Vogelgriep


 

15-09-2021 Mededeling FAVV

Gisterenavond is een nieuwe besmetting met hoogpathogeen vogelgriepvirus H5N8 vastgesteld bij een particuliere houder in Sterpenich, Arlon (Lux).

Deze houder had einde augustus via de markt in Arlon besmette dieren aangekocht van de vogelhandelaar in Menen. Het gaat om dezelfde marktdag als bij de eerdere besmettingen bij hobbyhouders in Chiny en in het Groothertogdom (cf. de info die vorige week verspreid werd).

 

De enkele dieren bij de hobbyhouder in Sterpenich waren reeds gestorven. De besmette site wordt opgevolgd, maar zoals in Chiny worden er geen verdere maatregelen genomen, noch zones afgebakend.

Ook deze keer zijn er voldoende argumenten voor deze beperkte aanpak, nl. de situering van de houderij, het kleine aantal dieren en de origine van de besmetting die bekend is.

We passen de informatie op de website aan.

Aangezien het ook hier om een besmetting bij gehouden vogels gaat, verandert de vrije OIE-status voor HPAI bij pluimvee van ons land niet.

 


09-09-2021 Mededeling aangaande de uitbraak van vogelgriep in Menen-Lauwe

De KBDB heeft, na tussenkomst bij het Kabinet van Minister Clarinval, goed nieuws ontvangen van het FAVV en dit voor de liefhebbers, dewelke zich in de afgebakende zone van 10km bevinden rond de haard van vogelgriep in Menen-Lauwe.

De betrokken liefhebbers, gevestigd in deze 10 kilometer zone, mogen vanaf deze avond (09/09/2021) opnieuw hun duiven inkorven en deelnemen aan de wedvluchten.

Spijtig genoeg werd er geen afwijking bekomen van de door het FAVV opgelegde maatregelen voor de ingestelde zone van 3 kilometer.

Met vriendelijke groeten.

De voorzitter van het NSC,          De nationale voorzitter,

Denis Sapin.                                      Pascal Bodengien.09-09-2021 Mededeling FAVV

Er is een nieuwe besmetting met hoogpathogeen vogelgriepvirus H5N8 vastgesteld bij een particuliere houder in Chiny (LUX).

Deze houder heeft einde augustus via de markt in Aarlen besmette dieren aangekocht van de vogelhandelaar in Menen (cf. de info die vorige week verspreid werd).

Er is deze week een gelijkaardig geval vastgesteld in het GH Luxemburg, waarbij op dezelfde marktdag eveneens dieren werde

De enkele dieren bij de hobbyhouder in Chiny werden geëuthanaseerd. De besmette site wordt opgevolgd, maar anders dan bij eerdere besmettingen bij hobbyhouders worden er geen verdere maatregelen genomen, noch zones afgebakend.

De Europese Commissie heeft op vraag van ons land en NL namelijk intussen duidelijk gegeven over de te nemen maatregelen bij besmettingen op hobbyhouderijen met, zoals in dit geval, minder dan 50 dieren. De versoepelingen, die in zo’n geval mogen worden toegepast volgens artikel 23 van verordening 2020/687, kunnen in omstandigheden waarin het risico van verspreiding minimaal is ook slaan op de zones en de maatregelen daarin.
Concreet zal het FAVV vanaf heden bij een besmetting van hoogpathogene vogelgriep bij een hobbyhouder met minder dan 50 dieren de maatregelen steeds beperken tot de besmette site zelf, tenzij er indicaties zijn om ook zonale maatregelen te nemen rondom deze site.

In het geval van Chiny zijn er voldoende argumenten om geen zones af te bakenen, nl. de situering van de houderij, het kleine aantal dieren en de origine van de besmetting die bekend is.

We hebben de informatie op de website aangepast.

Aangezien het ook hier om een besmetting bij gehouden vogels gaat, verandert de vrije OIE-status voor HPAI bij pluimvee van ons land niet.


03-09-2021 Mededeling FAVV

Er is een nieuwe besmetting met hoogpathogeen vogelgriepvirus H5N8 vastgesteld bij een handelaar in Menen (WVL).

 

De bij de handelaar aanwezige vogels worden vandaag gedood. Aangezien het om vogels gaat die bestemd zijn voor de hobbyhouderij, maar er meer dan 50 dieren aanwezig zijn, worden er rond de besmette site een beschermingszone met een straal van 3 km en een bewakingszone met een straal van 10 km afgebakend. In deze zones zijn de gebruikelijke maatregelen van o.a. standstill van pluimvee/vogels en broedeieren, ophokken van pluimvee/vogels (ook voor particuliere houders!) en een verzamelverbod van kracht.

Er worden vanaf 06.09.2021 derogaties voorzien voor de afvoer van slachtdieren en broedeieren in de 10 km-zone en voor broedeieren in de 3 km-zone. Ik verwijs voor details naar de instructie in bijlage.

De website wordt aangepast. Daarop is ook het persbericht over deze besmetting ter beschikking.

Op de website is zoals steeds ook een inzoombare kaart ter beschikking waarop in detail de grenzen van de zone kunnen bekeken worden.

 

Gezien de handelaar de afgelopen weken op meerdere markten verkocht heeft, is het mogelijk dat er nog besmettingen bij hobbydieren zullen opduiken.

De nationale maatregelen worden desondanks niet strenger gemaakt. Maar deze besmetting toont wel dat het H5-virus net zoals in andere lidstaten blijft circuleren bij wilde vogels. Het risico op insleep blijft dus reëel.

We vragen jullie dan ook om alle voorzorgsmaatregelen nog steeds strikt toe te passen en waakzaam te blijven voor vogelgriep, zeker wat betreft de activiteiten op en rond het bedrijf waarbij de stallen moeten betreden worden.

 

Aangezien het om een besmetting bij vogels voor de hobbyhouder gaat, verandert de vrije OIE-status voor HPAI bij pluimvee van ons land niet. Dit sluit niet uit dat er, afhankelijk van de bewoordingen van een gezondheidscertificaat, toch handelsbeperkingen kunnen optreden.

 

1704213 instructie beschermingszone menen-lauwe v1 – 20210902 nl

1704214 instructie bewakingszone menen-lauwe v1 – 20210902 nl

20210902_ZP_mesures_IA_NL

20210902_ZS_mesures_IA_NL


19-08-2021 – mededeling van het FAVV
 
De werelddierengezondheidsorganisatie OIE heeft op 16 augustus 2021 de zelfdeclaratie van België omtrent de afwezigheid van hoogpathogene vogelgriep in het commerciële pluimveecircuit gevalideerd en op haar website gepubliceerd. Dit betekent dat ons land opnieuw voldoet aan de voorschriften van hoofdstuk 1.6 en artikel 10.4.6 van de OIE Terrestrial Code (2021) en als officieel vrij van hoogpathogene vogelgriep wordt beschouwd.

De zelfverklaring is terug te vinden op de website van de OIE: https://www.oie.int/en/what-we-do/animal-health-and-welfare/official-disease-status/self-declared-disease-status/.

Jullie vinden hierna het persbericht hieromtrent.

2021_08_18-CP-indemne-Grippe-aviaire_NL-FINAL-1


17-08-2021 Mededeling van het FAVV

De zones, die werden afgebakend rond de besmetting van hoogpathogene vogelgriep H5N8 bij een hobbyhouder in Moerzeke, zijn zoals gepland afgelopen weekend opgeheven.

In het hele land zijn nu nog enkel de normale bioveiligheidsmaatregelen van kracht.


21-06-2021 Mededeling FAVV

Eind vorige week is de eindscreening in het Belgische deel van de 10 km-zone rond Weert met gunstig resultaat afgerond.

Daarom is afgelopen nacht het Belgische deel van deze zone opgeheven.

Daar gelden nu dezelfde algemene maatregelen als elders in het land.

Er zijn nu nog enkel bijzondere maatregelen van toepassing in de zones Le Roeulx.

 

10-06-2021 Mededeling FAVV

Er is een nieuwe besmetting met het hoogpathogene vogelgriep virus H5N8 vastgesteld.

Het betreft een particuliere houder in Le Roeulx, Henegouwen.

De dieren van de houderij zijn geruimd.

 

De nieuwe Europese regels vereisen het afbakenen van een 3 en 10 km-zone bij een besmetting met een HPAI, maar aangezien het om een houderij met minder dan 50 stuks pluimvee gaat, kunnen de door de verordening 202/687 opgelegde maatregelen versoepeld worden.

Het FAVV past daarom in deze zones de volgende maatregelen toe, bovenop de algemene maatregelen van toepassing in het hele land (zie ook de instructie 1692565 en de kaarten in bijlage):

 • In de bewakingszone van 10 km en de beschermingszone van 3 km moet elke houder van commercieel pluimvee en elke andere in Sanitel geregistreerde pluimveehouder binnen de 24h een inventaris van de aanwezige vogels overmaken aan de LCE.
 • Daarnaast wordt een tijdelijke bufferzone van 500 m afgebakend, waarin de volgende maatregelen van kracht zijn:
  • Het verplaatsen van pluimvee, vogels en broedeieren in de zone is verboden. Dit verbod geldt niet voor de doorvoer doorheen de zone.
  • Pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels moeten in hun hok worden gevoederd en gedrenkt.
  • Elke hobbyhouder van pluimvee dient binnen de 48h een inventaris van de aanwezige vogels  over te maken aan de  burgemeester. Een model van de inventaris is opgenomen in bijlage 2.
  • Alle verzamelingen, zoals beurzen, markten, tentoonstellingen en prijskampen, van pluimvee en andere in gevangenschap gehouden vogels zijn verboden.

De algemene maatregelen blijven onveranderd. De website wordt aangepast.

Ik vestig de aandacht op het volgende:

 • Hoewel er geen specifieke beperkende maatregelen in de 3 en 10 km-zones van toepassing zijn voor de afvoer van pluimvee en pluimveeproducten, kunnen er, afhankelijk van de bewoordingen in de gezondheidscertificaten, voor de dieren en producten van de betrokken pluimveebedrijven toch handelsbeperkingen zijn. Dit moet telkens in functie van de bestemming en het te gebruiken certificaat geëvalueerd worden.
 • De besmetting is naar alle waarschijnlijkheid in de kippenren gebracht door wilde eenden en ganzen uit de buurt. Dit betekent dat er nog altijd voldoende virus bij wilde vogels circuleert om in ideale omstandigheden gehouden pluimvee te besmetten. Het blijft dus nog altijd erg belangrijk om bij alle activiteiten in en rond pluimveestallen de nodige voorzichtigheid en een strikte bioveiligheidheid in acht te nemen.
  1692565 instructie zones le roeulx v1 – 20210609 nl

04-06-2021 Mededeling FAVV

Het toezichtsgebied Weert wordt opgeheven op 21/6/2021.

De duivenmelker in deze zone mag vanaf morgen 5/6/2021  deelnemen aan wedstrijden.


23-05-2021 Mededeling FAVV

De besmetting in Weert is vanmorgen bevestigd als hoogpathogeen. Zoals onder aangegeven, betekent dit dat de 10 km-zone ook in BE wordt afgebakend. De website wordt aangepast in de loop van deze namiddag.

Jullie vinden in bijlage de instructie voor deze zone en de bijhorende bijlagen.

1689751 instructie toezichtsgebied Weert v1 – 20210521 nl

20210129_ZS_maatregelen_IA_v2_NL


22-05-2021 Mededeling FAVV

Een kalkoenenbedrijf in Weert, Nederlands Limburg, is gisteren laat als H5-besmet bevestigd. Het onderzoek naar het pathogene karakter wordt vandaag uitgevoerd. NL heeft – gezien de combinatie klinische tekens en H5 – alvast een 3 en 10 km-zone afgebakend: zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vogelgriep/nieuws/2021/05/21/vogelgriep-vastgesteld-bij-kalkoenbedrijf-in-weert.

Er is nog geen indicatie over de precieze bron van besmetting.

Als het virus als HPAI wordt bevestigd en de klassieke 3 en 10 km-zones moeten worden afgebakend, dan moet er ook in ons land een stukje 10 km-zone worden afgebakend, dat een deel van de gemeenten Kinrooi en Bocholt omvat. Jullie vinden in bijlage de potentiële zone.

In deze geprojecteerde zone liggen 5 braadkippenbedrijven, alle in Kinrooi. Langs Nederlandse kant gaat het om een dens pluimveegebied met >120 bedrijven in de 10 km-zone.

De maatregelen, die bij bevestiging worden opgelegd in het Belgische deel, zijn dezelfde als eerder toegepast in de andere 10 km-zones: zie bijlage.

Ik breng jullie op de hoogte van zodra er meer uitsluitsel is over het pathogene karakter van de besmetting en of er inderdaad langs Belgische kant een zone en maatregelen nodig zijn.

20210129_ZS_maatregelen_IA_v2_NL


21-05-2021 Mededeling van het FAVV

De definitieve resultaten van de eindscreening in de 10 km-zone Waregem zijn gunstig.

Dat betekent dat deze zone zoals gepland zal worden opgeheven in de nacht van zaterdag 22 op zondag 23 mei.

In het hele land zijn vanaf dan nog enkel de normale bioveiligheidsmaatregelen van kracht.

De website zal zondagochtend worden aangepast aan deze nieuwe situatie.


14-05-2021 Mededeling van het FAVV

Het beschermingsgebied Waregem is vannacht opgeheven. Dit deel van het grondgebied is sindsdien opgenomen in de 10 km-zone met alle maatregelen die daar van toepassing zijn.

 

Volgens planning zal de 10 km-zone volgende week, in de nacht van zaterdag 22 op zondag 23 mei, opgeheven worden.

Zoals bij eerdere uitbraken, moet er hiervoor een eindscreening worden georganiseerd:

 • Er zijn een 35-tal houderijen betrokken, die gespreid over 3 dagen moeten worden bemonsterd, nl. op maandag 17, dinsdag 18 en woensdag 19.
 • De monsters genomen op een bepaalde dag worden bij DGZ afgeleverd voor een vastgesteld uur.
 • DGZ zorgt ervoor dat de monsters nog diezelfde avond op het referentielabo van Sciensano worden afgeleverd.

De praktische verdeling om de houderijen over de 3 dagen te spreiden, wordt/is met de betrokken dierenartsen via H. Van Meirhaeghe opgesteld.

De na te leven instructies zijn dezelfde als eerder en zijn terug te vinden toegevoegd in het document 1688544, nl.:

 • in houderijen met minder dan 200 stuks pluimvee: 20 orofarynxswabs,
 • in houderijen met meer dan 199 stuks pluimvee: 50 orofarynxswabs.

De swabs kunnen per 5 gepoold worden, maar enkel per diersoort. Gelieve dus de swabs van verschillende vogelsoorten niet samen te poolen.

1688544 instructie opheffen zones Waregem v1 – 20210512 nl


12-05-2021MEDEDELING VAN DE KBDB aangaande de vogelgriep in WAREGEM

POSITIEF NIEUWS voor de liefhebbers uit het beschermingsgebied van 3km, ingesteld ingevolge de uitbraak van vogelgriep, in Waregem. Zij mogen vanaf vrijdag 14/05/2021 opnieuw hun duiven inkorven teneinde deel te nemen aan de leer- en wedvluchten.

Wij willen iedereen bedanken dewelke in de bres zijn gesprongen, om samen met de KBDB, dit dossier tot een goed einde te brengen.

Voor iedereen een succesvol sportseizoen 2021!

Met vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.7-5-2021 Mededeling FAVV 

Minister Clarinval heeft zijn akkoord gegeven om de 2de fase van de versoepelingen voor vogelgriep te activeren. Hierdoor komen de algemene preventieve maatregelen te vervallen die in november 2020 werden ingevoerd door het uitroepen van een periode van verhoogd risico voor vogelgriep.

Vanaf woensdag 12 mei:

 • is het ophokken van pluimvee en vogels gehouden door professionelen niet meer verplicht;
 • vervalt het uitlaadverbod voor slachtkippen;
 • is het niet meer verplicht om pluimvee binnen of onder netten te voederen en te drenken;
 • vallen de beperkingen voor vogelgriep bij het organiseren van verzamelingen van hobbypluimvee en -vogels weg.

Deze versoepelingen zijn mogelijk omdat de algemene evolutie duidelijk gunstig is. Er worden nog weinig besmette wilde vogels gevonden in de EU en het besmette gebied bevindt zich nu duidelijk ten noorden van ons land. Ook de uitbraken bij pluimvee en gehouden vogels zijn fors afgenomen. Enkel in Polen is nog sprake van veel besmettingen in de pluimveesector.

In eigen land zijn er al ettelijke weken geen nieuwe besmettingen bij wilde vogels gevonden. De 2 besmettingen bij gehouden vogels in eigen land, in Silly en in Waregem, zijn onder controle en er zijn tot op heden geen bijkomende besmettingen in deze filière bevestigd.

In de zones Waregem blijven de maatregelen en vervoersbeperkingen van kracht en is enkel de afvoer van slachtdieren en broedeieren mogelijk onder de voorwaarden opgenomen in de derogaties. In de 3 km-zone blijft bovendien het ophokken van vogels verplicht.

De voorlopige timing voor het opheffen van de zones Waregem is de volgende:

 • Vanaf vrijdag 14 mei wordt de 3 km-zone opgenomen in de 10 km-zone. De maatregelen en derogaties zijn dan dezelfde in de ganse zone.
 • De volledige 10 km-zone wordt in de nacht van zaterdag 22 op zondag 23 mei opgeheven. Vanaf 23 mei zijn daar dan dezelfde maatregelen als elders in het land van kracht.

In de 10 km-zone in Waregem zijn vanaf dit weekend vinkenzettingen mogelijk en sportduiven uit deze zone kunnen deelnemen aan de wedstrijden georganiseerd door de KBDB. Deze derogaties gelden niet voor de 3 km-zone.

 

Tot slot wordt de tijdelijke bufferzone rond de besmetting in Silly dit weekend in de nacht van zondag 9 op maandag 10 mei opgeheven.

Het FAVV past zijn website aan deze wijzigingen aan.

1688544 instructie opheffen zones Waregem v1 – 20210512 nl


5-05-2021 MEDEDELING VAN DE KBDB aangaande de vogelgriep in WAREGEM

link naar document FAVV

Na tussenkomst op het Kabinet van Minister van Landbouw, dhr David Clarinval, hebben wij voor vele liefhebbers positief nieuws maar spijtig genoeg nog niet voor iedereen.

De liefhebbers uit het toezichtgebied van 10 km rond in en rond Waregem mogen vanaf dit weekend (08 & 09/05/2021) opnieuw aan de wedvluchten deelnemen.

Voor het beschermingsgebied van 3 km blijven de actueel vigerende maatregelen, opgelegd door het FAVV, behouden maar de KBDB laat de touwtjes niet los en stelt alles in het werk opdat ook voor deze liefhebbers spoedig een opheffing wordt bekomen.

Rekening houdend met het voorgaande zullen de wedvluchten vanaf aanstaande zaterdag 08/05/2021 opnieuw kunnen worden gebruikt voor de nationale kampioenschappen 2021.

Met vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.


Mededeling FAVV 26-04-2021

Correctie

De Europese Commissie vraagt ons de maatregelen vermeld in de Animal Health Law (Verordening 2020/687) strikt toe te passen.

Het gaat namelijk om een besmetting van hoog pathogene vogelgriep H5N8 bij in gevangenschap gehouden vogels bij een handelaar.

Daarom werden rond de besmetting een beschermingsgebied (3 km) en een toezichtsgebied (10 km) afgebakend.

In bijlage vindt u de maatregelen en de beschrijvingen van de gebieden. Deze zijn vanaf 23 april 2021 van kracht.

Onze excuses voor dit misverstand.

1685206 instructie beschermingsgebied Waregem v1 – 20210422 nl

1685207 instructie toezichtsgebied Waregem v2 – 20210426 nl update 27-4

20201124_ZP_maatregelen beschermingsgebied _IA_v2_ NL

20210129_ZS_maatregelen toezichtsgebied_IA_v2_NL


Mededeling FAVV 23-04-2021

Er is een nieuwe besmetting met hoogpathogeen vogelgriepvirus H5N8 vastgesteld bij een handelaar in Waregem (WVL). Deze besmetting is ontdekt in de tracering van de besmetting bij de hobbyhouder in Silly van vorige week. Deze houder had op de markt een klinisch gezonde, maar besmette eend van de handelaar gekocht.

De bij de handelaar aanwezige vogels worden vandaag gedood. Aangezien het uitsluitend om vogels gaat die bestemd zijn voor de hobbyhouderij, wordt er rond de besmette site een bufferzone met een straal van 3 km afgebakend. In deze zone zijn de gebruikelijke maatregelen van o.a. standstill van pluimvee/vogels en broedeieren, ophokken van pluimvee/vogels (ook voor particuliere houders!) en een verzamelverbod van kracht.

Ik verwijs voor details naar de instructie in bijlage.

De website wordt aangepast. Daarop is ook het persbericht over deze besmetting ter beschikking.

Op de website is zoals steeds ook een inzoombare kaart ter beschikking waarop in detail de grenzen van de zone kunnen bekeken worden.

Gezien de handelaar de afgelopen weken op meerdere markten verkocht heeft, is het mogelijk dat er nog besmettingen bij hobbydieren zullen opduiken. Deze nieuwe besmetting betekent eveneens dat de algemene voorzorgsmaatregelen voor vogelgriep nog niet verder kunnen versoepeld worden.

Het FAVV evalueert volgende week opnieuw de situatie en of er dan kan versoepeld worden.

Er worden voorlopig geen bijkomende maatregelen met betrekking tot de markten opgelegd. Ik herinner er wel aan dat de ophokplicht nog steeds geldt voor de dieren van de handelaars. Hun dieren krijgen weliswaar de kwalificatie “hobbydier” eens ze bij de handelaar terechtkomen, maar aangezien het nog steeds dieren betreft die gehouden worden door professionelen, moeten zij nog steeds opgehokt zitten!

Gelieve alle voorzorgsmaatregelen nog steeds strikt toe te passen en waakzaam te blijven voor vogelgriep.

1685206 instructie tijdelijke bufferzone waregem v1 – 20210423 nl

20210423_ZTT_Waregem_maatregelen_IA_ NL


Mededeling FAVV 17-04-2021

Er is een nieuwe besmetting met het hoogpathogene H5N8 vogelgriepvirus vastgesteld bij een particuliere pluimveehouder in de gemeente Silly, provincie Henegouwen, net onder de autoweg E429-A8.

Het virus werd er vermoedelijk geïntroduceerd einde maart, begin april. Wilde vogels zijn een mogelijk bron van besmetting, maar het onderzoek is nog niet afgerond.

De enkele stuks pluimvee van de houderij werden geëuthanaseerd.

Zoals gebruikelijk bij een besmetting bij hobbydieren, wordt er rond de besmette site enkel een beperkte bufferzone afgebakend. Door de geïsoleerde ligging van de besmette site omvat die zone enkel de onmiddellijke buren van de houder. Er zijn geen professionele bedrijven in de omgeving. De impact van de maatregelen is daardoor beperkt.

De website vogelgriep wordt maandag aangepast met de nodige info en kaartgegevens: https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/.

Zoals in eerdere infomails aangegeven, worden de algemene voorzorgsmaatregelen voor vogelgriep gefaseerd versoepeld in functie van de epidemiologische toestand. De eerste fase van deze exitstrategie werd op 6 april jl. geactiveerd met het opheffen van de ophokverplichting voor particulier gehouden pluimvee en vogels. Deze nieuwe besmetting betekent niet dat hobbydieren opnieuw moeten opgehokt worden. Ze zet wel een rem op de verdere versoepelingen: de 2de fase van de exitstrategie, die normaliter zou geactiveerd worden op 20 april, wordt voorlopig on hold gezet. Dit betekent onder meer dat professioneel pluimvee verder opgehokt moet worden en dat het uitlaadverbod voor slachtpluimvee behouden blijft. De bestaande derogaties daarop blijven verder gaan.

De situatie wordt in de loop van volgende week opnieuw geëvalueerd.

Elders in de EU verbetert de situatie in wilde vogels stilaan. Het besmette gebied is weliswaar nog steeds hetzelfde, maar het aantal besmettingen bij wilde vogels neemt af.

Wat betreft pluimvee, is er de afgelopen weken een erg forse verhoging van het aantal besmettingen vastgesteld in Duitsland, Polen en Tsjechië. De meeste van deze besmettingen zijn secundaire besmettingen door contacten binnen de sector.

Jullie vinden onder een overzicht van de besmettingen sinds het begin van de epizoötie en in bijlage de kaarten van de afgelopen 3 weken voor wat betreft pluimvee (commercieel: rood – hobby: blauw) en vogels (blauw)

Ons land ligt nog steeds op de rand van het besmette gebied. De kans dat er ook bij ons nog virus circuleert is dus nog steeds reëel.

Waakzaamheid is dus nog steeds geboden.


Mededeling FAVV 03-04-2021

Zoals eerder deze week aangekondigd, heeft het FAVV een gefaseerde exitstrategie voor de preventieve maatregelen voor vogelgriep voorgelegd aan Minister van landbouw David Clarinval. De heer Minister heeft deze strategie goedgekeurd.

Volgende week dinsdag 6 april zal de eerste stap in het opheffen van de maatregelen geactiveerd worden. De ophokverplichting voor pluimvee en vogels van particuliere houders wordt dan opgeheven. Ik verwijs naar het persbericht op onze website, dat vanmorgen verspreid werd: https://www.favv-afsca.be/professionelen/publicaties/pers/2021/2021-04-03.asp.
De webpagina’s omtrent vogelgriep worden begin volgende week aangepast aan deze eerste versoepeling.

Ik druk erop dat de gunstige evolutie in de toestand en deze eerste versoepeling van de maatregelen niet betekenen dat het H5-vogelgriepvirus al verdwenen is uit de wilde vogels in ons land.

Zoals eerder deze week aangegeven ligt het zwaartepunt van de epizoötie momenteel meer noord- en noordoostwaarts in Europa en ligt ons land aan de rand van de probleemzone. Dat betekent dat er waarschijnlijk nog virus aanwezig is bij wilde vogels in ons land, maar het risico dat dit virus overgedragen wordt naar gehouden dieren is wel voldoende afgenomen om met de versoepelingen te kunnen starten.

Net omwille van dit restrisico:

 • blijft het voor alle pluimvee- en vogelhouders, dus ook de particuliere houders, verplicht om hun dieren binnen of onder netten te voederen, zodat wilde vogels niet door het aanwezige voeder worden aangelokt;
 • worden de maatregelen voor de professionele sector in principe pas versoepeld na ten minste 2 weken extra bufferperiode.

In afwachting van het verder uitrollen van de exitstrategie in de komende weken, vraag ik iedereen nadrukkelijk om alle voorzorgsmaatregelen strikt te blijven toepassen.


Mededeling FAVV 31-03-2021 

De voorjaarsmigratie van watervogels is op gang gekomen. Die heeft zoals de najaarsmigratie een invloed op de verspreiding van het H5-vogelgriepvirus.

Jullie vinden in bijlage kaart 1, die de besmettingen bij wilde vogels weergeeft die de Lidstaten in de maand maart hebben gemeld via de Europese ADNS tool. Belangrijkste vaststelling is dat in deze periode het aantal besmettingen bij wilde vogels in Nederland, Duitsland, Polen, Tsjechië en in de Scandinavische landen en de Baltische staten zeer fors is toegenomen. Dit betekent dat het virus een hernieuwde activiteit vertoont in een zeer groot gebied ten noorden en ten oosten van België, langsheen de trekroutes richting broedgebieden. Ten zuiden van ons land, in de oorsprongsgebieden voor trekvogels die via ons land passeren, is er weinig virusactiviteit in wilde vogels vastgesteld.

De besmettingen bij pluimvee en gehouden vogels in dezelfde periode zijn een spiegel van de situatie in wilde vogels. Jullie vinden in bijlage kaart 2, die de besmettingen bij pluimvee (rood) en gehouden vogels (blauw) weergeeft die de Lidstaten in de afgelopen maand hebben gemeld via de Europese ADNS tool. Ook hier hebben Duitsland, Denemarken, Polen, Tsjechië en Zweden op korte tijd de helft meer tot dubbel zoveel uitbraken geregistreerd. Ten zuiden van ons land, in Zuidwest-Frankrijk, lijkt de epizoötie in de eenden- en ganzensector onder controle. Hoewel een deel van de uitbraken in al deze landen gelinkt zijn aan besmettingen tussen pluimveehouderijen onderling, zijn in veel gevallen wilde vogels nog steeds de besmettingsbron.

Zoals gemeld in de voorgaande update, heeft ons land einde februari, begin maart zijn voorlopig laatste besmettingen bij wilde vogels geregistreerd. De tientallen vogels, die het referentielaboratorium Sciensano sindsdien onderzocht heeft, bleken niet besmet. De voorlopig laatste uitbraak bij pluimvee en gehouden vogels dateert van einde januari.

De conclusie is dat België zich sinds enkele weken aan de rand bevindt van het gebied waarbinnen het vogelgriepvirus nog zeer actief is bij wilde vogels. Ook bij eerdere epizoötieën is de voorjaarsmigratie van wilde vogels telkens de periode gebleken waarop vogelgriepvirussen in onze streken minder intensief zijn beginnen circuleren bij wilde vogels. Doordat tegelijk ook het risico op besmettingen bij pluimvee kleiner wordt, opent de huidige evolutie dus stilaan perspectieven op het versoepelen van de huidige voorzorgsmaatregelen.

Het FAVV heeft daarom een voorstel van exitstrategie voor goedkeuring aan Minister Clarinval overgemaakt. Daarin is voorzien om de maatregelen gefaseerd op te heffen, mits op sanitair vlak welbepaalde voorwaarden zijn vervuld. Daarbij zal in principe eerst de ophokverplichting voor hobbypluimvee versoepeld worden en pas later de andere maatregelen, waaronder de ophokverplichting voor commercieel pluimvee.

Ik geef ten slotte nog mee, dat in de derogatie 1672109, die de voorwaarden bepaalt waaronder slachtpluimvee kan worden uitgeladen, een verduidelijking is toegevoegd omtrent het opnieuw reinigen en ontsmetten van kratten die in open lucht worden gestockeerd. Deze bijkomende reiniging en ontsmetting is bedoel voor kratten die langer dan 3 dagen worden gestockeerd zonder dat ze daarbij onder een afdak staan of afgedekt worden door een zeil, waardoor ze gecontamineerd kunnen zijn door uitwerpselen van wilde vogels. De bijgewerkte versie is in bijlage gevoegd.

1672109 derogatie verbod uitladen v2 – 20210328 nl


Mededeling FAVV 5-03-2021

Er zijn deze week 3 nieuwe besmettingen met het hoogpathogene H5N8-virus gevonden bij wilde vogels. Het gaat om een al gekende locatie, nl. Merelbeke in OVL waar een besmette gaai werd gevonden, en 2 nieuwe sites, nl. Erembodegem (Aalst) in OVL met een besmette houtduif, en Genk in LIM met een besmette brandgans.

Het aantal besmette vogels in BE staat daarmee op 27.

Jullie vinden in bijlage de aangepaste kaart met daarop de betrokken locaties.

Deze informatie is ook te vinden op onze website: www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/gevallenbijwildevogels.asp.

Jullie vinden verder onder een overzicht van de situatie in de EU. De kaarten in bijlage geven dit eveneens weer, nl. kaart 1 met de besmettingen bij pluimvee (rood) en hobbyvogels (blauw) en kaart 2 met de gevallen bij wilde vogels.
Het vogelgriepvirus blijft actief circuleren. Er is op dit ogenblik nauwelijks sprake van een verbetering van de situatie.


Mededeling FAVV 26-2-2021

De eindscreening in de 10 km-zone Deerlijk is vandaag afgerond.

Alle analyses, die het referentielaboratorium Sciensano heeft uitgevoerd, waren gunstig.

Dit betekent dat de 10 km-zone zoals gepland kan opgeheven worden in de nacht van zondag op maandag. Vanaf maandag 01.03 om 0h00 zijn dan rond Deerlijk nog enkel de algemene voorzorgsmaatregelen van kracht die ook in de rest van het land van toepassing zijn.

Er wordt maandagochtend een persbericht verspreid en de informatie op onze website (www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/) wordt op dat ogenblik bijgewerkt.

Er zijn in de afgelopen week geen nieuwe besmettingen bij wilde vogels vastgesteld in ons land.


Mededeling FAVV 19-2-2021

Het FAVV heeft vannacht de 3 km-zone in Deerlijk omgezet in 10 km-gebied. Dezelfde maatregelen als elders in de 10 km-zone zijn daar nu van toepassing.

De 10 km-zone zelf kan einde volgende week in de nacht van zondag 28/2 op maandag 1/3 worden opgeheven, indien de eindscreening in de zone gunstig is. Deze wordt georganiseerd volgende week dinsdag tot donderdag. De voorwaarden voor deze screening zijn dezelfde als in Menen. De praktische organisatie ervan wordt in handen genomen door de bedrijfsdierenartsen en DGZ. Ik verwijs voor verdere details naar het document 1675442 in bijlage.

Jullie vinden hieronder het overzicht van de besmettingen en in bijlage de gebruikelijke kaarten (kaart 1: besmettingen bij commercieel pluimvee in rood, bij hobbypluimvee en andere vogels in blauw; kaart 2: besmettingen bij wilde vogels). De H5-vogelgriepvirussen blijven zich overal in Europa manifesteren, zowel bij gehouden dieren als wilde vogels. Het risico op besmetting is nog steeds erg reëel.

In ons land is in de afgelopen weken een bijkomende besmetting bij wilde vogels ontdekt, deze keer in Eupen, waar in een park in de stad tientallen besmette spreeuwen en andere dode vogels zijn aangetroffen. Dit brengt het aantal besmette sites op 20. Ik verwijs voor het detail hiervan naar de website; de kaart in bijlage is daar eveneens op terug te vinden: www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/gevallenbijwildevogels.asp.

Voor wat betreft de hobbysector, geef ik nog mee dat er vanaf dit weekend versoepelingen van kracht zijn voor activiteiten met roofvogels. Ik verwijs voor details naar het document 1675440 op de website: www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp.

Mededeling FAVV  05-02-2021

Het FAVV laat opnieuw de afvoer toe van broedeieren vanuit de 10 km-zone Deerlijk naar de broeierij.

Dit kan gebeuren onder dezelfde voorwaarden als in Menen, nl. een onderzoek van de dieren door de dierenarts voor de afvoer en het apart uitbroeden van deze eieren in de broeierij.

Jullie vinden verdere details in de betrokken derogatie (nr. 1663174) in bijlage; de instructie voor de 10 km-zone Deerlijk (nr. 1671874) is bijgewerkt met deze bijkomende derogatie.

Er zijn sinds de uitbraak in Deerlijk geen nieuwe besmettingen vastgesteld in ons land. Elders in Europa blijft vogelgriep verder uitbreiden. De epizoötie lijkt nu ook in Centraal- en Oost-Europe goed op gang te zijn gekomen.

Jullie vinden hieronder het overzicht van de besmettingen en in bijlage de kaarten (kaart 1: besmettingen bij commercieel pluimvee in rood, bij hobby en andere vogels in blauw; kaart 2: besmettingen bij wilde vogels)

1671874 instructie toezichtsgebied Deerlijk v3 – 20210204 nl

1663174 derogatie broedeieren 10 km v1 – 20201201 nl

Mededeling FAVV 29-01-2021

Jullie vinden in bijlage alle relevante informatie in verband met de besmetting met hoogpathogeen vogelgriepvirus van het type H5N5 op een kalkoenenbedrijf in Deerlijk:

 • de presentatie van zonet;
 • de instructies omtrent de afgebakende zones, die ook op onze website geplaatst worden;
 • het persbericht.

Ik verwijs voor een gedetailleerde kaart van de zones naar de website, waarop een inzoombare kaart ter beschikking zal komen.

Ik herhaal de belangrijkste punten:

 • Het betrokken bedrijf is haard verklaard en de opruiming is aan de gang.
 • Rond het bedrijf zijn een 3 km zone (beschermingsgebied) en een 10 km zone (toezichtsgebied) afgebakend.
  In deze zones dient elke pluimveehouder zo snel mogelijk een inventaris over te maken aan de LCE (commerciële bedrijven) of de burgemeester (hobbyhouders, enkel de 3 km-zone).
 • De volgende maatregelen zijn van kracht in de zones:
  • verbod op vervoer van pluimvee, eieren en pluimveeproducten;
  • strikte bioveiligheidsmaatregelen en toezicht op alle bedrijven en houderijen.

Ik verwijs voor details naar de documenten omtrent de maatregelen in de zones.

Ik benadruk dat er bij de besmetting geen typisch vogelgriepbeeld werd vastgesteld en de sterfte verhoudingsgewijs beperkt was.

Er mag daarom niet geaarzeld worden om materiaal voor een onderzoek over te maken, indien geen duidelijke diagnose naar de oorzaak kan gesteld worden, ook indien de problematiek niet zou beantwoorden aan de criteria die voor de verhoogde waakzaamheid zijn bepaald.

Ik reken erop dat eenieder de maatregelen strikt opvolgt en bij al zijn activiteiten de bioveiligheid maximaal garandeert.

2021_01_29 CP vogelgriep H5 Deerlijk NL
1671556 instructie beschermingsgebied Deerlijk v1 – 20210129 nl
1671874 instructie toezichtsgebied Deerlijk v2 – 20210129 nl 20201124_ZP_mesures_IA_v2_ NL
20210129_ZS_mesures_IA_v2_NL
overleg sector – 20210129 nl

Mededeling FAVV 06-01-2021

De eindmonitoring in de 1 km-zone Diksmuide rond de besmetting met een laagpathogeen H5-virus is gunstig verlopen. Het FAVV heft daarom vannacht de zone in Diksmuide op. Tegelijk wordt ook de 500 m bufferzone in Dinant opgeheven. Van morgen af zijn in het hele land nog enkel de algemene preventieve maatregelen van kracht.

De dreiging van vogelgriep is ondertussen niet kleiner geworden. Er worden nog steeds bijkomende besmettingen bij wilde vogels gevonden, deze week nog in Zedelgem (WVL). Er zijn nu een twintigtal vogels van verschillende soorten gevonden op meer dan 15 verschillende locaties (cf. kaart in bijlage). Ik verwijs voor meer details naar onze website: www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/gevallenbijwildevogels.asp.

De toestand in de buurlanden en elders in de EU evolueert niet gunstig:

 • In Nederland is in het Noord-Brabantse Moergestel een besmetting vastgesteld op een kalkoenenhouderij. De 10 km-zone komt tot tegen de Belgische grens ter hoogte van Poppel (cf. kaart in bijlage). Deze besmetting is onrustwekkend, gezien de hoge densiteit aan pluimvee langs beide kanten van de grens.
 • In Frankrijk is de ziekte – net zoals in 2015 en 2017 – opnieuw geïntroduceerd in de eenden- en ganzenhouderij in het zuidwesten van het land. Het grote aantal uitbraken op korte tijd doet vrezen dat er zich daar opnieuw een scenario van honderden besmettingen en vele maanden bestrijding ontwikkelt.
 • In Duitsland is het virus opgedoken in de pluimveedense gebieden in Nedersaksen en is het aantal besmettingen vooral bij kalkoenen de afgelopen week fors toegenomen.
 • Elders in de EU is het aantal besmettingen bij pluimvee en wilde vogels in de afgelopen weken fors toegenomen. Zo is nu ook Hongarije besmet. Ik verwijs naar de kaarten in bijlage (kaart 1 met besmet commercieel pluimvee in rood en besmet hobbypluimvee in blauw; kaart 2 met wilde vogels in blauw) en de onderstaande tabel.

Deze week loopt de derogatie op het uitlaadverbod ten einde. Deze derogatie was einde november opgesteld om uitladen toe te staan van de kuikens die al waren opgezet voor het ingaan van het uitlaadverbod. Gezien het dreigingsniveau nog steeds hoog is en de besmettingsdruk rond elke stal in het land groot is, blijft het uitlaadverbod ook in de komende weken onverminderd van kracht. Wel zal het FAVV vanaf 10 januari toestaan dat de verschillende stallen van een bedrijf onafhankelijk van elkaar worden leeggehaald. De aangepaste instructie daarover zal later deze week worden verspreid.

Het FAVV zal morgenvroeg communiceren naar de pers en het grote publiek omtrent het opheffen van de laatste zones. De website zal op dat ogenblik aangepast worden: www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/

Vervoer beperkingsgebied moergestel_20210105


Mededeling FAVV 24-12-2020

De eindscreening in de 10 km-zone in Menen is vlot verlopen en is gisterenavond afgesloten.

Alle analyses, die het referentielaboratorium Sciensano heeft uitgevoerd, waren gunstig.

Dit betekent dat de 10 km-zone zoals gepland kan opgeheven worden in de nacht van vrijdag op zaterdag. Vanaf zaterdag 26.12 om 0h00 zijn dan rond Menen nog enkel de algemene voorzorgsmaatregelen van kracht die ook in de rest van het land van toepassing zijn.

De tijdelijke bufferzone van 500 m rond de besmetting bij een hobbyhouder in Dinant wordt op haar beurt volgende week, op 29.12 om 0h00, opgeheven.

Ik geef jullie ook nog volgende informatie mee:

 • Er zijn deze week 2 bijkomende besmettingen met het hoog pathogene H5-virus bij wilde vogels vastgesteld, in Brugge en Knokke (Zwin).
  Jullie vinden de nieuwe kaart met de besmette sites in bijlage.
 • Betreffende de besmetting met het laag pathogene H5-virus in Diksmuide, heb ik jullie afgelopen dinsdag een kaart meegestuurd waarop de 1 km-zone niet helemaal correct gepositioneerd was. Deze fout is inmiddels gecorrigeerd. Jullie vinden de correcte afbakening van de tijdelijke bufferzone met een straal van 1 km op een nieuwe kaart in bijlage.

Mededeling FAVV 22-12-2020

De besmetting met het H5-virus in Diksmuide is vandaag gekwalificeerd als een laagpathogeen virus. Dit betekent meteen ook dat de maatregelen teruggeschroefd kunnen worden:

 • De zone rond het getroffen bedrijf wordt aangepast naar een tijdelijke bufferzone met een straal van 1 km (cf. nieuwe kaart in bijlage).
 • In deze aangepaste zone blijven dezelfde maatregelen verder van kracht.
 • De zone zal ten minste tot en met 6 januari 2021 aangehouden worden. Het opheffen zal gebeuren in functie van de resultaten een eindscreening, die op dezelfde wijze als in Menen zal worden georganiseerd.

Het FAVV zal later vandaag een kort persbericht verspreiden over deze aanpassing. De website wordt eveneens bijgewerkt (http://www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/).

De eindscreening in de 10 km-zone in Menen verloopt volgens planning. De laatste bedrijven worden vandaag gecontroleerd en bemonsterd. De analyseresultaten zijn voorlopig gunstig. Zij worden morgen afgerond. Ik breng jullie donderdag op de hoogte van de definitieve resultaten. Als deze gunstig zijn en er geen nieuwe besmettingen opduiken in en rond deze 10 km-zone, dan wordt deze zaterdag 26 december 2020 om 0h00 opgeheven.

Zoals al in eerdere communicaties aangegeven, is door de besmetting van de wilde vogelpopulaties met het H5-virus het risico overal in het land erg hoog dat de omgeving van een pluimveestal besmet is met vogelgriep. Hierdoor is ook het risico op insleep van vogelgriep in de stal door dagdagelijkse activiteiten op een pluimveebedrijf fors toegenomen. Ook strooisel, dat in open lucht werd bewaard en mogelijk werd besmet door wilde vogels, is een potentieel gevaar.

Het FAVV vraagt dan ook een bijzondere aandacht voor de bedrijfsgebonden activiteiten waarbij personen en materiaal, in het bijzonder strooisel, kratten en voertuigen, in de stal worden gebracht.

We raden aan om strooisel uitsluitend afgedekt of in een overdekte ruimte op te slagen en daarnaast de banden, wielkasten en treeplanken van het voertuig, waarmee strooisel wordt aangevoerd in de stallen, te reinigen en ontsmetten vooraleer de stal binnen te rijden.

Daarnaast is het handhaven van een strikte bioveiligheid bij alle activiteiten nog steeds van enorm groot belang.

Om af te sluiten geef ik jullie nog mee dat de situatie in de buurlanden en elders in Europa nog steeds ongunstig evolueert. Ik verwijs voor de meest recente gegevens naar de kaarten in bijlage uit de Europese ADNS meldingstool (kaart 1 = pluimvee met rood = commercieel, blauw = hobby; kaart 2 = wilde vogels) en naar de onderstaande overzichtstabel.


Mededeling FAVV 17-12-2020

Zoals aangegeven tijdens het overleg van deze namiddag vinden jullie in bijlage de nodige documenten in verband met de nieuwe besmetting met vogelgriep H5 in Diksmuide (WVL) en de eindscreening die moet toelaten om de 10 km-zone in Menen op te heffen.

Voor wat betreft de besmetting in Diksmuide, herhaal ik dat, in afwachting van de verdere karakterisering van het H5-virus, een tijdelijke bufferzone met een straal van 3 km is afgebakend (cf. kaart in ppt in bijlage) rond het besmette braadkippenbedrijf.

In deze zone zijn de maatregelen van een klassiek beschermingsgebied van toepassing:

 • inventaris van alle pluimvee
 • verbod op vervoer van pluimvee, eieren, broedeieren, mest
 • verbod op verzamelingen
 • specifieke maatregelen voor de pluimveebedrijven

Ik verwijs voor verdere details naar de website (www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/) die deze namiddag bijgewerkt is en naar het persbericht dat onder de volgende link terug te vinden is: www.favv.be/professionelen/publicaties/pers/2020/2020-12-17b.asp.
Op de website is ook een kaart terug te vinden waarop kan ingezoomd worden.

Vandaag is ook het beschermingsgebied Menen omgezet in toezichtsgebied. Vanaf dit weekend wordt de eindscreening in dit toezichtsgebied Menen uitgevoerd. We hopen deze zone op 26.12 om 0h00 op te heffen.
De documenten in bijlage betreffen:

 • 1665176: algemene informatie rond monsternemingen bij pluimvee in het kader van het toezicht voor vogelgriep
 • 1665843: specifieke informatie rond de eindscreening (monsternemingen en controlebezoeken) in de 10 km-zone Menen, inbegrepen het document waarmee de dierenarts feedback geeft aan de LCE over de gedane bezoeken.

De praktische organisatie van deze eindscreening wordt door de pluimveedierenartsen i.s.m. DGZ uitgewerkt. Bedoeling blijft om alle bezoeken en monsternemingen af te ronden tussen zondag 20.12 en dinsdag 22.12.

1665176 monsternemingen in het kader van de waakzaamheid voor vogelgriep – 20201215 nl

1665843 instructie opheffen zones Menen v1 – 20201216 nl

overleg sector – 20201217 nl

Mededeling FAVV 9-12-2020

Er is een besmetting met hoogpathogeen vogelgriepvirus van het type H5 vastgesteld bij een particuliere houder in Dinant. De betrokken kippen werden geëuthanaseerd. De besmetting is hoogstwaarschijnlijk in de kippenren binnengebracht door wilde vogels.

Rond de besmette locatie is een tijdelijke bufferzone met een straal van 500 m afgebakend (cf. kaart in bijlage). Er zijn geen commerciële bedrijven gelegen in deze zone.
Voor de particuliere pluimveehouders in deze bufferzone gelden de volgende maatregelen (cf. instructie in bijlage):

 • Zij moeten binnen de 48h een inventaris overmaken aan de burgemeester.
 • Alle verplaatsingen van pluimvee, vogels en broedeieren zijn verboden in de zone.
  Doorvoer is wel toegelaten.
 • Pluimvee en vogels moeten binnen gevoederd en gedrenkt worden.
 • Verzamelingen van pluimvee en vogels zijn verboden.

Er wordt later vandaag een persbericht verspreid. Ik verwijs voor verdere informatie naar de website, die zo snel mogelijk wordt aangepast: www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp.

Er zijn voorlopig geen bijkomende besmettingen vastgesteld in de zones Menen. Dit geeft hoop dat deze zones volgens de geplande timing zullen kunnen worden opgeheven.

In de zones is ondertussen de afvoer van slachtpluimvee en broedeieren mogelijk gemaakt.

Er zijn tot op heden 15 besmette wilde vogels gevonden op een 10-tal locaties in WVL en OVL. Ik verwijs naar de overzichtskaart op de website: www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/gevallenbijwildevogels.asp.

De besmetting in Dinant toont wel aan dat er ook elders in het land virus in wilde vogels circuleert en dat het risico op een omgevingsbesmetting van elke pluimveestal in het land zeer reëel is.

Elders in Europa is het aantal besmettingen fors toegenomen. Ik verwijs naar de cijfers hier onder en de kaarten (bron: ADNS) in bijlage: de kaart “20201208 pl” geeft de besmettingen bij pluimvee (commercieel = rood; hobby = blauw); de kaart “20201208 wb” geeft de besmettingen bij wilde vogels weer.

Enkele opvallende vaststellingen:

 • Anders dan de afgelopen winter, zijn het voorlopig vooral de westelijke trekroutes in Europa die het meest getroffen zijn.
 • Het aantal besmettingen in commerciële pluimveehouderijen is hoog. Het betreft bijna allemaal primaire uitbraken die gelinkt worden aan een virusintroductie vanuit wilde vogels.

Alle relevante informatie is terug te vinden op onze site: www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/.

1664251 instructie tijdelijke bufferzone dinant v1 – 20201208 nl

Mededeling FAVV 26-11-2020

Jullie vinden in bijlage alle relevante informatie in verband met de besmetting met hoogpathogeen vogelgriepvirus van het type H5N5 op een braadkippenbedrijf in Menen.

 • de instructies omtrent de afgebakende zones, die ook op onze website geplaatst worden;
 • een kaart van de zones.
  Ik verwijs in dat verband ook naar de website, waar een kaart ter beschikking zal komen waarop in detail ingezoomd kan worden om de grenzen van de zone te zien.

Ik herhaal de belangrijkste punten:

 • Het betrokken bedrijf is haard verklaard en is ondertussen geruimd.
 • Rond het bedrijf zijn een 3 km zone (beschermingsgebied) en een 10 km zone (toezichtsgebied) afgebakend.
  In deze zones dient elke pluimveehouder zo snel mogelijk een inventaris over te maken aan de LCE (commerciële bedrijven) of de burgemeester (hobbyhouders).
 • De volgende maatregelen zijn van kracht in de zones:
  • verbod op vervoer van pluimvee, eieren en pluimveeproducten;
  • strikte bioveiligheidsmaatregelen en toezicht op alle bedrijven en houderijen.

Ik verwijs voor details naar de documenten omtrent de maatregelen in de zones.

 • In de rest van België wordt het uitladen van pluimvee verboden. Er wordt een overgangsregeling uitgewerkt voor de tomen die reeds opgezet werden.

Ik benadruk dat er bij de besmetting weinig klinische symptomen en nauwelijks abnormale sterfte is vastgesteld.

Er mag daarom niet geaarzeld worden om materiaal voor een onderzoek over te maken, indien geen duidelijke diagnose naar de oorzaak kan gesteld worden, ook indien de problematiek niet zou beantwoorden aan de criteria die voor de verhoogde waakzaamheid zijn bepaald.

Ik reken erop dat eenieder de maatregelen strikt opvolgt en bij al zijn activiteiten de bioveiligheid maximaal garandeert.

1662251 instructie beschermingsgebied Menen – 20201124 nl
1662252 instructie toezichtsgebied Menen – 20201124 nl 20201124_ZP_maatregelen beschermingsgebied_IA_v1_NL 20201124_ZS_maatregelen toezichtsgebied IA_v1_NL 20201126_maatregelen_NCD_IA_v1e_NL
overleg sector – 20201126 nl


Mededeling FAVV 20-11-2020

België

Er zijn in ons land tot op heden besmette wilde vogels gevonden op 6 locaties, alle gelegen aan de kust in de gemeenten Oostende, Middelkerke, Bredene, De Haan en Oudenburg. Het betreft de volgende vogelsoorten: knobbelzwaan, wulp, kolgans, zilvermeeuw, ekster en Turkse tortel.
Er zijn in de afgelopen week zowel in de kuststrook als elders in het land nog ettelijke andere verdachte vogels en kadavers verzameld, onder meer van diverse roofvogels,.

Er zijn gelukkig nog geen besmettingen vastgesteld bij pluimvee. Enkele klinische verdenkingen bij hobbyhouders bleken na laboratoriumanalyse negatief.

Rest van EU

Ook elders in Europa breidt het H5-virus zich uit.

 • Voor wat betreft pluimvee, verwijs ik naar de onderstaande tabel en kaart 1 (bron: Europese ADNS waarschuwingstool) in bijlage. Op deze kaart zijn de houderijen als volgt aangeduid: rood = commercieel, blauw = hobby.
  Zweden, Frankrijk en Kroatië zijn de nieuw toegevoegde lidstaten aan deze lijst. De tweede uitbraak in FR in Yvelines (nabij Parijs) en de uitbraak in Kroatië (vlakbij Hongarije) staan nog niet op de kaart.
  Een van de bedrijven in NL is een eendenbedrijf waarop de dieren weliswaar mildere, maar toch duidelijke ziektetekens en sterfte vertoonden.
 • Voor wat betreft wilde vogels, is het aantal besmette locaties in alle betrokken landen fors toegenomen. Op kaart 2 (bron: Europese ADNS waarschuwingstool) zijn deze vindplaatsen aangeduid in het blauw.
  De aantallen en de diversiteit qua getroffen vogelsoorten tonen aan dat dit H5-virus een zeer breed gastheerspectrum heeft.

De beide uitbraken in FR betreffen verkooppunten van hobbypluimvee. De besmettingen daar zijn gelinkt aan de verkoop van besmet pluimvee, vermoedelijk afkomstig van particulieren, binnen het hobbycircuit. In het kader van de tracering van deze uitbraken in Frankrijk, heeft het FAVV ook 2 Belgische leveranciers gecontroleerd, met gunstig resultaat.

Ik herhaal traditiegetrouw mijn oproep om de bioveiligheid op en top te verzorgen in alle schakels van de pluimveeketen. Bioveiligheid is maar zo goed als de zwakste schakel in de keten. Ik reken er daarom ook op dat iedereen mondig reageert wanneer hij/zij geconfronteerd wordt met tekortkomingen op dat vlak van bezoekers, technici, leveranciers en afnemers, etc.

land commerciële houderij hobby en andere dierpark sites wilde vogels
pays élevage commercial amateur et autre parc animalier sites oiseaux sauvages
België/Belgique 6
Duitsland/Allemagne 10 210
Denemarken/Danemark 1 27
Frankrijk/France 2
Ierland/Irlande 3
Kroatië/Croatie 1
Nederland/Pays-Bas 4 5 41
Verenigd Koninkrijk/Royaume-Uni 2 6
Zweden/Suède 1
  19 7 0 293

Mededeling KBDB 14-11-2020

In navolging van de richtlijnen ontvangen van het FAVV op zaterdag 14/11/20, vraagt ​​de KBDB haar duivenliefhebbers om hun duiven preventief op het hok te houden. Deze strengere maatregelen in de strijd tegen vogelgriep, verordend door de AFSCA, treden in voege op 15-11-2020.
Aanvullende details over deze materie volgen in de komende dagen.

Mededeling FAVV 14-11-2020
Het referentielaboratorium Sciensano heeft vandaag de eerste besmettingen met het hoogpathogene H5N8 vogelgriepvirus gemeld bij wilde vogels in ons land. Het gaat om een knobbelzwaan, een kolgans en een wulp gevonden in de kustgemeenten Oudenburg, Bredene en Middelkerke. De dieren waren ter verzorging aangeboden in een vogelopvangcentrum en zijn via het netwerk, dat het Vlaamse Agentschap Natuur en Bos heeft opgericht om verdenkingen van vogelgriep bij wilde vogels in Vlaanderen te monitoren, aangeboden voor een analyse.

Gezien de verschillende vindplaatsen, is het waarschijnlijk dat de er in de ganse kuststrook en mogelijk ook elders in het land vogelgriep circuleert bij wilde vogels.

Minister Clarinval heeft daarom op advies van het FAVV beslist om de ophokplicht, die al verplicht is voor pluimvee van commerciële houderijen, uit te breiden tot de hobbysector. Daarnaast worden ook alle verzamelingen en markten van pluimvee en vogels strenger gereguleerd. Hou er rekening mee dat deze door de coronamaatregelen sowieso op dit ogenblik verboden zijn.

Deze bijkomende maatregelen zullen ingaan op zondag 15 november.
Jullie vinden ter informatie in bijlage het persbericht dat de Minister en het FAVV verspreiden.
Onze webpagina’s over vogelgriep worden vandaag nog bijgewerkt.

Ik benadruk nogmaals dat het risico op insleep bij pluimvee vanuit wilde vogels met dit virus erg hoog is. Het is daarom belangrijk dat de bioveiligheid tot in de puntjes verzorgd en toegepast wordt.

Ik geef jullie verder nog kort de toestand op Europees niveau weer:

 • Voor wat betreft pluimvee, zijn er in Nederland nu 4 uitbraken vastgesteld, waarvan 3 op commerciële bedrijven. Daarnaast telt ook Duitsland nu 4 besmettingen in het noorden van het land, alle op kleinere houderijen. In het VK staat de teller voorlopig op 2 commerciële bedrijven.
  Op kaart 1 (bron: Europese ADNS waarschuwingstool) zijn deze bedrijven aangeduid: rood = commercieel, blauw = hobby.
 • Voor wat betreft wilde vogels, hebben het VK en Ierland hun eerste besmettingen gemeld. Vooral in Duitsland en Nederland zijn ondertussen tientallen locaties gemeld waar besmette dieren zijn aangetroffen.
  Op kaart 2 (bron: Europese ADNS waarschuwingstool) zijn deze vindplaatsen aangeduid in het blauw.

Mededeling FAVV 6-11-2020

Jullie vinden hierbij een korte stand van zaken ivm de besmettingen met hoogpathogene H5-vogelgriepvirussen.

 • Voor wat betreft wilde vogels, zijn er op in de afgelopen weken besmettingen gemeld in Nederland (20-tal locaties), Duitsland (20-tal locaties) en Denemarken (1 locatie). Op de kaart in bijlage, die is opgemaakt op basis van de gegevens van het Europese ADNS, zijn deze vindplaatsen met een blauwe stip aangeduid.
  Net zoals in de vorige griepseizoenen zijn ook nu weer diverse vogelsoorten – watervogels en roofvogels – betrokken.
 • Voor wat betreft pluimvee, is er in Nederland een tweede besmet bedrijf gevonden, een leghennenbedrijf gelegen in de buurt van de eerste uitbraak. Daarnaast heeft ook Duitsland een besmetting op een klein gemengd bedrijf gemeld en het VK een besmetting op (vermoedelijk) een braadkippenhouderbedrijf. Op de kaart zijn deze besmettingen met een rode stip aangeduid.

Eerder van de week werd ook een uitbraak met een H5-virus vermoed in Kent in het VK, maar dit blijkt om een laagpathogeen virus te gaan.

Experts hebben ondertussen een aantal gevonden virussen genetisch kunnen ontleden. Daaruit blijkt dat het H5-virus inderdaad aansluit bij het virus dat in de aanloop naar de zomer in Rusland en Kazakstan is geïdentificeerd en dat het meer gelijkenissen vertoont met het virus uit de epizoötie 2016-2017 dan met het virus dat begin dit jaar in Centraal- en Oost-Europa circuleerde. Ter herinnering: het H5-virus in 2016 was een virus dat bij zeer veel wilde vogels en diverse vogelspecies werd vastgesteld en daar ook massale sterfte heeft veroorzaakt; dit was minder het geval met het H5-virus van eerder dit jaar. Ook is het huidige H5-virus al opgemerkt met verschillende N-antigenen (N8, N5 en N1), wat erop wijst dat het sinds de eerste vaststellingen in Kazakstan en Rusland (waar enkel N8-virussen opgemerkt werden) al een lange weg heeft afgelegd.

Hoewel er nog geen indicaties zijn voor besmettingen in ons land, kan het virus ook snel bij ons opduiken. De ervaring uit het verleden leert dat het virus dan om het even waar in het land kan opduiken. Het risico op insleep bij pluimvee vanuit wilde vogels is met dit virus erg hoog. Het is dan ook belangrijk dat iedereen de bioveiligheid tot in de puntjes verzorgt en respecteert.

Mededeling FAVV 16-10-2020

Link naar de website van het FAVV

Het najaar en de komende winter worden seizoenen waarin er – meer dan de vorige jaren – rekening zal moeten worden gehouden met vogelgriep.

Sinds mei 2020 zijn immers in Rusland en Kazachstan talrijke gevallen van hoogpathogene vogelgriep van het type H5 bij wilde vogels en ook uitbraken op pluimveehouderijen, zowel commerciële als backyard, vastgesteld. Dit wijst erop dat vogelgriep volop circuleert in de regio’s waar grote aantallen wilde watervogels broeden en de zomer doorbrengen. Het betrokken H5-virus is waarschijnlijk het virustype dat ook in de voorgaande jaren al voor problemen in Europa heeft gezorgd.

Internationale experts achten de kans groot dat migrerende watervogels het virus meebrengen tijdens de najaarsmigratie, die ondertussen begonnen is. De kans is daarom reëel dat de EU in de komende maanden opnieuw met besmettingen zal te maken krijgen.

Hoewel ons land voor de meeste vogels niet de eerste bestemming is – Polen, Duitsland en Nederland zijn op dat vlak veel waarschijnlijkere bestemmingen – is ook bij ons grote waakzaamheid geboden.

De huidige maatregelen in ons land zijn streng en volstaan om dit risico te beheersen. Daarom is het voorlopig niet nodig om ze te versterken.

U kunt deze maatregelen raadplegen op onze website; u vindt ze ook in bijlage aan deze mail. http://www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp.

Het FAVV vraagt alle pluimveehouders en actoren in de keten om de maatregelen strikt toe te passen en voldoende aandacht te besteden aan het voorkomen van insleep van vogelgriep op het bedrijf door (contacten met) wilde vogels.

Ik wijs ook op het belang van de verhoogde waakzaamheid, die al sinds 2006 voor vogelgriep geldt. Die waakzaamheid werd vorig jaar nog verder versterkt naar aanleiding van de problemen met het H3-virus.

Concreet kan er bij de onderstaande bevindingen pas met een behandeling van pluimvee worden gestart, eens er monsters aan het DGZ of ARSIA zijn overgemaakt voor laboratoriumonderzoek:

 • een daling van de normale voeder- en waterconsumptie van meer dan 20 %;
 • een sterfte van meer dan 3 % per week;
 • een daling van de leg met meer dan 5 % die langer dan twee dagen duurt;
 • klinische tekenen of letsels bij post-mortem onderzoek die wijzen op aviaire influenza of de ziekte van Newcastle

De percentages moeten worden geïnterpreteerd op het niveau van de stal of het compartiment en niet op het niveau van het hele bedrijf.

Om de drempel voor de pluimveehouder zo laag mogelijk te houden, neemt het FAVV de analysekosten voor vogelgriep van deze monsters voor zijn rekening.

Een overzicht van de maatregelen is terug te vinden op onze website: http://www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/

Link naar de website van het FAVV