Verslag AV PE West-Vlaanderen

VERSLAG VAN DE PROVINCIALE ALGEMENE VERGADERING

VAN 21 NOVEMBER 2019 IN REO-VEILING – ROESELARE

Verslag AV 21-11-2019 pdf versie

Aanwezig: de heren mandatarissen: Vandenberghe D., Verleije D.

en de vertegenwoordigers van 49 verenigingen

Afwezig: Verontschuldigd de heer mandataris Logie Wim wegens ongeval, wensen hem een spoedig herstel. Dhr mandataris Haesaert Paul werd ook verontschuldigd, hij kon niet aanwezig zijn wegens persoonlijke redenen.

Hier opvolgend wordt aan de maatschappijen gevraagd of er bezwaar is dat de vergadering doorgaat met 2 aanwezige leden van het provinciaal comité. 1 maatschappij  tekent bezwaar aan. Alle andere maatschappijen gaan akkoord.

De vertegenwoordiger van deze maatschappij haalt aan waarom hij bezwaar aantekent. Dhr Vandenberghe stelt vervolgens dat hierdoor de vergadering zou moeten worden verplaatst naar een latere datum en we alle voorzitters van de maatschappijen naar huis moeten laten gaan.

Vervolgens leest hij het schrijven van dhr Marsille Patrick, algemeen secretaris, voor. Daar dit een advies is wordt er besloten aan alle aanwezige maatschappijen te denken en de vergadering verder te zetten.

 • Later op de vergadering verklaart deze vertegenwoordiger aan de heer voorzitter geen verder bezwaar in te dienen tegen de vergadering. Daar alle andere verenigingen akkoord waren, kunnen ook zij geen bezwaar indienen.

DAGORDE

1) Goedkeuring van het verslag van de Algemene Vergadering van 15/11/2018

2) Verslag dienstjaar 2018/2019 van het Provinciaal Comité

3) Sportief programma van onze Afdeling seizoen 2020

4) Aanpassingen aan het Provinciaal Sport Reglement

5) Verslag van de Nationale Algemene Vergadering van okt. 2019

6)  Zonale lossingen op Arras en Clermont vanaf start jonge duiven met evaluatie na 6 weken.

7) Ingediend amendement – volgens artikel 33 van de statuten van de vereniging – “De sportieve algemene vergadering behoudt zich uitsluitend de bevoegdheid voor inzake volgende punten : – de keuze van de vergezeller(s)

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Aan iedere vereniging die de zaal binnenkomt, wordt een omslag overhandigd die volgende documenten bevat:

activiteitsverslag 2019

overzicht bijdragen 2020

vluchtprogramma 2020 vereniging Belgiëvluchten/Frankrijkvluchten onder Parijs

vluchtprogramma 2020 vereniging Frankrijkvluchten boven Parijs

vluchtprogramma 2020 verbond Belgiëvluchten/Frankrijkvluchten onder Parijs

vluchtprogramma 2020 verbond Frankrijkvluchten boven Parijs

reisrooster 2020

ronde van België 2020 (aanpassing)

leervluchten 2019 Frankrijk

toelichting vluchtprogramma 2020

richtlijnen vluchtprogramma’s 2020

afhalen ringen en provinciaal secretariaat in Kortemark

3 kaarten West-Vlaanderen met deelgemeenten (grenzen 2015)

Om 19u35 opent de heer Vandenberghe, Voorzitter van de Afdeling West-Vlaanderen, de vergadering.

In naam van het Provinciaal Comité, verwelkomt de Voorzitter alle aanwezige bestuursleden, waarbij hij een extra bedanking deed aan alle maatschappijen en medewerkers voor hun medewerking en inzet van de laatste maanden.

De Voorzitter gaat vervolgens over tot de dagorde

 • Goedkeuring van het verslag van de Algemene Vergadering van 15/11/2018.

Er worden hieromtrent geen enkele opmerkingen genoteerd, zodat dit verslag wordt goedgekeurd.

 • Verslag dienstjaar 2018/2019 van het Provinciaal Comité.

In verband hiermee overloopt de heer Vandenberghe de statistieken qua leden, verenigingen en verkoop van ringen.

West-Vlaanderen telde in 2019 nog 2.668 aangesloten leden. Dit betekent een stijging van 2 leden in vergelijking met 2018.

Nog 49 actieve verenigingen, een daling van 7 verenigingen.

Het provinciaal comité vergaderde in totaal 17 keer.

Er werden in 2019 132.551 ringen verkocht, wat een stijging is van 132 ringen.

Betreffende de ringen 2020 deelt de heer Vandenberghe mee dat de prijs van de ring hetzelfde blijft, nl 1 Euro.

Op vrijdag 27 december 2019 tussen 9 en 12uur zullen de ringen 2020 worden bedeeld in Kortemark.

De heer Vandenberghe overloopt vervolgens de verschillende taken van het provinciaal comité:

– Het uitvoeren van de beslissingen van het Nationaal Sportcomité.

– Het nazien en goedkeuren van de officiële wedvluchtprogramma’s.

– Het controleren en goedkeuren van de omtrekken, bepaald door de verenigingen.

– Het opstellen van de richtlijnen van het sportief seizoen en waken op de toepassing ervan.

– Het uitvoeren van controles ( wedvluchten, verzendingen, lossingen)

Betreffende de nationale kampioenschappen wordt meegedeeld dat 55 West-Vlaamse liefhebbers zijn opgenomen in verschillende categorieën. Daarenboven behaalde 13 West-Vlaamse liefhebbers in 2019 een nationale overwinning.

De Provinciale dag op 3 november kende een groot succes. Net geen 300 gasten namen deel aan het feestmaal.

De Provinciale dag 2020 is uitzonderlijk voorzien voor zaterdag 31 oktober in de Vossenberg te Hooglede.

Suggesties omtrent de provinciale kampioenschappen zullen steeds met de meeste ernst in overweging worden genomen

 • Sportief programma 2020

Dhr Vandenberghe licht toe op de vergaderingen van de stuurgroepen die zijn ontstaan op vraag van KBDB Nationaal

Volgende punten werden aangehaald op deze vergaderingen:

 • afschaffen van de gummiringen. Gerealiseerd op de GHF
 • mutaties ->  omslachtig systeem. Verbetering op komst.
 • ophalen verdwaalde duiven via eventuele koerierdienst. Dit werd doorgegeven aan nationaal.
 • Sportieve organisatie vluchten werd goed onthaald, Zaterdag spel positief bevonden en moet behouden blijven.
 • Vraag naar zone lossingen W1 en W2. Provinciaal spel Pontoise is geen noodzaak
 • Huidig systeem omtrek bepaling behouden
 • Verhoging lidgeld?  -> voor wat hoort wat was de algemene regel
 • oude /jaarse duiven samen wordt positief onthaalt mits dubbeling voor jaarlingen gratis blijft.
 • Streven naar gelijkheid tussen de provincies.

Vluchtkalender 2020

Kleine HAFO – enkel Fontenay

Grote HAFO – vanaf Blois

Er wordt gevraagd of er opmerkingen zijn, deze zijn er niet.

Na samenkomst met de maatschappijen die de Ronde van België nog inkorfden is er volgend voorstel naar voren gekomen.

Arras, Momignies, Nederlandse lossingsplaats, Quievrain.

Met vrije omtrek vanaf het 3de weekend van september.

Betreffende de kleine HAFO meld dhr Vandenberghe dat de leden de mogelijkheid wensen te geven tot onderling ruilen tussen Fontenay en de Prov grote HAFO vluchten. Dit dient echter wel vóór 31/12/2019 aangevraagd te worden.

Als aanloop naar het volgende punt haalt dhr Vanderberghe volgende artikels aan ter verduidelijking

Nl. art 13 en 19 van het huishoudelijk reglement.

Art. 13. De algemene vergaderingen zijn soeverein wat betreft de zaken die betrekking hebben op de entiteit. Bijgevolg kan geen beroep worden aangetekend tegen hun beslissingen tenzij wordt vastgesteld dat de statuten en reglementen van de KBDB werden overtreden. Zij bezitten de macht om eerder genomen beslissingen in te trekken en om het onmiddellijk in werking treden van de genomen beslissingen voor te schrijven. De algemene vergadering mag haar machten overdragen aan de entiteit

Art. 19. Alle verkozen mandatarissen in de schoot van een PE/SPE vormen het comité van deze entiteit. Het comité van de PE/SPE is belast met : – de toepassing van de statuten en reglementen van de KBDB; – het waken over de uitvoering van de beslissingen van de KBDB; – de toepassing van de beslissingen van het nationaal sportcomité; – het regelen van alle andere sportieve aangelegenheden van de entiteit voor zover mandaat is verleend door de algemene vergadering van de PE/SPE ; – het geven of weigeren aan duivenliefhebbersverenigingen van de toelatingen voor het inrichten van prijskampen of tentoonstellingen en verkopingen; – het mededelen van zijn beslissingen aan de nationale raad van beheer en bestuur en het motiveren van zijn weigering, iedere keer het daartoe door deze raad wordt verzocht; het opstellen van zijn wedvluchtkalender en het reglement dat de duivensport in zijn PE/SPE regelt. Dit reglement wordt aan de nationale raad van beheer en bestuur onderworpen en er door goed- of afgekeurd. Het mag niet strijdig zijn met het nationaal sportreglement; 7 – de uitvoering van de beslissingen van de nationale raad van beheer en bestuur en van deze van de algemene vergadering van hun PE/SPE; – de inrichting en de reglementatie in het kader van de nationale reglementen van de kamers; – het onderzoek van de statuten en reglementen van de duivenliefhebbersverenigingen van de entiteit, met betrekking op overeenstemming met de nationale reglementen. – Het onderzoek van de statuten van groeperingen die toelating hebben voor het organiseren van lokale, regionale, provinciale, interprovinciale en grote halve fond vluchten

Dhr Vandenberghe haalt het voorstel tot interprovinciaal akkoord met de PE Oost-Vlaanderen aan.

Omtrent dit akkoord werden een aantal voorstellen genoteerd waarvoor aan de aanwezige vertegenwoordigers van de maatschappijen wordt gevraagd te stemmen met akkoord of niet akkoord.

Voorstel A:

Een zonale lossing met A1 en A2 apart op Arras en Clermont vanaf de start van de jonge duiven, met Oost-Vlaanderen. (2 mei voor Arras, 30mei voor Clermont)

Dit om het verlies van jonge duiven te beperken en “de Westhoek” te beschermen

Akkoord: 2005

Niet akkoord: 523

Voorstel B:

Een interprovinciale lossing op de kleine HAFO vluchten. West-Vlaanderen + de deelnemende lokalen uit Oost-Vlaanderen.

Akkoord: 2167

Niet akkoord: 361

Voorstel C:

Een zonale lossing A1 en A2 apart op de kleine HAFO vanaf de start jonge duiven (27 juni)

Dit om het verlies van jonge duiven te beperken en “de Westhoek” te beschermen

Nadeel: enkel een zonale overkoepelende uitslag mogelijk en minder ondervinding voor de jonge duiven die naar de nationale vluchten moeten.

Akkoord: 999

Niet akkoord: 1529

Voorstel D:

Provinciale vluchten op Pontoise en de kleine HAFO worden vervangen door overkoepelende vluchten zone A1 en zone A2

Voordelen:

 • Terug overal leerduiven toegelaten tem de kleine HAFO vluchten
 • Mogelijkheid om in meerdere lokalen in te korven. Per zone kan slechts één lokaal overkoepelend gespeeld worden

Nadeel:

 • Geen provinciale vluchten meer

Akkoord: 1369

Niet akkoord: 1159

Omtrekken:

Enkel wijzigingen voor de grenslokalen met Oost-Vlaanderen indien de provinciale kleine HAFO en snelheids vluchten wegvallen.

Maar er zal streng toezicht zijn op de correcte toepassing van het reglement zodoende er sportieve omtrekken gemaakt worden.

Annuleren van wedvluchten:

In geval van annulering van een wedvlucht met lossing in Frankrijk, dient de betrokken vereniging ten spoedigste en dit uiterlijk de woensdag, die de vlucht voorafgaat, de nationale en provinciale zetel te verwittigen.

Aanmeldingen:

 • voor vluchten onder de 500 km dienen geen aanmeldingen meer te gebeuren met uitzondering voor de nationale vluchten
 • portduiven of leerduiven zijn niet toegelaten op provinciale vluchten
 • de verenigingen moeten leerduiven weigeren van liefhebbers die niet in de betreffende omtrek vallen

Vluchtprogramma 2020 snelheid:

 • de vluchten voor de snelheid zijn Arras, Clermont, Pontoise
 • Er is geen verlate lossing meer vanuit Pontoise. De grenslokalen moeten kiezen om ofwel Arras en Clermont met hun gewone omtrek te spelen of Pontoise enkel met West-Vlaamse liefhebbers te spelen.

Vluchtprogramma 2020 kleine halve fond:

 • Fontenay
 • er mag maar één vlucht per weekend ingericht worden
 • in alle inkorvingslokalen voor de nationale of provinciale vluchten verder dan Parijs is het gebruik van de door de KBDB gehomologeerde en goedgekeurde elektronische registratiesystemen verplicht
 • Provinciaal Sport Reglement. Voorstel tot wijzigingen.

 • Art 2.12
  Voor de snelheid en kleine halve fond vluchten is de keuze van de voerder te bepalen door de algemene vergadering van de lokalen en dit door middel van stemming onder de leden.

  Vanaf 3E weekend september zijn de omtrekken vrij te bepalen en dit volgens de richtlijnen bepaald in de interprovinciale akkoorden met de aangrenzende provincies.

 • Nationale kalender

Oproep aan de nationale lokalen, bij nazicht zijn de cijfers bij sommige lokalen alarmerend, dit bij de grote fond en fond. Vraag aan de lokalen om onderling te overleggen en eventueel beurtrollen in te lassen.

Indien niet ziet het Provinciaal comité zich genoodzaakt in te grijpen.

aanpassing quota

                                                                             Nieuwe quota                Nieuwe quota

Aard van de vlucht   Actuele quota     Vlaanderen                    Wallonië         

Grote Halve Fond              20                          15                            12       

Fond                                    15                          12                              8       

Grote Fond                         10                           8                               5       

Overlopen besproken punten van de Nationale algemene vergadering

Gummi’s afgeschaft op de grote halve fond

Alle duiven moeten opnieuw aangemeld worden

Aanmelden van eerste duif binnen de 10 min,tweede duif binnen 15 min en vanaf de derde duif binnen het half uur.

 Controle systeem voor het scannen van de manden

WPROL einde contract -> wordt vervangen door Bricon –Datatechnology

Dopinglabo -> einde contract met zuid Afrika  .Nu zal de controle gebeuren in een Belgisch gespecialiseerd labo te Marloie

 • Amendement

Op vraag van 17 lokalen en conform art 29 van de statuten werd een amendement ingediend over keuzemogelijk van vervoerder door de lokalen op de snelheid en de kleine halve fond vluchten
artikel 33 van de statuten van de verenigingen geeft de algemene vergadering de bevoegdheid om daarover te beslissen

Akkoord: 2384 – Niet akkoord: 144

De Voorzitter dankt de aanwezigen en sluit vervolgens de vergadering om 21u35.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX