Verslag AV PE West-Vlaanderen

Verslag Provinciale Algemene vergadering 23/11/2023

Verslag Provinciale Algemene vergadering 23/11/2023

Verslag Provinciale Algemene vergadering 24/11/2022

VERSLAG VAN DE PROVINCIALE ALGEMENE VERGADERING

VAN 25 NOVEMBER 2021

Via online procedure

Aanwezig: de heren mandatarissen: Vandenberghe Dany, Logie Wim, Haesaert Paul, Verleije Davy

en de vertegenwoordigers van 46 verenigingen

Afwezig: 10 verenigingen van 46 hebben niet deelgenomen aan de online bevraging.

Administratief secretaris KBDB: Deschuyffeleer Nico

DAGORDE

 1. Goedkeuring van het verslag van de Algemene Vergadering van 27/11/2020 – 04/03/2021
 2. Verslag dienstjaar 2020/2021 van het Provinciaal Comité
 3. Sportief programma van onze afdeling seizoen 2022
 4. Interprovinciale akkoorden
 5. Verslag Nationale Algemene Vergadering 29 oktober 2021
 6. Eventuele voorstellen ingediend volgens de beschikkingen voorzien door art. 29 der KBDB-statuten

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Aan iedere vereniging werden volgende documenten overgemaakt:

Begeleidende brief voor de AV

Verslag AV 27/11/2020

Verslag AV 04/03/2021

Verslag dienstjaar 2020-2021

Vluchtkalender 2022

Toelichting vluchtprogramma 2022

Bestellen en afhalen ringen 2022

Sportieve Punten Nationale AV 29/10/2021

Verslag van de Nationale AV 29/10/2021

Infofiche per vereniging

Inlichtingenblad 2022

Kaart 1976

Na het ontvangen van al deze documenten, werden er geen amendementen ingediend, door geen enkele vereniging.  Hierdoor werden alle genomen beslissingen aanvaard binnen de PE West-Vlaanderen.

Met spijt in ons hart moeten we voor het tweede jaar op rij onze algemene vergadering op een veilige manier organiseren.

We kunnen het ons niet permitteren om onnodige risico’s te nemen en de gezondheid van meerderen onder ons in het gedrang te brengen.

Daarom hebben we beslist, gelet op de huidige Covid 19 problematiek, om onze algemene vergadering van donderdag 25 november 2021 online te laten verlopen en dit conform artikel 29 van de statuten.

Traditie getrouw en echt gemeend willen de leden van het comité PE West Vlaanderen alle bestuursleden en medewerkers in de lokalen oprecht bedanken voor hun inspanningen die ze telkens maar blijven waarmaken om onze liefhebbers ten dienste te staan.

We weten dat dit soms een heel ondankbare taak is en daarom alle bewondering en respect naar jullie toe.

Op bepaalde punten uit onze dagorde zal de mening gevraagd worden aan de verenigingen. Onze secretaris Nico zal daarom een online vraagstelling opmaken via jullie clublogin.

Deze enquête zal donderdag 25 november open staan van 10.00 tot 22.00, zodat iedereen de nodige tijd heeft de vraagstelling rustig door te nemen en te beantwoorden.

Maandag 21 november worden de bundels, die reeds voorzien waren voor de Provinciale Algemene Vergadering, verzonden met de post.

 1. Goedkeuring van het verslag van de Algemene Vergadering van 27/11/2020 en 04/03/2021.

95% of  1841 hoklijstleden van de 35 deelnemende verenigingen hebben aan de AV hebben de vergadering van 27/11/2020 en 04/03/2021 goedgekeurd. 4% of 94 hoklijstleden hebben zich onthouden.

Geen enkele vereniging heeft nee geantwoord.

 • Verslag dienstjaar 2020/2021 van het Provinciaal Comité.

West-Vlaanderen telde in 2021, 2368 aangesloten leden.  Dit is een daling van 92 leden, terwijl er in 2020 een daling was met 208 leden.

Nog 45 actieve verenigingen, een daling met 1 vereniging.

Het provinciaal comité vergaderde in totaal 9 keer.

Er werden in 2021 125.570 ringen verkocht, wat een daling is met 2721 ringen.

De prijs van de ring blijft hetzelfde, nl. 1 euro.

Op donderdag 30 december tussen 9.00 en 12.00 worden de ringen 2022 bedeeld te Kortemark.  (onder voorbehoud gezien de coronamaatregelen, indien hier een wijziging plaatsvindt, zullen de verenigingen hier tijdig van op de hoogte gebracht worden.)

Verschillende taken van het provinciaal comité:

 • Het uitvoeren van de beslissingen van het Nationaal Sportcomité;
 • Het nazien en goedkeuren van de officiële wedvluchtprogramma’s;
 • Het controleren en goedkeuren van de omtrekken, bepaald door de verenigingen;
 • Het opstellen van de richtlijnen van het sportief seizoen en waken op de toepassing ervan;
 • Het uitvoeren van controles (wedvluchten, verzendingen, lossingen)

Betreffende de nationale kampioenschappen wordt meegedeeld dat er 85 vermeldingen zijn opgenomen in de verschillende categorieën.  Daarenboven behaalde 7 West-Vlaams Liefhebber in 2021 een nationale overwinning tov. 1 in 2020.

Suggesties omtrent de provinciale kampioenschappen zullen steeds met de meeste ernst in overweging worden genomen.

 • Sportief programma 2022

Bij de voorlopige dagorde werd reeds een voorstel 1 meegestuurd.

Daarop kwamen enkele opmerkingen vanuit de provinciale lokalen die niet tevreden waren dat er de week voor Bourges II geen kleine halve fond vlucht voorzien was.

De reden waarom dit zo voorgesteld werd was omdat we binnen het comité en gelet op de bemerkingen die ons verleden seizoen bereikten, beslist werd om geen vlucht uit Fontenay of Chateaudun gelijktijdig met een vlucht uit Montoire te organiseren.

Gezien de bemerkingen werd nu een voorstel 2 opgemaakt die op datum van 23 juli wel een KHF vlucht uit Fontenay voorziet voor de provinciale lokalen gelijktijdig met een GHF vlucht uit Montoire voor de nationale lokalen.

De online enquête laat jullie nu de keuze tussen voorstel 1 en voorstel 2.

Uit de online bevraging blijkt dat de verenigingen voor het 2de voorstel kiezen met 59% van de stemmen, goed voor 1142 hoklijsten. 35% is tegen en 5% heeft zich onthouden.

Andere bemerkingen werden niet gemaakt waardoor we er vanuit gaan dat de rest van de kalender goedgekeurd wordt.

De inrichters van de provinciale vluchten blijven identiek als tijdens het seizoen 2021 met wel de volgende bemerking vanuit het provinciaal comité dat met de Inter West Vlaamse Vereniging nog duidelijke afspraken dienen gemaakt en nageleefd te worden in verband met de huidige werking waarop er toch wel wat opmerkingen ons bereikten.

Voor de vluchten Ronde van België zal er ook een vraagstelling plaatsvinden.

Sommige liefhebbers lieten ons weten niet meer gelukkig te zijn met de reeds twee jaar lopende en door de Algemene Vergadering gemaakte keuze in verband met de Ronde van België vluchten.

Daarom nu drie keuze mogelijkheden voor wat betreft de vluchten Ronde van België:

1 – het programma 2021 behouden zijnde starten op 17/09/2022 met 1 Arras en daarna drie op voorhand vastgelegde lossingsplaatsen.

2- Starten op 17/09/2022 met Arras om daarna de volgende weken de lossingsplaatsen (België vluchten) te bepalen via lottrekking.

3- vanaf 17/09/2022 starten met een traditionele Ronde van België waarbij de lossingsplaatsen (België vluchten) gekozen worden door lottrekking na de inkorvingen.

De drie keuze mogelijkheden worden ook opgenomen in de online vraagstelling waarvan we verwachten dat iedereen deze zal beantwoorden.

Uit de online bevraging wensen de verenigingen voor het 3de voorstel te kiezen.  40% koos hiervoor tegenover 8 % voor optie 2 en 26% voor optie 1.

Nog iets wat betreft de omtrekken en de te gebruiken kaart. In het verleden werd vanuit het provinciaal comité steeds een kaart met deelgemeenten meegestuurd waarop de omtrekken konden uitgetekend worden.

Sinds vorig seizoen besliste de Nationale Algemene Vergadering van 26/02/2021 dat iedere provincie de door de KBDB voorgestelde kaart 1976 (zie bijlage) diende te gebruiken.

Artikel 36 van het nationaal sportreglement werd in die zin aangepast. Art. 36 (NAV 23.10.2019 – 26.02.2021)

De verenigingen of verbonden doen de deelnemingszone op een klare en duidelijke wijze kennen in een tekst die door alle liefhebbers kan worden begrepen.

Indien met deelgemeenten wordt gewerkt dient de administratieve kaart van vóór de fusie van eind 1976 – begin 1977 te worden gebruikt.

https://www.kbdb.be/wp-content/uploads/2020/12/admin_1976.jpg

Gezien de kort voor het seizoen gemaakte beslissing kregen de comités van de provincies voor het seizoen 2021 nog de mogelijkheid bepaalde uitzonderingen voor bepaalde probleem regio’s toe te staan. Vanaf het seizoen 2022 worden echter geen afwijkingen meer toegestaan op de kaart en dit voor iedere provincie. Met andere woorden vooral voor de regio Brugge zitten er drastische wijzigingen aan te komen voor wat de omtrekken betreft.

 • Interprovinciale akkoorden

Oost Vlaanderen heeft alle lopende interprovinciale akkoorden opgezegd waardoor nieuwe onderhandelingen zich opdringen en dit in het belang van de grenslokalen.

Henegouwen heeft nog niks van zich laten horen waardoor we ervanuit gaan dat de daar lopende akkoorden ongewijzigd zullen blijven.

Misschien nog een woordje uitleg bij de volgende beslissing.

Bij artikel 19 van het huishoudelijk reglement werd de volgende tekst toegevoegd:

Huishoudelijk reglement Art. 19:

Het comité van de PE/SPE is belast met: – het waarborgen van sportieve eerlijkheid tussen de liefhebbers en de verenigingen.

Het comité kan derhalve de nodige maatregelen treffen om elke ongegronde en/of onrechtmatige sportieve beslissing van verenigingen, groeperingen, samenspelen en/of sectoren te annuleren.

Dit seizoen werd in opdracht van bepaalde liefhebbers uit een bepaalde regio door hun raadsman een schadeclaim tegen de PE West Vlaanderen ingediend omdat in het enige lokaal waar ze terecht konden geen dubbeling voor oude duiven op de vlucht uit Clermont meer werd ingericht waardoor ze hun kansen tot deelname aan de nationale kampioenschappen te niet gedaan zagen.

Ze eisten van de PE toegewezen te worden aan een ander lokaal waar ze buiten de omtrek vielen.

Onze eigen reglementen en maar bepaald artikel 36 van het NSR lieten dat echter niet toe waardoor we in de problemen kwamen .

Met de aanpassing van artikel 19 krijgen de comités nu de mogelijkheid om op elk moment elke onsportieve beslissing van een vereniging te niet te doen en in voornoemd geval in te grijpen zonder onze eigen reglementen te overtreden.

Sportieve beslissingen.

 • Het aantal duiven per mand werd nu vastgelegd voor het hele seizoen. (zie bijgevoegd verslag)

Met andere woorden er komen geen wijzigingen meer tijdens het seizoen zelfs niet bij hogere             temperaturen.

Op die manier kan er een vaste prijs per duif berekend worden die niet meer zal wijzigen in de loop van het seizoen.

Meer info daarover op de volgende algemene vergadering die in de loop van de maand maart zal plaatsvinden.

 • Inkorvingsburelen internationale vluchten. Op bepaalde (internationale) vluchten zijn er problemen met het aantal ingekorfde duiven per vereniging.

Dat bv een Marseille waarop provinciaal nog amper 140 duiven deelnemen ingekorfd wordt in vier verenigingen wekte wrevel op bij de transporteurs die op hun beurt een brief richten aan het nationaal bestuur om dit een halt toe te roepen.

Vanuit het provinciaal bestuur zijn we nu op zoek naar een oplossing voor dit probleem.

Daarom zal binnenkort samengezeten worden met de betrokken lokalen om gezamenlijk naar een oplossing te zoeken.

Dat er op enkele probleem vluchten gaat moeten ingegrepen worden is duidelijk maar we hopen dat het gezond verstand zal zegevieren en we dit onderling gaan kunnen oplossen.

Een mooi voorstel werd ons reeds toegezonden vanuit een bepaalde vereniging en we gaan daar binnenkort verder op in.

 • Verplichting om op afspraak in te korven voor de nationale inkorvingsburelen.

→ liefhebbers verplichten om het aantal duiven, dewelke zij wensen in te korven, mede te delen aan de inkorvingsburelen . (Steekt nu ook niet op één duif)

→ verenigingen moeten dan 1 dag vóór de inkorving het ongeveer voorziene aantal ingekorfde duiven doorgeven via KBDB-Admin

→ geeft de mogelijkheid aan de vervoerders om te weten hoeveel manden er vervoerd zullen moeten worden en welk vervoermiddel voor de ophaling hiervoor het best geschikt is.

 • Eventuele voorstellen ingediend volgens de beschikkingen voorzien door artikel 29 der KBDB-statuten.

Nihil

Ook kregen de verenigingen tot 26 november 2021 de mogelijkheid opmerkingen en/of bezwaren op de huidige wijzigingen en voorstellen door te sturen via deschuyffeleer.n@kbdb.be.

Ook hier werden geen opmerkingen of bezwaren voor ingediend.

Gelieve ook nota te nemen van onderstaande data:

 • Ringenbestelling voor 1 december 2021 invoeren (staat sinds deze week online, via de club-login);
 • Vanaf 1 december kunnen de infobladen ingevuld worden via de club-login; (in te dienen voor 31/12/2021)
 • Vanaf 8 december kunnen de vluchtprogramma’s ingevuld worden via de clublogin. U zal dus geen papieren versie meer ontvangen of dienen in te vullen. (verdere informatie volgt en er zal ook een handleiding voorzien worden).(in te dienen voor 15/01/2022
 • Het was de bedoeling om de hoklijsten die de verenigingen verzamelden af te geven op de provinciale vergadering. Nu dit onmogelijk wordt willen we meedelen dat die hoklijsten mogen opgestuurd worden naar de hoofdzetel te Halle en dit tegen ten laatste 1 december.
 • De ringen 2022 zullen bedeeld worden op donderdag 30 december. De manier waarop dit zal gebeuren is door de huidige corona dreiging nog niet bekend. We brengen jullie op tijd op de hoogte. Het bestuur van de PE West-Vlaanderen dankt jullie voor het begrip en hoopt dat ieder van ons gezond mag blijven.

Namens de PE West-Vlaanderen

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX