB,
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.


05/05/2020 Mededeling van de KBDB 

Zoals gisteren medegedeeld, heeft vandaag het eerste overleg plaatsgevonden met het crisiscomité “Covid-19”, ingesteld in de schoot van de KBDB.

Deze vergadering is alle sereniteit verlopen met een positief resultaat.

Ik wens dan ook mijn collega’s, zetelend in dit crisiscomité, hartelijk te danken voor hun positieve inbreng.

Bepaalde voorstellen (zoals afwijkingen op de KBDB-reglementen) behoren uiteraard tot de bevoegdheid van de nationale algemene vergadering.

Er werden voorstellen geformuleerd, vooral in het belang van de veiligheid van onze liefhebbers en de helpers in de verenigingen voor wat de inkorvingen betreffen. We willen van deze gelegenheid gebruik maken om de helpende handen in de verenigingen te bedanken.

MEER NIEUWS VOLGT!

Voor de leden van de NRBB,
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.


04/05/2020 Mededeling van de KBDB 

De leden van de nationale raad van beheer en bestuur wensen vooreerst AL hun leden te danken voor het strikt opvolgen van de beperkingsmaatregelen, opgelegd door de federale overheid, ingevolge de uitbraak van de coronacrisis evenals AL hun verenigingen, dewelke reeds met de voorbereidingen zijn begonnen om zowel hun liefhebbers als hun medewerkers, op een veilige manier, te laten inkorven.

HARTELIJK DANK ALVAST!

Ook de leden van de nationale raad van beheer en bestuur hebben slapeloze nachten achter de rug. Soms dienden heel moeilijke knopen te worden doorgehakt.

En zoals eerder gemeld:
UITZONDERLIJKE SITUATIES VRAGEN OM UITZONDERLIJKE MAATREGELEN.

We kregen als bestuur vele felicitaties, aanmoedigingen & steunbetuigingen zowel van onze verenigingen, bestuursleden van onze verenigingen, liefhebbers, ja zelfs van mensen buiten onze federatie.

HARTELIJK DANK IEDEREEN!

SAMEN voeren wij deze strijd teneinde de impact van het “covid-19” virus te verminderen zowel op het vlak van onzer aller gezondheid als op het vlak van onze geliefde duivensport.

We moeten dit doen voor onze jeugd, zodat ook zij deze mooie sportbeoefening zouden kunnen blijven verderzetten

Fleur uit Zonhoven met haar “pluisje”
Mauro (5 jaar) en Imano (10 jaar) Paternoster uit Sint-Lievens-Houtem

Zoals jullie al hebben vernomen werd, in de schoot van de KBDB, een crisiscomité “Covid-19” opgericht. Een eerste overleg vindt morgen, 05/05/2020 plaats.

Dit comité is samengesteld uit:
– 1 vertegenwoordiger (nationaal mandataris) per provincie of 1 lid van het comité aangeduid door deze laatste
– 5 leden van de nationale raad van beheer en bestuur

Dit crisiscomité werd opgericht om de voorwaarden/richtlijnen op te stellen teneinde de start van de gezamenlijke opleervluchten en later de wedvluchten voor te bereiden en dit enkel in het kader van de “Covid-19”crisis, hetgeen betekent dat dit comité, zowel qua bevoegdheden als qua tijd, beperkt is.

Het opstellen van de kalender van de leer- en wedvluchten voor wat betreft de snelheid en de kleine halve-fond blijft een uitsluitende bevoegdheid van de comités van de onderscheidenlijke PE’s/SPE’s.

Wijzigingen aan de (inter)nationale wedvluchtkalender 2020 evenals de eventuele wijzigingen/afwijkingen aan het NSR behoren tot de bevoegdheid van het nationaal sportcomité en de uiteindelijke beslissing dienaangaande zal worden genomen door de nationale mandatarissen.

Na deze vergadering gaan we uiteraard nog communiceren.

Zorg goed voor jezelf en je familie.

SAMEN komen we er wel!

Voor de leden van de NRBB,
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.


27/04/2020 Mededeling van de KBDB

Printbare versie in PDF

Alle Belgen, waaronder zeker onze duivenliefhebbers, hebben vol ongeduld gewacht op de persconferentie van de federale overheid gehouden na de zitting van de veiligheidsraad van afgelopen vrijdag 24/04/2020.

Na het uitgelekte rapport van deze veiligheidsraad van enkele dagen ervoor was iedereen hoopvol en werd er gedacht aan verstrekkende versoepelingsmaatregelen maar…..

tot 04/05/2020 werden er weinig tot geen versoepelingen aangekondigd.

We dienden met z’n allen vast te stellen dat de versoepelingsmaatregelen PROGRESSIEF zullen worden toegepast en wekelijks zullen worden geëvalueerd teneinde de covid-19 pandemie onder controle proberen te houden.

Zaterdagochtend 25/04/2020, heeft de KBDB onmiddellijk contact opgenomen met de corona-crisislijn van de federale overheid teneinde vanaf 27/04/2020 toch de liefhebbers de mogelijkheid te bieden om hun duiven individueel te mogen opleren. Een antwoord werd gevraagd tegen uiterlijk vandaag. Hierna de e-mail dewelke afgelopen zaterdag werd verstuurd:

De KBDB (Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond) met +/- 16.000 aangesloten en effectieve leden en +/- 500 verenigingen heeft van bij de aanvang van de coronacrisis de door de federale overheid opgelegde maatregelen strikt opgevolgd.

Wekelijks werden onze leden en onze verenigingen geïnformeerd over de stand van zaken en hebben wij hen aangezet en aangedrongen om de door de federale overheid opgelegde maatregelen strikt op te volgen.

De uitbraak van de Covid-19 pandemie viel samen met de start van het duivenseizoen: jonge duiven (geboren in 2020) dienen in een eerste fase individueel te worden opgeleerd, hetgeen betekent dat de liefhebber zijn jonge duiven in een mand plaatst en deze, op een afstand van +/- 25 kilometer, gaat lossen in de vrije natuur, zodat de duiven naar het hok kunnen weerkeren. Per keer dat de duiven individueel worden opgeleerd wordt de afstand groter tussen de lossingsplaats en het hok.

De duiven moeten, voor hun eigen welzijn, op steeds verdere afstanden worden gelost teneinde hun oriëntatie vermogen en hun drang om naar het hok terug te keren NIET te verliezen.

Waarom zijn dergelijke opleringen ONTONTBEERLIJK in het kader van DIERENWELZIJN:
– Jonge duiven die te lang op het hok verblijven en niet worden opgeleerd verliezen hun oriëntatie vermogen
– Duiven die hun oriëntatie vermogen verliezen, raken verdwaald en keren niet meer terug naar het hok
– Verdwaalde duiven vliegen zich ofwel te pletter of vinden op een bepaald moment geen eten meer en komen te sterven

De hierboven uitgewerkte theorie wordt gestaafd door dierenartsen gespecialiseerd in reisduiven (bijgevoegd).

Het individueel opleren wordt zowel door “Dierenwelzijn Vlaanderen” als “Dierenwelzijn Wallonië” ondersteund met een POSITIEF advies (zie bijlage).

Ook in de ons omringende landen, zoals Nederland en Duitsland, alwaar de pandemie eveneens woedt, worden nu reeds de individuele opleringen toegestaan door de bevoegde overheidsdiensten.

Bovendien is bewezen, via wetenschappelijk ondersteunde studies, dat de duif het virus niet kan overdragen (zie bijlage).

Kunt u ons, vandaag of morgen (25 of 26/04/2020), bevestigen dat dergelijke opleringen eventueel vanaf maandag 27/04/2020 en zo niet, vanaf 04/05/2020 worden toegestaan?

We moeten maandag aanstaande 27/04/2020 onze liefhebbers en verenigingen hierover informeren.

Hartelijk dank voor een snelle respons.

De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.

Gisteren en ook vandaag nog werd telefonisch contact opgenomen met de crisislijn van de federale overheid EN

in het kader van het welzijn van onze duiven krijgen wij vanaf heden

groen licht om uitsluitend in België individueel op te leren! 
GO!!! Hartelijk dank aan de bevoegde diensten van Dierenwelzijn Vlaanderen en Wallonië en aan de
gespecialiseerde dierenartsen!

Wij willen hierbij duidelijk stellen dat de toelating om vanaf heden INDIVIDUEEL op te leren ENKEL wordt verleend in het kader van “DIERENWELZIJN” en NIET in het kader van de “SPORT” d.w.z. dat de toelating tot het individueel opleren niet wordt toegestaan om zich voor te bereiden op de komende wedvluchten maar wel terug te vinden is in het feit dat duiven die niet worden opgeleerd hun oriëntatievermogen verliezen en achteraf hun weg niet meer naar het hok zouden terugvinden.

De KBDB vraagt aan de liefhebbers om, zo veel als mogelijk in de voormiddag op te leren en op een maximale afstand van +/- 25 kilometer teneinde de liefhebbers, dewelke hun duiven op het hok uitlaten, geen al te grote verliezen zouden lijden. Enkel in uitzonderlijke gevallen (mensen die werken, hulpverleners,…) mag op een ander tijdstip opgeleerd worden.

Ook vanuit Frankrijk werd positief nieuws ontvangen. Aldaar worden er versoepelingen aangekondigd vanaf 11 mei 2020.

Noch de KBDB noch zijn verenigingen zitten stil:

– De KBDB heeft actueel prijsoffertes gevraagd teneinde over te gaan tot een gezamenlijke aankoop van alcoholgel, zodat de verenigingen deze bij de KBDB, tegen een gunstige prijs, kunnen aankopen
– Ook voor wat betreft de eventuele huur of aankoop door de vereniging van een betaalterminal (bancontact) werden inlichtingen ingewonnen maar de aankoop of de huur van dergelijk betaalterminals is afhankelijk van bank tot bank. Mocht u opteren voor dergelijke betaalwijze, raden wij de verenigingen aan hun bankinstelling te contacteren. Er kan uiteraard ook nog worden gewerkt met de reeds voorgestelde oplossingen zoals overschrijving, betaling van een voorschot, ….
– Van verschillende verenigingen hebben we reeds vernomen dat zij volop bezig zijn met hun voorbereidingen te treffen teneinde de opgelegde maatregelen van “social distancing” te respecteren, zoals o.m. hierna gedemonstreerd door de nationale ondervoorzitter van de KBDB, dhr Wim Logie

   

Enkele praktische info:
– Tijdsduur voor een dergelijke opstelling: 45 min
– Gebruikte materialen:
 dikke doorzichtige plastiek, te koop bij de doe-het-zelf zaken (+/- 6 € per lopende meter – breedte 140 cm)
 voorzien van een doorgeefluik zodat er geen contact is tussen de liefhebber en de inkorver
 kostprijs van deze opstelling (2 inkorvingstafels): +/- 40 EURO
– Na het inkorven moet de plastiek worden ontsmet

– Firma’s dewelke een plexiglas, op het adres van de vereniging leveren en dit binnen de 48 uur, tegen de prijs van +/- 60 EURO/m²:
 Metaplex 03/820.96.90 info@metaplex.be www.metaplex.be

 Q Creations 065/35.99.94

We doen dit voor AL onze liefhebbers, van jong tot oud, voor alle mannelijke en vrouwelijke duivenliefhebbers, we doen het voor IEDEREEN maar VOORAL VOOR ONZE DUIVEN:

Dorien Schildermans uit Tessenderlo. Wobbe Dermaux uit Kuurne.

Ook de dames hebben interesse in onze sport ! speelt samen met zijn grootvader!

Houd het vooral veilig!

Een hart en een boodschap in deze moeilijke tijden van CORONA van Frans Vanelslander uit Roeselare !

Bedankt Frans!
Bedankt Frans!

Voor de leden van de NRBB,
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.


24/04/2020 Mededeling van de KBDB

Het lijkt ons opportuun om, niettegenstaande onze wekelijkse mededelingen, de huidige stand van zaken mede te delen aan onze leden en onze verenigingen voor wat betreft de stappen, dewelke de nationale raad van beheer en bestuur, in het kader van de Covid-19-crisis, heeft ondernomen en de impact hiervan op onze favoriete sport.

Op dit moment zorgt de KBDB ervoor dat de door de federale regering genomen maatregelen, door al onze leden, strikt worden nageleefd.

Individuele lossingen, het verzamelen van reisduiven voor de “One Loft Races” (om dezelfde redenen als diegenen welke het inrichten van vluchten onmogelijk maken), … zijn verboden.

De mogelijkheid om verloren (of gekochte) duiven op te halen, is de enige “uitzondering” die we hebben kunnen verkrijgen aangezien deze zijn gebaseerd op de essentiële principes van respect voor dierenwelzijn.

ALLE maatregelen m.b.t. de duivensport blijven van kracht. Voorlopig is er niets veranderd.

De KBDB wacht vol ongeduld op de aankondiging van nieuwe versoepelingsmaatregelen om duidelijkheid te krijgen in het beheer van dit dossier en om te kunnen genieten van de soepelere maatregelen in het belang van de duivensport.

In afwachting van dit groen licht, heeft de nationale raad van beheer en bestuur zijn voorbereidingen reeds getroffen en een dossier samengesteld waarmee de specifieke situatie van de duivensport in België aan de bevoegde beslissingsorganen kan worden voorgelegd.

Dit dossier, hetgeen enkel nog moet worden afgerond in samenwerking met de leden van het crisiscomité “Covid-19” (comité zal vergaderen in functie van de mogelijkheden dewelke hen zullen worden geboden door de versoepelingsmaatregelen) , ingesteld in de schoot van de KBDB, zal alle bepalingen bevatten waarmee onze vervoerders, onze verenigingen en onze liefhebbers dienen rekening te houden teneinde de inkorfprocedures “veilig” te laten verlopen en vrij te zijn van enig verwijt voor wat betreft de bestrijding van de verspreiding van covid-19 virus.

De doelstelling van dit dossier bestaat er in om de besluitvormers bewust te maken dat de “specifieke” duivensportsector, op eigen initiatief, de koe bij de horens heeft gevat en op de situatie heeft geanticipeerd door het opstellen van verschillende te volgen procedures zodat ze alleen nog hun akkoord hoeven te geven.

Helaas kunnen we actueel geen specifieke datum, waarop de duivensportactiviteiten zullen kunnen worden hervat, mededelen maar wees er zeker van zijn dat de nationale raad van beheer en bestuur, vanaf het begin van deze crisis, al het mogelijke doet en klaar is om te reageren indien de gelegenheid zich voordoet .

Tot op heden, is de nationale raad van beheer en bestuur, meermaals, tussengekomen voor wat betreft de individuele opleringen. Wij danken de gespecialiseerde dierenartsen en de diensten van de FOD “dierenwelzijn” voor de steun die zij hebben verleend ingevolge ons verzoek bij de bevoegde autoriteiten.

We moeten ons niets voorliegen, er zal nog een lange weg dienen afgelegd te worden alvorens we opnieuw onze favoriete sport kunnen beoefenen zonder de naweeën te voelen van het Corona-Virus maar we moeten gebruik maken van de positieve elementen en de toelatingen die ons zullen worden geboden en, stap voor stap, verder gaan.

We vragen onze leden en onze verenigingen om er nu voor te zorgen dat de regels, die zowel door de federale overheid als door de KBDB werden opgelegd, ook worden gerespecteerd, zodat onze federatie een positief imago kan uitstralen bij de bevoegde diensten. Elke overtreding van de bepalingen uitgevaardigd door de federale overheid kan de algemene strategie van de KBDB schaden en uiteindelijk negatieve gevolgen hebben voor onze sport.

Afspraak aanstaande maandag voor onze wekelijkse mededeling.

Mocht ons positief nieuws bereiken dit weekend dan zullen wij deze onmiddellijk mededelen.

Zorg goed voor jezelf en je familie.

Voor de leden van de NRBB,
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.


20/04/2020 Mededeling van de KBDB  

We starten deze wekelijkse mededeling met een boodschap van “hoop”, overgemaakt door een duivenliefhebber (zie foto). Ik persoonlijk, als nationaal voorzitter, werd door deze foto enorm geraakt. Deze boodschap, ter ondersteuning van ALLE duivenliefhebbers maar ook om het medisch personeel in de ziekenhuizen en de verzorgingstehuizen een hart onder de riem te steken, getuigt van “sociaal engagement”. Ik heb dan ook de bewuste liefhebber gecontacteerd teneinde deze boodschap te mogen gebruiken bij een volgende mededeling ter attentie van alle duivenliefhebbers, verenigingen, mandatarissen,… Hartelijk dank aan bewuste duivenliefhebber!

De uitbraak van de coronacrisis heeft en zal voor iedereen verstrekkende gevolgen hebben en dit zowel op financieel als economisch vlak maar ook het gebied van vrijetijdsbeleving, sociale contacten, onderwijs,… Hieraan zullen wij samen moeten werken om uit deze crisis te geraken maar het allerbelangrijkste is momenteel dat wij allemaal gezond mogen blijven en niet worden aangevallen door dit zo dodelijke virus Covid-19, hetgeen alle lagen van de bevolking kan treffen. Het is uiteraard wel zo dat het merendeel van onze aangesloten liefhebbers tot de risicogroep behoren en dit op het vlak van leeftijd. We moeten dus uiterst waakzaam zijn en onze liefhebbers zoveel als mogelijk proberen te beschermen.

Zoals reeds in een vorige mededeling werd vermeld, diende de buitengewone nationale algemene vergadering van 16/03/2020, wegens de uitbraak van het coronavirus in België, afgelast te worden. Er werd naar een andere oplossing gezocht en ook gevonden maar dit voorstel stuitte op enkele tegenkantingen van enkele nationale mandatarissen. De voorzitters van de PE’s/SPE’s werden hierop telefonisch gecontacteerd en na een positief overleg werd een andere oplossing gevonden zodat op het moment dat het sportseizoen 2020 van start zou kunnen gaan, hierop dan ook onmiddellijk kon worden geanticipeerd en er geen drie weken zou moeten worden gewacht met de start van dit seizoen. Het is namelijk zo dat er, reglementair, 15 dagen dienen gelaten te worden tussen de uitnodiging van een (buitengewone) nationale algemene vergadering en de effectieve vergadering van deze (buitengewone) nationale algemene vergadering van de KBDB.

De leden van de nationale raad van beheer en bestuur, in samenspraak met de voorzitters van de PE’s/SPE’s, hebben, hierop aansluitend, de beslissing genomen een crisiscomité “Covid-19” in de schoot van de KBDB in het leven te roepen, waarin iedere provincie wordt vertegenwoordigd, zodat afspraken kunnen worden gemaakt nog voor het einde van de beperkingsmaatregelen.

Wij, als leden van de nationale raad van beheer en bestuur, zijn niet bij de pakken blijven neerzitten en hebben van deze periode gebruik gemaakt om, in een eerste stadium en op een veilige manier, de individuele en gezamenlijke opleringen uit de startblokken te krijgen OP VOORWAARDE EVENWEL DAT HIERVOOR TOESTEMMING WORDT BEKOMEN VANWEGE DE FEDERALE OVERHEID.

Er werd een dossier samengesteld teneinde ons standpunt te verdedigen bij de bevoegde federale overheidsdiensten met het oog om binnen afzienbare tijd eerst individuele opleringen, vervolgens gezamenlijke opleervluchten (in te korven in de verenigingen) en tenslotte wedvluchten te mogen organiseren. De KBDB streeft er immers naar om de start van het seizoen voor IEDERE duivenliefhebber op hetzelfde moment te laten aanvangen en de mogelijkheid te bieden om ALLE duiven van IEDERE liefhebber aan dezelfde trainingen, qua afstand, te kunnen laten deelnemen.

Voor het individueel opleren van de duiven werden de nodige stappen ondernomen bij de federale overheid en werd de aandacht vooral gevestigd op het feit dat individuele opleringen voor onze duiven van essentieel belang zijn in het kader van “Dierenwelzijn” nl.:
– Jonge duiven die te lang op het hok verblijven en niet worden opgeleerd verliezen hun oriëntatievermogen
– Duiven die hun oriëntatievermogen verliezen, raken verdwaald en keren niet meer terug naar het hok
– Verdwaalde duiven vliegen zich ofwel te pletter of vinden op een bepaald moment geen eten meer en komen te sterven
Bovendien werd ook gewezen op het feit dat vanaf het moment dat de beperkingsmaatregelen, opgelegd door de federale overheid, gedeeltelijk of volledig worden opgeheven, de duiven, die niet individueel werden opgeleerd, massaal gaan verloren vliegen indien zij aan gezamenlijke opleervluchten en wedvluchten gaan deelnemen aangezien zij de essentiële individuele opleringen hebben gemist.

Hiervoor kregen wij de steun van dierenartsen, gespecialiseerd in reisduiven, dewelke deze theorie wetenschappelijk hebben onderbouwd. Wij wensen hen dan ook te danken voor hun steun en hulp.

GELIEVE TE NOTEREN DAT ACTUEEL DEZE INDIVIDUELE OPLERINGEN NOG STEEDS ZIJN VERBODEN en de KBDB blijft rekenen op de “fairplay” van zijn liefhebbers ten overstaan van andere collega-duivenliefhebbers en hen strikt te houden aan dit door de federale overheid opgelegde VERBOD.

Voor de gezamenlijke opleervluchten werden alle verenigingen nu al aangeschreven om, in de mate van mogelijke, nu reeds de nodige voorbereidingen te treffen.

Rekening houdend met de uitgevaardigde beperkingsmaatregelen in Frankrijk tot en met 11 mei, zullen de gezamenlijke opleervluchten, vrijwel zeker, indien de Belgische federale overheid hiervoor zijn akkoord zal verlenen, UITSLUITEND in België kunnen doorgaan. Van de vervoerders zal, bij de start van het seizoen 2020, de nodige soepelheid worden gevraagd.

De verenigingen worden uiteraard niet verplicht om in te korven. Iedere vereniging neemt hierin zijn eigen beslissing.

De maatregelen, dewelke op dat moment verplichtend toepasbaar zullen zijn voor de inkorvingslokalen, zijn minimum deze dewelke dienen gehanteerd te worden voor de grootwarenhuizen.

Aan welke maatregelen werd er reeds gedacht voor wat betreft:
 De opleervluchten
– Voor de lokalen alwaar wordt ingekorfd in een café zal naar een andere oplossing moeten worden gezocht en zal er in een aanpalend of apart lokaal (zonder drankgelegenheid) dienen ingekorfd te worden. Zoals reeds meermaals aangekondigd via alle mogelijke kanalen zullen de cafés en restaurants één van de laatsten hun deuren kunnen/mogen openen.
– Inkorven per liefhebber en op afspraak. De liefhebbers wachten hun beurt (op het voorafgaandelijk afgesproken uur) af in hun wagen.
– Maximum 2 inkorvingsrijen en dit enkel voor de lokalen dewelke op dat moment de “social distancing” maatregelen kunnen garanderen
– Rekening houdend met het feit dat dergelijke inkorvingen meer tijd in beslag zullen nemen, dient tijdig te worden aangevangen met de inkorvingen en dient te worden gestart met de oudste liefhebbers (kunnen reeds van in de namiddag hun duiven komen inkorven)
– De liefhebbers plaatsen hun duiven zelf in de manden
– Aanwezigheid van 1 of maximum 2 leden van het bestuur van de vereniging teneinde lege manden te voorzien en eveneens voor het loden van de manden.
– 1 persoon blijft aanwezig in het lokaal tot de ophaling van de duiven door de vervoerder.
– Het formulier, verplichtend in te vullen door de vereniging, met vermelding van het nummer/de nummers van de loodjes/verzegelingstrips, dient in de vereniging te worden bewaard i.p.v. meegegeven te worden met de vervoerder.
– Het formulier, waarbij de vereniging wordt ontheven van alle verantwoordelijkheid en wordt ondertekend door de vervoerder, dient UITZONDERLIJK niet te worden ingevuld.
– Te voorzien voor de vrijwilligers van de vereniging:
• Plastieken handschoenen
• Alcoholgel voor het ontsmetten van de handen
• mondmaskers
– Paramyxoformulieren dienen door de liefhebber, digitaal of per post, VOORAFGAANDELIJK te worden overgemaakt aan de vereniging
– Het ingevulde paramyxoformulier door de vereniging (formulier terug te vinden op onze website) dient digitaal te worden overgemaakt aan de betrokken vervoerder
– Plexiglas voorzien – de KBDB zal zich dienaangaande informeren en eerstdaags meer inlichtingen verstrekken
– Het afrekenen van het bedrag van de kosten per liefhebber kan NIET gebeuren met baar geld maar via overschrijving op de rekening van de vereniging. Liefhebbers kunnen, net zoals in horeca, voorafgaandelijk reeds een voorschot betalen aan de vereniging.

 De wedvluchten

De leden van de nationale raad van beheer en bestuur zijn er zich terdege van bewust dat er stap voor stap dient gewerkt te worden. Eerst zal er gepoogd worden om toelating te bekomen voor individuele lossingen, gevolgd door de gezamenlijke leervluchten en uiteindelijk zullen pas dan de wedvluchten aan de beurt zijn.

– De voorwaarden gesteld voor de opleervluchten zijn eveneens van toepassing voor de wedvluchten, met uitzondering evenwel van het feit dat voor de wedvluchten de duiven in de manden worden geplaatst door de inkorver en de normale procedures voor het inkorven van de duiven voor wedvluchten worden gerespecteerd
– Het voorafgaandelijke overmaken, per post of digitaal, van de poelebrief aan de liefhebber, dewelke deze dan zal afgeven bij de inkorving
– Voor het binnenbrengen van de klokken zal, ten gepaste tijde, nog een procedure worden uitgewerkt, waarbij uiteraard de maatregelen van “social distancing” dienen gerespecteerd te worden.

Gelieve te noteren dat dit enkel de voorbereidingsmaatregelen zijn teneinde klaar te zijn voor het moment dat de federale overheid GROEN LICHT geeft op de door ons geformuleerde voorstellen.

Tot nader order zijn individuele en gezamenlijke opleringen evenals wedvluchten VERBODEN.

De transportfirma’s, dewelke naast hun duivenactiviteiten, eveneens vervoer van goederen naar Frankrijk uitvoeren, werden gecontacteerd teneinde te vernemen welke formaliteiten nu reeds dienaangaande in Frankrijk van toepassing zijn.

De vervoerders van duiven werden ook reeds gevraagd om de nodige soepelheid aan de dag te leggen op het moment dat gezamenlijke opleervluchten worden toegelaten door de federale overheid.

Een punt, hetgeen de leden van de nationale raad van beheer en bestuur nogmaals wensen te verduidelijken, is het feit dat verdwaalde en aangekochte duiven, enkel in België en Nederland, mogen worden opgehaald mits uiteraard rekening te houden met de door de federale overheid opgelegde maatregelen van “social distancing”. Deze toelating, bekomen vanwege de federale overheidsdienst, zal worden gepubliceerd op onze website.

Voor wat de verdwaalde duiven betreft, vragen wij onze liefhebbers om:
– Voor een duif verdwaald bij een niet-duivenliefhebber, de duif te gaan ophalen of indien, de duif niet gekwetst is, om deze de vrijheid te geven teneinde alzo opnieuw het hok te bereiken.
– Voor de duiven verdwaald bij een duivenliefhebber, de duif te gaan ophalen, de opvanger het eigendomsbewijs over te maken of hem verzoeken de duif in vrijheid te stellen.
MAAR WEES AUB HOFFELIJK!

We sluiten steeds af met een positieve noot:

 Wij, als duivenliefhebbers, zijn het voorbeeld van onze allerkleinste en jeugdige liefhebbers en ZIJ kijken mee over onze schouders.

Nim & Nisa Jalet – 3,5 jaar – Ophasselt

Julias De Greef – 6 jaar – Buizingen Melissa van Gossum – vrouwelijk jeugdlid – Zichem

 Aankoop identiteitsringen 2020

De KBDB stelt vast dat er actueel, rekening houdend met deze crisissituatie, nog vrij veel ringen 2020 worden besteld. Dit is een teken dat onze sport nog in een positieve flow zit.

De identiteitsringen 2020 kunnen, indien er in de vereniging geen ringen meer voorradig zijn, steeds rechtstreeks worden besteld bij de KBDB op het mailadres: boekhouding@kbdb.be

Wij danken alle liefhebbers om de door de KBDB, ingevolge de door de federale overheid opgelegde maatregelen, uitgevaardigde instructies strikt op te volgen en beseffen dat het niet altijd gemakkelijk is.

We houden jullie uiteraard op de hoogte van de verdere ontwikkelingen en eventuele versoepelingen.

Het crisiscomité “Covid-19” zal jullie eveneens op de hoogte houden na hun eerste overleg, hetgeen zal gebeuren door gebruik te maken van de moderne communicatiemiddelen (videochat, whattsapp,…).

Verzorg jullie goed en houd het veilig!

Voor de leden van de NRBB,
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.