Vogelgriep


5-04-2024 Mededeling FAVV : Versoepelen van de preventieve maatregelen

Minister Clarinval versoepelt de preventieve maatregelen, die zijn geactiveerd in het kader van de periode van verhoogd risico voor vogelgriep. Vanaf morgen, zaterdag 6 april komt zo de ophokverplichting voor pluimvee en vogels van geregistreerde houderijen te vervallen.

Concreet:

 • Buiten de hoogrisico zones met veel wilde watervogels (de zgn. gevoelige natuurgebieden, terug te vinden op de website):
  • is het voor geregistreerde houderijen niet meer verplicht om hun pluimvee en vogels op te hokken of onder netten te houden (voor particuliere houders was er sowieso geen ophokplicht van kracht).
  • is het voor particuliere en professionele houders niet meer verplicht om pluimvee en vogels binnen of onder netten te drenken en kan er voor het drenken opnieuw oppervlaktewater worden gebruikt.
 • De andere aanvullende preventieve maatregelen blijven nog wel behouden, onder meer:
  • Alle pluimvee en vogels, zowel van commerciële houderijen als hobbyhouderijen moeten nog steeds binnen of onder netten worden gevoederd.
  • Op geregistreerde houderijen blijft het verhoogd toezicht (insturen van monsters aan DGZ/ARSIA bij legdaling, verhoogde sterfte, verminderde voeder- en waterconsumptie) onverminderd van kracht.
  • Voor slachtpluimvee blijft de uitlaadregeling onveranderd behouden.

Een overzicht van alle maatregelen is terug te vinden in het document in bijlage, dat eveneens op de website zal worden geplaatst: https://favv-afsca.be/nl/thema/dieren/dierengezondheid/voglegriep/maatregelen.

Deze versoepelingen zijn mogelijk omdat in de afgelopen maanden de epidemiologische situatie duidelijk is verbeterd:

 • De laatste uitbraak op een commerciële houderij dateert reeds van einde december. Ons land is daardoor sinds 26 januari ll. volgens de WOAH-regels opnieuw vrij van vogelgriep bij pluimvee.
 • Bij wilde vogels zijn er sinds januari geen nieuwe besmettingen meer vastgesteld. Dit wijst erop dat er maar weinig virus circuleert en dat het risico opnieuw is gezakt naar een niveau waarbij het risico op introductie bij pluimvee beheersbaar is met de klassieke bioveiligheidsmaatregelen.

Het is de verwachting dat deze relatief gunstige situatie bij wilde vogels tijdens de komende maanden en de zomer zal aanhouden. En hoewel nieuwe besmettingen niet kunnen worden uitgesloten, weegt het risico daarvan niet op tegen de nadelige dierenwelzijnseffecten die het ophokken heeft voor pluimvee.

Het FAVV zal de situatie ook in de komende maanden blijven opvolgen en indien nodig aan Minister Clarinval vragen om de maatregelen opnieuw bij te sturen.


26-01-2024 Mededeling FAVV

De eindscreenings in de bewakingszones Alveringem en Veurne zijn deze week met gunstig resultaat afgerond.

Op basis daarvan werd het niet-overlappende deel van de bewakingszone Alveringem afgelopen nacht (woensdag 24 op donderdag 25 januari) opgeheven.

De bewakingszone Veurne wordt in afwezigheid van nieuwe besmettingen dit weekend opgeheven, in de nacht van zaterdag 27 op zondag 28 januari.

Vanaf zondag 28 januari gelden dus nog enkel de landelijke maatregelen.

Alle nuttige informatie is terug te vinden op de website: https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/.


07-01-2024 Mededeling FAVV – opheffen bewakingszone Diksmuide

De bewakingszone Diksmuide is zoals gepland afgelopen nacht opgeheven. Daar gelden nu nog enkel de landelijke maatregelen.

De website (https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp) wordt zo spoedig mogelijk aangepast.

De verdere planning omtrent de zones is als volgt:

 • de beschermingszones Alveringem en Veurne worden omgezet in bewakingszone respectievelijk op 16 en 19 januari om 0h00;
 • het deel van de bewakingszone Alveringem dat niet overlapt met de bewakingszone Veurne wordt opgeheven op 25 januari om 0h00;
 • de bewakingszone Veurne ten slotte wordt opgeheven op 28 januari om 0h00.

Het risico op nieuwe besmettingen blijft desondanks hoog. Het strikt respecteren van alle preventieregels en van de bioveiligheid is dan ook nog steeds uitermate belangrijk.


29-12-2023 mededeling FAVV – uitbraak in Veurne

Er is een bijkomende besmetting met hoogpathogene vogelgriep van het type H5N1 vastgesteld in de zones in West-Vlaanderen, ditmaal in Veurne. Het gaat om een vermeerderingsbedrijf dat ligt in de bewakingszone Alveringem, op zowat 5 kilometer van de vorige haard en op minder dan een kilometer van de Franse grens.

De ca. 33.000 hennen en hanen van het pluimveebedrijf worden vandaag geruimd.

Rond de haard worden de gebruikelijke beschermingszone (straal 3 km) en bewakingszone (straal 10 km) afgebakend. Deze overlappen in grote mate met de bestaande zones Warhem en Alveringem. Aangezien de bewakingszone Warhem, die vorige week werd afgebakend n.a.v. een besmetting in Frankrijk, nu volledig opgenomen is in de bestaande zones Alveringem en de nieuwe zones Veurne, wordt deze vandaag geschrapt. Door de uitbraak in Veurne komen 4 bijkomende pluimveebedrijven onder de maatregelen van de zones.

In de nieuwe zones Veurne worden vanaf woensdag 03.01.24 derogaties van kracht voor de afvoer van slachtpluimvee en broedeieren. In het deel van de zones Alveringem, dat overlapt met de zones Veurne, worden de bestaande derogaties tot dan geschrapt.

Er is toch ook positief nieuws te melden: afgelopen nacht is de beschermingszone Diksmuide omgezet in bewakingszone; daar gelden voortaan de maatregelen van een 10 km-zone. Volgende week wordt de eindscreening georganiseerd in deze zone. Bij gunstige resultaten wordt deze zone zoals gepland op 7 januari opgeheven.

Het is duidelijk dat er opnieuw zeer veel H5-virussen circuleren in het milieu, zeker in het westen van het land. Het risico op nieuwe besmettingen is dan ook erg reëel. Ik vraag iedereen om bij toegenomen sterfte en ziekte bij het pluimvee onmiddellijk de dierenarts te contacteren, zodat nieuwe besmettingen zo snel mogelijk kunnen worden opgespoord. Het strikt respecteren van alle preventieregels en van de bioveiligheid blijft uiteraard essentieel.

Alle nuttige informatie wordt zo spoedig mogelijk aangevuld op de website: https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp.

1803764 instructie beschermingszone veurne v1 – 20231229 nl

1803766 instructie bewakingszone veurne v1 – 20231229 nl

26-12-2023 Mededeling FAVV – uitbraak in Alveringem

Er is een nieuwe besmetting met hoogpathogene vogelgriep van het type H5N1 vastgesteld in West-Vlaanderen, ditmaal in ditmaal in Alveringem. De betrokken kalkoenenhouderij ligt in de bewakingszone, die vorige week werd afgebakend naar aanleiding van een uitbraak in Warhem, Noord-Frankrijk.

De ca. 25.000 vleeskalkoenen van het bedrijf worden vandaag geruimd.

Rond de haard worden de gebruikelijke beschermingszone (straal 3 km) en bewakingszone (straal 10 km) afgebakend. Deze omvatten bijna de volledige bewakingszone Warhem en vallen deels op Frankrijk. De zone bewakingszone Warhem zal dan ook gefuseerd worden met de nieuwe zones Alveringem. In deze nieuwe zones liggen er een 40-tal pluimveebedrijven.

Er is eveneens een zeer minieme overlap met de bewakingszone Diksmuide, maar zonder dat er pluimveehouderijen betrokken zijn. Dit betekent ook dat de vooropgestelde timing voor de zones Diksmuide voorlopig behouden blijft.

In de nieuwe zone worden vanaf vrijdag 29/12 derogaties van kracht voor de afvoer van slachtpluimvee en broedeieren. Voor de bedrijven die al in de zone Warhem lagen, blijven de derogaties, die gisteren werden geactiveerd voor slachtpluimvee en broedeieren, verderlopen.

De besmetting toont nogmaals dat de virusdruk in ons land, en in het bijzonder in de Westhoek, erg hoog is en dat we ondertussen in dezelfde ongunstige omstandigheden zijn terechtgekomen als zowat een jaar geleden. Het strikt respecteren van alle preventieregels en van de bioveiligheid is dan ook nog steeds uitermate belangrijk.

Alle nuttige informatie wordt zo spoedig mogelijk aangevuld op de website: https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp.

1803587 instructie bewakingszone alveringem v1 – 20231226 nl

1803588 instructie beschermingszone alveringem v1 – 20231226 nl   


21-12-2023 Mededeling FAVV : uitbraak in Noord-Frankrijk

Er is een uitbraak met het hoogpathogene H5N1-vogelgriepvirus vastgesteld op een legbedrijf in Warhem, Noord-Frankrijk, op zo’n 4 km van de Belgische grens. De bewakingszone ligt daardoor deels in West-Vlaanderen: zie de kaart in de instructie in bijlage. De zone betreft een vijftiental pluimveehouderijen. In de zone zijn de gebruikelijke maatregelen van een 10 km-zone van kracht. Derogaties voor de afvoer van slachtpluimvee en broedeieren zijn mogelijk vanaf volgende maandag 25 december.

De zone overlapt niet met de beperkingszones Diksmuide. De timing voor de zones Diksmuide blijft dus behouden mits er geen nieuwe besmettingen in deze zones worden vastgesteld:

 • De beschermingszone Diksmuide wordt op vrijdag 29 december om 0h00 omgezet in bewakingszone. De maatregelen van de bewakingszone worden vanaf dan toegepast.
 • De bewakingszone Diksmuide wordt op zondag 7 januari om 0h00 opgeheven, op voorwaarde dat de eindscreening in de zone gunstig is. De monsternemingen voor deze eindscreening zijn gepland op woensdag 3 januari. Ik verwijs voor nadere informatie naar de instructie 1802098 die eveneens is bijgevoegd.

Ik geef verder nog mee dat in de afgelopen week ook de eerste nieuwe gevallen van hoogpathogene H5 zijn vastgesteld bij wilde vogels in ons land, nl. in Antwerpen en Middelkerke. Dit geeft aan dat er waarschijnlijk opnieuw meer vogelgriep circuleert bij wilde vogels in grote delen van het land. Het is de verwachting dat het aantal gevallen in de komende weken nog zal toenemen.

Alle nodige informatie is zoals steeds terug te vinden op de website: https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp.

1803184 instructie bewakingszone warhem v1 – 20231220 nl


08-12-2023 Mededeling FAVV : ophokverplichting op geregistreerde houderijen

Zoals eerder deze namiddag aangekondigd, heeft het FAVV aan Minister van Landbouw Clarinval voorgesteld om de preventieve maatregelen voor vogelgriep opnieuw te verstrengen. Aanleiding daarvoor zijn de ontwikkelingen langsheen de vogelmigratieroutes die ons land aandoen en het toegenomen aantal besmettingen bij wilde vogels en pluimvee dat op die routes is vastgesteld, ook in ons land. De Minister heeft nu beslist om dit voorstel te volgen en de preventieve maatregelen effectief aan te scherpen.

Vanaf morgen, zaterdag 9/12, gelden daardoor opnieuw de volgende maatregelen in het hele land:

 • De afschermverplichting voor pluimvee en vogels van geregistreerde houderijen wordt opnieuw ingesteld.
 • Het binnen of afgeschermd voederen van pluimvee en vogels blijft verplicht.
 • Het binnen drenken van pluimvee en vogels wordt opnieuw ingesteld.
 • Het gebruik van onbehandeld oppervlaktewater bij pluimvee en vogels wordt opnieuw verboden.
 • De huidige regeling omtrent het uitladen van commercieel slachtpluimvee , waarbij onder strikte bioveiligheidsmaatregelen een uitlaadperiode van maximaal 10 dagen mogelijk is, blijft behouden.
 • Het verhoogd toezicht in de commerciële pluimveehouderij, waarbij een behandeling van pluimvee enkel mag worden opgestart indien monsters voor een laboratoriumonderzoek worden overgemaakt aan DGZ of ARSIA, blijft onverminderd van toepassing.

Een algemene communicatie d.m.v. persbericht zal volgen. De beslissing wordt vervolgens zo snel mogelijk in het Staatsblad gepubliceerd.

Onze website (https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp) zal ook aangepast worden.

Jullie vinden alvast in bijlage een aangepaste versie van de landelijke maatregelen met daarin alle beoogde maatregelen.

1714119 algemene maatregelen v5 – 20231209 nl


08-12-2023 Mededeling FAVV – bijkomende besmetting in Diksmuide

Er is een bijkomende besmetting van hoogpathogene vogelgriep H5 vastgesteld in de vorige week afgebakende 3 km-zone Diksmuide. Het gaat om een legbedrijf dat op enkele honderden meters gelegen is van de eerdere haard. In het bedrijf werden monsters genomen omwille van een licht toegenomen sterfte bij de ca. 24.500 leghennen. Sciensano heeft daarin vogelgriep bevestigd. De dieren wordt vandaag nog geruimd, samen met de aanpalende vleeskippenstallen.

Door de besmetting breiden de zones Diksmuide enkele honderden meters westwaarts uit. Twee bijkomende pluimveehouderijen komen daardoor onder de maatregelen van de bewakingszone te vallen. Voor alle houderijen in de beperkingszones Diksmuide schuift uiteraard ook het opheffen van de maatregelen met een week naar achter.

In licht van de ontwikkelingen langsheen de vogelmigratieroutes die ons land aandoen en het toegenomen aantal besmettingen bij wilde vogels en pluimvee dat daarbij is vastgesteld, heeft het FAVV aan Minister van Landbouw David Clarinval voorgesteld om de preventieve maatregelen voor vogelgriep opnieuw aan te scherpen. Indien de Minister hiermee akkoord gaat, dan zal het opnieuw verplicht zijn om pluimvee en vogels op geregistreerde houderijen op te hokken of af te schermen. Daarover later meer.

Alle nodige informatie is zoals steeds terug te vinden op de website: https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp

1800804 instructie bewakingszones diksmuide v2 – 20231208 nl

1800806 instructie beschermingszones diksmuide v2 – 20231208 nl


01-12-2023 Mededeling FAVV – HPAI: nieuwe besmetting op een pluimveehouderij in Diksmuide

Er is voor het eerst sinds februari een nieuwe besmetting vastgesteld met het hoogpathogene H5N1-virus op een pluimveehouderij in ons land.

Het betrokken bedrijf is een vermeerderingsbedrijf in Diksmuide, waar gisteren verhoogde sterfte is vastgesteld, die finaal te wijten bleek aan vogelgriep.

De ca. 20.000 moederdieren van het bedrijf worden vandaag geruimd.

De precieze bron van besmetting is nog niet duidelijk, maar virus afkomstig van wilde vogels is een waarschijnlijke piste.

Rond de besmette site worden de gebruikelijke zones met een straal van 3 km (beschermingszone) en 10 km (bewakingszone) afgebakend. De zones liggen volledig in West-Vlaanderen.

In deze zones zijn de gebruikelijke maatregelen van kracht, o.a.:

 • inventariseren van alle vogels op geregistreerde houderijen,
 • afschermen/ophokken van alle pluimvee in de beide zones en van andere gehouden vogels in de beschermingszone
 • verhoogd toezicht en striktere bioveiligheidsmaatregelen
 • verbodsbepalingen omtrent veel pluimveeactiviteiten
 • verbod op verzamelingen van pluimvee en vogels

De eerste derogaties voor het afvoeren van slachtpluimvee en broedeieren worden van kracht op woensdag 6 december.

Door deze besmetting is ons land ook zijn status van vrij van vogelgriep bij pluimvee kwijt. Dit zal vermoedelijk een impact hebben op de export van pluimvee en pluimveeproducten naar derde landen.

De epidemiologische situatie zal in de komende weken vermoedelijk slechter worden. Er zijn weliswaar de afgelopen 2 maanden geen besmette wilde vogels meer gevonden in ons land, maar deze uitbraak en de ontwikkelingen in de afgelopen weken in de buurlanden, waar ook nieuwe uitbraken op pluimveehouderijen zijn vastgesteld, tonen aan dat er in onze contreien wel degelijk nog steeds hoogpathogene H5-virussen circuleren.

Ik roep iedereen dan ook op om de bioveiligheidsmaatregelen strikt en nauwgezet toe te passen.

De instructies voor de nieuwe zones zijn bijgevoegd. Alle nuttige informatie wordt eveneens op de website aangepast: https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/.

1800806 instructie beschermingszone diksmuide v1 – 20231201 nl

1800804 instructie bewakingszone diksmuide v1 – 20231201 nl


24-03-2023 Mededeling FAVV – opheffen zone Aalst en nieuwe besmettingen bij hobbyhouders

De eindscreening in de bewakingszone Aalst is vandaag met gunstig resultaat afgewerkt. Dit betekent dat deze zone in de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 maart zal kunnen worden opgeheven. In het hele land zijn vanaf zondag dan nog enkel de nationale maatregelen van kracht.

De situatie in wilde vogels lijkt eveneens licht te verbeteren. De laatste weken worden weliswaar nog steeds veel nieuwe gevallen vastgesteld, maar minder dan in de weken voordien.

Ondanks de iets verbeterde situatie, blijven bioveiligheid en voorzichtigheid bij alle activiteiten in en rond pluimveestallen nog steeds essentieel. Het risico van inslepen van het virus vanuit de omgeving is immers nog steeds hoog. Deze week zijn bv. nog nieuwe besmettingen vastgesteld bij hobbyhouders in Dour (Henegouwen) en Erpe-Mere (Oost-Vlaanderen). Omwille van het kleine aantal vogels, zijn de maatregelen in beide gevallen beperkt gebleven tot de besmette sites en werden er geen beperkingszones afgebakend.

De website wordt begin volgende week aangepast aan het opheffen van de zone Aalst.

Alle relevante informatie kan dan zoals steeds teruggevonden worden op: https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/.


24-02-2023 Mededeling FAVV – nieuwe besmettingen in een braadkippenbedrijf in Aalst en bij een hobbyhouder in Péruwelz

Er is vandaag een nieuwe besmetting met een hoogpathogeen H5-virus vastgesteld. Het gaat om een braadkippenbedrijf in Aalst met zo’n 73.000 slachtrijpe kuikens. Er was in de afgelopen dagen een verhoogde sterfte vastgesteld in een van de hokken. De besmettingsbron is niet duidelijk.

Het betrokken bedrijf wordt geruimd.

Rond de nieuwe uitbraak worden de klassieke 3 km-zone en 10 km-zone afgebakend. Deze liggen in Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant.

Het gaat om een gebied met een lage pluimveedensiteit. Wel liggen in de bewakingszone 3 pluimveeslachthuizen.

Eerder deze week is er ook een bijkomende besmetting vastgesteld bij een hobbyhouder in Péruwelz (Henegouwen). Omwille van het kleine aantal dieren, blijven de maatregelen hier beperkt tot enkel de besmette site.

Er is ook aangenamer nieuws: de eindscreening in de bewakingszone Wervik is met gunstig resultaat afgerond. Deze zone wordt dus zoals voorzien de komende nacht (vrijdag 24 op zaterdag 25 februari) opgeheven.

Het aantal nieuwe besmettingen in wilde vogels blijft onverminderd hoog en dat betekent dat de omgevingsdruk als gevolg van besmettingen bij wilde vogels nog steeds erg groot is.

De website wordt aangepast.

Alle relevante informatie is dan terug te vinden op: www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp

1771194 instructie beschermingszone Aalst v1 – 20230224 nl

1771196 instructie bewakingszone Aalst v1 – 20230224 nl


17-02-2023 Mededeling FAVV – nieuwe besmettingen + opheffen zones

Er zijn deze week 3 nieuwe besmettingen met het H5N1-virus vastgesteld bij particuliere houders. In Lens (Henegouwen) en Zandhoven (Antwerpen) gaat het om klassiek pluimvee; in Lochristi (Oost-Vlaanderen) betreft het reisduiven. In de 3 gevallen was de sterfte bij de vogels hoog. De nog aanwezige vogels werden geëuthanaseerd. Gezien het om kleine hobbyhouderijen gaat en er geen bijkomende risico is op verspreiding van de ziekte, werden er geen zones afgebakend. De maatregelen blijven hier beperkt tot enkel de besmette sites.

Het opheffen en omzetten van de zones Wervik volgt de vooropgestelde timing:

 • Afgelopen woensdagnacht werd de tweede 3 km-zone omgezet in 10 km-zone.
 • Vandaag is de eindscreening voor het zuidwestelijke deel van de 10 km-zone met gunstig resultaat afgewerkt. Dat deel van de bewakingszone wordt dit weekend in de nacht van zaterdag 18 op zondag 19 februari opgeheven.
 • De screening voor het resterende deel van de bewakingszone wordt volgende week van dinsdag 21 tot donderdag 23 februari georganiseerd. Bij gunstige resultaten kan de zone dan volledig opgeheven worden in de nacht van vrijdag 24 op zaterdag 25 februari.

Wat betreft de besmettingen bij wilde vogels zijn er geen significante wijzigingen te melden. Het aantal besmettingen blijft onverminderd erg hoog overal in het land. Het milieu blijft dus nog steeds erg besmet en hierdoor blijft de druk op en rond alle pluimveehouderijen erg hoog. Waakzaamheid en een strikte toepassing van de bioveiligheid blijven onverminderd pertinent.

Alle relevante informatie is nog steeds terug te vinden op: www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp


10-02-2023 Mededeling FAVV – nieuwe besmettingen bij hobbyhouders in Wervik en Philippeville en opheffen van zones

Er zijn deze week 2 nieuwe besmettingen met het H5N1-virus vastgesteld bij hobbyhouders in Berlare (Oost-Vlaanderen) en Philippeville (Namen). De nog aanwezige vogels werden geëuthanaseerd. Gezien het om kleine hobbyhouderijen gaat en er geen bijkomende risico is op verspreiding van de ziekte, werden er geen zones afgebakend. De maatregelen blijven hier beperkt tot de beide besmette sites.

Het opheffen en omzetten van de zones loopt voorlopig zoals gepland:

 • Afgelopen nacht is het zuidwestelijke deel van de 3 km-zone Wervik omgezet in 10 km-zone. Dit deel valt nu onder de maatregelen van een bewakingszone.
 • In de bewakingszone Tongeren is de eindscreening gunstig afgerond. Volgende nacht wordt deze zone opgeheven. Vanaf morgen gelden daar de landelijke maatregelen.
 • Volgende week, in de nacht van woensdag 15 op donderdag 16 februari, wordt het resterende deel van de 3 km-zone Wervik omgezet in 10 km-zone.
 • In die week wordt ook de eindscreening voor het zuidwestelijke deel van de 10 km-zone Wervik georganiseerd. Bij gunstige resultaten, kan dat deel van de bewakingszone dan in de nacht van zaterdag 18 op zondag 19 februari vrijkomen.

De besmettingen bij wilde vogels blijven ongemeen hoog. In de eerste 5 weken van het jaar zijn al meer dan 80 gevallen vastgesteld, verspreid over het ganse land. Ter vergelijking: in heel 2022 werden zo’n 200 gevallen vastgesteld. Het zwaartepunt van de besmettingen situeert zich vooral bij meeuwen, in het bijzonder kokmeeuwen. Het milieu blijft dus nog steeds erg besmet en hierdoor blijft de druk op en rond alle pluimveehouderijen erg hoog. Waakzaamheid en een strikte toepassing van de bioveiligheid blijven onverminderd pertinent.

Alle relevante informatie is nog steeds terug te vinden op: www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp


27-01-2023 Mededeling FAVV – 3de besmetting in Wervik

Er is een vandaag een ruiming uitgevoerd in de zone Wervik omwille van het vaststellen van een laagpathogeen H5N1-virus. Deze ruiming is gebeurd omdat er viruscirculatie op het betrokken bedrijf aan de gang was en er risico was op omvormen naar een hoogpathogeen virus en verdere verspreiding binnen de sector.

Het betrokken bedrijf is een vermeerderingsbedrijf in Zonnebeke. Op het bedrijf was in de afgelopen dagen een legdaling en een beperkte sterfte vastgesteld. De 17.000 moederdieren werden geëuthanaseerd.

Ondanks dat dit ook een virus is met een H5N1-opbouw, gaat het om een compleet ander virus dan de hoogpathogene virussen die de uitbraken van de afgelopen weken en maanden hebben veroorzaakt.

Omdat het om een laagpathogeen virus gaat, het een recente besmetting betreft en het bedrijf al onder de maatregelen van de beschermingszone Wervik valt, worden er geen bijkomende maatregelen genomen. Er worden geen nieuwe zones afgebakend. De bestaande zonering rond Wervik 1 en 2 blijft gewoon behouden, met de al vastgelegde timing. De bestaande derogaties in de zones Wervik blijven lopen.

Alle relevante informatie is nog steeds terug te vinden op: www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp


25-01-2023 Mededeling FAVV – vogelgriep – 2de uitbraak in Wervik

Er is vandaag een tweede besmetting met een hoogpathogeen H5N1-virus vastgesteld in Wervik (West-Vlaanderen).

Het gaat om een kalkoenenbedrijf met ca. 97.000 dieren van verschillende leeftijden, dat gelegen is in de bewakingszone Wervik, op ca. 4,5 km van de haard van vorige week. In één van de hokken van het bedrijf werden zenuwsymptomen en verhoogde sterfte vastgesteld. De besmettingsbron is nog niet duidelijk; het kan gaan om een nieuwe introductie, maar ook spill-over van de vorige haard is een mogelijkheid. Verdere analyses zullen hierover uitsluitsel moeten geven.

Het betrokken bedrijf wordt momenteel geruimd.

Rond de nieuwe uitbraak worden de klassieke 3 km-zone en 10 km-zone afgebakend. In de praktijk versmelten deze met de bestaande zones Wervik. Deze breiden daardoor in noordoostelijke richting uit.

De uitbreiding treft eveneens in beperkte mate de bewakingszone Houthulst. De enkele bedrijven in het overlappende deel komen onder de maatregelen en de timing van de bewakingszone Wervik te vallen.

Concreet geldt voor de zones in West-Vlaanderen en Henegouwen de volgende timing:

 • De bewakingszone Houthulst wordt komende nacht om middernacht opgeheven, uitgezonderd de delen die overlapt worden door de bewakingszones Wervik 1 en 2. Vanaf morgen is dit dus vrij gebied.
 • De beschermingszones Wervik (3 km-zones):
  • De nieuwe beschermingszone Wervik 2 loopt t.e.m. woensdag 15.02; vanaf donderdag 16.02 is dit bewakingszone Wervik.
  • Het niet overlappende deel van de oude beschermingszone Wervik 1 loopt zoals voorzien t.e.m. donderdag 09.02; vanaf vrijdag 10.02 is dit bewakingszone Wervik.
 • De bewakingszones Wervik (10 km-zones):
  • De nieuwe bewakingszone Wervik 2 loopt t.e.m. vrijdag 24.02; vanaf zaterdag 25.02 is dit vrij gebied.
  • Het niet overlappende deel van de oude bewakingszone Wervik 1 loopt zoals voorzien t.e.m. zaterdag 18.02; vanaf zondag 19.02 is dit vrij gebied.

In de zones Wervik blijven de derogaties lopen. Deze zijn ook meteen toepasbaar in het toegevoegde nieuwe deel. Bovendien wordt vanaf overmorgen vrijdag 27.01 de procedure geactiveerd voor het slachten van braadkippen uit de 3 km-zones.

Het aantal nieuwe besmettingen in wilde vogels blijft onverminderd hoog en dat betekent dat de omgevingsdruk als gevolg van besmettingen bij wilde vogels nog steeds erg groot is.

De website wordt aangepast.

Alle relevante informatie is dan terug te vinden op: www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp.

1767121 instructie beschermingszone Wervik v2 – 20230120 nl

1767123 instructie bewakingszone Wervik v3 – 20230120 nl

Link naar interactieve kaart op de site van het FAVV

1767121 instructie beschermingszone Wervik v2 – 20230120 nl 1767123 instructie bewakingszone Wervik v3 – 20230120 nl


20-01-2023 Mededeling FAVV – vogelgriep – uitbraak in Wervik

Er is vandaag een nieuwe besmetting met een hoogpathogeen H5-virus vastgesteld in Wervik, pal op de grens van West-Vlaanderen met Henegouwen.

Het gaat om een leghennenbedrijf met ca. 39.000 leghennen van 36 weken oud, waarvan monsters werden ingestuurd omwille van verhoogde sterfte. De besmettingsbron is nog niet duidelijk.

Het betrokken bedrijf wordt momenteel geruimd. Een nabijgelegen braadkippenbedrijf met ca. 19.000 braadkippen wordt preventief geruimd.

Rond de nieuwe uitbraak worden de klassieke 3 km-zone en 10 km-zone afgebakend. Deze liggen in West-Vlaanderen, Henegouwen en Frankrijk.

Deze nieuwe bewakingszone overlapt minimaal met de bewakingszone Houthulst. In het overlappende deel wordt de timing van de bewakingszone Wervik van kracht.

Vooral de beschermingszone Wervik is een pluimveedense zone met veel braadkippen.

Het aantal nieuwe besmettingen in wilde vogels blijft onverminderd hoog en dat betekent dat de omgevingsdruk als gevolg van besmettingen bij wilde vogels nog steeds erg groot is. De laatste weken lijkt het virus vooral zeer veel te circuleren in meeuwen en dat in het hele land.

Ik vraag iedereen dan ook nogmaals om extra aandacht te besteden aan bioveiligheid. Er staan ons mogelijk harde weken te wachten.

De website wordt aangepast.

Alle relevante informatie is dan terug te vinden op: www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp.

1767121 instructie beschermingszone Wervik v1 – 20230120 nl

1767123 instructie bewakingszone Wervik v1 – 20230120 nl


12-01-2023 Mededeling FAVV – vogelgriep – uitbraak in Tongeren – LINK NAAR DE KAART 

Er is vandaag een nieuwe besmetting met het hoogpathogene H5N1-virus vastgesteld.

De getroffen pluimveehouderij ligt in Tongeren (LIM). Het gaat om een legbedrijf met ca. 21.000 jonge leghennen, die pas vorige week werden aangevoerd.

De dieren worden vandaag gedood. Het epidemiologisch onderzoek zal moeten helpen bepalen hoe het virus werd geïntroduceerd. Op basis van de vastgestelde timing, is dit te situeren rond de opzet van de dieren.

Rond de besmette site worden beperkingszones van 3 en 10 km afgebakend, waarin de gebruikelijke beperkingen en maatregelen van kracht zijn.

Jullie vinden in bijlage de betrokken instructies.

De derogaties voor de afvoer van slachtpluimvee en broedeieren gaan in op dinsdag 17 januari 2023.

Het aantal nieuwe besmettingen in wilde vogels is ook in de eerste weken van het nieuwe jaar nog steeds erg hoog. De omgevingsdruk niet dus zeker niet af. Het blijft dan ook absoluut noodzakelijk om de nodige voorzorgen te nemen en bioveiligheidsmaatregelen te respecteren bij alle activiteiten op een pluimveehouderij.

Alle relevante informatie is dan terug te vinden op de website: www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp.

1766255instructie beschermingszone Tongeren v1 – 20230112 nl

1766258 instructie bewakingszone Tongeren v1 – 20230112 nl


26-12-2022 Mededeling FAVV – besmetting in Houthulst

Er is gisteren een nieuwe besmetting met het hoogpathogene H5N1-virus vastgesteld.

De getroffen pluimveehouderij ligt in Houthulst (WVL). Het gaat om een kalkoenenbedrijf met ca. 28.000 vleeskalkoenen.

De dieren worden vandaag gedood. Het epidemiologisch onderzoek loopt nog, maar indirecte contacten met wilde vogels zijn vermoedelijk de bron van besmetting.

Een braadkippenbedrijf in de onmiddellijke buurt wordt gezien de nabijheid tot de haard preventief geruimd.

Rond de besmette site worden beperkingszones van 3 en 10 km afgebakend, waarin de gebruikelijke beperkingen en maatregelen van kracht zijn.

Het betreft een pluimveedense zone waarin ook een broeierij gelegen is.

Jullie vinden in bijlage de betrokken instructies.

De derogaties voor de afvoer van slachtpluimvee en broedeieren gaan in op maandag 2 januari 2023.

De website wordt deze voormiddag aangepast.

Alle relevante informatie is dan terug te vinden op: www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp.


24-12-2022 Mededeling FAVV – besmetting in Diksmuide

Er is een nieuwe besmetting vastgesteld bij een particuliere houder in Diksmuide, West-Vlaanderen. Het pluimvee van de houderij wordt geëuthanaseerd. Er worden enkel maatregelen genomen op de besmette site zelf. Er worden dus geen beperkingszones afgebakend.

Zoals ook vorige week aangegeven, is er weinig evolutie te merken wat betreft het risico op nieuwe besmettingen. De infectiedruk vanuit wilde vogels is nog steeds hoog.

Alle relevante informatie is zoals steeds terug te vinden op de website: https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/.


19-12-2022 Mededeling van het FAVV – stand van zaken

Afgelopen nacht is in Heuvelland het Belgische deel opgeheven van de bewakingszone rond de haard in Le Doulieu, FR. Daarmee is de enige, nog actieve beperkingszone in ons land verleden tijd.

Wat betreft het risico op nieuwe besmettingen, is er weinig evolutie te merken: de infectiedruk vanuit wilde vogels is nog steeds hoog. Zo zijn er de afgelopen week her en der in het land opnieuw besmette wilde vogels aangetroffen. Daarnaast is in St-Truiden een besmetting vastgesteld bij hobbypluimvee. Omdat de haard maar een klein aantal vogels telde, zijn er enkel maatregelen genomen op de besmette site.

Alle relevante informatie is zoals steeds terug te vinden op de website: https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/.


9-12-2022 Mededeling van het FAVV

Deze week is de eindscreening in de bewakingszone Turnhout afgewerkt. Alle analyseresultaten zijn gunstig. Dit betekent dat de zone vannacht wordt opgeheven. Vanaf morgen gelden rond Turnhout nog enkel de landelijke maatregelen.

Er rest nu nog enkel een stukje bewakingszone in de gemeente Heuvelland, West-Vlaanderen, dat werd afgebakend naar aanleiding van een uitbraak in Frankrijk. In afwezigheid van verdere uitbraken daar, wordt deze zone opgeheven in de nacht van 15 op 16 december. Dit zal gebeuren zonder eindscreening, aangezien het enige commerciële pluimveebedrijf in deze zone ondertussen is leeggekomen.

Ik geef ter informatie van de liefhebberssector nog mee dat in de afgelopen weken in Duitsland een reeks uitbraken zijn vastgesteld bij houder/kwekers van raspluimvee. Deze uitbraken zijn gelinkt aan een tentoonstelling waar besmette dieren aanwezig waren.

Ook in ons land zijn dergelijke evenementen met hobbypluimvee onder welbepaalde voorwaarden nog steeds toegestaan (zie het document 1714419 met de algemene maatregelen op de website: https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp).

Het FAVV vraagt de hobbyhouders om alle regels omtrent deelname aan verzamelingen strikt toe te passen. Na terugkeer van het evenement worden de deelnemende dieren best gedurende enkele weken afgezonderd gehouden en pas na deze quarantaineperiode opnieuw bij de andere dieren toegelaten.

Tot slot zijn er ook in de afgelopen week weer een tiental besmette wilde vogels gevonden, verspreid over het land. De omgevingsdruk blijft dus nog steeds erg hoog, maar anders dan in de periode voordien heeft dat zich niet vertaald in nieuwe uitbraken. Het is nu vooral belangrijk om de aandacht niet te laten verslappen en de bioveiligheid onverminderd te blijven handhaven.

Alle relevante informatie is zoals steeds terug te vinden op de website: https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/.


26-11-2022 Mededeling van het FAVV

Er zijn deze week nieuwe besmettingen met het hoogpathogene H5N1 virus vastgesteld bij een hobbyhouder in Lennik (Vlaams-Brabant) en een roofvogelhouder in Lontzen (Luik). In beide gevallen worden de maatregelen beperkt tot enkel de besmette site. Er zijn dus geen beperkingszones afgebakend, noch bijkomende maatregelen getroffen in de omgeving van de betrokken sites. De bron van besmetting is te zoeken bij directe of indirecte contacten met besmette wilde vogels.

De besmettingen bij wilde vogels blijven overigens onrustwekkend hoog. In de afgelopen 2 weken werden 17 nieuwe besmettingen met het H5N1 virus vastgesteld, verspreid over het land. De omgevingsdruk is dus nog steeds erg hoog. Het risico van insleep in de stal is dus zeker nog niet afgenomen.

Er is tenslotte ook goed nieuws: de eindscreening in de zone Hoogstraten is met gunstig resultaat afgerond. De bewakingszone Hoogstraten wordt dan ook in de nacht van zondag 27 op maandag 28 november opgeheven. Er zijn daar dan nog enkel de landelijke maatregelen van kracht.
In de zone Turnhout zal de eindscreening worden georganiseerd in de week van 5 december.

Alle relevante informatie is terug te vinden op de website: www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp


16-11-2022 Mededeling van het FAVV – vogelgriep Noord-Frankrijk

Er is een besmetting met hoogpathogene vogelgriep H5N1 vastgesteld in Noord-Frankrijk, in de gemeente Le Doulieu (Département du Nord). Rond deze besmetting zijn de gebruikelijke 3 km- en 10 km-zones afgebakend. De getroffen pluimveehouderij ligt op minder dan 10 km ligt van de Belgische grens. Hierdoor valt een deel van de bewakingszone in Heuvelland, West-Vlaanderen: zie bijlage.

In dat deel van de zone worden de gebruikelijke beperkingen en maatregelen van kracht.

De impact is beperkt: er ligt slechts één pluimveebedrijf in het Belgische deel van de zone.

Ik geef nog mee dat afgelopen nacht de bewakingszone Theux is opgegeven.

En in Hoogstraten werd eergisteren het niet overlappende deel van de initiële 3 km-zone omgezet in bewakingszone.

Later deze week, op 19 november, komt nog de bewakingszone Evergem vrij en wordt de rest van de 3 km-zone Hoogstraten omgezet in bewakingszone.

De eindscreening voor de zone Hoogstraten is gepland voor komende week dinsdag 22 tot donderdag 24 november.

Alle relevante informatie is terug te vinden op de website: www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp.


10-11-2022 Mededeling van het FAVV – uitbraak in Turnhout

Er is een nieuwe besmetting met het hoogpathogene H5N1-virus vastgesteld.

Het getroffen pluimveebedrijf ligt in Turnhout (ANT) en is een opfokbedrijf met ca. 60.000 legpoeljen.

De dieren worden vandaag gedood. Het onderzoek naar de bron loopt nog.

Rond de besmette site worden de klassieke beperkingszones van 3 en 10 km afgebakend, waarin de gebruikelijke beperkingen en maatregelen van kracht zijn.

Het betreft een pluimveedense zone met meer dan 50 pluimveehouderijen en een broeierij.

Jullie vinden in bijlage de betrokken instructies.

De derogaties voor de afvoer van slachtpluimvee en broedeieren gaan in op dinsdag 15 november.

Alle relevante informatie is terug te vinden op de website: www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp.

1758467 instructie beschermingszone turnhout v1 – 20221110 nl

1758470 instructie bewakingszone turnhout v1 – 20221110 nl


10-11-2022 Mededeling FAVV – opheffen beperkingszones

Zoals maandag aangekondigd is de bewakingszone Tongeren afgelopen nacht opgeheven. En vannacht wordt de 3 km-zone Evergem omgezet in bewakingszone.

Ondertussen zijn ook de instructies voor de eindscreening in de bewakingszones Theux en Evergem op de website gezet (www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp).

Bij gunstige resultaten worden deze zones op 16, respectievelijk 19 november opgeheven.

Er resten nadien nog enkel de zones Hoogstraten.


09-11-2022 Mededeling van het FAVV  – stand van zaken

Zoals maandag aangekondigd is de bewakingszone Tongeren afgelopen nacht opgeheven. En vannacht wordt de 3 km-zone Evergem omgezet in bewakingszone.

Ondertussen zijn ook de instructies voor de eindscreening in de bewakingszones Theux en Evergem op de website gezet (www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp).

Bij gunstige resultaten worden deze zones op 16, respectievelijk 19 november opgeheven.

Er resten nadien nog enkel de zones Hoogstraten.


07-11-2022 Mededeling van het FAVV  – stand van zaken

Het opheffen van de zones heeft de afgelopen dagen kunnen plaatsvinden zoals gepland:

 • de bewakingszone Diksmuide is sinds 5 november opgeheven;
 • de 3 km-zone Theux is afgelopen nacht omgezet in bewakingszone en valt nu onder dezelfde maatregelen als de rest van de zone.

Het verdere opheffen van de zones is als volgt gepland:

 • Vandaag wordt de eindscreening in de bewakingszone Tongeren georganiseerd. Deze zone zal in de nacht van dinsdag 8 op woensdag 9 november worden opgeheven.
 • De 3 km-zone Evergem wordt in de nacht van woensdag 9 op donderdag 10 november omgezet in bewakingszone.
 • Deze week en begin volgende week worden de eindscreenings in de bewakingszones Theux en Evergem georganiseerd. Ingeval van gunstige resultaten worden deze zones op 16 en 19 november opgeheven.
 • De planning voor de zone Hoogstraten is nog niet vastgelegd.

De druk vanuit wilde vogels blijft onverminderd hoog en het risico van een introductie bij gehouden vogels is dus zeker nog niet afgenomen.

Zo is er dit weekend een besmetting met het H5N1-virus vastgesteld in het dierenpark Pairi Daiza in Brugelette, provincie Henegouwen. De besmetting is daar afkomstige van wilde ganzen, die foerageren op de vijvers in het dierenpark. Op de site werden alle dierentuinvogels geïsoleerd en zijn de nodige maatregelen genomen om het virus opnieuw uit te roeien. Gezien het gaat om waardevolle, beschermde vogelsoorten, worden er hier geen dieren geëuthanaseerd.

De maatregelen blijven beperkt tot het dierenpark. Er zijn dus geen zones afgebakend rond de besmette site.


03-11-2022 Mededeling van het FAVV – stand van zaken.

Het opheffen van de beperkingszones voor vogelgriep is de afgelopen dagen kunnen doorgaan zoals gepland.

Dat betekent dat ondertussen het niet overlappende deel van de bewakingszone Sint-Laureins en de bewakingszone Wingene zijn opgeheven.

Daarnaast is ook de 3 km-zone Tongeren omgezet in bewakingszone.

De volgende opheffing betreft de bewakingszone Diksmuide. Daarvan is de eindmonitoring momenteel bezig. De opheffing is voorzien voor de nacht van vrijdag 4 op zaterdag 5 november.

De kaart en de informatie op de website zijn ondertussen aangepast aan de nieuwe situatie:
zie www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp.


28-10-2022 Mededeling van het FAVV – vogelgriep in Hoogstraten (Antwerpen) en Eke (Oost-Vlaanderen)

Er is vannacht een nieuwe besmetting met het H5N1-virus vastgesteld in de 3 km-zone Hoogstraten (ANT), op zo’n 2 km van de eerdere haard. Het betreft ook nu een vermeerderingsbedrijf. Er werd gisterennamiddag bij de 22.000 moederdieren een licht verhoogde sterfte vastgesteld. De dieren worden geruimd. Er is nog geen duidelijkheid omtrent de oorsprong van de besmetting.

Rond de site worden de klassieke zones van 3 en 10 km afgebakend. Deze vallen deels op Nederland. Ze overlappen grotendeels met de eerdere zones. Hierdoor komen 4 bedrijven uit de 10 km-zone nu in de 3 km-zone te liggen. In de uitbreiding van de bewakingszone liggen 6 nieuwe pluimveebedrijven.

De bestaande derogaties in de zones blijven lopen, maar de timing voor het opheffen van bijna de volledige bewakingszone Hoogstraten schuift verder op in de tijd.

Er is daarnaast gisteren ook een besmetting vastgesteld op een hobbyhouderij in Eke (OVL). Hier zijn door het kleine aantal dieren geen bijkomende maatregelen nodig.

Ik geef nog mee dat de eindscreenings in de bewakingszones Sint-Laureins en Wingene met gunstig resultaat afgerond zijn. Dit betekent dat het deel van de zone Sint-Laureins, dat niet overlapt met de zone Evergem, in de nacht van zaterdag 29 op zondag 30 oktober wordt opgegeven; de bewakingszone Wingene wordt opgeheven in de nacht van 1 op 2 november.

Tussendoor wordt in de nacht van zondag 30 op maandag 31 oktober ook de 3 km-zone in Tongeren volledig omgezet in bewakingszone.
De eindscreening in de zone Diksmuide is volgende week gepland.

Alle relevante informatie is terug te vinden op de website:  https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/.

1756805 instructie beschermingszone hoogstraten v2 – 20221028 nl

1756806 instructie bewakingszone hoogstraten v2 – 20221028 nl


24-10-2022 Mededeling van het FAVV – vogelgriep in Hoogstraten

Er is gisteren een nieuwe besmetting met een hoogpathogeen H5N1-virus vastgesteld op een vermeerderingsbedrijf in Hoogstraten, provincie Antwerpen. De ca. 30.000 vogels zijn geruimd. De bron is vermoedelijk insleep vanuit wilde vogels.

Rond de site worden de klassieke zones van 3 en 10 km afgebakend. Deze vallen deels op Nederland. Het gaat om een gebied met een hoge pluimveedensiteit: er liggen 5 inrichtingen met pluimvee in de 3 km-zone en een vijftigtal in de 10 km-zone. Er ligt ook 1 broeierij in de 10 km-zone.

De derogaties voor slachtkippen en broedeieren in de zones gaan in aanstaande vrijdag 28 oktober.

Ik kan niet genoeg de meest strikte toepassing van de bioveiligheidsmaatregelen benadrukken. Deze is op elke pluimveehouderij maar zo goed als de zwakste schakel in het beheer, de bevoorrading en de afvoer op de site. De toegang tot een stal kan enkel voor de houder en zijn werknemers en enkel via een sas dat effectief en in alle omstandigheden gebruikt wordt. Gezien de omstandigheden en de vaststellingen van de afgelopen weken doet elke pluimveehouder er goed aan om de situatie op zijn bedrijf grondig te evalueren en waar nodig de maatregelen, in het bijzonder wat betreft het personeel en de toegang, aan te scherpen.

Ik geef nog mee dat de zones Beernem en Bocholt afgelopen weekend opgeheven zijn zoals gepland.

Daarnaast is vanaf vandaag ook de 3 km-zone in Sint-Laureins volledig omgezet in bewakingszone. Hetzelfde is morgen het geval met de 3 km-zone Wingene.

 


21-10-2022 Mededeling FAVV – stand van zaken

Jullie vinden hieronder een korte stand van zaken voor wat betreft de toestand omtrent vogelgriep.

Wat betreft de uitbraken en verdenkingen is er slecht en goed nieuws:

 • Er is vandaag een nieuwe besmetting met een hoogpathogeen H5N1-virus vastgesteld, ditmaal bij een particuliere houder in Aywaille, provincie Luik.
  Het gaat om een contact van de vogelhandelaar in Theux, waar afgelopen weekend een besmetting was vastgesteld. De tien vogels van de houderij waren reeds gestorven. Er worden dan ook geen verdere maatregelen genomen voor deze site.
 • Er is gelukkig geen vogelgriep noch ziekte van Newcastle kunnen bevestigd worden op het bedrijf met de klinische verdenking in Ath, provincie Henegouwen, waarvan gisteren sprake. Er worden dan ook geen specifieke maatregelen genomen op en rond de betrokken site.

De eindscreenings in de bewakingszones Beernem en Bocholt zijn met gunstig resultaat afgerond.

 • Het deel van de bewakingszone Beernem dat niet overlapt met de zones Sint-Laureins en Wingene, kan dus zoals voorzien vannacht worden opgeheven.
 • De zone Bocholt wordt opgeheven in de nacht van zondag op maandag.
  Let wel: er zijn nog steeds onderzoeken hangende van verdenkingen in Nederlands Limburg. Mochten er als gevolg van nieuwe besmettingen daar nieuwe zones moeten worden afgebakend, dan bestaat altijd het risico dat een deel daarvan op België valt en eventueel overlapt met de zone Bocholt. Het overlappende deel zal dan moeten uitgesloten worden van de opheffing van de bewakingszone.

Volgende week zijn alvast de eindscreenings in de zones Wingene en Sint-Laureins gepland en worden daarnaast de 3 km-zones in Wingene en Diksmuide omgezet in bewakingszone.

Er is nog geen afname in het aantal gevallen bij wilde vogels op te merken. Er zijn bv. in de afgelopen week besmettingen vastgesteld in Oudenaarde, Rochefort, Clavier, Brugge, Roeselare, Veldegem, Kapellen, Lanaken en Heers. Ook blijft het aantal nieuwe kadavers, dat voor een analyse wordt aangeboden, erg hoog.


20-10-2022 Mededeling FAVV – vogelgriep in Evergem

Er is vandaag een nieuwe besmetting met een hoogpathogeen H5N1-vogelgriepvirus vastgesteld, ditmaal in Evergem, provincie Oost-Vlaanderen. Daarnaast zijn er monsters in onderzoek van een ernstige klinische verdenking in Ath, provincie Henegouwen.

De site in Evergem betreft een vogelhandel met zo’n 1.250 dieren waar sinds gisteren klinische problemen en verhoogde sterfte is vastgesteld. De resterende dieren worden geruimd. De bron is vermoedelijk insleep vanuit wilde vogels.

Rond de site worden de klassieke zones van 3 en 10 km afgebakend. Het gaat om een gebied met een relatief lage pluimveedensiteit zonder andere bedrijven in de 3 km-zone en een twintigtal inrichtingen in de 10 km-zone. De 10 km-zone overlapt deels met de bestaande zone Sint-Laureins. De gebruikelijke verbodsbepalingen en voorzorgsmaatregelen zijn in de zone Evergem van kracht.

In het overlappende deel van de zone blijven de al geldende derogaties van de zone Sint-Laureins verder lopen. In de rest van de zone Evergem treden deze in werking vanaf komende maandag 24/10.

De eindscreening in de zone Sint-Laureins wordt als gevolg van de nieuwe zone aangepast. Deze wordt volgens de vooropgestelde timing afgehandeld in het niet overlappende deel. De bedrijven in het overlappende deel zullen dan pas later, samen met de andere bedrijven in de zone Evergem, bemonsterd worden.

De resultaten van de klinische verdenking in Ath zullen morgen gekend zijn. Ook hier zijn ziekte en sterfte vastgesteld bij de aanwezige dieren. Indien de analyses de aanwezigheid van een hoogpathogeen virus aantonen, dan zullen ook rond deze site een 3 en een 10 km-zone worden afgebakend.

Ik geef nog mee dat de eindscreening in de zone Beernem is voltooid en dat de eindscreening in de zone Bocholt normaliter vandaag wordt afgerond. De analyseresultaten zijn in beide zones voorlopig gunstig. Als dit ook bij de laatste analyses het geval is, dan wordt de bewakingszone Beernem opgeheven in de nacht van vrijdag 21 op zaterdag 22/10 en de bewakingszone Bocholt in de nacht van zondag 23 op maandag 24/10.

In diezelfde nacht van zondag 23 op maandag 24/10 wordt ook de beschermingszone Wingene omgezet in bewakingszone. En ten slotte wordt vannacht ook het laatste deel van de beschermingszone Sint-Laureins omgezet in bewakingszone.

Alle relevante informatie is terug te vinden op de website:  https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/.


17-10-2022 Mededeling FAVV – vogelgriep in Theux (Luik)

Er is vandaag een nieuwe besmetting met een H5N1-vogelgriepvirus vastgesteld, ditmaal in Theux, provincie Luik. Het gaat om een vogelhandel met zo’n 150 dieren, waar verhoogde sterfte was vastgesteld. De aanwezige vogels zijn ondertussen geëuthanaseerd. De bron van besmetting wordt nog onderzocht, maar is waarschijnlijk te zoeken in contacten met hobbyhouders, waar op zijn beurt de besmetting door wilde vogels is geïntroduceerd.

In en rond Theux worden de klassieke zones van 3 en 10 km afgebakend. Het gaat om een gebied met een lage pluimveedensiteit. Er liggen een 15-tal kleinere pluimveehouderijen en handelspunten, maar geen broeierijen noch slachthuizen in de nieuwe zones. De gebruikelijke verbodsbepalingen en voorzorgsmaatregelen zijn er van kracht.

Alle relevante informatie is terug te vinden op de website:  https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/.

Zoals vorige week aangegeven, zijn ondertussen de 3 km-zones in Bocholt en Beernem en deels in Sint-Laureins omgezet in bewakingszone. In de bewakingszones Beernem en Bocholt wordt deze week de eindscreening uitgevoerd.

De infectiedruk vanuit wilde vogels blijft onverminderd hoog. Het rigoureus toepassen van alle voorzorgsmaatregelen en bioveiligheidsregels is nog steeds een absolute noodzaak.10-10-2022 Mededeling FAVV – vogelgriep in Tongeren

Er is vandaag een nieuwe besmetting met een H5N1-vogelgriepvirus vastgesteld, ditmaal in Tongeren, Limburg. Het gaat om een klassiek legbedrijf met zo’n 22.000 leghennen. Er werd in de voorgaande dagen verhoogde sterfte vastgesteld. De resterende dieren worden geëuthanaseerd. De bron van besmetting is waarschijnlijk te zoeken in contacten met wilde vogels.

De klassieke zones van 3 en 10 km worden afgebakend. Deze liggen in de provincies Limburg en Luik en overlappen niet met de zones rond de andere besmettingen. Er liggen een 10-tal pluimveehouderijen, maar geen broeierijen noch slachthuizen in de nieuwe zones. De gebruikelijke verbodsbepalingen en voorzorgsmaatregelen zijn er van kracht.

De infectiedruk vanuit wilde vogels blijft onverminderd erg hoog. Het valt op dat de meerderheid van de haarden, die in de afgelopen weken zijn vastgesteld, klassieke pluimveebedrijven zonder enig buitenbeloop betreft. Mogelijk speelt de ventilatie een rol bij de introductie van het virus in de stal. Dit betekent ook dat de recente verplichting om pluimvee af te schermen weliswaar helpt om het risico te verminderen, maar zeker geen absolute garantie op het vermijden van insleep van virus betekent. Het rigoureus toepassen van alle voorzorgsmaatregelen en bioveiligheidsregels is dan ook een absolute noodzaak.

Alle relevante informatie is terug te vinden op de website:  https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/

 • De duiven in de beschermingszone moeten opgehokt worden en mogen niet deelnemen aan verzamelingen.
 • In de bewakingszone mogen de duiven lokaal rond de duiventil vliegen MAAR ook deze mogen niet deelnemen aan wedstrijden en andere verzamelingen.

3-10-2022 Mededeling FAVV – vogengriep in Wingene

Nieuwe besmetting in Wingene

Er is afgelopen weekend een nieuwe besmetting met hoogpathogene vogelgriep H5N1 vastgesteld, ditmaal op een legbedrijf in Wingene (WVL). Het bedrijf is gelegen in de bewakingszone Beernem, nabij de buitengrens van die zone. De 110.000 legkippen worden vandaag geruimd.

Gezien het ontbreken van contacten met de eerdere besmettingen, gaat het vermoedelijk om een nieuwe introductie vanuit wilde vogels.

Rond de nieuwe besmetting worden de klassieke beperkingszones afgebakend: een beschermingszone met een straal van 3 km en een bewakingszone met een straal van 10 km. Deze zones overlappen met de zones Beernem: zie de kaart in bijlage.

De volgende maatregelen zijn van kracht:

 • In de beschermingszone Wingene zijn de maatregelen van een beschermingszone van kracht. Voor de bedrijven, die voordien in de bewakingszone Beernem lagen, vervallen de derogaties voor de afvoer van broedeieren en slachtpluimvee. De derogatie voor de afvoer van broedeieren worden er opnieuw van kracht op donderdag 6 oktober. De afvoer van slachtpluimvee dient geval per geval bij het FAVV te worden aangevraagd.
 • In de beschermingszone Beernem blijven de derogaties gewoon verder duren. In afwezigheid van nieuwe uitbraken in deze zone, wordt deze op 12 oktober omgezet in bewakingszone. Ook hier dient de afvoer van slachtpluimvee geval per geval bij het FAVV te worden aangevraagd.
 • In het deel van de bewakingszone Wingene dat tot op heden vrij was gelden de gebruikelijke maatregelen van een 10 km-zone. De derogaties voor de afvoer van broedeieren en slachtpluimvee worden er van kracht vanaf donderdag 6 oktober.
 • In het deel van de bewakingszone Wingene dat overlapt met de bewakingszone Beernem, blijven de derogaties voor de afvoer van broedeieren en slachtpluimvee verderlopen.
 • In het deel van de bewakingszone Beernem dat niet overlapt wordt door de zones Wingene blijven de maatregelen en derogaties verderlopen.

Voor de 3 broeierijen in de bewakingszone Wingene worden corridors voorzien voor de aan- en afvoer van eieren en eendagskuikens. Er liggen geen pluimveeslachthuizen in de zones Wingene.

Ik verwijs voor de instructies omtrent de zones Wingene naar de website: https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp.

Afschermplicht

Zoals afgelopen vrijdag al aangegeven, heeft Minister Clarinval beslist om de afschermplicht voor alle geregistreerde pluimveehouderijen opnieuw in te voeren. Aanleiding is de erg hoge omgevingsdruk op alle pluimveehouderijen die een gevolg is van de sterk toegenomen circulatie in wilde vogels sinds half september. De beslissing van de minister zal in de komende dagen gepubliceerd worden in het Staatsblad en gaat in op woensdag 5 oktober 2022.

De afschermplicht geldt voor alle geregistreerde inrichtingen, te weten:

 • alle klassieke commerciële inrichtingen voor pluimvee,
 • alle handelsbedrijven voor vogels en pluimvee,
 • alle in Sanitel geregistreerde particuliere houders.

Die laatste categorie omvat alle particuliere houders met meer dan 200 stuks pluimvee, maar ook alle andere particuliere houders die zich laten registreren hebben in Sanitel, bv. omdat zij vogels verkopen op markten.

Er geldt voorlopig nog geen algemene afschermplicht voor particuliere houders, maar het FAVV raadt iedereen toch sterk aan om zijn dieren eveneens af te schermen.

Zoals steeds, betekent afschermen dat de dieren in hun stallen of hokken worden opgesloten, hetzij onder netten in open lucht worden gehouden.  Het voederen en drenken van de dieren dient eveneens binnen of onder netten te gebeuren.

De website wordt in de komende dagen aangepast met de nodige informatie omtrent de afschermplicht.


1-10-2022 Mededeling FAVV – derde geval van vogelgriep in Sint-Laureins

Er is vandaag een derde besmetting met hoogpathogene vogelgriep H5N1 vastgesteld in Sint-Laureins. Het gaat om een buurtbedrijf van de beide eerdere besmettingen. De ca. 18.000 biolegkippen van dit legbedrijf worden vandaag geruimd. Tegelijk worden ook de ca. 28.000 vogels van een nabijgelegen braadkippenbedrijf preventief geruimd.
Verdere typering van het virus van het legbedrijf zal moeten helpen uitklaren of het hier om spillover van de eerdere haarden gaat, dan wel een nieuwe introductie vanuit wilde vogels.

Door de nieuwe besmetting moeten de zones in Sint-Laureins opnieuw in beperkte mate worden aangepast, ditmaal in zuidoostelijke richting. Deze uitbreiding heeft dezelfde implicaties als de uitbreiding eergisteren:

 • Dezelfde maatregelen als in de andere zones gelden ook in de toegevoegde delen.
 • Er zijn geen bijkomende pluimveebedrijven betrokken en de lijst van bedrijven in de beschermingszone blijft dezelfde.
 • De timing voor het opheffen van de bewakingszone Sint-Laureins schuift op in de tijd. Er wordt bekeken hoe dit praktisch zal worden aangepakt.
 • De uitbreiding heeft ook nu gevolgen voor hobbyhouders en duivenliefhebbers die voordien nog in vrije zone lagen.

Ik verwijs voor de aangepaste instructies omtrent de zones Sint-Laureins naar de website: https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp.

De infectiedruk vanuit wilde vogels blijft ondertussen toenemen. Het aantal bevestigde gevallen bij wilde vogels is de afgelopen 2 weken sterk toegenomen.
Minister Clarinval heeft daarom vandaag beslist om de afschermplicht voor alle geregistreerde pluimveehouderijen – dit zijn alle commerciële inrichtingen, maar ook de in Sanitel geregistreerde hobbyhouders – opnieuw in te voeren. Deze maatregel wordt begin volgende week praktisch uitgewerkt en zal vermoedelijk vanaf woensdag 5 oktober 2022 ingaan. Meer informatie volgt volgende week.
Uiteraard mag elke houder die dat wil nu al zijn dieren afschermen.


28-09-2022 Mededeling FAVV – Vogelgriep in Zwevezele en 2de geval in Sint-Laureins

Er zijn twee nieuwe besmettingen met hoogpathogene vogelgriep van het type H5N1 vastgesteld.

 • Een hobbyhouderij in Zwevezele (WVL) met enkele tientallen hobbydieren van diverse pluimage werd gisteren besmet bevonden. Rechtstreekse contacten met besmette wilde vogels zijn de oorzaak van de besmetting.
  De resterende dieren van de houderij worden morgen geëuthanaseerd.
  Gezien de beperkte omvang van de houderij en de afwezigheid van risicocontacten, blijven de maatregelen beperkt tot de site zelf. Er worden m.a.w. geen zones afgebakend.
 • In Sint-Laureins (OVL) is een tweede bedrijf, dat de gelegen is in de 3 km-zone rond de eerdere uitbraak daar, vandaag besmet bevonden. Het gaat om een vermeerderingsbedrijf met zo’n 50.000 dieren.
  Deze worden morgen geruimd. De site wordt nadien gereinigd en ontsmet.
  De precieze bron van besmetting is nog niet duidelijk: het kan gaan om een besmetting door wilde vogels, die op een of andere manier in de stal werd geïntroduceerd, maar ook spill over van de eerdere besmetting kan nog niet uitgesloten worden.

Door de nieuwe besmetting moeten de zones in Sint-Laureins in zuidwestelijke richting worden aangepast. De uitbreiding valt grotendeels samen met de bestaande bewakingszone Beernem. Ze heeft desondanks de volgende implicaties:

 • Dezelfde maatregelen als in de andere zones gelden ook in de toegevoegde delen.
 • In het toegevoegde deel van de bewakingszone zijn er geen bijkomende pluimveebedrijven en de bestaande lijst van bedrijven in de beschermingszone blijft dezelfde.
 • Vier pluimveebedrijven van de bewakingszone Beernem vallen nu ook onder de bewakingszone Sint-Laureins. Zij moeten voortaan de timing van deze laatste zone volgen.
 • De 10 km zone rond de nieuwe haard krijgt een andere timing dan de andere zones: zie hiervoor de indicatieve timing op de website.
 • De uitbreiding heeft verder gevolgen voor hobbyhouders en duivenliefhebbers die voordien nog in vrije zone lagen.

Wat betreft de timing van de zones geef ik nog mee dat de bewakingszone Bocholt en het noordoostelijke deel van de originele bewakingszone St-Laureins dat niet door de nieuwe uitbraak is getroffen pas ten vroegste op 23.10 kunnen vrijkomen. Dit heeft te maken met het gegeven dat er 30 dagen moeten verstreken zijn na de opruiming van de haard.

Het virus blijft ondertussen onverminderd circuleren in wilde vogels. Gezien de toenemende infectiedruk rond de bedrijven worden bijkomende maatregelen overwogen. Ik roep in afwachting daarvan iedereen op om alle voorzorgsmaatregelen strikt toe te passen.

Ik verwijs voor de aangepaste instructies omtrent de zones Sint-Laureins naar de website: https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp.
De kaart in bijlage geeft alvast een idee van de aangepaste zones; de zones rond de eerste uitbraak zijn aangegeven in bleke kleur en de zones rond de nieuwe uitbraak in donkere kleur.


21-09-2022 Mededeling FAVV – vogelgriep in Bocholt, Beernem en Sint-Laureins

Hier de link naar de site van het FAVV waar u de kaart kan vinden met aanduiding van de beschermingszones (3 km) en de bewakingszones (10 km)  die afgebakend werden rond Bocholt, Beernem en Sint-Laureins.

 • De duiven in de beschermingszone moeten opgehokt worden en mogen niet deelnemen aan verzamelingen.
 • In de bewakingszone mogen de duiven lokaal rond de duiventil vliegen MAAR ook deze mogen niet deelnemen aan wedstrijden en andere verzamelingen.

22-06-2022 Mededeling FAVV – vogelgriep in Zoutleeuw

Er is een nieuwe besmetting met hoogpathogene vogelgriep van het type H5N1 vastgesteld, ditmaal bij een vogelhandelaar in Zoutleeuw, Vlaams-Brabant. De besmetting werd ontdekt bij een gerichte controle van het FAVV.

Het bedrijf wordt geruimd en de klassieke beschermingszone (3 km) en bewakingszone (10 km) zijn afgebakend.

In de beide beperkingszones zijn de gebruikelijke maatregelen van kracht: zie hiervoor de beide instructies in bijlage. Gezien de handelaar enkel dieren heeft bestemd voor het hobbycircuit, zijn de derogaties voor afvoer van slachtpluimvee en broedeieren onmiddellijk van toepassing. Er zijn een 15-tal houderijen in de zones.

De bron van de besmetting is nog in onderzoek. De besmetting is niet van tel voor onze vrije status voor commercieel pluimvee, die ons land begin deze maand opnieuw verkregen heeft van de WOAH (voorheen OIE). Aangezien sommige derde landen ook rekening houden met besmettingen bij hobbyvogels, zullen er mogelijk toch embargo’s volgen.

Ik geef nog mee dat er in de afgelopen 2 weken bijkomende besmettingen zijn vastgesteld bij wilde vogels. Behalve de ganse kust, zijn er ook gevallen vastgesteld in OVL, in de omgeving van Gent.

Alle informatie wordt op de webpagina’s vogelgriep geplaatst:

Er wordt later deze namiddag ook een persbericht verspreid.

Instructie beschermingszone Zoutleeuw v1 – 20220621 nl

Instructie bewakingszone Zoutleeuw v1 – 20220621 nl

De duiven in de beschermingszone moeten opgehokt worden en mogen niet deelnemen aan verzamelingen.

In de bewakingszone mogen de duiven lokaal rond de duiventil vliegen MAAR ook deze mogen niet deelnemen aan wedstrijden en andere verzamelingen.

28-04-2022 Mededeling FAVV

De eindscreening in de zone Meulebeke is met gunstig resultaat afgerond. Deze zone zal dus zoals gepland vannacht kunnen opgeheven worden.

Hiermee verdwijnt de laatste beperkingszone in ons land. Op het ganse grondgebied gelden vanaf morgen (vrijdag 29 april) nog enkel de algemene, landelijke maatregelen.

Dit betekent niet dat vogelgriep volledig verdwenen is. Hoewel de activiteit in wilde vogels minder lijkt, circuleert het virus nog steeds. Dat betekent ook dat het risico op nieuwe uitbraken nog altijd zeer reëel is.

Alle relevante informatie wordt zoals gebruikelijk op de webpagina’s vogelgriep geplaatst:


21-04-2022 Mededeling FAVV

Vandaag is de beschermingszone Meulebeke (3 km-zone) omgezet in bewakingszone. De maatregelen van de 10 km-zone zijn daar dus vanaf vandaag van toepassing.

De eindscreening in de bewakingszone Meulebeke wordt begin volgende week, tussen 25 en 27 april, georganiseerd. Bij gunstige resultaten wordt de zone opgeheven in de nacht van 28 op 29 april.

Ik verwijs voor details naar de instructie in bijlage. De betrokken dierenartsen worden door DGZ geïnformeerd.

Het FAVV denkt momenteel na over het aanpassen van de maatregelen, die in november ll. in het kader van het verhoogde risico voor vogelgriep door Minister Clarinval werden geactiveerd.
De voortdurende aanwezigheid van het virus bij wilde vogels, ook nu de voorjaarstrek zo goed als afgelopen is, maakt deze oefening erg moeilijk. Ter illustratie: het vogelgriepvirus is in de afgelopen weken weerom gevonden bij 4 wilde vogels, nl. in Essen en Brasschaat (beide ANT) en in Visé (LIE). En de gevallen en uitbraken in de buurlanden en in het bijzonder in NL, nopen eveneens tot voorzichtigheid. Er zal hierover in de komende weken een overleg met de sector georganiseerd worden.

Alle relevante informatie wordt zoals gebruikelijk op de webpagina’s vogelgriep geplaatst:


30-03-2022 Mededeling FAVV

Er is een nieuwe besmetting met hoogpathogene vogelgriep van het type H5N1 vastgesteld, ditmaal in Meulebeke, West-Vlaanderen. Het betreft een vermeerderingsbedrijf met een stal moederdieren. Het bedrijf is geruimd en de klassieke beschermingszone (3 km) en bewakingszone (10 km) zijn afgebakend.

In de beide beperkingszones zijn de gebruikelijke maatregelen van kracht: zie hiervoor de beide instructies in bijlage. Vanaf zondag 3 april worden de derogaties van kracht voor de afvoer van broedeieren en slachtpluimvee.

De bron van de besmetting is nog in onderzoek, maar indirect contact met wilde vogels kan niet uitgesloten worden, ondanks het kleiner wordende aantal gevallen de laatste weken. De nieuwe besmetting betekent dan ook dat de periode van verhoogd risico voor vogelgriep voorlopig niet kan worden opgeheven. Alle pluimvee moet dus nog steeds opgehokt/afgeschermd worden om contact met wilde vogels te vermijden. Strikte bioveiligheid in en rond alle stallen is nog steeds absoluut nodig.

De besmetting betekent ook dat het dossier wordt bevroren dat het FAVV had overgemaakt aan de OIE om opnieuw de vrije status voor vogelgriep bij commercieel pluimvee te krijgen.

Alle informatie wordt zoals gebruikelijk op de webpagina’s vogelgriep geplaatst:

Er wordt later deze namiddag ook een persbericht verspreid.

1732014 instructie beschermingszone Meulebeke v1 – 20220330 nl

1732019 instructie bewakingszone Meulebeke v1 – 20220330 nl


07-02-2022 Mededeling FAVV

De eindscreening in de zone Bocholt is met gunstig resultaat afgerond. Deze zone zal dus zoals gepland kunnen opgeheven worden in de nacht van komende zaterdag 5 op zondag 6 februari.

Hiermee verdwijnt de laatste beperkingszone in ons land. Op het ganse grondgebied gelden vanaf zondag nog enkel de algemene, landelijke maatregelen.

Dit betekent niet dat vogelgriep verdwenen is. Het virus circuleert nog volop in de wilde vogels en dat betekent ook dat de virusdruk rond de stallen doorlopend erg hoog blijft.

Het risico op nieuwe uitbraken is dus nog altijd zeer reëel.

Korte stand van zaken omtrent vogelgriep:

 • Sciensano heeft de afgelopen week 4 nieuwe besmettingen bij wilde vogels vastgesteld, nl. in Doel (Oost-Vlaanderen), Zeebrugge en Blankenberg (West-Vlaanderen), en Oud-Heverlee (Vlaams-Brabant).
  Het gaat deels om gekende en om nieuwe locaties. Dit brengt het aantal locaties met besmette wilde vogels voor dit vogelgriepseizoen op 49.
  Een volledig overzicht is terug te vinden op https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/gevallenbijwildevogels.asp.
 • Jullie vinden onder ook het gebruikelijke overzicht van de toestand elders in de EU.

Alle relevante informatie wordt zoals gebruikelijk op de webpagina’s vogelgriep geplaatst:


28-01-2022 Mededeling FAVV

Korte stand van zaken omtrent vogelgriep:

 • Sciensano heeft de afgelopen 2 weken 8 nieuwe besmettingen bij wilde vogels vastgesteld, nl. in Dilsen-Stokkem en Maasmechelen (Limburg), Brasschaat (Antwerpen), Gent (Oost-Vlaanderen) en Oud-Heverlee (Vlaams-Brabant).
  Het gaat deels om gekende en om nieuwe locaties. Zo is het virus nu ook vastgesteld in Vlaams-Brabant. Dit brengt het aantal besmette wilde vogels voor dit vogelgriepseizoen al op 45.
  Een volledig overzicht is terug te vinden op https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/gevallenbijwildevogels.asp.
 • Jullie vinden onder ook het gebruikelijke overzicht van de toestand elders in de EU. Het aantal nieuwe besmettingen blijft zeer hoog: er zijn de afgelopen 2 weken bijna 450 nieuwe besmettingen (gehouden pluimvee/vogels + wilde vogels) geregistreerd.
  De vele besmettingen bij verschillende soorten wilde vogels tonen dat er nog steeds zeer veel virus circuleert in de populaties wilde vogels.

Alle relevante informatie wordt zoals gebruikelijk op de webpagina’s vogelgriep geplaatst:


26-01-2022 Mededeling FAVV

Het opheffen van de zones vogelgriep gaat verder door zoals gepland:

 • De eindscreening in de zone Veurne is met gunstig resultaat afgerond. Deze zone kan zo vannacht worden opgeheven. Daarmee zal de laatste zone in West-Vlaanderen van de baan zijn; vanaf morgen gelden daar enkel de algemene landelijke maatregelen.
 • In Limburg wordt de beschermingszone Bocholt (3 km-zone) in de nacht van donderdag op vrijdag omgezet in bewakingszone (10 km-zone). In dat deel van de zone gelden dus vanaf vrijdag 28 januari de maatregelen van de bewakingszone.

De website wordt aangepast aan de wijzigingen.

Ik geef nog mee dat volgende week dinsdag 2 en woensdag 3 februari de eindscreening in de zone Bocholt wordt georganiseerd. Bij gunstig resultaat zal deze zone vrij zijn vanaf zondag 6 februari.


18-01-2022 Mededeling FAVV

Het opheffen van de zones vogelgriep gaat op dit ogenblik door zoals gepland:

 • De beschermingszone Veurne (3 km-zone) is afgelopen nacht omgezet in bewakingszone (10 km-zone). In de hele zone Veurne gelden vanaf vandaag dus nog enkel de maatregelen van de bewakingszone.
 • De zone Herzeele wordt vannacht opgeheven. Dat deel van WVL valt vanaf morgen dan nog enkel onder de algemene landelijke maatregelen.

15-01-2022 Mededeling FAVV

De eindscreening in de bewakingszones rond de uitbraken in Winnezeele (FR) en Herzeele (FR) is ondertussen afgerond.
Alle analyseresultaten zijn gunstig. Deze zones kunnen dus zoals gepland opgeheven worden, op voorwaarde dat de situatie niet verandert door nieuwe besmettingen:

–          Het niet gearceerde deel van de zone (zie de kaart onder) wordt vannacht om middernacht opgeheven en is dus vrij vanaf morgen, zondag 16 januari.

–          Het gearceerde deel van de zone komt vrij op woensdag 19 januari.

Vanaf die datums gelden daar nog enkel de algemene maatregelen die van kracht zijn in het hele land.

De website wordt in de komende dagen bijgewerkt in functie van de wijzigingen.


14-01-2022 Mededeling FAVV

De eindscreening in de bewakingszones rond de uitbraken in Winnezeele (FR) en Herzeele (FR) is nog niet helemaal afgerond. Ik kan dan ook pas morgennamiddag meegeven of de geplande opheffing van deze zones zal kunnen plaatsvinden.

De verdere planning voor wat betreft het opheffen van de nog resterende zones is als volgt:

 • De beschermingszone Veurne wordt op 18 januari omgezet in bewakingszone. De eindscreening in de bewakingszone Veurne wordt georganiseerd op 24 januari. Deze zone kan dan vrij komen op 27 januari.
 • De beschermingszone Bocholt wordt op 28 januari omgezet in bewakingszone. De eindscreening in de bewakingszone Bocholt wordt georganiseerd rond 2 februari. Deze zone kan dan vrij komen op 6 februari.

Deze planning is provisoir en moet mogelijk nog aangepast worden indien er nieuwe besmettingen opduiken.

Tot slot:

Alle relevante informatie wordt zoals gebruikelijk op de webpagina’s vogelgriep geplaatst:


07-01-2022 Mededeling FAVV

Er is opnieuw een besmetting met het hoogpathogene H5N1-virus vastgesteld, ditmaal bij een handelaar in (sier)vogels en (sier)pluimvee in Bocholt, Limburg. De houderij wordt geruimd en de klassieke beschermingszone (3 km) en bewakingszone (10 km) worden afgebakend.

De nieuwe zones liggen deels op Nederland. In de Belgische beschermingszone liggen 5 pluimveehouderijen, in de bewakingszone nog eens 17. Daarnaast is ook het slachthuis in Bree betrokken.

In de beide zones zijn dezelfde maatregelen van kracht als in eerdere zones. De gebruikelijke derogaties voor de afvoer van braadkippen (enkel 10 km) en broedeieren (3 en 10 km) zijn mogelijk vanaf woensdag 12 januari.

Alle informatie, inbegrepen de inzoombare kaart, wordt zoals gebruikelijk op de webpagina’s vogelgriep geplaatst:

–        https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/

–        https://www.favv-afsca.be/consumenten/extra/vogelgriep/

Er wordt later deze namiddag ook een persbericht verspreid.

Tot slot:

 • Sciensano heeft de afgelopen weken maar liefst 15 nieuwe besmettingen bij wilde vogels vastgesteld, nl. in Middelkerke, Oostduinkerke, De Haan, Lombardsijde, Gistel, Ichtegem, Desselgem, Oostakker, Waarschoot, Wondelgem, Gent, Deinze, Brakel en Merksem. Het gaat zowel om al gekende locaties als nieuwe locaties.
  Een volledig overzicht is terug te vinden op https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/gevallenbijwildevogels.asp.
 • Jullie vinden onder ook het gebruikelijke overzicht van de toestand elders in de EU. Dit maakt duidelijk dat de epizoötie nog niets aan kracht heeft ingeboet.

1721275 instructie beschermingszone Bocholt v1 – 20220107 nl

1721279 instructie bewakingszone Bocholt v1 – 20220107 nl

06-01-2022 Mededeling FAVV

De eindscreening in de zone Weelde en in de delen van de zones Alveringem, Warhem en Rexpoede, die niet door latere zones worden bedekt, is afgerond.
Alle analyseresultaten zijn gunstig. Hierdoor kunnen deze zones vannacht opgeheven worden. Vanaf morgen, 7 januari, gelden hier nog enkel de algemene maatregelen die van kracht zijn in het hele land.

De planning voor de nog resterende zones in West-Vlaanderen (zie de kaart) is als volgt:

 • De eindscreening in het deel van de zone Winnezeele dat niet door andere zones wordt bedekt (niet-gearceerde zone op de kaart), wordt georganiseerd op 12 januari. Bij gunstig resultaat is dit deel van deze zone vrij op 16 januari.
 • De eindscreening in de zone Herzeele (gearceerde zone) wordt eveneens georganiseerd op 12 januari. Bij gunstig resultaat komt deze zone vrij op 19 januari.
 • De eindscreening in de zone Veurne tenslotte wordt georganiseerd op 24 januari. Deze zone is dan vrij op 27 januari.

Deze planning is provisoir en moet mogelijk nog aangepast worden indien er nieuwe besmettingen opduiken in de Westhoek of net over de grens in Frankrijk.


28-12-2021 Mededeling FAVV

Er is een nieuwe besmetting met hoogpathogene vogelgriep vastgesteld in Veurne, West-Vlaanderen. Het betreft een leghennenbedrijf dat gelegen is in de 10 km-zone Alveringem. Het bedrijf wordt geruimd en de klassieke beschermingszone (3 km) en bewakingszone (10 km) worden afgebakend.

Deze nieuwe zones (zie kaart in bijlage – een overzichtskaart van alle zones is terug te vinden op de website) overlappen voor een groot stuk met de al bestaande zones in West-Vlaanderen. Enkel aan de noordelijke zijde wordt er een nieuw stuk bewakingszone toegevoegd. In dit nieuwe deel liggen 7 bijkomende pluimveebedrijven. Zij moeten alle een inventaris overmaken aan de LCE.

De maatregelen in de bestaande zones worden uitgebreid naar de nieuwe zones: cf. de beide instructies in bijlage. De derogaties die al van kracht waren, blijven doorlopen en worden ook onmiddellijk van toepassing in het nieuwe deel.

De omzetting van de 3 km-zones Alveringem, Rexpoede en Weelde in bewakingszone gaat zoals gepland door. Vanaf morgen gelden daar dus de maatregelen van de 10 km-zone.

De nieuwe zones bemoeilijken de organisatie voor de eindscreening in WVL die gepland was voor komende week. De bedrijven die in de nieuwe zones Veurne liggen, worden geschrapt voor deze eindscreening. Zij zullen opgenomen worden in een nieuwe screening die in de tweede helft van januari zal georganiseerd worden voor de zones Veurne.

Alle informatie wordt zoals gebruikelijk op de webpagina’s vogelgriep geplaatst:

Er wordt later deze namiddag ook een persbericht verspreid.

1720628 instructie bewakingszone Veurne v1 – 20211228 nl

1720629 instructie beschermingszone Veurne v1 – 20211228 nl

 


24-12-2021 Mededeling van het FAVV

Toestand in BE

In Noord-Frankrijk is afgelopen zaterdag een bijkomende besmetting vastgesteld op een vermeerderingsbedrijf in Herzeele. De bewakingszone daarrond ligt deels in WVL (zie paars op de kaart in bijlage; de rode zone is deze rond de uitbraak van vorige week donderdag in Winnezeele), maar wordt volledig overlapt door de bestaande zones. Dit zorg wel voor verder uitstel in het opheffen van dat deel van de bewakingszone (zie ook de info onder).

Er zijn in de afgelopen week 5 nieuwe besmettingen bij wilde vogels vastgesteld in WVL, OVL en ANT, nl. in

 • Bredene (grote mantelmeeuw)
 • Nijlen (Canadese gans)
 • Drongen (kerkuil)
 • Lo-Reninge (kolgans)
 • De Haan (kolgans)

Dit brengt het totaal sinds begin november op 19. Een overzicht van de besmettingen bij wilde vogels is te vinden op www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/gevallenbijwildevogels.asp.

Toestand in de EU

De afgelopen week is de stijgende lijn in het aantal besmettingen verdergezet. Ik verwijs naar het overzicht onderaan de mail en naar de kaarten op de website van het Europese referentielaboratorium Instituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe): https://izsvenezie.com/documents/reference-laboratories/avian-influenza/europe-updates/HPAI/2021-1/maps.pdf.

Informatie i.v.m. het opheffen van de zones

De procedures over het opheffen van de zones in WVL en ANT zijn op de website geplaatst. Ik geef de krachtlijnen mee:

 • De beschermingszones Alveringem en Weelde en het Belgische stukje van de beschermingszone rond de Franse uitbraak in Rexpoede worden alle drie in de nacht van 28 op 29 december omgezet in bewakingszone. De maatregelen en derogaties van de 10 km-zone zijn daar dan van toepassing.
 • Voor het opheffen van de diverse 10 km-zones wordt zoals gebruikelijk een eindscreening georganiseerd op alle geregistreerde pluimveehouderijen.
  • De bewakingszone Weelde wordt opgeheven in de nacht van 6 op 7 januari. De monsternemingen voor de eindscreening daar zijn gepland tussen 2 en 4 januari.
  • De bewakingszones in WVL zijn ondertussen door de opeenvolgende uitbraken en de overlap van zones die daarbij gebeurt met elkaar versmolten tot één grote bewakingszone ‘Westhoek’.
   Die zone wordt omwille van de timing van de Franse uitbraken in 2 keer opgeheven:
   • De zone Alveringem en delen van de zones rond de eerste Franse uitbraken worden opgeheven in de nacht van 6 op 7 januari. De monsternemingen voor de eindscreening daar zijn zoals in Weelde gepland tussen 2 en 4 januari.
   • De delen van de bewakingszones ten westen van Poperinge, die afgebakend werden naar aanleiding  van de besmettingen in Winnezeele (16-12) en Herzeele (18-12) in Frankrijk, kunnen ten vroegste opgeheven worden in de nacht van 16 op 17 januari.
    De monsternemingen voor de eindscreening daar worden gepland in de week van 10 januari.

Het materiaal om te swabben en de te volgen planning worden via DGZ aan de dierenartsen verdeeld. Voor de monsternemingen van begin januari zal dit ten laatste volgende week gebeuren. Voor de zones die in de week van 10 januari worden bemonsterd, zal dit begin januari gebeuren.

Ik verwijs voor alle informatie naar de webpagina’s omtrent vogelgriep:

Ik geef tot slot nog mee dat de LCE tussen Kerstmis en Nieuwjaar via de gebruikelijke contactgegevens bereikbaar zijn: www.favv-afsca.be/professionelen/contact/lce/. Het hoofdbestuur van het FAVV is gesloten, maar er is een algemene wachtdienst voorzien en de crisiscel blijft bereikbaar via onder meer ccc@favv-afsca.be.


17-12-2021 Mededeling FAVV

De Franse overheid heeft een nieuwe haard van hoog pathogene vogelgriep in Winnezeele betekend.

De bewakingszone (10 km) errond valt deels in West-Vlaanderen.

In bijlage vindt u de duivenliefhebbers gelegen in deze zone.

De lijnen in het geel zijn nieuw: deze adressen lagen nog niet in de bewakingszone “Westhoek”.

In deze zone zijn de volgende maatregelen van kracht:

 • Alle pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels (duiven, roofvogels, siervogels e.d.) moeten worden afgeschermd of opgehokt zodanig dat er geen contact mogelijk is met wilde vogels;
 • Alle verplaatsingen van pluimvee, hobbypluimvee, andere vogels en broedeieren zijn verboden, uitgezonderd de doorvoer;
 • Alle verzamelingen, zoals beurzen, markten, tentoonstellingen, wedstrijden en prijskampen, van pluimvee en andere in gevangenschap gehouden vogels zijn verboden;
 • Op de geregistreerde pluimveehouderijen zijn bijkomende maatregelen van kracht.

Voor bijkomende informatie over de maatregelen kan u terecht op deze webpagina: https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp

1716923 instructie bewakingszone Winnezeele v2 – 20211217 nl


09-12-2021 Mededeling FAVV

Frankrijk heeft gisterenavond een derde besmetting met hoogpathogene vogelgriep bevestigd in een braadkippenbedrijf in Rexpoede, op enkele km van de grens met België, tussen de 2 voorgaande besmettingen.

Rond de uitbraak worden vandaag de klassieke beperkingszones – een beschermingszone van 3 km en bewakingszone van 10 km – afgebakend. De beide zones vallen gedeeltelijk in WVL, nl. in de gemeenten Alveringem, Poperinge, Veurne en Vleteren. De nieuwe zones overlappen voor een stuk met de bestaande zones. In het Belgische deel van de beschermingszone van 3 km liggen geen pluimveehouderijen, in de bewakingszone van 10 km liggen 6 geregistreerde pluimveehouderijen, maar geen slachthuis noch broeierij.

In deze zones zijn de gebruikelijke maatregelen van kracht (zie de bijlagen):

 • Alle pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels (duiven, roofvogels, siervogels e.d.) moeten worden afgeschermd.
 • Alle verplaatsingen van pluimvee, hobbypluimvee, andere vogels en broedeieren zijn verboden, uitgezonderd de doorvoer.
 • Op de geregistreerde pluimveehouderijen zijn bijkomende maatregelen van kracht. Ik verwijs voor details naar het documenten in bijlage en de website.

De gebruikelijke derogaties voor de afvoer van slachtdieren en broedeieren van bedrijven in de nieuwe delen van de 10 km-zone gaan vanaf maandag 13 december in. De derogaties voor de al bestaande zones blijven lopen, met uitzondering van de derogatie voor uitkippen in de stal, die zoals gisteren is aangegeven is ingetrokken.

Het geheel aan bewakingszones zal ten vroegste op 7 januari e.k. worden opgeheven na het voltooien van de eindscreening. Let op dat deze datum nog kan wijzigen in functie van de ontwikkelingen en het verloop in de corresponderende zones in FR.

Alle informatie komt op de website vogelgriep:

1717694 instructie bewakingszone Rexpoede v1 – 20211209 nl

1717696 instructie beschermingszone Rexpoede v1 – 20211209 nl


08-12-2021 Mededeling FAVV

Sciensano heeft het hoogpathogeen karakter van de H5N1-besmettingen in Weelde (Ravels), prov. ANT, en Alveringem, prov. WVL bevestigd.

Dit betekent dat rond elke uitbraak de beschermingszone en de bewakingszone worden afgebakend en dat daarin de maatregelen voorzien door de regelgeving van kracht worden.

Ik verwijs voor details naar de instructies in bijlage en naar de website.

Een inzoombare kaart ter beschikking op de site.
Een persbericht zal later deze namiddag verspreid worden.

Ik heb ter aanvulling ook de presentatie van deze namiddag toegevoegd.

Alle informatie komt op de gebruikelijke webpagina’s:

6-12-2021 Mededeling FAVV

Frankrijk heeft vandaag een tweede besmetting met hoogpathogene vogelgriep bevestigd in een vermeerderingsbedrijf in Winnezeele, op enkele km van de grens met België, vlakbij de zones Warhem. De besmetting is mogelijk het gevolg van een contact met de haard in Warhem en het toepassen van een gebrekkige bioveiligheid.

Rond de uitbraak worden vandaag de klassieke beperkingszones – een beschermingszone van 3 km en bewakingszone van 10 km – afgebakend. De zone van 10 km valt gedeeltelijk in WVL, nl. in Alveringem en Poperinge. De nieuwe zone overlapt voor een klein stuk met de bestaande zone. In het Belgische deel van de bewakingszone liggen 10 geregistreerde pluimveehouderijen, maar geen slachthuis noch broeierij.

In deze zone zijn de gebruikelijke maatregelen van kracht:

 • Alle pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels (duiven, roofvogels, siervogels e.d.) moeten worden afgeschermd.
 • Alle verplaatsingen van pluimvee, hobbypluimvee, andere vogels en broedeieren zijn verboden, uitgezonderd de doorvoer.
 • Op de geregistreerde pluimveehouderijen zijn bijkomende maatregelen van kracht. Ik verwijs voor details naar het document in bijlage.

Ten vroegste vanaf komende vrijdag worden in de zone derogaties van kracht voor het wegladen van slachtpluimvee en de afvoer van broedeieren. De voorwaarden zijn dezelfde als het geval was in eerdere zones.

Deze bewakingszone zal ten vroegste op 5 januari e.k. worden opgeheven na het voltooien van de gebruikelijke eindscreening. Er wordt nog bekeken hoe deze eindscreening in de eindejaarsperiode zal georganiseerd worden.

De besmetting op dit legbedrijf toont alweer aan hoe makkelijk het vogelgriepvirus kan geïntroduceerd worden. Ik roep dus nogmaals op om extreem voorzichtig te zijn en alle nodige voorzorgen te nemen bij alle activiteiten in en rond de stal.

Ik geef voor de volledigheid nog de gebruikelijke overzichten mee:

Alle informatie komt op de website vogelgriep:

1663138 derogatie slachten 10 km v4 – 20211125 nl

1663174 derogatie broedeieren 10 km v3 – 20211125 nl

1715557 maatregelen bewakingszone v1 – 20211125 nl

1716923 instructie bewakingszone Winnezeele – 20211205 nl


26-11-2021 Mededeling FAVV

Frankrijk heeft vandaag een besmetting met hoogpathogene vogelgriep bevestigd in een legbedrijf in Warhem, op enkele km van de grens met België. De besmetting is waarschijnlijk afkomstig van wilde vogels, maar het is nog niet geweten hoe het virus in de stal is geraakt.

Rond de uitbraak zijn de klassieke beperkingszones – een beschermingszone van 3 km en bewakingszone van 10 km – afgebakend. De zone van 10 km valt gedeeltelijk in WVL, nl. in De Panne, Veurne, Alveringem en Poperinge.

In het Belgische deel van de bewakingszone liggen 17 geregistreerde pluimveehouderijen, maar geen slachthuis noch broeierij.

In deze zone zijn de gebruikelijke maatregelen van kracht:

 • Alle pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels (duiven, roofvogels, siervogels e.d.) moeten worden afgeschermd.
 • Alle verplaatsingen van pluimvee, hobbypluimvee, andere vogels en broedeieren zijn verboden, uitgezonderd de doorvoer.
 • Op de geregistreerde pluimveehouderijen zijn bijkomende maatregelen van kracht. Ik verwijs voor details naar het document in bijlage.
  Merk op dat er op deze bedrijven een strenger toezicht wordt opgelegd dat gelijk is aan wat nu al van kracht is op de bedrijven die uitladen.

Vanaf komende maandag worden in de zone derogaties van kracht voor het wegladen van slachtpluimvee en de afvoer van broedeieren. De voorwaarden zijn dezelfde als het geval was in eerdere zones.

Deze bewakingszone zal ten vroegste op 26 december worden opgeheven na het voltooien van de gebruikelijke eindscreening. Deze wordt in afwezigheid van bijkomende besmettingen georganiseerd in de week van 22 december.

Het is nog niet geweten of er risicovolle contacten zijn geweest tussen het besmette bedrijf in Warhem en pluimveebedrijven, leveranciers of afnemers in ons land. Wie zelf al weet heeft van dergelijke contacten dient meteen alle activiteiten stil te leggen en contact op te nemen met zijn LCE.

De besmetting op dit legbedrijf toont nogmaals aan hoe makkelijk het vogelgriepvirus kan geïntroduceerd worden. Ik roep dus nogmaals op om extreem voorzichtig te zijn en alle nodige voorzorgen te nemen bij alle activiteiten in en rond de stal.

Ik geef voor de volledigheid nog de gebruikelijke overzichten mee:

 • Er zijn deze week 3 nieuwe besmettingen met een H5-virus bij wilde vogels vastgesteld, nl. in Oostende, Alveringem en Oudenburg (alle WVL).
 • In Europa is het aantal besmettingen fors opgelopen, met ook uitbraken in een aantal bijkomende landen.
  Ik verwijs naar de tabel onderaan en het kaartmateriaal dat op de website van het Instituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe), het Europese referentielaboratorium voor AI, ter beschikking is: https://izsvenezie.com/documents/reference-laboratories/avian-influenza/europe-updates/HPAI/2021-1/maps.pdf.

Er wordt morgenvroeg een persbericht verspreid.

Alle informatie komt op de website vogelgriep:

1663138 derogatie slachten 10 km v4 – 20211125 nl

1663174 derogatie broedeieren 10 km v3 – 20211125 nl

1715557 maatregelen bewakingszone v1 – 20211125 nl

1715558 instructie bewakingszone Warhem v1 – 20211126 nl


19-11-2021 Mededeling FAVV

Er zijn deze week 7 nieuwe besmettingen met het H5N1-virus bij wilde vogels ontdekt in ons land. In 2 gevallen heeft Sciensano ondertussen ook het hoogpathogeen karakter van het virus (H5N1) bevestigd. Voor de 5 andere vogels is die bevestiging nog lopende, maar het leidt op basis van wat er al geweten is weinig twijfel dat het ook bij hen om een hoogpathogeen virus gaat.

De nieuwe besmettingen zijn gesitueerd zich in West-Vlaanderen (Middelkerke en Oostende), Antwerpen (Duffel, Kalmthout en Zandhoven) en Limburg (Bree en Zonhoven). Het gaat om watervogels (eenden, ganzen en strandlopers) en een roofvogel. Het volledige overzicht is terug te vinden op de website.

In het zuiden van het land zijn voorlopig nog geen besmettingen aangetroffen, maar er zijn al wel besmette wilde vogels in Noordoost-Frankrijk gevonden, op ongeveer 70 km van de grens met BE en LU. Deze bevindingen geven aan dat er hoogstwaarschijnlijk overal in ons land virus circuleert bij verschillende soorten wilde vogels. Het risico op insleep van vogelgriep bij pluimvee is dus zoals verwacht fors toegenomen.

Het is dan ook belangrijk om de maatregelen, die afgelopen maandag van kracht zijn geworden strikt toe te passen. Deze maatregelen zijn immers bedoeld om de insleep vanuit wilde vogels zoveel als mogelijk tegen te gaan.

Tot slot geef ik nog de onderstaande tabel mee die een samenvatting geeft van de voor dit seizoen (vanaf 1 oktober) in de Europese notificatietool ADIS gerapporteerde besmettingen bij pluimvee en wilde vogels. Vergeleken met dezelfde periode een jaar geleden, heeft vogelgriep zich dit seizoen al veel meer verspreid in Europa en zijn er vooral veel meer besmettingen vastgesteld bij pluimvee. Vooral Noord-Italië, waar het virus rondgaat in de kalkoenenhouderij, springt daarbij in het oog.

Bijkomende informatie is terug te vinden op de website: https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/ en https://www.favv-afsca.be/consumenten/extra/vogelgriep/. Op die laatste pagina is ook een korte video geplaatst om het belang van de preventieve maatregelen voor hobbypluimvee te benadrukken (https://www.onderdeloep.be/wil-je-gezond-gevogelte_wij-ook/).

Prettig weekend.

land

houderij ≥50 dieren

houderij <50 dieren

dierpark,
opvang-centrum

site wilde vogels

pays

élevage ≥50 animaux

élevage <50 animaux

parc animalier, centre de refuge

site oiseaux sauvages

België/Belgique

     

8

Bosnië-Herz./Bosnie-Herzégovine

     

1

Bulgarije/Bulgarie

1

     

Duitsland/Allemagne

13

3

1

182

Denemarken/Danemark

1

1

 

15

Estland/Estonie

 

1

 

4

Finland/Finlande

     

8

Frankrijk/France

     

1

Hongarije/Hongrie

6

   

1

Ierland/Irlande

     

8

Italië/Italie

58

1

 

2

Nederland/Pays-Bas

8

3

 

22

Noorwegen/Norvège

2

   

2

Oekraïne/Ukraine

     

1

Polen/Pologne

20

   

1

Roemenië/Roumanie

     

1

Tsjechië/Tchéquie

1

   

1

Verenigd Koninkrijk/Royaume-Uni

15

2

1

28

Zweden/Suède

     

8

18/11/2021

125

11

2

294


12-11-2021 Mededeling FAVV

Sciensano heeft gisteren de eerste besmetting van het nieuwe vogelgriepseizoen bij wilde vogels bevestigd. Het gaat om een hoogpathogeen H5N1-virus; dit is het virus dat verantwoordelijk is voor de meeste besmettingen van de afgelopen weken in Europa. De besmette vogel, een brandgans (branta leucopsis), was eind vorige week gevonden in Schilde (ANT). Het dier had zenuwsymptomen en werd daarom geëuthanaseerd en via het Vlaamse ophaalnetwerk voor een analyse aan Sciensano overgemaakt.

Deze vondst betekent dat ook in ons land het nieuwe vogelgriepseizoen op gang is gekomen. Elders in Europa wordt al sinds een aantal weken een opstoot vastgesteld: er zijn sinds begin oktober besmettingen vastgesteld bij wilde vogels en/of bij pluimvee in Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Ierland, Italië, Kosovo, Nederland, Oekraïne, Polen, Rusland, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden. Zoals ik al in eerdere boodschappen heb aangegeven, werd deze opstoot verwacht op basis van de vogelgriepactiviteit in de broedgebieden in Azië tijdens de zomer en het gegeven dat er al die tijd uitzonderlijk ook restvirus van het vorige seizoen is blijven circuleren in de Europese vogelpopulaties. De geografische spreiding van de besmettingen in de afgelopen weken, toont dat de belangrijkste migratieroutes naar Europa alle besmet zijn. Dit geld zeker voor de migratieroutes, die ons land aandoen: de vele besmettingen in Nederland, Duitsland, de Britse eilanden en rondom de Baltische Zee onderstrepen dat de viruscirculatie langsheen de noordwestelijke routes hoog is. Het zwaartepunt langsheen die routes ligt nog steeds enkele honderden kilometers ten noorden van ons, maar in termen van vogelmigratie is dat een relatief korte afstand. De vogelgriepactiviteit in ons land kan dus snel toenemen.

Gezien deze ontwikkelingen, zal Minister Clarinval op advies van het FAVV beslissen om – zoals vorig jaar – een periode van verhoogd risico voor vogelgriep af te kondigen en bijkomende voorzorgsmaatregelen te nemen.

Hoewel zij al streng zijn, zijn de dagdagelijkse basismaatregelen immers onvoldoende voor het huidige hogere risiconiveau. Deze aanvullende maatregelen trekken bijkomende barrières op naar wilde vogels toe en helpen om contact tussen wilde vogels en gehouden pluimvee te vermijden, zowel op het niveau van de commerciële bedrijven als bij de hobbyhouders.

Deze periode van verhoogd risico zal ingaan komende maandag 15 november. De maatregelen, die tegelijk in het hele land geactiveerd worden, zijn de volgende:

 • Het pluimvee van commerciële bedrijven en van particuliere houders moet worden afgeschermd.
 • Alle pluimvee en andere vogels moeten afgeschermd worden gevoederd en gedrenkt. Er mag om te drenken geen onbehandeld oppervlaktewater of regenwater worden gebruikt.
 • Het uitladen van slachtpluimvee kan enkel gebeuren volgens de voorschriften van het FAVV.

Enkele verduidelijkingen:

 • Er kan nu al met het afschermen van de dieren gestart worden. Er hoeft m.a.w. niet gewacht te worden tot maandag.
 • Loopvogels en andere vogels (sportduiven, roofvogels, siervogels, …) moeten voorlopig niet afgeschermd worden.
  • Bij loopvogels is dit omdat het afschermen vanuit praktisch oogpunt moeilijker realiseerbaar is en steeds snel problemen op het gebied van dierenwelzijn veroorzaakt.
  • Andere vogels dan pluimvee worden als minder gevoelig beschouwd en zitten veelal reeds afgeschermd in volières.
  • Sportduiven en roofvogels tenslotte, kennen wel buitenactiviteiten, maar die zijn voor duiven beperkt rond de til en bij roofvogels specifiek gericht op welbepaalde activiteiten. Beide worden die op dit ogenblik als weinig risicovol beschouwd.
 • Het uitladen van slachtpluimvee dient vanaf 15 november te gebeuren volgens de instructies in bijlage. Het gaat om dezelfde regels die tijdens het voorgaande vogelgriepseizoen hun nut bewezen hebben. Deze voorschriften moeten helpen het uitladen zo te organiseren zo gebeurt dat er geen virus in de stal wordt gebracht. Ik reken erop dat iedereen ze in het belang van de sector strikt en weldoordacht toepast.

Ik herhaal mijn gebruikelijke oproep om bij alle activiteiten in en rond de stallen een strikte bioveiligheid toe te passen. Ook bij andere activiteiten dan uitladen kan er immers virus, dat door wilde vogels verspreid werd rond de stal, geïntroduceerd worden bij de dieren. Het is op dat vlak ook belangrijk dat alle materiaal en grondstoffen, die buiten gestockeerd worden – bv. strooisel, kratten – steeds afgedekt is zodat het niet door uitwerpselen van wilde vogels kan gecontamineerd worden.

Er wordt vandaag over de nieuwe maatregelen een persbericht verspreid. We passen zoals gewoonlijk de website zo snel mogelijk aan.

algemene maatregelen v1 – 20211112 nl

voorwaarden uitladen v1 – 20211111 nl


27-10-2021 Mededeling FAVV

Nederland en Duitsland hebben eerder vandaag de eerste besmettingen met hoogpathogene vogelgriep H5 van het najaar gemeld bij pluimvee:

 • In Duitsland gaat het om een bedrijf met mestganzen met vrije uitloop in Schleswig-Holstein, ten noorden van Hamburg, aan de monding van de Elbe. Het besmette bedrijf is gelegen in een ruimer gebied waar in de voorbije weken ook al besmette wilde vogels waren gevonden. Er was daarom in dit gebied reeds een verbod op buitenbeloop van kracht sinds half oktober. Mogelijk zijn de ganzen al voor dit verbod besmet geraakt.
 • In Nederland gaat het om een bio-leghennenbedrijf in Zeewolde, Flevoland. Ook hier heeft buitenbeloop dus mogelijk de introductie van het virus vergemakkelijkt.

Het precieze virustype in NL is nog niet gekend; er is enkel geweten dat het om een H5-virus gaat. In DE gaat het om een H5N1-virus, dit is het virus dat sinds de zomer het meest is aangetroffen in zowel wilde vogels als pluimvee. Deze virussen zijn in elk geval qua H-type vrijwel identiek aan de virussen van het voorgaande seizoen, maar zijn nu meestal gecombineerd met een N1, die tijdens de vorige episode maar sporadisch werd opgemerkt.

Het vogelgriepseizoen lijkt daarmee ook voor ons dichtbij gekomen te zijn. Er zijn in de afgelopen 6 weken al in alle richtingen in Europa besmettingen bij wilde vogels en/of gehouden pluimvee/siervogels vastgesteld en het aantal besmettingen is daarbij in stijgende lijn gegaan.

Ook de trekroutes, die ons land aandoen, zijn besmet; dat bewijzen de vaststellingen rond de ganse Baltische Zee en in Duitsland en Nederland.
Deze nieuwe lading virussen door de vogeltrek komt bovenop de circulatie die tijdens de zomer gebleven is in de lokale vogelpopulaties.

Zoals al gevreesd, kondigt zich dus een erg zwaar vogelgriepseizoen aan.

Het FAVV volgt de situatie van nabij op en zal van zodra de situatie dit vereist aan minister Clarinval adviseren om – zoals vorig jaar – een periode van verhoogd risico af te kondigen.

Er zijn op dit ogenblik nog geen indicaties van verhoogde circulatie in onze wilde vogelpopulaties, maar dit betekent niet dat er geen virus aanwezig is. Ook bij ons is vogelgriep immers op een laag pitje blijven circuleren tijdens de zomermaanden.

De gewesten werden enkele weken geleden geïnformeerd over de situatie en hebben in elk geval het afgelopen jaar het toezicht op verdachte sterfte bij wilde vogels voortdurend hoog gehouden.

De huidige verplichtingen zijn zoals steeds terug te vinden op onze website: https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp.

Ik roep iedereen in de pluimveehouderij op om voorzichtig te zijn bij alle activiteiten in en rond de stallen en in het bijzonder aandacht te schenken aan het uitladen en verplaatsen van dieren, alsook aan de bioveiligheid van het strooisel dat in de stal gebruikt wordt. Stalbezoek door derden moet zoveel als mogelijk beperkt worden en moet steeds gepaard gaan met een strikte toepassing van de preventieve maatregelen.

Uiteraard is ook bij het vervoer van dieren en eieren een verhoogde aandacht voor de reinheid van het gebruikte materiaal (kratten, trolleys, vervoermiddelen, …) absoluut noodzakelijk. Ik vraag daar een bijzondere inspanning van alle actoren.

Ik herinner er verder aan:

 • dat het binnen of afgeschermd voederen en drenken van het pluimvee op commerciële bedrijven het ganse jaar door verplicht is, ongeacht de tijd van het jaar of waar het bedrijf gelegen is;
 • dat een bedrijf, gelegen in een risicogebied voor wilde vogels, zijn pluimvee enkel in buitenbeloop kan houden indien het permanent afgeschermd wordt.

Ik hoop samen met jullie dat we door een strikte en verstandige aanpak vogelgriep zoveel als mogelijk uit onze stallen en rennen zullen kunnen houden.


01-10-2021 Mededeling FAVV

De eindscreening in de 10 km-zone Menen-Lauwe is vandaag afgerond.

Alle analyses, die het referentielaboratorium Sciensano heeft uitgevoerd, waren gunstig.

Dit betekent dat de 10 km-zone zoals gepland volgende nacht kan opgeheven worden. Vanaf morgen zijn dan in en rond Menen nog enkel de algemene voorzorgsmaatregelen van kracht die ook in de rest van het land van toepassing zijn.

De website zal worden aangepast aan deze nieuwe situatie (www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/).


23-09-2021 Mededeling FAVV

Afgelopen nacht is de beschermingszone Menen-Lauwe (3 km-zone) omgezet in bewakingszone (10 km-zone). Vanaf vandaag gelden dus uniforme maatregelen in de hele 10 km-zone rond de besmetting in Menen van begin september jl.

Het opheffen van de 10 km-zone is voorzien in de nacht van 1 op 2 oktober ek. Zoals gebruikelijk bij een besmetting bij een commerciële operator, moet hiervoor eerst een eindscreening worden afgerond op alle commerciële pluimveehouderijen en bij alle grotere particuliere houders (>199 vogels) in de zone.
Deze eindscreening wordt op dezelfde wijze georganiseerd als de voorgaande keren, nl. via de bedrijfsdierenartsen en DGZ. De bemonsteringen moeten gebeuren tussen maandag 27.09 en woensdag 29.09.

Het document 1706763 in bijlage geeft de praktische instructies voor de monsternemingen en controlebezoeken, alsook het document waarmee de dierenarts feedback geeft aan de LCE over de uitgevoerde bezoeken.

Ik herhaal de volgende info specifiek voor de bij de eindscreening betrokken dierenartsen:

Alle monsters moeten individueel genomen en bewaard worden. Er mag m.a.w. geen pooling van de monsters gebeuren.

De benodigde swabs op medium voor de monsternemingen werden door DGZ aan de betrokken dierenartsen bezorgd.

Het is belangrijk om deze swabs tot de monsterneming te bewaren in de diepvriezer en na de monsterneming aan 4°C.
Gelieve de monsters na de monsterneming zo snel mogelijk bij DGZ binnen te brengen.

1704213 instructie beschermingszone menen-lauwe v1 – 20210902 nl


15-09-2021 Mededeling FAVV

Gisterenavond is een nieuwe besmetting met hoogpathogeen vogelgriepvirus H5N8 vastgesteld bij een particuliere houder in Sterpenich, Arlon (Lux).

Deze houder had einde augustus via de markt in Arlon besmette dieren aangekocht van de vogelhandelaar in Menen. Het gaat om dezelfde marktdag als bij de eerdere besmettingen bij hobbyhouders in Chiny en in het Groothertogdom (cf. de info die vorige week verspreid werd).

De enkele dieren bij de hobbyhouder in Sterpenich waren reeds gestorven. De besmette site wordt opgevolgd, maar zoals in Chiny worden er geen verdere maatregelen genomen, noch zones afgebakend.

Ook deze keer zijn er voldoende argumenten voor deze beperkte aanpak, nl. de situering van de houderij, het kleine aantal dieren en de origine van de besmetting die bekend is.

We passen de informatie op de website aan.

Aangezien het ook hier om een besmetting bij gehouden vogels gaat, verandert de vrije OIE-status voor HPAI bij pluimvee van ons land niet.

 


09-09-2021 Mededeling aangaande de uitbraak van vogelgriep in Menen-Lauwe

De KBDB heeft, na tussenkomst bij het Kabinet van Minister Clarinval, goed nieuws ontvangen van het FAVV en dit voor de liefhebbers, dewelke zich in de afgebakende zone van 10km bevinden rond de haard van vogelgriep in Menen-Lauwe.

De betrokken liefhebbers, gevestigd in deze 10 kilometer zone, mogen vanaf deze avond (09/09/2021) opnieuw hun duiven inkorven en deelnemen aan de wedvluchten.

Spijtig genoeg werd er geen afwijking bekomen van de door het FAVV opgelegde maatregelen voor de ingestelde zone van 3 kilometer.

Met vriendelijke groeten.

De voorzitter van het NSC,          De nationale voorzitter,

Denis Sapin.                                      Pascal Bodengien.09-09-2021 Mededeling FAVV

Er is een nieuwe besmetting met hoogpathogeen vogelgriepvirus H5N8 vastgesteld bij een particuliere houder in Chiny (LUX).

Deze houder heeft einde augustus via de markt in Aarlen besmette dieren aangekocht van de vogelhandelaar in Menen (cf. de info die vorige week verspreid werd).

Er is deze week een gelijkaardig geval vastgesteld in het GH Luxemburg, waarbij op dezelfde marktdag eveneens dieren werde

De enkele dieren bij de hobbyhouder in Chiny werden geëuthanaseerd. De besmette site wordt opgevolgd, maar anders dan bij eerdere besmettingen bij hobbyhouders worden er geen verdere maatregelen genomen, noch zones afgebakend.

De Europese Commissie heeft op vraag van ons land en NL namelijk intussen duidelijk gegeven over de te nemen maatregelen bij besmettingen op hobbyhouderijen met, zoals in dit geval, minder dan 50 dieren. De versoepelingen, die in zo’n geval mogen worden toegepast volgens artikel 23 van verordening 2020/687, kunnen in omstandigheden waarin het risico van verspreiding minimaal is ook slaan op de zones en de maatregelen daarin.
Concreet zal het FAVV vanaf heden bij een besmetting van hoogpathogene vogelgriep bij een hobbyhouder met minder dan 50 dieren de maatregelen steeds beperken tot de besmette site zelf, tenzij er indicaties zijn om ook zonale maatregelen te nemen rondom deze site.

In het geval van Chiny zijn er voldoende argumenten om geen zones af te bakenen, nl. de situering van de houderij, het kleine aantal dieren en de origine van de besmetting die bekend is.

We hebben de informatie op de website aangepast.

Aangezien het ook hier om een besmetting bij gehouden vogels gaat, verandert de vrije OIE-status voor HPAI bij pluimvee van ons land niet.


03-09-2021 Mededeling FAVV

Er is een nieuwe besmetting met hoogpathogeen vogelgriepvirus H5N8 vastgesteld bij een handelaar in Menen (WVL).

De bij de handelaar aanwezige vogels worden vandaag gedood. Aangezien het om vogels gaat die bestemd zijn voor de hobbyhouderij, maar er meer dan 50 dieren aanwezig zijn, worden er rond de besmette site een beschermingszone met een straal van 3 km en een bewakingszone met een straal van 10 km afgebakend. In deze zones zijn de gebruikelijke maatregelen van o.a. standstill van pluimvee/vogels en broedeieren, ophokken van pluimvee/vogels (ook voor particuliere houders!) en een verzamelverbod van kracht.

Er worden vanaf 06.09.2021 derogaties voorzien voor de afvoer van slachtdieren en broedeieren in de 10 km-zone en voor broedeieren in de 3 km-zone. Ik verwijs voor details naar de instructie in bijlage.

De website wordt aangepast. Daarop is ook het persbericht over deze besmetting ter beschikking.

Op de website is zoals steeds ook een inzoombare kaart ter beschikking waarop in detail de grenzen van de zone kunnen bekeken worden.

Gezien de handelaar de afgelopen weken op meerdere markten verkocht heeft, is het mogelijk dat er nog besmettingen bij hobbydieren zullen opduiken.

De nationale maatregelen worden desondanks niet strenger gemaakt. Maar deze besmetting toont wel dat het H5-virus net zoals in andere lidstaten blijft circuleren bij wilde vogels. Het risico op insleep blijft dus reëel.

We vragen jullie dan ook om alle voorzorgsmaatregelen nog steeds strikt toe te passen en waakzaam te blijven voor vogelgriep, zeker wat betreft de activiteiten op en rond het bedrijf waarbij de stallen moeten betreden worden.

Aangezien het om een besmetting bij vogels voor de hobbyhouder gaat, verandert de vrije OIE-status voor HPAI bij pluimvee van ons land niet. Dit sluit niet uit dat er, afhankelijk van de bewoordingen van een gezondheidscertificaat, toch handelsbeperkingen kunnen optreden.

1704213 instructie beschermingszone menen-lauwe v1 – 20210902 nl

1704214 instructie bewakingszone menen-lauwe v1 – 20210902 nl

20210902_ZP_mesures_IA_NL

20210902_ZS_mesures_IA_NL


19-08-2021 – mededeling van het FAVV
 
De werelddierengezondheidsorganisatie OIE heeft op 16 augustus 2021 de zelfdeclaratie van België omtrent de afwezigheid van hoogpathogene vogelgriep in het commerciële pluimveecircuit gevalideerd en op haar website gepubliceerd. Dit betekent dat ons land opnieuw voldoet aan de voorschriften van hoofdstuk 1.6 en artikel 10.4.6 van de OIE Terrestrial Code (2021) en als officieel vrij van hoogpathogene vogelgriep wordt beschouwd.

De zelfverklaring is terug te vinden op de website van de OIE: https://www.oie.int/en/what-we-do/animal-health-and-welfare/official-disease-status/self-declared-disease-status/.

Jullie vinden hierna het persbericht hieromtrent.

2021_08_18-CP-indemne-Grippe-aviaire_NL-FINAL-1


17-08-2021 Mededeling van het FAVV

De zones, die werden afgebakend rond de besmetting van hoogpathogene vogelgriep H5N8 bij een hobbyhouder in Moerzeke, zijn zoals gepland afgelopen weekend opgeheven.

In het hele land zijn nu nog enkel de normale bioveiligheidsmaatregelen van kracht.


21-06-2021 Mededeling FAVV

Eind vorige week is de eindscreening in het Belgische deel van de 10 km-zone rond Weert met gunstig resultaat afgerond.

Daarom is afgelopen nacht het Belgische deel van deze zone opgeheven.

Daar gelden nu dezelfde algemene maatregelen als elders in het land.

Er zijn nu nog enkel bijzondere maatregelen van toepassing in de zones Le Roeulx.

10-06-2021 Mededeling FAVV

Er is een nieuwe besmetting met het hoogpathogene vogelgriep virus H5N8 vastgesteld.

Het betreft een particuliere houder in Le Roeulx, Henegouwen.

De dieren van de houderij zijn geruimd.

De nieuwe Europese regels vereisen het afbakenen van een 3 en 10 km-zone bij een besmetting met een HPAI, maar aangezien het om een houderij met minder dan 50 stuks pluimvee gaat, kunnen de door de verordening 202/687 opgelegde maatregelen versoepeld worden.

Het FAVV past daarom in deze zones de volgende maatregelen toe, bovenop de algemene maatregelen van toepassing in het hele land (zie ook de instructie 1692565 en de kaarten in bijlage):

 • In de bewakingszone van 10 km en de beschermingszone van 3 km moet elke houder van commercieel pluimvee en elke andere in Sanitel geregistreerde pluimveehouder binnen de 24h een inventaris van de aanwezige vogels overmaken aan de LCE.
 • Daarnaast wordt een tijdelijke bufferzone van 500 m afgebakend, waarin de volgende maatregelen van kracht zijn:
  • Het verplaatsen van pluimvee, vogels en broedeieren in de zone is verboden. Dit verbod geldt niet voor de doorvoer doorheen de zone.
  • Pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels moeten in hun hok worden gevoederd en gedrenkt.
  • Elke hobbyhouder van pluimvee dient binnen de 48h een inventaris van de aanwezige vogels  over te maken aan de  burgemeester. Een model van de inventaris is opgenomen in bijlage 2.
  • Alle verzamelingen, zoals beurzen, markten, tentoonstellingen en prijskampen, van pluimvee en andere in gevangenschap gehouden vogels zijn verboden.

De algemene maatregelen blijven onveranderd. De website wordt aangepast.

Ik vestig de aandacht op het volgende:

 • Hoewel er geen specifieke beperkende maatregelen in de 3 en 10 km-zones van toepassing zijn voor de afvoer van pluimvee en pluimveeproducten, kunnen er, afhankelijk van de bewoordingen in de gezondheidscertificaten, voor de dieren en producten van de betrokken pluimveebedrijven toch handelsbeperkingen zijn. Dit moet telkens in functie van de bestemming en het te gebruiken certificaat geëvalueerd worden.
 • De besmetting is naar alle waarschijnlijkheid in de kippenren gebracht door wilde eenden en ganzen uit de buurt. Dit betekent dat er nog altijd voldoende virus bij wilde vogels circuleert om in ideale omstandigheden gehouden pluimvee te besmetten. Het blijft dus nog altijd erg belangrijk om bij alle activiteiten in en rond pluimveestallen de nodige voorzichtigheid en een strikte bioveiligheidheid in acht te nemen.
  1692565 instructie zones le roeulx v1 – 20210609 nl

04-06-2021 Mededeling FAVV

Het toezichtsgebied Weert wordt opgeheven op 21/6/2021.

De duivenmelker in deze zone mag vanaf morgen 5/6/2021  deelnemen aan wedstrijden.


23-05-2021 Mededeling FAVV

De besmetting in Weert is vanmorgen bevestigd als hoogpathogeen. Zoals onder aangegeven, betekent dit dat de 10 km-zone ook in BE wordt afgebakend. De website wordt aangepast in de loop van deze namiddag.

Jullie vinden in bijlage de instructie voor deze zone en de bijhorende bijlagen.

1689751 instructie toezichtsgebied Weert v1 – 20210521 nl

20210129_ZS_maatregelen_IA_v2_NL


22-05-2021 Mededeling FAVV

Een kalkoenenbedrijf in Weert, Nederlands Limburg, is gisteren laat als H5-besmet bevestigd. Het onderzoek naar het pathogene karakter wordt vandaag uitgevoerd. NL heeft – gezien de combinatie klinische tekens en H5 – alvast een 3 en 10 km-zone afgebakend: zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vogelgriep/nieuws/2021/05/21/vogelgriep-vastgesteld-bij-kalkoenbedrijf-in-weert.

Er is nog geen indicatie over de precieze bron van besmetting.

Als het virus als HPAI wordt bevestigd en de klassieke 3 en 10 km-zones moeten worden afgebakend, dan moet er ook in ons land een stukje 10 km-zone worden afgebakend, dat een deel van de gemeenten Kinrooi en Bocholt omvat. Jullie vinden in bijlage de potentiële zone.

In deze geprojecteerde zone liggen 5 braadkippenbedrijven, alle in Kinrooi. Langs Nederlandse kant gaat het om een dens pluimveegebied met >120 bedrijven in de 10 km-zone.

De maatregelen, die bij bevestiging worden opgelegd in het Belgische deel, zijn dezelfde als eerder toegepast in de andere 10 km-zones: zie bijlage.

Ik breng jullie op de hoogte van zodra er meer uitsluitsel is over het pathogene karakter van de besmetting en of er inderdaad langs Belgische kant een zone en maatregelen nodig zijn.

20210129_ZS_maatregelen_IA_v2_NL


21-05-2021 Mededeling van het FAVV

De definitieve resultaten van de eindscreening in de 10 km-zone Waregem zijn gunstig.

Dat betekent dat deze zone zoals gepland zal worden opgeheven in de nacht van zaterdag 22 op zondag 23 mei.

In het hele land zijn vanaf dan nog enkel de normale bioveiligheidsmaatregelen van kracht.

De website zal zondagochtend worden aangepast aan deze nieuwe situatie.


14-05-2021 Mededeling van het FAVV

Het beschermingsgebied Waregem is vannacht opgeheven. Dit deel van het grondgebied is sindsdien opgenomen in de 10 km-zone met alle maatregelen die daar van toepassing zijn.

Volgens planning zal de 10 km-zone volgende week, in de nacht van zaterdag 22 op zondag 23 mei, opgeheven worden.

Zoals bij eerdere uitbraken, moet er hiervoor een eindscreening worden georganiseerd:

 • Er zijn een 35-tal houderijen betrokken, die gespreid over 3 dagen moeten worden bemonsterd, nl. op maandag 17, dinsdag 18 en woensdag 19.
 • De monsters genomen op een bepaalde dag worden bij DGZ afgeleverd voor een vastgesteld uur.
 • DGZ zorgt ervoor dat de monsters nog diezelfde avond op het referentielabo van Sciensano worden afgeleverd.

De praktische verdeling om de houderijen over de 3 dagen te spreiden, wordt/is met de betrokken dierenartsen via H. Van Meirhaeghe opgesteld.

De na te leven instructies zijn dezelfde als eerder en zijn terug te vinden toegevoegd in het document 1688544, nl.:

 • in houderijen met minder dan 200 stuks pluimvee: 20 orofarynxswabs,
 • in houderijen met meer dan 199 stuks pluimvee: 50 orofarynxswabs.

De swabs kunnen per 5 gepoold worden, maar enkel per diersoort. Gelieve dus de swabs van verschillende vogelsoorten niet samen te poolen.

1688544 instructie opheffen zones Waregem v1 – 20210512 nl


12-05-2021MEDEDELING VAN DE KBDB aangaande de vogelgriep in WAREGEM

POSITIEF NIEUWS voor de liefhebbers uit het beschermingsgebied van 3km, ingesteld ingevolge de uitbraak van vogelgriep, in Waregem. Zij mogen vanaf vrijdag 14/05/2021 opnieuw hun duiven inkorven teneinde deel te nemen aan de leer- en wedvluchten.

Wij willen iedereen bedanken dewelke in de bres zijn gesprongen, om samen met de KBDB, dit dossier tot een goed einde te brengen.

Voor iedereen een succesvol sportseizoen 2021!

Met vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.7-5-2021 Mededeling FAVV 

Minister Clarinval heeft zijn akkoord gegeven om de 2de fase van de versoepelingen voor vogelgriep te activeren. Hierdoor komen de algemene preventieve maatregelen te vervallen die in november 2020 werden ingevoerd door het uitroepen van een periode van verhoogd risico voor vogelgriep.

Vanaf woensdag 12 mei:

 • is het ophokken van pluimvee en vogels gehouden door professionelen niet meer verplicht;
 • vervalt het uitlaadverbod voor slachtkippen;
 • is het niet meer verplicht om pluimvee binnen of onder netten te voederen en te drenken;
 • vallen de beperkingen voor vogelgriep bij het organiseren van verzamelingen van hobbypluimvee en -vogels weg.

Deze versoepelingen zijn mogelijk omdat de algemene evolutie duidelijk gunstig is. Er worden nog weinig besmette wilde vogels gevonden in de EU en het besmette gebied bevindt zich nu duidelijk ten noorden van ons land. Ook de uitbraken bij pluimvee en gehouden vogels zijn fors afgenomen. Enkel in Polen is nog sprake van veel besmettingen in de pluimveesector.

In eigen land zijn er al ettelijke weken geen nieuwe besmettingen bij wilde vogels gevonden. De 2 besmettingen bij gehouden vogels in eigen land, in Silly en in Waregem, zijn onder controle en er zijn tot op heden geen bijkomende besmettingen in deze filière bevestigd.

In de zones Waregem blijven de maatregelen en vervoersbeperkingen van kracht en is enkel de afvoer van slachtdieren en broedeieren mogelijk onder de voorwaarden opgenomen in de derogaties. In de 3 km-zone blijft bovendien het ophokken van vogels verplicht.

De voorlopige timing voor het opheffen van de zones Waregem is de volgende:

 • Vanaf vrijdag 14 mei wordt de 3 km-zone opgenomen in de 10 km-zone. De maatregelen en derogaties zijn dan dezelfde in de ganse zone.
 • De volledige 10 km-zone wordt in de nacht van zaterdag 22 op zondag 23 mei opgeheven. Vanaf 23 mei zijn daar dan dezelfde maatregelen als elders in het land van kracht.

In de 10 km-zone in Waregem zijn vanaf dit weekend vinkenzettingen mogelijk en sportduiven uit deze zone kunnen deelnemen aan de wedstrijden georganiseerd door de KBDB. Deze derogaties gelden niet voor de 3 km-zone.

Tot slot wordt de tijdelijke bufferzone rond de besmetting in Silly dit weekend in de nacht van zondag 9 op maandag 10 mei opgeheven.

Het FAVV past zijn website aan deze wijzigingen aan.

1688544 instructie opheffen zones Waregem v1 – 20210512 nl


5-05-2021 MEDEDELING VAN DE KBDB aangaande de vogelgriep in WAREGEM

link naar document FAVV

Na tussenkomst op het Kabinet van Minister van Landbouw, dhr David Clarinval, hebben wij voor vele liefhebbers positief nieuws maar spijtig genoeg nog niet voor iedereen.

De liefhebbers uit het toezichtgebied van 10 km rond in en rond Waregem mogen vanaf dit weekend (08 & 09/05/2021) opnieuw aan de wedvluchten deelnemen.

Voor het beschermingsgebied van 3 km blijven de actueel vigerende maatregelen, opgelegd door het FAVV, behouden maar de KBDB laat de touwtjes niet los en stelt alles in het werk opdat ook voor deze liefhebbers spoedig een opheffing wordt bekomen.

Rekening houdend met het voorgaande zullen de wedvluchten vanaf aanstaande zaterdag 08/05/2021 opnieuw kunnen worden gebruikt voor de nationale kampioenschappen 2021.

Met vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.


Mededeling FAVV 26-04-2021

Correctie

De Europese Commissie vraagt ons de maatregelen vermeld in de Animal Health Law (Verordening 2020/687) strikt toe te passen.

Het gaat namelijk om een besmetting van hoog pathogene vogelgriep H5N8 bij in gevangenschap gehouden vogels bij een handelaar.

Daarom werden rond de besmetting een beschermingsgebied (3 km) en een toezichtsgebied (10 km) afgebakend.

In bijlage vindt u de maatregelen en de beschrijvingen van de gebieden. Deze zijn vanaf 23 april 2021 van kracht.

Onze excuses voor dit misverstand.

1685206 instructie beschermingsgebied Waregem v1 – 20210422 nl

1685207 instructie toezichtsgebied Waregem v2 – 20210426 nl update 27-4

20201124_ZP_maatregelen beschermingsgebied _IA_v2_ NL

20210129_ZS_maatregelen toezichtsgebied_IA_v2_NL


Mededeling FAVV 23-04-2021

Er is een nieuwe besmetting met hoogpathogeen vogelgriepvirus H5N8 vastgesteld bij een handelaar in Waregem (WVL). Deze besmetting is ontdekt in de tracering van de besmetting bij de hobbyhouder in Silly van vorige week. Deze houder had op de markt een klinisch gezonde, maar besmette eend van de handelaar gekocht.

De bij de handelaar aanwezige vogels worden vandaag gedood. Aangezien het uitsluitend om vogels gaat die bestemd zijn voor de hobbyhouderij, wordt er rond de besmette site een bufferzone met een straal van 3 km afgebakend. In deze zone zijn de gebruikelijke maatregelen van o.a. standstill van pluimvee/vogels en broedeieren, ophokken van pluimvee/vogels (ook voor particuliere houders!) en een verzamelverbod van kracht.

Ik verwijs voor details naar de instructie in bijlage.

De website wordt aangepast. Daarop is ook het persbericht over deze besmetting ter beschikking.

Op de website is zoals steeds ook een inzoombare kaart ter beschikking waarop in detail de grenzen van de zone kunnen bekeken worden.

Gezien de handelaar de afgelopen weken op meerdere markten verkocht heeft, is het mogelijk dat er nog besmettingen bij hobbydieren zullen opduiken. Deze nieuwe besmetting betekent eveneens dat de algemene voorzorgsmaatregelen voor vogelgriep nog niet verder kunnen versoepeld worden.

Het FAVV evalueert volgende week opnieuw de situatie en of er dan kan versoepeld worden.

Er worden voorlopig geen bijkomende maatregelen met betrekking tot de markten opgelegd. Ik herinner er wel aan dat de ophokplicht nog steeds geldt voor de dieren van de handelaars. Hun dieren krijgen weliswaar de kwalificatie “hobbydier” eens ze bij de handelaar terechtkomen, maar aangezien het nog steeds dieren betreft die gehouden worden door professionelen, moeten zij nog steeds opgehokt zitten!

Gelieve alle voorzorgsmaatregelen nog steeds strikt toe te passen en waakzaam te blijven voor vogelgriep.

1685206 instructie tijdelijke bufferzone waregem v1 – 20210423 nl

20210423_ZTT_Waregem_maatregelen_IA_ NL


Mededeling FAVV 17-04-2021

Er is een nieuwe besmetting met het hoogpathogene H5N8 vogelgriepvirus vastgesteld bij een particuliere pluimveehouder in de gemeente Silly, provincie Henegouwen, net onder de autoweg E429-A8.

Het virus werd er vermoedelijk geïntroduceerd einde maart, begin april. Wilde vogels zijn een mogelijk bron van besmetting, maar het onderzoek is nog niet afgerond.

De enkele stuks pluimvee van de houderij werden geëuthanaseerd.

Zoals gebruikelijk bij een besmetting bij hobbydieren, wordt er rond de besmette site enkel een beperkte bufferzone afgebakend. Door de geïsoleerde ligging van de besmette site omvat die zone enkel de onmiddellijke buren van de houder. Er zijn geen professionele bedrijven in de omgeving. De impact van de maatregelen is daardoor beperkt.

De website vogelgriep wordt maandag aangepast met de nodige info en kaartgegevens: https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/.

Zoals in eerdere infomails aangegeven, worden de algemene voorzorgsmaatregelen voor vogelgriep gefaseerd versoepeld in functie van de epidemiologische toestand. De eerste fase van deze exitstrategie werd op 6 april jl. geactiveerd met het opheffen van de ophokverplichting voor particulier gehouden pluimvee en vogels. Deze nieuwe besmetting betekent niet dat hobbydieren opnieuw moeten opgehokt worden. Ze zet wel een rem op de verdere versoepelingen: de 2de fase van de exitstrategie, die normaliter zou geactiveerd worden op 20 april, wordt voorlopig on hold gezet. Dit betekent onder meer dat professioneel pluimvee verder opgehokt moet worden en dat het uitlaadverbod voor slachtpluimvee behouden blijft. De bestaande derogaties daarop blijven verder gaan.

De situatie wordt in de loop van volgende week opnieuw geëvalueerd.

Elders in de EU verbetert de situatie in wilde vogels stilaan. Het besmette gebied is weliswaar nog steeds hetzelfde, maar het aantal besmettingen bij wilde vogels neemt af.

Wat betreft pluimvee, is er de afgelopen weken een erg forse verhoging van het aantal besmettingen vastgesteld in Duitsland, Polen en Tsjechië. De meeste van deze besmettingen zijn secundaire besmettingen door contacten binnen de sector.

Jullie vinden onder een overzicht van de besmettingen sinds het begin van de epizoötie en in bijlage de kaarten van de afgelopen 3 weken voor wat betreft pluimvee (commercieel: rood – hobby: blauw) en vogels (blauw)

Ons land ligt nog steeds op de rand van het besmette gebied. De kans dat er ook bij ons nog virus circuleert is dus nog steeds reëel.

Waakzaamheid is dus nog steeds geboden.


Mededeling FAVV 03-04-2021

Zoals eerder deze week aangekondigd, heeft het FAVV een gefaseerde exitstrategie voor de preventieve maatregelen voor vogelgriep voorgelegd aan Minister van landbouw David Clarinval. De heer Minister heeft deze strategie goedgekeurd.

Volgende week dinsdag 6 april zal de eerste stap in het opheffen van de maatregelen geactiveerd worden. De ophokverplichting voor pluimvee en vogels van particuliere houders wordt dan opgeheven. Ik verwijs naar het persbericht op onze website, dat vanmorgen verspreid werd: https://www.favv-afsca.be/professionelen/publicaties/pers/2021/2021-04-03.asp.
De webpagina’s omtrent vogelgriep worden begin volgende week aangepast aan deze eerste versoepeling.

Ik druk erop dat de gunstige evolutie in de toestand en deze eerste versoepeling van de maatregelen niet betekenen dat het H5-vogelgriepvirus al verdwenen is uit de wilde vogels in ons land.

Zoals eerder deze week aangegeven ligt het zwaartepunt van de epizoötie momenteel meer noord- en noordoostwaarts in Europa en ligt ons land aan de rand van de probleemzone. Dat betekent dat er waarschijnlijk nog virus aanwezig is bij wilde vogels in ons land, maar het risico dat dit virus overgedragen wordt naar gehouden dieren is wel voldoende afgenomen om met de versoepelingen te kunnen starten.

Net omwille van dit restrisico:

 • blijft het voor alle pluimvee- en vogelhouders, dus ook de particuliere houders, verplicht om hun dieren binnen of onder netten te voederen, zodat wilde vogels niet door het aanwezige voeder worden aangelokt;
 • worden de maatregelen voor de professionele sector in principe pas versoepeld na ten minste 2 weken extra bufferperiode.

In afwachting van het verder uitrollen van de exitstrategie in de komende weken, vraag ik iedereen nadrukkelijk om alle voorzorgsmaatregelen strikt te blijven toepassen.


Mededeling FAVV 31-03-2021 

De voorjaarsmigratie van watervogels is op gang gekomen. Die heeft zoals de najaarsmigratie een invloed op de verspreiding van het H5-vogelgriepvirus.

Jullie vinden in bijlage kaart 1, die de besmettingen bij wilde vogels weergeeft die de Lidstaten in de maand maart hebben gemeld via de Europese ADNS tool. Belangrijkste vaststelling is dat in deze periode het aantal besmettingen bij wilde vogels in Nederland, Duitsland, Polen, Tsjechië en in de Scandinavische landen en de Baltische staten zeer fors is toegenomen. Dit betekent dat het virus een hernieuwde activiteit vertoont in een zeer groot gebied ten noorden en ten oosten van België, langsheen de trekroutes richting broedgebieden. Ten zuiden van ons land, in de oorsprongsgebieden voor trekvogels die via ons land passeren, is er weinig virusactiviteit in wilde vogels vastgesteld.

De besmettingen bij pluimvee en gehouden vogels in dezelfde periode zijn een spiegel van de situatie in wilde vogels. Jullie vinden in bijlage kaart 2, die de besmettingen bij pluimvee (rood) en gehouden vogels (blauw) weergeeft die de Lidstaten in de afgelopen maand hebben gemeld via de Europese ADNS tool. Ook hier hebben Duitsland, Denemarken, Polen, Tsjechië en Zweden op korte tijd de helft meer tot dubbel zoveel uitbraken geregistreerd. Ten zuiden van ons land, in Zuidwest-Frankrijk, lijkt de epizoötie in de eenden- en ganzensector onder controle. Hoewel een deel van de uitbraken in al deze landen gelinkt zijn aan besmettingen tussen pluimveehouderijen onderling, zijn in veel gevallen wilde vogels nog steeds de besmettingsbron.

Zoals gemeld in de voorgaande update, heeft ons land einde februari, begin maart zijn voorlopig laatste besmettingen bij wilde vogels geregistreerd. De tientallen vogels, die het referentielaboratorium Sciensano sindsdien onderzocht heeft, bleken niet besmet. De voorlopig laatste uitbraak bij pluimvee en gehouden vogels dateert van einde januari.

De conclusie is dat België zich sinds enkele weken aan de rand bevindt van het gebied waarbinnen het vogelgriepvirus nog zeer actief is bij wilde vogels. Ook bij eerdere epizoötieën is de voorjaarsmigratie van wilde vogels telkens de periode gebleken waarop vogelgriepvirussen in onze streken minder intensief zijn beginnen circuleren bij wilde vogels. Doordat tegelijk ook het risico op besmettingen bij pluimvee kleiner wordt, opent de huidige evolutie dus stilaan perspectieven op het versoepelen van de huidige voorzorgsmaatregelen.

Het FAVV heeft daarom een voorstel van exitstrategie voor goedkeuring aan Minister Clarinval overgemaakt. Daarin is voorzien om de maatregelen gefaseerd op te heffen, mits op sanitair vlak welbepaalde voorwaarden zijn vervuld. Daarbij zal in principe eerst de ophokverplichting voor hobbypluimvee versoepeld worden en pas later de andere maatregelen, waaronder de ophokverplichting voor commercieel pluimvee.

Ik geef ten slotte nog mee, dat in de derogatie 1672109, die de voorwaarden bepaalt waaronder slachtpluimvee kan worden uitgeladen, een verduidelijking is toegevoegd omtrent het opnieuw reinigen en ontsmetten van kratten die in open lucht worden gestockeerd. Deze bijkomende reiniging en ontsmetting is bedoel voor kratten die langer dan 3 dagen worden gestockeerd zonder dat ze daarbij onder een afdak staan of afgedekt worden door een zeil, waardoor ze gecontamineerd kunnen zijn door uitwerpselen van wilde vogels. De bijgewerkte versie is in bijlage gevoegd.

1672109 derogatie verbod uitladen v2 – 20210328 nl


Mededeling FAVV 5-03-2021

Er zijn deze week 3 nieuwe besmettingen met het hoogpathogene H5N8-virus gevonden bij wilde vogels. Het gaat om een al gekende locatie, nl. Merelbeke in OVL waar een besmette gaai werd gevonden, en 2 nieuwe sites, nl. Erembodegem (Aalst) in OVL met een besmette houtduif, en Genk in LIM met een besmette brandgans.

Het aantal besmette vogels in BE staat daarmee op 27.

Jullie vinden in bijlage de aangepaste kaart met daarop de betrokken locaties.

Deze informatie is ook te vinden op onze website: www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/gevallenbijwildevogels.asp.

Jullie vinden verder onder een overzicht van de situatie in de EU. De kaarten in bijlage geven dit eveneens weer, nl. kaart 1 met de besmettingen bij pluimvee (rood) en hobbyvogels (blauw) en kaart 2 met de gevallen bij wilde vogels.
Het vogelgriepvirus blijft actief circuleren. Er is op dit ogenblik nauwelijks sprake van een verbetering van de situatie.


Mededeling FAVV 26-2-2021

De eindscreening in de 10 km-zone Deerlijk is vandaag afgerond.

Alle analyses, die het referentielaboratorium Sciensano heeft uitgevoerd, waren gunstig.

Dit betekent dat de 10 km-zone zoals gepland kan opgeheven worden in de nacht van zondag op maandag. Vanaf maandag 01.03 om 0h00 zijn dan rond Deerlijk nog enkel de algemene voorzorgsmaatregelen van kracht die ook in de rest van het land van toepassing zijn.

Er wordt maandagochtend een persbericht verspreid en de informatie op onze website (www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/) wordt op dat ogenblik bijgewerkt.

Er zijn in de afgelopen week geen nieuwe besmettingen bij wilde vogels vastgesteld in ons land.


Mededeling FAVV 19-2-2021

Het FAVV heeft vannacht de 3 km-zone in Deerlijk omgezet in 10 km-gebied. Dezelfde maatregelen als elders in de 10 km-zone zijn daar nu van toepassing.

De 10 km-zone zelf kan einde volgende week in de nacht van zondag 28/2 op maandag 1/3 worden opgeheven, indien de eindscreening in de zone gunstig is. Deze wordt georganiseerd volgende week dinsdag tot donderdag. De voorwaarden voor deze screening zijn dezelfde als in Menen. De praktische organisatie ervan wordt in handen genomen door de bedrijfsdierenartsen en DGZ. Ik verwijs voor verdere details naar het document 1675442 in bijlage.

Jullie vinden hieronder het overzicht van de besmettingen en in bijlage de gebruikelijke kaarten (kaart 1: besmettingen bij commercieel pluimvee in rood, bij hobbypluimvee en andere vogels in blauw; kaart 2: besmettingen bij wilde vogels). De H5-vogelgriepvirussen blijven zich overal in Europa manifesteren, zowel bij gehouden dieren als wilde vogels. Het risico op besmetting is nog steeds erg reëel.

In ons land is in de afgelopen weken een bijkomende besmetting bij wilde vogels ontdekt, deze keer in Eupen, waar in een park in de stad tientallen besmette spreeuwen en andere dode vogels zijn aangetroffen. Dit brengt het aantal besmette sites op 20. Ik verwijs voor het detail hiervan naar de website; de kaart in bijlage is daar eveneens op terug te vinden: www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/gevallenbijwildevogels.asp.

Voor wat betreft de hobbysector, geef ik nog mee dat er vanaf dit weekend versoepelingen van kracht zijn voor activiteiten met roofvogels. Ik verwijs voor details naar het document 1675440 op de website: www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp.

Mededeling FAVV  05-02-2021

Het FAVV laat opnieuw de afvoer toe van broedeieren vanuit de 10 km-zone Deerlijk naar de broeierij.

Dit kan gebeuren onder dezelfde voorwaarden als in Menen, nl. een onderzoek van de dieren door de dierenarts voor de afvoer en het apart uitbroeden van deze eieren in de broeierij.

Jullie vinden verdere details in de betrokken derogatie (nr. 1663174) in bijlage; de instructie voor de 10 km-zone Deerlijk (nr. 1671874) is bijgewerkt met deze bijkomende derogatie.

Er zijn sinds de uitbraak in Deerlijk geen nieuwe besmettingen vastgesteld in ons land. Elders in Europa blijft vogelgriep verder uitbreiden. De epizoötie lijkt nu ook in Centraal- en Oost-Europe goed op gang te zijn gekomen.

Jullie vinden hieronder het overzicht van de besmettingen en in bijlage de kaarten (kaart 1: besmettingen bij commercieel pluimvee in rood, bij hobby en andere vogels in blauw; kaart 2: besmettingen bij wilde vogels)

1671874 instructie toezichtsgebied Deerlijk v3 – 20210204 nl

1663174 derogatie broedeieren 10 km v1 – 20201201 nl

Mededeling FAVV 29-01-2021

Jullie vinden in bijlage alle relevante informatie in verband met de besmetting met hoogpathogeen vogelgriepvirus van het type H5N5 op een kalkoenenbedrijf in Deerlijk:

 • de presentatie van zonet;
 • de instructies omtrent de afgebakende zones, die ook op onze website geplaatst worden;
 • het persbericht.

Ik verwijs voor een gedetailleerde kaart van de zones naar de website, waarop een inzoombare kaart ter beschikking zal komen.

Ik herhaal de belangrijkste punten:

 • Het betrokken bedrijf is haard verklaard en de opruiming is aan de gang.
 • Rond het bedrijf zijn een 3 km zone (beschermingsgebied) en een 10 km zone (toezichtsgebied) afgebakend.
  In deze zones dient elke pluimveehouder zo snel mogelijk een inventaris over te maken aan de LCE (commerciële bedrijven) of de burgemeester (hobbyhouders, enkel de 3 km-zone).
 • De volgende maatregelen zijn van kracht in de zones:
  • verbod op vervoer van pluimvee, eieren en pluimveeproducten;
  • strikte bioveiligheidsmaatregelen en toezicht op alle bedrijven en houderijen.

Ik verwijs voor details naar de documenten omtrent de maatregelen in de zones.

Ik benadruk dat er bij de besmetting geen typisch vogelgriepbeeld werd vastgesteld en de sterfte verhoudingsgewijs beperkt was.

Er mag daarom niet geaarzeld worden om materiaal voor een onderzoek over te maken, indien geen duidelijke diagnose naar de oorzaak kan gesteld worden, ook indien de problematiek niet zou beantwoorden aan de criteria die voor de verhoogde waakzaamheid zijn bepaald.

Ik reken erop dat eenieder de maatregelen strikt opvolgt en bij al zijn activiteiten de bioveiligheid maximaal garandeert.

2021_01_29 CP vogelgriep H5 Deerlijk NL
1671556 instructie beschermingsgebied Deerlijk v1 – 20210129 nl
1671874 instructie toezichtsgebied Deerlijk v2 – 20210129 nl 20201124_ZP_mesures_IA_v2_ NL
20210129_ZS_mesures_IA_v2_NL
overleg sector – 20210129 nl

Mededeling FAVV 06-01-2021

De eindmonitoring in de 1 km-zone Diksmuide rond de besmetting met een laagpathogeen H5-virus is gunstig verlopen. Het FAVV heft daarom vannacht de zone in Diksmuide op. Tegelijk wordt ook de 500 m bufferzone in Dinant opgeheven. Van morgen af zijn in het hele land nog enkel de algemene preventieve maatregelen van kracht.

De dreiging van vogelgriep is ondertussen niet kleiner geworden. Er worden nog steeds bijkomende besmettingen bij wilde vogels gevonden, deze week nog in Zedelgem (WVL). Er zijn nu een twintigtal vogels van verschillende soorten gevonden op meer dan 15 verschillende locaties (cf. kaart in bijlage). Ik verwijs voor meer details naar onze website: www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/gevallenbijwildevogels.asp.

De toestand in de buurlanden en elders in de EU evolueert niet gunstig:

 • In Nederland is in het Noord-Brabantse Moergestel een besmetting vastgesteld op een kalkoenenhouderij. De 10 km-zone komt tot tegen de Belgische grens ter hoogte van Poppel (cf. kaart in bijlage). Deze besmetting is onrustwekkend, gezien de hoge densiteit aan pluimvee langs beide kanten van de grens.
 • In Frankrijk is de ziekte – net zoals in 2015 en 2017 – opnieuw geïntroduceerd in de eenden- en ganzenhouderij in het zuidwesten van het land. Het grote aantal uitbraken op korte tijd doet vrezen dat er zich daar opnieuw een scenario van honderden besmettingen en vele maanden bestrijding ontwikkelt.
 • In Duitsland is het virus opgedoken in de pluimveedense gebieden in Nedersaksen en is het aantal besmettingen vooral bij kalkoenen de afgelopen week fors toegenomen.
 • Elders in de EU is het aantal besmettingen bij pluimvee en wilde vogels in de afgelopen weken fors toegenomen. Zo is nu ook Hongarije besmet. Ik verwijs naar de kaarten in bijlage (kaart 1 met besmet commercieel pluimvee in rood en besmet hobbypluimvee in blauw; kaart 2 met wilde vogels in blauw) en de onderstaande tabel.

Deze week loopt de derogatie op het uitlaadverbod ten einde. Deze derogatie was einde november opgesteld om uitladen toe te staan van de kuikens die al waren opgezet voor het ingaan van het uitlaadverbod. Gezien het dreigingsniveau nog steeds hoog is en de besmettingsdruk rond elke stal in het land groot is, blijft het uitlaadverbod ook in de komende weken onverminderd van kracht. Wel zal het FAVV vanaf 10 januari toestaan dat de verschillende stallen van een bedrijf onafhankelijk van elkaar worden leeggehaald. De aangepaste instructie daarover zal later deze week worden verspreid.

Het FAVV zal morgenvroeg communiceren naar de pers en het grote publiek omtrent het opheffen van de laatste zones. De website zal op dat ogenblik aangepast worden: www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/

Vervoer beperkingsgebied moergestel_20210105


Mededeling FAVV 24-12-2020

De eindscreening in de 10 km-zone in Menen is vlot verlopen en is gisterenavond afgesloten.

Alle analyses, die het referentielaboratorium Sciensano heeft uitgevoerd, waren gunstig.

Dit betekent dat de 10 km-zone zoals gepland kan opgeheven worden in de nacht van vrijdag op zaterdag. Vanaf zaterdag 26.12 om 0h00 zijn dan rond Menen nog enkel de algemene voorzorgsmaatregelen van kracht die ook in de rest van het land van toepassing zijn.

De tijdelijke bufferzone van 500 m rond de besmetting bij een hobbyhouder in Dinant wordt op haar beurt volgende week, op 29.12 om 0h00, opgeheven.

Ik geef jullie ook nog volgende informatie mee:

 • Er zijn deze week 2 bijkomende besmettingen met het hoog pathogene H5-virus bij wilde vogels vastgesteld, in Brugge en Knokke (Zwin).
  Jullie vinden de nieuwe kaart met de besmette sites in bijlage.
 • Betreffende de besmetting met het laag pathogene H5-virus in Diksmuide, heb ik jullie afgelopen dinsdag een kaart meegestuurd waarop de 1 km-zone niet helemaal correct gepositioneerd was. Deze fout is inmiddels gecorrigeerd. Jullie vinden de correcte afbakening van de tijdelijke bufferzone met een straal van 1 km op een nieuwe kaart in bijlage.

Mededeling FAVV 22-12-2020

De besmetting met het H5-virus in Diksmuide is vandaag gekwalificeerd als een laagpathogeen virus. Dit betekent meteen ook dat de maatregelen teruggeschroefd kunnen worden:

 • De zone rond het getroffen bedrijf wordt aangepast naar een tijdelijke bufferzone met een straal van 1 km (cf. nieuwe kaart in bijlage).
 • In deze aangepaste zone blijven dezelfde maatregelen verder van kracht.
 • De zone zal ten minste tot en met 6 januari 2021 aangehouden worden. Het opheffen zal gebeuren in functie van de resultaten een eindscreening, die op dezelfde wijze als in Menen zal worden georganiseerd.

Het FAVV zal later vandaag een kort persbericht verspreiden over deze aanpassing. De website wordt eveneens bijgewerkt (http://www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/).

De eindscreening in de 10 km-zone in Menen verloopt volgens planning. De laatste bedrijven worden vandaag gecontroleerd en bemonsterd. De analyseresultaten zijn voorlopig gunstig. Zij worden morgen afgerond. Ik breng jullie donderdag op de hoogte van de definitieve resultaten. Als deze gunstig zijn en er geen nieuwe besmettingen opduiken in en rond deze 10 km-zone, dan wordt deze zaterdag 26 december 2020 om 0h00 opgeheven.

Zoals al in eerdere communicaties aangegeven, is door de besmetting van de wilde vogelpopulaties met het H5-virus het risico overal in het land erg hoog dat de omgeving van een pluimveestal besmet is met vogelgriep. Hierdoor is ook het risico op insleep van vogelgriep in de stal door dagdagelijkse activiteiten op een pluimveebedrijf fors toegenomen. Ook strooisel, dat in open lucht werd bewaard en mogelijk werd besmet door wilde vogels, is een potentieel gevaar.

Het FAVV vraagt dan ook een bijzondere aandacht voor de bedrijfsgebonden activiteiten waarbij personen en materiaal, in het bijzonder strooisel, kratten en voertuigen, in de stal worden gebracht.

We raden aan om strooisel uitsluitend afgedekt of in een overdekte ruimte op te slagen en daarnaast de banden, wielkasten en treeplanken van het voertuig, waarmee strooisel wordt aangevoerd in de stallen, te reinigen en ontsmetten vooraleer de stal binnen te rijden.

Daarnaast is het handhaven van een strikte bioveiligheid bij alle activiteiten nog steeds van enorm groot belang.

Om af te sluiten geef ik jullie nog mee dat de situatie in de buurlanden en elders in Europa nog steeds ongunstig evolueert. Ik verwijs voor de meest recente gegevens naar de kaarten in bijlage uit de Europese ADNS meldingstool (kaart 1 = pluimvee met rood = commercieel, blauw = hobby; kaart 2 = wilde vogels) en naar de onderstaande overzichtstabel.


Mededeling FAVV 17-12-2020

Zoals aangegeven tijdens het overleg van deze namiddag vinden jullie in bijlage de nodige documenten in verband met de nieuwe besmetting met vogelgriep H5 in Diksmuide (WVL) en de eindscreening die moet toelaten om de 10 km-zone in Menen op te heffen.

Voor wat betreft de besmetting in Diksmuide, herhaal ik dat, in afwachting van de verdere karakterisering van het H5-virus, een tijdelijke bufferzone met een straal van 3 km is afgebakend (cf. kaart in ppt in bijlage) rond het besmette braadkippenbedrijf.

In deze zone zijn de maatregelen van een klassiek beschermingsgebied van toepassing:

 • inventaris van alle pluimvee
 • verbod op vervoer van pluimvee, eieren, broedeieren, mest
 • verbod op verzamelingen
 • specifieke maatregelen voor de pluimveebedrijven

Ik verwijs voor verdere details naar de website (www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/) die deze namiddag bijgewerkt is en naar het persbericht dat onder de volgende link terug te vinden is: www.favv.be/professionelen/publicaties/pers/2020/2020-12-17b.asp.
Op de website is ook een kaart terug te vinden waarop kan ingezoomd worden.

Vandaag is ook het beschermingsgebied Menen omgezet in toezichtsgebied. Vanaf dit weekend wordt de eindscreening in dit toezichtsgebied Menen uitgevoerd. We hopen deze zone op 26.12 om 0h00 op te heffen.
De documenten in bijlage betreffen:

 • 1665176: algemene informatie rond monsternemingen bij pluimvee in het kader van het toezicht voor vogelgriep
 • 1665843: specifieke informatie rond de eindscreening (monsternemingen en controlebezoeken) in de 10 km-zone Menen, inbegrepen het document waarmee de dierenarts feedback geeft aan de LCE over de gedane bezoeken.

De praktische organisatie van deze eindscreening wordt door de pluimveedierenartsen i.s.m. DGZ uitgewerkt. Bedoeling blijft om alle bezoeken en monsternemingen af te ronden tussen zondag 20.12 en dinsdag 22.12.

1665176 monsternemingen in het kader van de waakzaamheid voor vogelgriep – 20201215 nl

1665843 instructie opheffen zones Menen v1 – 20201216 nl

overleg sector – 20201217 nl

Mededeling FAVV 9-12-2020

Er is een besmetting met hoogpathogeen vogelgriepvirus van het type H5 vastgesteld bij een particuliere houder in Dinant. De betrokken kippen werden geëuthanaseerd. De besmetting is hoogstwaarschijnlijk in de kippenren binnengebracht door wilde vogels.

Rond de besmette locatie is een tijdelijke bufferzone met een straal van 500 m afgebakend (cf. kaart in bijlage). Er zijn geen commerciële bedrijven gelegen in deze zone.
Voor de particuliere pluimveehouders in deze bufferzone gelden de volgende maatregelen (cf. instructie in bijlage):

 • Zij moeten binnen de 48h een inventaris overmaken aan de burgemeester.
 • Alle verplaatsingen van pluimvee, vogels en broedeieren zijn verboden in de zone.
  Doorvoer is wel toegelaten.
 • Pluimvee en vogels moeten binnen gevoederd en gedrenkt worden.
 • Verzamelingen van pluimvee en vogels zijn verboden.

Er wordt later vandaag een persbericht verspreid. Ik verwijs voor verdere informatie naar de website, die zo snel mogelijk wordt aangepast: www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp.

Er zijn voorlopig geen bijkomende besmettingen vastgesteld in de zones Menen. Dit geeft hoop dat deze zones volgens de geplande timing zullen kunnen worden opgeheven.

In de zones is ondertussen de afvoer van slachtpluimvee en broedeieren mogelijk gemaakt.

Er zijn tot op heden 15 besmette wilde vogels gevonden op een 10-tal locaties in WVL en OVL. Ik verwijs naar de overzichtskaart op de website: www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/gevallenbijwildevogels.asp.

De besmetting in Dinant toont wel aan dat er ook elders in het land virus in wilde vogels circuleert en dat het risico op een omgevingsbesmetting van elke pluimveestal in het land zeer reëel is.

Elders in Europa is het aantal besmettingen fors toegenomen. Ik verwijs naar de cijfers hier onder en de kaarten (bron: ADNS) in bijlage: de kaart “20201208 pl” geeft de besmettingen bij pluimvee (commercieel = rood; hobby = blauw); de kaart “20201208 wb” geeft de besmettingen bij wilde vogels weer.

Enkele opvallende vaststellingen:

 • Anders dan de afgelopen winter, zijn het voorlopig vooral de westelijke trekroutes in Europa die het meest getroffen zijn.
 • Het aantal besmettingen in commerciële pluimveehouderijen is hoog. Het betreft bijna allemaal primaire uitbraken die gelinkt worden aan een virusintroductie vanuit wilde vogels.

Alle relevante informatie is terug te vinden op onze site: www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/.

1664251 instructie tijdelijke bufferzone dinant v1 – 20201208 nl

Mededeling FAVV 26-11-2020

Jullie vinden in bijlage alle relevante informatie in verband met de besmetting met hoogpathogeen vogelgriepvirus van het type H5N5 op een braadkippenbedrijf in Menen.

 • de instructies omtrent de afgebakende zones, die ook op onze website geplaatst worden;
 • een kaart van de zones.
  Ik verwijs in dat verband ook naar de website, waar een kaart ter beschikking zal komen waarop in detail ingezoomd kan worden om de grenzen van de zone te zien.

Ik herhaal de belangrijkste punten:

 • Het betrokken bedrijf is haard verklaard en is ondertussen geruimd.
 • Rond het bedrijf zijn een 3 km zone (beschermingsgebied) en een 10 km zone (toezichtsgebied) afgebakend.
  In deze zones dient elke pluimveehouder zo snel mogelijk een inventaris over te maken aan de LCE (commerciële bedrijven) of de burgemeester (hobbyhouders).
 • De volgende maatregelen zijn van kracht in de zones:
  • verbod op vervoer van pluimvee, eieren en pluimveeproducten;
  • strikte bioveiligheidsmaatregelen en toezicht op alle bedrijven en houderijen.

Ik verwijs voor details naar de documenten omtrent de maatregelen in de zones.

 • In de rest van België wordt het uitladen van pluimvee verboden. Er wordt een overgangsregeling uitgewerkt voor de tomen die reeds opgezet werden.

Ik benadruk dat er bij de besmetting weinig klinische symptomen en nauwelijks abnormale sterfte is vastgesteld.

Er mag daarom niet geaarzeld worden om materiaal voor een onderzoek over te maken, indien geen duidelijke diagnose naar de oorzaak kan gesteld worden, ook indien de problematiek niet zou beantwoorden aan de criteria die voor de verhoogde waakzaamheid zijn bepaald.

Ik reken erop dat eenieder de maatregelen strikt opvolgt en bij al zijn activiteiten de bioveiligheid maximaal garandeert.

1662251 instructie beschermingsgebied Menen – 20201124 nl
1662252 instructie toezichtsgebied Menen – 20201124 nl 20201124_ZP_maatregelen beschermingsgebied_IA_v1_NL 20201124_ZS_maatregelen toezichtsgebied IA_v1_NL 20201126_maatregelen_NCD_IA_v1e_NL
overleg sector – 20201126 nl


Mededeling FAVV 20-11-2020

België

Er zijn in ons land tot op heden besmette wilde vogels gevonden op 6 locaties, alle gelegen aan de kust in de gemeenten Oostende, Middelkerke, Bredene, De Haan en Oudenburg. Het betreft de volgende vogelsoorten: knobbelzwaan, wulp, kolgans, zilvermeeuw, ekster en Turkse tortel.
Er zijn in de afgelopen week zowel in de kuststrook als elders in het land nog ettelijke andere verdachte vogels en kadavers verzameld, onder meer van diverse roofvogels,.

Er zijn gelukkig nog geen besmettingen vastgesteld bij pluimvee. Enkele klinische verdenkingen bij hobbyhouders bleken na laboratoriumanalyse negatief.

Rest van EU

Ook elders in Europa breidt het H5-virus zich uit.

 • Voor wat betreft pluimvee, verwijs ik naar de onderstaande tabel en kaart 1 (bron: Europese ADNS waarschuwingstool) in bijlage. Op deze kaart zijn de houderijen als volgt aangeduid: rood = commercieel, blauw = hobby.
  Zweden, Frankrijk en Kroatië zijn de nieuw toegevoegde lidstaten aan deze lijst. De tweede uitbraak in FR in Yvelines (nabij Parijs) en de uitbraak in Kroatië (vlakbij Hongarije) staan nog niet op de kaart.
  Een van de bedrijven in NL is een eendenbedrijf waarop de dieren weliswaar mildere, maar toch duidelijke ziektetekens en sterfte vertoonden.
 • Voor wat betreft wilde vogels, is het aantal besmette locaties in alle betrokken landen fors toegenomen. Op kaart 2 (bron: Europese ADNS waarschuwingstool) zijn deze vindplaatsen aangeduid in het blauw.
  De aantallen en de diversiteit qua getroffen vogelsoorten tonen aan dat dit H5-virus een zeer breed gastheerspectrum heeft.

De beide uitbraken in FR betreffen verkooppunten van hobbypluimvee. De besmettingen daar zijn gelinkt aan de verkoop van besmet pluimvee, vermoedelijk afkomstig van particulieren, binnen het hobbycircuit. In het kader van de tracering van deze uitbraken in Frankrijk, heeft het FAVV ook 2 Belgische leveranciers gecontroleerd, met gunstig resultaat.

Ik herhaal traditiegetrouw mijn oproep om de bioveiligheid op en top te verzorgen in alle schakels van de pluimveeketen. Bioveiligheid is maar zo goed als de zwakste schakel in de keten. Ik reken er daarom ook op dat iedereen mondig reageert wanneer hij/zij geconfronteerd wordt met tekortkomingen op dat vlak van bezoekers, technici, leveranciers en afnemers, etc.

land commerciële houderij hobby en andere dierpark sites wilde vogels
pays élevage commercial amateur et autre parc animalier sites oiseaux sauvages
België/Belgique 6
Duitsland/Allemagne 10 210
Denemarken/Danemark 1 27
Frankrijk/France 2
Ierland/Irlande 3
Kroatië/Croatie 1
Nederland/Pays-Bas 4 5 41
Verenigd Koninkrijk/Royaume-Uni 2 6
Zweden/Suède 1
  19 7 0 293

Mededeling KBDB 14-11-2020

In navolging van de richtlijnen ontvangen van het FAVV op zaterdag 14/11/20, vraagt ​​de KBDB haar duivenliefhebbers om hun duiven preventief op het hok te houden. Deze strengere maatregelen in de strijd tegen vogelgriep, verordend door de AFSCA, treden in voege op 15-11-2020.
Aanvullende details over deze materie volgen in de komende dagen.

Mededeling FAVV 14-11-2020
Het referentielaboratorium Sciensano heeft vandaag de eerste besmettingen met het hoogpathogene H5N8 vogelgriepvirus gemeld bij wilde vogels in ons land. Het gaat om een knobbelzwaan, een kolgans en een wulp gevonden in de kustgemeenten Oudenburg, Bredene en Middelkerke. De dieren waren ter verzorging aangeboden in een vogelopvangcentrum en zijn via het netwerk, dat het Vlaamse Agentschap Natuur en Bos heeft opgericht om verdenkingen van vogelgriep bij wilde vogels in Vlaanderen te monitoren, aangeboden voor een analyse.

Gezien de verschillende vindplaatsen, is het waarschijnlijk dat de er in de ganse kuststrook en mogelijk ook elders in het land vogelgriep circuleert bij wilde vogels.

Minister Clarinval heeft daarom op advies van het FAVV beslist om de ophokplicht, die al verplicht is voor pluimvee van commerciële houderijen, uit te breiden tot de hobbysector. Daarnaast worden ook alle verzamelingen en markten van pluimvee en vogels strenger gereguleerd. Hou er rekening mee dat deze door de coronamaatregelen sowieso op dit ogenblik verboden zijn.

Deze bijkomende maatregelen zullen ingaan op zondag 15 november.
Jullie vinden ter informatie in bijlage het persbericht dat de Minister en het FAVV verspreiden.
Onze webpagina’s over vogelgriep worden vandaag nog bijgewerkt.

Ik benadruk nogmaals dat het risico op insleep bij pluimvee vanuit wilde vogels met dit virus erg hoog is. Het is daarom belangrijk dat de bioveiligheid tot in de puntjes verzorgd en toegepast wordt.

Ik geef jullie verder nog kort de toestand op Europees niveau weer:

 • Voor wat betreft pluimvee, zijn er in Nederland nu 4 uitbraken vastgesteld, waarvan 3 op commerciële bedrijven. Daarnaast telt ook Duitsland nu 4 besmettingen in het noorden van het land, alle op kleinere houderijen. In het VK staat de teller voorlopig op 2 commerciële bedrijven.
  Op kaart 1 (bron: Europese ADNS waarschuwingstool) zijn deze bedrijven aangeduid: rood = commercieel, blauw = hobby.
 • Voor wat betreft wilde vogels, hebben het VK en Ierland hun eerste besmettingen gemeld. Vooral in Duitsland en Nederland zijn ondertussen tientallen locaties gemeld waar besmette dieren zijn aangetroffen.
  Op kaart 2 (bron: Europese ADNS waarschuwingstool) zijn deze vindplaatsen aangeduid in het blauw.

Mededeling FAVV 6-11-2020

Jullie vinden hierbij een korte stand van zaken ivm de besmettingen met hoogpathogene H5-vogelgriepvirussen.

 • Voor wat betreft wilde vogels, zijn er op in de afgelopen weken besmettingen gemeld in Nederland (20-tal locaties), Duitsland (20-tal locaties) en Denemarken (1 locatie). Op de kaart in bijlage, die is opgemaakt op basis van de gegevens van het Europese ADNS, zijn deze vindplaatsen met een blauwe stip aangeduid.
  Net zoals in de vorige griepseizoenen zijn ook nu weer diverse vogelsoorten – watervogels en roofvogels – betrokken.
 • Voor wat betreft pluimvee, is er in Nederland een tweede besmet bedrijf gevonden, een leghennenbedrijf gelegen in de buurt van de eerste uitbraak. Daarnaast heeft ook Duitsland een besmetting op een klein gemengd bedrijf gemeld en het VK een besmetting op (vermoedelijk) een braadkippenhouderbedrijf. Op de kaart zijn deze besmettingen met een rode stip aangeduid.

Eerder van de week werd ook een uitbraak met een H5-virus vermoed in Kent in het VK, maar dit blijkt om een laagpathogeen virus te gaan.

Experts hebben ondertussen een aantal gevonden virussen genetisch kunnen ontleden. Daaruit blijkt dat het H5-virus inderdaad aansluit bij het virus dat in de aanloop naar de zomer in Rusland en Kazakstan is geïdentificeerd en dat het meer gelijkenissen vertoont met het virus uit de epizoötie 2016-2017 dan met het virus dat begin dit jaar in Centraal- en Oost-Europa circuleerde. Ter herinnering: het H5-virus in 2016 was een virus dat bij zeer veel wilde vogels en diverse vogelspecies werd vastgesteld en daar ook massale sterfte heeft veroorzaakt; dit was minder het geval met het H5-virus van eerder dit jaar. Ook is het huidige H5-virus al opgemerkt met verschillende N-antigenen (N8, N5 en N1), wat erop wijst dat het sinds de eerste vaststellingen in Kazakstan en Rusland (waar enkel N8-virussen opgemerkt werden) al een lange weg heeft afgelegd.

Hoewel er nog geen indicaties zijn voor besmettingen in ons land, kan het virus ook snel bij ons opduiken. De ervaring uit het verleden leert dat het virus dan om het even waar in het land kan opduiken. Het risico op insleep bij pluimvee vanuit wilde vogels is met dit virus erg hoog. Het is dan ook belangrijk dat iedereen de bioveiligheid tot in de puntjes verzorgt en respecteert.

Mededeling FAVV 16-10-2020

Link naar de website van het FAVV

Het najaar en de komende winter worden seizoenen waarin er – meer dan de vorige jaren – rekening zal moeten worden gehouden met vogelgriep.

Sinds mei 2020 zijn immers in Rusland en Kazachstan talrijke gevallen van hoogpathogene vogelgriep van het type H5 bij wilde vogels en ook uitbraken op pluimveehouderijen, zowel commerciële als backyard, vastgesteld. Dit wijst erop dat vogelgriep volop circuleert in de regio’s waar grote aantallen wilde watervogels broeden en de zomer doorbrengen. Het betrokken H5-virus is waarschijnlijk het virustype dat ook in de voorgaande jaren al voor problemen in Europa heeft gezorgd.

Internationale experts achten de kans groot dat migrerende watervogels het virus meebrengen tijdens de najaarsmigratie, die ondertussen begonnen is. De kans is daarom reëel dat de EU in de komende maanden opnieuw met besmettingen zal te maken krijgen.

Hoewel ons land voor de meeste vogels niet de eerste bestemming is – Polen, Duitsland en Nederland zijn op dat vlak veel waarschijnlijkere bestemmingen – is ook bij ons grote waakzaamheid geboden.

De huidige maatregelen in ons land zijn streng en volstaan om dit risico te beheersen. Daarom is het voorlopig niet nodig om ze te versterken.

U kunt deze maatregelen raadplegen op onze website; u vindt ze ook in bijlage aan deze mail. http://www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp.

Het FAVV vraagt alle pluimveehouders en actoren in de keten om de maatregelen strikt toe te passen en voldoende aandacht te besteden aan het voorkomen van insleep van vogelgriep op het bedrijf door (contacten met) wilde vogels.

Ik wijs ook op het belang van de verhoogde waakzaamheid, die al sinds 2006 voor vogelgriep geldt. Die waakzaamheid werd vorig jaar nog verder versterkt naar aanleiding van de problemen met het H3-virus.

Concreet kan er bij de onderstaande bevindingen pas met een behandeling van pluimvee worden gestart, eens er monsters aan het DGZ of ARSIA zijn overgemaakt voor laboratoriumonderzoek:

 • een daling van de normale voeder- en waterconsumptie van meer dan 20 %;
 • een sterfte van meer dan 3 % per week;
 • een daling van de leg met meer dan 5 % die langer dan twee dagen duurt;
 • klinische tekenen of letsels bij post-mortem onderzoek die wijzen op aviaire influenza of de ziekte van Newcastle

De percentages moeten worden geïnterpreteerd op het niveau van de stal of het compartiment en niet op het niveau van het hele bedrijf.

Om de drempel voor de pluimveehouder zo laag mogelijk te houden, neemt het FAVV de analysekosten voor vogelgriep van deze monsters voor zijn rekening.

Een overzicht van de maatregelen is terug te vinden op onze website: http://www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/

Link naar de website van het FAVV