Actueel PE Limburg

ZITDAGEN IN DE PROVINCIE
De KBDB heeft beslist om opnieuw een vast schema van zitdagen op te stellen voor de provincies en dit om de 14 dagen op de gebruikelijke locatie : Parochiaal Centrum Elckerlyc, Pastorijstraat 4, 3500 St.-Lambrechts-Herk.
Het is voorzien dat vanaf juli er geen veertiendaagse zitdagen meer zullen zijn. Gelieve dan de website te raadplegen.

 datumvantot
woensdag29/01/20209u16u
woensdag12/02/20209u16u
woensdag26/02/20209u16u
woensdag11/03/20209u16u
woensdag25/03/20209u16u
woensdag8/04/20209u16u
woensdag22/04/20209u16u
woensdag6/05/20209u16u
woensdag20/05/20209u16u
woensdag3/06/20209u16u
woensdag17/06/20209u16u


MUTATIES
Wij informeren u dat vanaf 1/1/2020 de mandatarissen geen mutaties meer uitvoeren.
Mutaties kunnen uitgevoerd worden tijdens de zitdagen of via tussenkomst van de KBDB administratie te Halle, Gaasbeeksesteenweg 52-54, 1500 Halle.
De liefhebber dient er rekening mee te houden dat alle duiven die aan wedstrijden deelnemen op naam van de deelnemende duivenliefhebber dienen te staan. Voor de andere (kweekduiven) dienen de duiven van het jaartal 2019 en 2020 op naam van de duivenliefhebber te staan.
Een mutatie is maar in orde van het moment dat de betaling van de kosten hieraan verbonden bij de KBDB zijn vereffend en toegekomen op onze bankrekening en de administratie deze heeft verwerkt.
Gelieve uw duiven dus steeds ruim op tijd te laten muteren teneinde problemen te vermijden.

Provinciale kampioenenviering 2020
Uitslag tombola

Tombola Provinciale Dag 2019 –       
LIMBURG 19-1-2020
 
1Tablet1654
2Microgolf1494
3Broodoven1608
4Hifi microketen1082
5Externe harde schijf 1T1944
6Roomijsmachine1938
7Vleesgrill1585
8DVD speler1448
9Mixer1775
10Wafelijzer1813
11MP3-speler1566
12GSM1795
De winnaars dienen contact te nemen 
met de provinciale secretaris.
GSM 0475 709842 of dubois.e@kbdb.be

Bericht aan de verenigingen
KEURING MASTERS en mechanische klokken
29/02/2020 LIMBURG St.Lambrechts-Herk, Parochiaal Centrum Elckerlyc, Pastorijstraat 4 van 14u00 tot 15u30 Zaterdag

Ringenverdeling 2020 PE Limburg

 
DSC 0621 kl
 
 Provinciale kampioenschappen 2019

 edit f2 Belangrijke data :

nihil


Huldiging prijzen van steden en gemeenten Bourges 11-8-2018
Fotoboek huldiging


Provinciale kampioenenviering 2018  –  beeldmateriaal huldiging  –  sfeerbeelden


DSC 0621 kl


Bericht ter kennisgeving aan de verenigingen en verzendingen

Jaarlijks dient de lijst met de lossingen (zowel leervluchten als wedstrijdvluchten) op Waals grondgebied overgemaakt te worden aan de betrokken Waalse overheidsdienst.

Wijzigingen aan deze lijst dienen minimum 3 à 4 dagen voorafgaandelijk aan de lossing worden medegedeeld  tijdig de goedkeuring van de betrokken dienst kan worden bekomen.


2019 Bericht aan de duivenliefhebbers en verenigingen van de PE Limburg

Wij vestigen de aandacht op Artikel 17 van het provinciaal sportreglement (zie hieronder).
Zoals voorzien in artikel 37 van het nationaal sportreglement mogen enkel portduiven aanvaard worden op prijsvluchten wanneer het hok van de liefhebber die portduiven wil zetten zich in de deelnemingszone (straal) van de wedstrijd bevindt.
Het provinciaal sportreglement kan hier een andere tekst voor voorzien, doch dat is niet het geval in Limburg.

Het is dus onnodig dat liefhebbers zich (soms op een andere dag) aanbieden bij verenigingen die deeluitmaken van een ander spel om aldaar portduiven in te korven wanneer hun hok niet kan deelnemen aan de wedstrijd aldaar. Verenigingen die deze portduiven van buiten de deelnemingszone aanvaarden zijn in strijd met de reglementen van de KBDB. 

Art. 17 van het provinciaal sportreglement:

“Portduiven moeten op alle programmavluchten aangenomen worden. 

Er wordt de aandacht gevestigd op artikel 37 van het Nationaal Sportreglement : “ Het inkorven van port/leerduiven van buiten de deelnemingszone van de vereniging is niet toegelaten tenzij anders bepaald door de PE/SPE. De verzendingskosten aangerekend voor “port”-“lap”- of leerduiven mogen nooit hoger liggen dan de inleg voor kosten aangerekend voor de duiven die aan de wedvlucht deelnemen. Voor nationale, interprovinciale en provinciale wedvluchten worden geen “port-“, “lap-“ of leerduiven aangenomen.”


Bericht aan de duivenliefhebbers en verenigingen van de PE LImburg

Art. 2. Nationaal Sportreglement

“Uitsluitend de liefhebbers waarvan het duivenhok zich op Belgisch grondgebied bevindt, kunnen zich aansluiten bij de KBDB. De liefhebber, waarvan het duivenhok zich op buitenlands grondgebied bevindt, kan zich, onder geen enkel beding, aansluiten bij de KBDB. Het is aan de leden verboden op straf van voorlopige schorsing door de nationale raad van beheer en bestuur deel te nemen aan wedvluchten of leervluchten, tentoonstellingen, manifestaties, vergaderingen, feestelijkheden, enz… , ingericht door een vereniging (in de zin van artikel 14 van de KBDB-statuten) die geen lid is van de KBDB, zoals het ook aan onze verenigingen verboden is niet-leden aan hun wedvluchten, leervluchten of andere sportieve activiteiten, te laten deelnemen. Onze verenigingen mogen in hun schoot geen deelneming aan wedvluchten toelaten van niet-leden. Dit verbod geldt niet voor tentoonstellingen, manifestaties, vergaderingen of feestelijkheden ingericht in het buitenland op voorwaarde dat de buitenlandse inrichter of het buitenlands organisme werd erkend door zijn nationale federatie.”

Opgelet met artikel 2 NSR
Liefhebbers waarvan het hok niet gelegen is in België kunnen dus geen port of leerduiven komen korven in verenigingen van Belgisch Limburg. Het comité zal hier op toezien en via steekproeven dit controleren. Indien er inbreuken worden vastgesteld, zal dit gevolgen hebben voor de volgende inkorvingen van de in gebreke zijnde vereniging.
Dit geldt zowel voor prijsvluchten als voor leervluchten !!!!!!

 

Beide items (art 17 prov reglement en art 2 nationaal sportreglement) werden eerder reeds medegedeeld aan de vereniging in een begeleidend schrijven dat samen met de goedgekeurde reisroosters werd bezorgd. U kan dit document hier nalezen.


2019 – Bericht aan de verenigingen en duivenliefhebbers van de PE Limburg – portduiven & dubbelen van duiven.

Port/leerduiven worden niet in de spiegellijst opgenomen. Alle misbruiken dienaangaande worden beschouwd als vervalsing van de uitslag en de inrichters worden verantwoordelijk gesteld voor deze inbreuk. Wij verwijzen hierbij tevens naar artikel 28 van het Nationaal Sportreglement dat voorziet dat de duiven die aan een prijskamp deelnemen moeten ingeschreven zijn op inschrijvingsformulieren die door de vereniging of verbond ter beschikking worden gesteld. Het automatisch dubbelen van duiven is dus niet toegelaten. De liefhebber dient in te schrijven voor de dubbeling, ook als ze gratis is.

– De verenigingen die het Limburgs programma volgen : zie hoger vermelde tekst

– De verenigingen die het Limburgs programma niet volgen en gekozen hebben voor het Vlaams-Brabants of Antwerps programma dienen overeenkomstig het akkoord tussen Limburg en beide Provinciale Entiteiten zich te schikken naar het sportief reglement van deze provinciale entiteit.

Verenigingen die palen aan Vlaams-Brabant
Art 22
Artikel 22
Op de wedstrijdvluchten mogen geen port/leerduiven worden aanvaard van buiten de deelnemingszone. De port/leerduiven worden niet in de spiegellijst opgenomen. Er mogen portduiven worden aangenomen op alle vluchten van de kleine en grote snelheid! De portduiven zullen geregistreerd worden zodat er een degelijke controle kan worden uitgevoerd of de aangeleverde duiven aan liefhebbers toebehoren welke in de deelnemingszone van de maatschappij vallen EN of deze gevaccineerd zijn.

Verenigingen die palen aan Antwerpen
Art. 7
Vanaf de Frankrijkvluchten mogen er geen port- of leerduiven meer aangenomen worden in de prijskampen.


Artikel 8 Nationaal Sportreglement toelichting – wijziging nationale alg.verg. 24-2-16

Er mag een wedstrijd voor oude en een wedstrijd voor jarige voorzien worden op een wedvlucht OF (en dat sluit het ander uit) een uitslag voor oude en jaarduiven samen.
Eigenlijk dus zoals het in Limburg door de meeste verenigingen ook gedaan werd vroeger. (Samenvoegen van oude en jaarduiven vanaf het vertrek van de jonge duiven).

Dubbelen van jaarduiven tegen de oude duiven wanneer ze apart vliegen, is mogelijk, doch kan niet verplicht worden. De inrichters van de hoofdwedstrijd en van de dubbelingen beslissen of ze al dan niet het dubbelen van jaarduiven tegen de oude toelaten.
Dubbelen van de jaarduiven is enkel mogelijk als er een aparte uitslag voor oude en een aparte uitslag voor jaarduiven voorzien wordt. Indien er één uitslag voorzien wordt (oude en jaarduiven samen) dan kan dit niet.

Voor alle wedvluchten is voorzien dat als de inrichter van de hoofdwedstrijd oude en jaarse apart voorziet, alle dubbelingen op lagere niveaus ze ook apart moeten voorzien. Als de inrichter van de hoofdwedstrijd één uitslag voorziet, moeten alle dubbelingen op lagere niveaus  ook oude en jaarduiven samen op één uitslag spelen.


Samenstelling van het provinciaal comité van de PE Limburg 2018-2024:

Voorzitter : Wim Kempeneers
kempeneers wim
O-Voorzitter : Gino Houbrechts

houbrechts g
Secretaris-verslaggever : Karel Pottel

pottel karel


E-mail adres voor het verzenden van de wekelijkse uitslagen

De Limburgse verenigingen die dit wensen kunnen hun uitslagen versturen per e-mail ipv per post.
Het e-mail adres dat hiervoor gebruikt dient te worden is : rangschikker@gmail.com


– Stichtingsjaren Limburgse verenigingen


Mutaties:

Alle ringnummers die ter mutatie worden aangeboden, dienen vermeld te worden op een formulier “aanvraag tot mutatie” en vergezeld te zijn van de eigendomsbewijzen. Deze documenten zijn te verkrijgen in de verenigingen, op de provinciale afdeling en zijn ook downloadbaar via deze website (link formulieren onder het item Algemeen in de index van deze website). Wij verzoeken leden dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen; naam, adres, kbdb-lidnummer, jaartal duiven, kenteken van buitenlandse duiven (vb NL, DV, …)
Mutaties : Belgische ring = 2.00 euro, buitenlandse ring = 2.00 euro

Voor het uitvoeren van mutaties en het bestellen van ringen kan men eveneens steeds terecht bij de administratieve zetel te Halle -Gaasbeeksesteenweg 52-54, 1500 Halle. De financiële afhandeling dient te gebeuren door overschrijving naar het rek.nummer BE79 4338 2420 0133 (BIC: KREDBEBB). Gelieve in de mededeling steeds uw naam en adresgegevens te vermelden.


Zitdag in de afdeling in zaal Elckerlyc, Pastorijstraat 4, 3500 St.-Lambrechts-Herk : woensdag van 9u tot 12u en van 13u tot 16u


Mutaties: De Limburgse duivenliefhebbers kunnen voor het muteren van duiven (overschrijven op naam van de nieuwe eigenaar) tijdens het seizoen terecht op de afdeling, Pastorijstraat 4, 3500 Sint-Lambrechts-Herk op de zitdag zoals hierboven vermeld. De eigendomsbewijzen dienen steeds voorgelegd te worden.  .Kampioenschappen

2018

2017

2016

2015

2014   foto’s

2013   foto’s