Nieuws


  Affiche


03-02-2023 Mededeling KBDB – ter attentie van de verenigingen

Een groot aantal verenigingen organiseren hun eigen opleervluchten en België.

Wij herinneren u er aan dat de procedure, uitgewerkt door de KBDB, dient gerespecteerd te worden:

 • Het gebruikte voertuig moet worden aangeboden bij een KBDB-mandataris. Deze laatste controleert het voertuig en certificeert dat de duiven in goede omstandigheden worden vervoerd. Indien er geen aanpassingen worden uitgevoerd aan het transportmiddel, dient deze controle éénmalig te worden uitgevoerd.
 • De aanvrager (de vereniging of een persoon van de vereniging, die deze leervluchten wenst te verzorgen) ontvangt tegen betaling (65,00 EURO) een jaarlijkse lidkaart van “vrachtvervoerder”. Deze lidkaart dient dus JAARLIJKS te worden aangevraagd bij de KBDB.

De lossingen dienen uitgevoerd te worden op de officiële lossingsplaatsen in België. Gezamenlijke lossingen op andere plaatsen worden beschouwd als ‘wilde’ lossingen en kunnen worden bestraft. De lijst van deze lossingsplaatsen is te raadplegen op de site van de KBDB.  

Voor de leden van de NRBB,
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.


02-02-2023 Mededeling aan de verenigingen

koppelingsprogramma


27-01-2023 Mededeling FAVV – vogelgriep 3de besmetting in Wervik


27-01-2023 Mededeling KBDB – FUGARE 2023


25-01-2023 Mededeling van het FAVV – vogelgriep 2de uitbraak in Wervik


25-01-2023 Mededeling BCK – Programma BCK keuringen 2022-2023


23-01-2023 Mededeling van het FAVV – Vogelgriep in Wervik


Nationale Algemene Vergadering 20-01-2023
Beslissingen   –   Sportief 2023  –   Powerpoint

 


18-01-2023 Mededeling KBDB

Oproep tot kandidatuurstelling als lid van de Nationale Adviesraad Elektronische Constateersystemen (AEC)

De Nationale Adviesraad voor Elektronische Constateersystemen is een commissie van experten, ingesteld in de schoot van de KBDB, met als essentiële taak het toezicht houden op het eerlijk verloop van de duivensport en het in stand houden van een open markt voor de firma’s van elektronische constateersystemen.

De complexiteit en de evolutie van de technologie in dit gebied heeft destijds geleid tot het instellen van een Nationale Adviesraad voor Elektronische Constatatiesystemen, afgekort AEC.

Deze Adviesraad bestaat uit een voorzitter en technici in deze materie.

De AEC is op zoek naar versterking en meer bepaald naar een technieker, die zal meewerken aan de conformiteitstesten van nieuwe kloksystemen.

Leden duivenliefhebbers of sympathisanten (vertrouwd met de duivensport) met kennis op het vlak van informatica of telecommunicatie kunnen zich kandidaat stellen door een dossier in te dienen dat minstens een motivatiebrief en een Curriculum Vitae bevatten.

De dossiers tot kandidaatstelling dienen vóór 5 februari 2023 te worden verstuurd naar: nationaal@kbdb.be of per post: Gaasbeeksesteenweg 52 – 54 te 1500 Halle.

Met vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien. 


12-01-2023 Mededeling van het FAVV – vogelgriep in Tongeren


Buitengewone Algemene Vergadering 20-01-2023 – Dagorde

Nationale Algemene Vergadering 20-01-2023 – Dagorde


26-12-2022 Mededeling FAVV – Vogelgriep in Houthulst


24-12-2022 Mededeling van het FAVV – stand van zaken


 

22-12-2022 Buitengewone Nationale Algemene Vergadering 19-12-2022- Beslissingen


22-12-2022 Mededeling

Ons oog is gevallen op een krantenartikel dat in verschillende media is verschenen.
De kop was “Ouders zetten woning te koop om zoontje een nieuw oortje te geven”.
U kan Ian steunen via onderstaande link.

https://steunactie.be/actie/geef-ian-de-kans-op-een-normaal-leven/-10241#description

 


 

 

World Best Pigeon 2022 (update 6-12-22)

Klachten over de voorlopige rangschikkingen moeten verplichtend schriftelijk (NIET TELEFONISCH en bij voorkeur per e-mail) worden ingediend en toekomen op de Bondszetel van de KBDB

– per post, Gaasbeeksesteenweg 52 – 54 – 1500 Halle

– per fax: 02/538.57.21

– per e-mail: sport@kbdb.be

binnen een termijn van 8 werkdagen na de publicatie op de KBDB-website (29/11/2022).

All Round

Fond

Halve Fond

Marathon

Snelheid

supermarathon

 


29-11-2022 BCK – brief aan de duivenliefhebbers


04-11-2022 Mededeling van de KBDB

Beste duivenliefhebbers, 

Wij wensen jullie te informeren dat onze Nationale Voorzitter, Bodengien Pascal, uitgenodigd werd door het Ministerie van Landsverdediging en dit in aanwezigheid van Zijne Majesteit de Koning, om de plechtigheid bij te wonen voor de herdenking van de Wapenstilstand van 11 november 1918 en ter nagedachtenis van alle slachtoffers uit beide wereldoorlogen evenals de militairen gesneuveld tijdens vredes- of humanitaire operaties sinds 1945 alsmede voor de 100ste verjaardag van de begrafenis van de Onbekende Soldaat.

In het kader van deze plechtigheid werd aan de KBDB gevraagd om 2 reisduiven mee te brengen, die in vrijheid zullen worden gesteld als teken van vrede. 

Wij hielden er aan jullie hiervan in kennis te stellen.

Algemeen Secretaris,

Patrick Marsille               


28-10-2022 Nationale Algemene Vergadering 28-10-22 – Beslissingen


26-10-2022 Hoklijsten 2023


26-10-2022 Mededeling KBDB – Starterspakket nieuwe leden 2023

Starterspakket 2023   –   Aanvraagformulier  (update)


26-10-2022

Nationale Kampioenschappen 2022 –

Definitieve uitslag


 

11-10-2022 Mededeling KBDB – Bijdragen 2023


23-09-2022 Mededeling KBDB

LINK NAAR DE OPGELEGDE  VOORLOPIGE MAATREGELEN 


08-08-2022 Duivenonderzoek – Universiteit van Luik – Minister Tellier ”Op initiatief van mevrouw Céline Tellier, minister belast met dierenwelzijn, voert de Universiteit van Luik een studie uit naar het welzijn van duiven tijdens wedstrijden. Meer specifiek is het doel van deze studie om een ​​globaal beeld te geven van de duivensportpraktijken in België. Indien nodig en in functie van de resultaten zullen dan aanbevelingen worden gedaan op het gebied van trainingsmethodes en frequentie van deelname aan wedstrijden met als doel duivenverliezen op wedstrijden te verminderen en hun welzijn te verbeteren. In het kader van deze door het Waalse Gewest gesubsidieerde onderzoeksovereenkomst is de medewerking van Belgische duivenmelkers wenselijk. In eerste instantie vragen wij uw medewerking om de algemene vragenlijst te beantwoorden met als doel verschillende informatie te verzamelen over uw duiven en uw beoefening van de duivensport.  Nederlandse versie van de algemene vragenlijst: http://limesurvey.aesa-epid.be/index.php/888233?lang=nl

Deelname aan de verschillende onderzoeken is uiteraard anoniem. Bij voorbaat dank voor uw medewerking! “


19-07-2022 Mededeling ter attentie van onze leden aangaande de verdwaalde duiven

Op vraag van het Kabinet van de Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts en hierop aansluitend de belofte van onze nationale voorzitter, Pascal Bodengien, i.v.m. het opvangen van verdwaalde duiven op de zetel van de KBDB te Halle werd een project uitgewerkt, hetgeen stillaan begint kleur te krijgen.

In samenspraak met onze nationale penningmeester, Wim Nuël, werd hiervoor een budget vrijgemaakt. En ja, een tweede duivenhok werd op woensdag (13/07/2022) geplaatst op de KBDB in Halle met dit als resultaat…

 

 

Het ligt vooral in de bedoeling om de verdwaalde duifjes, ondergebracht in de opvangcentra, op te halen en in Halle een onderdak te geven tot ophaling ervan door de eigenaar. Sommige opvangcentra kunnen de toestroom van verdwaalde duiven qua capaciteit niet meer aan en wij, als KBDB, willen hen hierin helpen.

Wij dringen nogmaals aan bij onze leden om hun verdwaalde duiven op te halen bij de opvanger (opvangcentrum, liefhebber, niet-duivenliefhebber) en/of een andere oplossing te zoeken (opsturen van het eigendomsbewijs aan de liefhebber-opvanger, het duifje op kracht laten komen en opnieuw lossen, ….). Uiteraard ligt dit moeilijker bij de opvanger, dewelke geen duivenliefhebber is, maar het is tenslotte jullie eigendom. ZOEK AUB EEN OPLOSSING OM UW DUIFJE OP TE HALEN.

De KBDB zal eveneens onderzoeken welke procedures, uiteraard gestoeld op een juridische basis, eventueel kunnen worden uitgewerkt teneinde de liefhebbers op het matje te roepen indien voor beide partijen geen bevredigende oplossing kan worden gevonden.

Met vriendelijke groeten.
De voorzitter van het NSC,
Denis Sapin.  

 


06-07-2022 MEDEDELING ter attentie van alle verenigingen

Beste,

In het kader van de automatische berekening van de nationale kampioenschappen 2022 en in het belang van jullie liefhebbers dringen wij er op aan:

 • De 7 CIJFERS van het ringnummer en het jaartal grondig te controleren bij de inkorving;
 • De inkorvingsgegevens ONMIDDELLIJK na de inkorving over te maken aan KBDB-admin
 • De DEFINITIEVE uitslagen ONMIDDELLIJK op te laden in KBDB-admin

en dit voor ALLE wedvluchten vanaf de snelheid tot en met de internationale grote fond wedvluchten.

Voor de (inter)nationale wedvluchten dienen bovendien de bestatigingsgegevens ONMIDDELLIJK te worden overgemaakt aan Datatechnology.

Alvast hartelijk dank voor de fijne samenwerking.

Met vriendelijke groeten.
De nationale voorzitter,                               De voorzitter van het NSC,
Pascal Bodengien.                                          Denis Sapin.10/05/2022

Mededeling ter attentie van de verenigingen en de liefhebbers aangaande de “zwarte chipringen”

Beste,

We ontvangen vele reacties op onze mededeling, gepubliceerd op onze website en onze Facebookpagina, en dit meer bepaald aangaande de “zwarte chipringen”, dewelke dienen vervangen te worden tegen uiterlijk 26/05/2022.

Dergelijke chipringen langer toelaten, brengt geen soelaas voor de toekomst maar verschuift enkel het probleem.

Wij vragen dan ook aan de verenigingen om geen jonge duiven (jaartal 2022) meer te koppelen met deze zwarte chipringen.

Voor de oude duiven en jaarlingen, is 2022 een overgangsjaar. De KBDB zal bij de betrokken firma’s (Bricon & Tauris) tussenkomen om dergelijke zwarte chipringen te laten vervangen door nieuwe chipringen mits een financiële tussenkomst van de betrokken firma.

Over deze financiële tussenkomst en de praktische afhandeling zal later nog worden gecommuniceerd.

U zult begrijpen dat een dergelijke tussenkomst van de betrokken firma slechts mogelijk is mits voorlegging van de koppelingslijst 2022 door de liefhebber aan zijn vereniging. Deze koppelingslijst 2022 dient bovendien te zijn opgeladen in KBDB-admin. De vereniging zal de “zwarte chipringen” dan inleveren bij de desbetreffende fabrikant.

Vanaf heden (10/05/2022) kan er dus niet meer gekoppeld worden met de “zwarte chipringen” en vanaf 2023 worden zij verboden.

Wij hopen dat de KBDB alzo de liefhebbers toch zal kunnen ondersteunen in het financiële aspect verbonden aan het vervangen van deze chipringen.

Met vriendelijke groeten.
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.


05-05-2022

Mededeling KBDB – petitie “duiven blijven vervoeren tijdens een uitbraak van vogelgriep om deel te nemen aan vluchten”

Al jaren ijvert de KBDB bij het FAVV om de reisduif niet als pluimvee te behandelen tijdens een uitbraak van de vogelgriep. Om een snelheid hoger te schakelen, werd er een petitie op poten gezet. De bedoeling is om zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen zodat het FAVV dit niet meer kan negeren. Met die petitie wil de KBDB het ongenoegen van de liefhebbers in kaart brengen.

Daarom deze oproep naar ALLE liefhebbers. Onderteken deze petitie, zeg het voort, deel de link, … het is in het belang van ons allemaal. Gisteren werd Meulebeke getroffen, morgen kan het uw regio zijn, geen enkele regio is immuun voor een uitbraak. En zoals de Belgische leuze luidt:” Eendracht maakt macht”!

Link naar de petitie: www.openpetition.eu/kbdb

Met vriendelijke groeten,
De nationale voorzitter
Pascal Bodengien


05-05-2022 Mededeling van de KBDB

Mededeling ter attentie van de verenigingen en de liefhebbers

Hierna enkele belangrijke mededelingen vanwege de AEC (Nationale Adviesraad voor Elektronische Constatatiesystemen): Zwarte chipringen, Benzing chip DA, Bricon Antenne type C, Cloud-klokken… Lees verder…


04-05-2022 Mededeling ter attentie van de verenigingen

Zoals iedereen weet, dienen vanaf dit jaar, naast het opladen van de uitslagen, eveneens de inkorvingsgegevens worden overgemaakt aan KBDB-admin.

Teneinde niet voor verrassingen komen te staan, dringen wij er op aan, enkele dagen vóór de inkorving van de wedvlucht(en), na te kijken of alle vluchten van uw vereniging/verbond werden opgenomen in KBDB-admin. Een vergissing en/of een vergetelheid is vlug gebeurd.

Indien er wijzigingen en/of toevoegingen dienen uitgevoerd te worden, gelieve uw administratieve secretaris hiervan op de hoogte te brengen.

Met vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,               De voorzitter van het NSC,
Pascal Bodengien.                          Denis Sapin.


07-04-2022

MEDEDELING TER ATTENTIE VAN DE LIEFHEBBERS & DE VERENIGINGEN – DUIF NIET OVERGESCHREVEN DUIF UIT DE UITSLAG!

Reeds jaren hamert de KBDB er op dat enkel met duiven, ingeschreven of overgeschreven op de inkorvende liefhebber, kan worden deelgenomen aan de wedvluchten.

Een controlesysteem werd reeds enkele jaren geleden uitgewerkt voor de nationale en internationale wedvluchten.

Teneinde ieder liefhebber op een gelijke en uniforme manier aan de wedvluchten en hierop aansluitend aan de kampioenschappen te laten deelnemen, zal vanaf dit jaar en dus vanaf heden controle gebeuren op de overschrijvingen van de deelnemende duiven en dit voor de wedvluchten vanaf de kleine snelheid tot en met de grote fond wedvluchten.

Duiven, dewelke NIET STAAN INGESCHREVEN of NIET WERDEN OVERGESCHREVEN op de inkorvende liefhebber vóór de inkorving van de bewuste wedvlucht dienen VERPLICHTEND uit de uitslagen (zowel uit de hoofduitslag als ALLE dubbelingen) te worden geschrapt! Hiervan zal zowel de inkorvende liefhebber als de inkorvende vereniging, per e-mail en na de inkorving, worden geïnformeerd!

 

LEES VERDER….


24-03-2022 Beslissingen Nationale Algemene Vergadering 21-03-2022


22-03-2022 Mededeling van de KBDB

Rechtzetting van de definitieve nationale kampioenschappen 2021 ingevolge de beschikking van de voorzitter van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel dd. 21/03/2022

Nationale kampioenschappen 2021

 

 

Definitieve uitslag


15-03-2022 Keuring masters van de verenigingen via het KBDB platform
Handleiding


Mededeling ter attentie van de verenigingen en de liefhebbers

Beste verenigingen,

Beste liefhebbers,

In de aanloop van het duivenseizoen is er inmiddels veel werk verzet voor wat betreft het constateren van de duiven.

Het zegelen van de clubmasters zal er vanaf nu anders aan toegaan nl. een digitale zegeling via ons KBDB-admin platform. Deze zegeling zal u, als club, binnenkort zelf kunnen activeren via uw KBDB-login. Verdere info volgt ….

Bij deze wensen wij ook de Unikon-gebruikers te informeren dat er een update dient uitgevoerd te worden aangezien er zich een probleem stelde met het koppelen van de duiven 2022. Wij verzoeken dan ook de verenigingen en liefhebbers, gebruik makend van een Unikon systeem, om de website van deze fabrikant te raadplegen.

Anderzijds is het geen geheim dat de KBDB reeds sedert enkele jaren de ambitie heeft om ‘in de cloud’ te gaan.

Stapsgewijs werden hiertoe reeds volgende etappes doorlopen: In de eerste plaats was dit om ons eigen KBDB-admin platform, waarin de clubs hun ringenadministratie konden invoeren en alwaar onze volledige ledenadministratie zich bevindt, te automatiseren.

Afgelopen seizoen werden de wedvluchten reeds in de “cloud” opgeladen zodat de kampioenschappen, op nationaal vlak, automatisch konden worden berekend. Onlangs is daar ook het ingeven van de vluchtkalenders bijgekomen.

Teneinde integrale “cloud”clocking te realiseren zal een addendum worden gehecht aan de bestaande maar op heden geüpdatet versie van de standaard enkel gericht op “cloud” clocking.

De KBDB zal  naast de toelating van een “cloud” kloksysteem ook investeren in de verdere uitbouw van zijn eigen cloud. De zogenaamde “cloud” masters zullen alle data ook direct naar de KBDB-cloud sturen om zo extra controle en validatie mogelijk te maken.

Tot slot zal er nog een testdag worden georganiseerd.

Zo alles naar wens verloopt zou dit systeem aldus in voege treden vanaf het weekend van 7 mei voor ALLE halve-fond wedvluchten (en enkel en alleen op deze halve-fond wedvluchten) en op alle wedvluchten vanaf zaterdag 28 mei 2022 (dus ook voor de snelheidsvluchten). Gezien de AEC, in hun nieuwe samenstelling, pas in oktober hun werkzaamheden hebben kunnen opstarten, was het niet mogelijk om alles klaar te hebben voor de start van het komende seizoen.  De “Cloud” klokken en de “Cloud” masters zullen automatisch geregistreerd worden in de vernieuwde KBDB-admin cloud.

Het spreekt voor zich dat, ondanks de invoering van dit innoverende systeem, de liefhebbers en verenigingen, zo zij dit wensen, nog steeds gebruik kunnen blijven maken van alle bestaande elektronische constateersystemen, reeds aanwezig.

De nationale raad van beheer en bestuur wil dan ook de leden van de AEC bedanken voor hun inzet.

We zetten in op een zuivere en eerlijke sport!

Met vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.

 


Nationale Algemene Vergadering 18-02-2022 

Criteria nationale kampioenschappen 2022

Doping reglement 2022 NAV 18-02-2022

NAV 18.02.2022 – Beslissingen

Sportief 2022 NAV 18-02-2022


07-02-2022 Olympiade 2022 – cat. Sport – Belgische selectie – update 8/2/22

 

Definitieve rangschikking 

 


19-01-2022 Mededeling van de KBDB – digitale indiening vluchtprogramma’s 2022

De leden van de nationale raad van beheer en bestuur zijn er zich terdege van bewust dat de digitale indiening, via het KBDB-admin programma, geen sinecure is en er zich problemen voordoen.

De administratieve secretarissen van de KBDB proberen de verenigingen met raad en daad bij te staan maar, zoals iedereen weet, brengt vernieuwing de nodige problemen met zich mee.

Teneinde de verenigingen/verbonden de kans te geven om hun vluchtprogramma’s 2022 correct in te dienen, werd de beslissing genomen om de datum voor de indiening ervan te verlengen van 20/01/2022 naar 31/01/2022.

Veel succes iedereen en bedankt voor de fijne samenwerking.

Met vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.22-12-2021 Mededeling KBDB – Buitengewone Algemene Vergadering 20-12-2021 – Beslissingen


20-12-2021Mededeling ter attentie van de verenigingen – verbonden

In de huidige samenleving kent de informatisering geen grenzen. Zo ook niet binnen de KBDB……

Voor 2021 werden de infobladen van de verenigingen voor de eerste maal via kbdb-admin ingediend, de nationale kampioenschappen 2021 werden automatisch berekend en nu gaan we nog een stapje verder…………

De vluchtprogramma’s van de verenigingen/verbonden kunnen voor 2022 enkel nog via kbdb-admin (via de club login) worden ingediend.

De handleiding voor het invullen van de gegevens bevindt zich in het menu op het eerste scherm van zodra u bent ingelogd op kbdb-admin evenals op de KBDB-website (info – handleidingen).

Belangrijke info:

 • De vluchtprogramma’s kunnen via KBDB-admin ingediend worden vanaf 20/12/2021 (12u00) tot en met 20/01/2022 (24u00)
 • Wanneer het hoofdlokaal van het verbond de hoofdwedstrijd heeft ingebracht met de lokalen die er deel van uitmaken, zullen de deelnemende verenigingen hiervan een bericht ontvangen en weten ze dat ze kunnen starten met het inbrengen van de dubbelingen.
 • Voor het inbrengen van de verbonden, dient men de informatie van het hoofdbestuur en de verantwoordelijke uitmaker ter beschikking te hebben. Men kan het verbond niet afwerken zonder dat de functies zijn ingevuld.
  Een vereniging die zelfstandig vluchten inricht zal het scherm om de bestuursfuncties op te geven, niet te zien krijgen. Deze functies dienen te worden opgegeven in het infoblad dat ook op het platform dient verwerkt te worden.
 • Wat betreft de categorieën van de wedvluchten dient opgemerkt te worden dat de categorie oude duiven & jaarlingen verplichtend is (art. 8 §2 NSR). Een dubbeling oude en/of jaarduiven is mogelijk.
  De keuze die het verbond maakt is verplicht te volgen door de onderliggende dubbelingen tot en met de lokale dubbeling van een vereniging (art 8 §6 NSR)

Bij problemen, aarzel niet de administratieve secretaris van uw provinciale entiteit te contacteren, die u met raad en daad zal bijstaan teneinde uw vluchtprogramma in te dienen.

Met vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,               De voorzitter van het NSC,

Pascal Bodengien.                         Denis Sapin.


03-12-2021 Mededeling KBDB – financiële tussenkomst voor de slachtoffers van de overstromingen

Op maandag 29/11/2021 heb ik, Pascal Bodengien, Nationaal Voorzitter, samen met Dhr. Patrick Marsille, Algemeen Secretaris en Dhr. Francis Petit, mandataris van de SPE Henegouwen/Waals-Brabant, de ingediende schadedossiers ingevolge de overstromingen van voorbije zomer doorgenomen. Dhr. Emile Darimont en Dhr. Philippe Deneyer, mandatarissen van de SPE Luik/Namen/Luxemburg evenals Dhr. Paul Benois en Mevr. Claire Gourdin, initiatiefnemers van de verkoop t.v.v. de slachtoffers op Pigeonsbay.be, werden op deze vergadering uitgenodigd, maar hebben zich wegens de huidige Covid-maatregelen en het ongunstig voorspelde weer laten verontschuldigen.

Tijdens de vergadering werd beslist dat al een groot bedrag, als voorschot, zal worden gestort aan de getroffen liefhebbers en verenigingen. Er zal verder nog bekeken worden hoe het resterende saldo verdeeld zal worden.

Met vriendelijke groeten.
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.


01-12-2021 Mededeling KBDB 

World Best Pigeon
Definitieve rangschikking.

 


18-11-2021 Mededeling KBDB

MEDEDELING betreffende de VOGELGRIEP

Wij informeren u dat de maatregelen van het FAVV betreffende de ophokplicht niet van toepassing zijn op de reisduiven.

De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.

 

20-05-2021 Mededeling van de KBDB 

Graag jullie aandacht voor de problematiek verdwaalde duiven!

Er lopen meer en meer klachten binnen aangaande het niet ophalen van verdwaalde duiven. Lees meer…

 


26-03-2021 Mededeling KBDB ter attentie van de verenigingen

Zoals u waarschijnlijk weet, worden de loodjes voor de verzendingsmanden vanaf 2021 en dit voor alle types van wedvluchten (vanaf de snelheid tot en met de grote fond), vervangen door plastieken verzegelingstrips… Lees verder…


19-03-2021 Mededeling van de KBDB t.a.v. alle duivenliefhebbers

We vestigen uw aandacht op het nieuwe tarief, geldig vanaf 01.03.2021, voor de mutaties van de buitenlandse duiven.

Vanaf 01.03.2021 werden de prijzen van de mutaties voor buitenlandse duiven als volgt gewijzigd :

 • 2,00EUR / mutatie per buitenlandse duif voor de 5 eerste mutaties. Oppassen ! Elk lidnummer heeft recht op 5 mutaties per jaar aan dit tarief.
 • Vanaf de 6de mutatie, zal een supplement van 3,00EUR/mutatie / buitenlandse duif gefactureerd worden.

Het supplement zal apart gefactureerd worden op het licentienummer van de aanvrager.
Wij wijzen erop dat deze prijs  van toepassing is (vanaf 01.03.2021) op alle mutaties die worden uitgevoerd op vertoon van een eigendomsbewijs van een buitenlandse duif.
Het tarief voor de mutaties voor Belgische duiven blijft ongewijzigd à 2,00EUR / mutatie / Belgische duif ongeacht het aantal gevraagde mutaties

Vriendelijke groeten.
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.


Administratieve kaart van België met indeling van de gemeenten van voor de grote fusies.
bron :

Militair Geografisch Instituut – Brussel. Overeenkomstig de wet gedeponeerd
Koninklijk besluit van 17/09/1975.
Houdende samenvoeging van gemeenten en wijziging van hun grenzen
(Bekrachtigd door de wet van 30/12/1975)


17-12-2020 Mededeling van de KBDB

Onze liefhebbers en zelfs niet liefhebbers genieten al maanden van de uitzendingen van PlattelandsTV. Spijtig genoeg konden, tot op heden, onze Waalse vrienden hiervan niet genieten. Reportages voor jong en oud, over snelheids- & fondspelers en de laatste nieuwtjes in en rond de KBDB werden aan het breder publiek voorgesteld.

KBDB goes             Lees verder….


8-12-2020 Mededeling EU-regelgeving in de duivensport & Vogelgriep

Op 27/11/2020 hebben we jullie, via onze website, geïnformeerd over de nieuwe EU-regelgeving dewelke een enorme impact zou hebben op de duivensport in het algemeen.
De gespecialiseerde dierenartsen hebben de nodige wetenschappelijke dossiers samengesteld en vandaag heeft de KBDB, samen met de dierenartsen, een videoconferentie gehouden met Mevrouw Hilde Vautmans, Europees parlementslid.
Niet alleen de nieuwe EU-verordening kwam aan bod maar ook het dossier “vogelgriep” werd aangekaart.
Mevrouw Vautmans beloofde haar steun in dit dossier, waarbij ze, zoals ze zelf zei, sterk betrokken is geraakt.
We willen hierbij vooral Mevrouw Hilde Vautmans bedanken voor haar steun in dit dossier en de opvolging hiervan op Europees en nationaal niveau maar eveneens de deelnemende dierenartsen voor hun professionele ondersteuning.
We blijven verder werken aan dit dossier teneinde de duivensport te redden.

Met vriendelijke groeten.
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.


12-11-20 Mededeling van de KBDB ter attentie van de liefhebbers

edit f2 formulier aangifte

De afgelopen tijd worden verschillende liefhebbers geconfronteerd met duivendiefstallen. Een spijtige zaak voor de liefhebbers die hiermee te maken krijgen.

Wij, als KBDB, willen deze liefhebbers niet in de kou laten staan en hen bijstaan in deze moeilijke periode, waarbij in vele gevallen een gans levenswerk aan diggelen wordt geslagen. We denken ook aan de emotionele waarde dewelke de duivenliefhebbers aan hun duivenkolonie toedragen.

Dit is dan ook de reden waarom wij de liefhebbers, die het slachtoffer zijn geworden van zo’n dergelijke laffe daad,  willen vragen om aangifte te doen bij de KBDB zodat wij een gezamenlijk dossier kunnen samenstellen en overmaken aan de betrokken judiciële diensten in de hoop alzo de daders te vatten en onze liefhebbers de hen zo dierbare duiven terug te kunnen geven.

Hiervoor vindt u, bijgevoegd, een aangifteformulier met verzoek dit, na invulling en ondertekening, over te maken via e-mail (nationaal@kbdb.be) of per post (KBDB, Gaasbeeksesteenweg 52-54 te 1500 Halle).

Samen staan we sterker!

Houd het vooral veilig en gezond!

Met vriendelijke groeten.

Namens de leden van de NRBB,
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.De Covid-19 pagina (alles van Covid-19 van de afgelopen maanden)


01-07-20 Mededeling KBDB

Juridisch hoekje

Dossier KBDB / VAN DEN BULCKE

Vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel d.d. 04/06/2020

De KBDB werd bij bovenvermeld vonnis veroordeeld tot betaling aan dhr VAN DEN BULCKE van een schadevergoeding van 1.500 euro, wegens een schending van het beginsel van onpartijdigheid bij de behandeling van het beroep van eiser tegen diens declassering van diens duiven voor de wedstrijd “Cahors” van 16/06/2018.PlattelandsTV –  link naar aflevering 6 (inclusief samenwerking met Bpost)

Bpost en KBDB slaan de handen in elkaar !!

Promotie voor onze sport en een kijk in de geschiedenis van de duivensport !!

Meer info volgt later!

Klik op de afbeelding om de volledige collectie 2020 te zien.

Link naar E-shop Bpost

Link naar MyStamp Bpost


Mededeling KBDB 

Met de problematiek rond de roofvogels kunnen we melden dat De Nationale voorzitter KBDB Bodengien Pascal in contact is met de voorzitter van Natuurpunt Dhr Gerald Driessens!

Wij als KBDB zijn daar zeer bezorgd over en zullen daar constructief aan werken en op de gepaste manier over communiceren !

Wij vragen vooral via onze gepaste weg :

Strijdduivenaanval@outlook.com of KBDB.Nationaal bewijsmateriaal met foto’s door te sturen zodanig dat wij dit aan ons dossier kunnen toevoegen !

Wij vragen beleefd rustig te blijven en geen ongepaste uitspraken te doen via social media !!


Procedure voor de aanvraag voor het opmeten van coördinaten van een hok door de KBDB


Dopingcontrole : Door KBDB erkende labo voor dopingonderzoek (vanaf 01.01.2020):

CER Groupe – Marloie

Rue du Point du Jour 8 à 6900 Marloie

Voor bepaalde onderzoeken

FAVV FLVVG

Braemkasteelstraat 59

9050 GENTBRUGGEMEDEDELING

HERINNERING

De nationale zetel is voor de verenigingen en de duivenliefhebbers alle werkdagen van 9u00 tot 12u00 toegankelijk.

Tijdens deze uren is de nationale zetel eveneens telefonisch bereikbaar via het 02/537 62 11


MEDEDELING t.a.v. ALLE VERENIGINGEN

Gelieve te noteren dat in toepassing van art. 2 van het NSR het verboden is niet-leden aan wedvluchten, leervluchten of andere sportieve activiteiten van uw vereniging te laten deelnemen.

Bovendien herinneren wij er aan dat in toepassing van art. 6 van de KBDB-Statuten en art. 2 NSR zich uitsluitend liefhebbers, waarvan het duivenhok zich op Belgisch grondgebied bevindt, kunnen aansluiten bij de KBDB.


verzenddoos duifVerzenddoos voor een duif >>> contacteer de KBDB


Bericht van Dierenwelzijn in verband met verdwaalde duiven.


logo kbdb zwart MEDEDELING

Gelieve nota te nemen dat het KBDB-logo geregistreerd is als merk.
Dientengevolge mag het KBDB-logo niet gedownload, gekopieerd of overgenomen worden zonder toestemming.
Alle teksten, beeldmateriaal, grafieken, geluids-, animatie- en videobestanden en de wijze waarop ze op de website worden getoond, vallen onder het auteursrecht en  andere  wettelijke  bescherming van intellectueel  eigendom. De inhoud van deze website mag niet voor commerciële  doeleinden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of voor  derden  toegankelijk gemaakt  worden zonder voorafgaandelijke toestemming.


Mededeling t.a.v ALLE liefhebbers

De KBDB maakt er haar leden op attent dat, in toepassing van art. 133 DLW, het verboden is duiven aan te kopen en/of op het hok te houden van een effectief geschorste liefhebber.

Elke overtreding op huidig art. 133 DLW zal het voorwerp uitmaken van vervolgingen voor de KBDB-Kamers en is strafbaar met een effectieve schorsing van één tot drie jaar.


Bericht aan de duivenliefhebbers – VERKOPINGEN

De nationale raad van bestuur en beheer van de KBDB doet opmerken dat de duivenliefhebbers die een verkoop van duiven houden, zich dienen te schikken naar de desbetreffende beschikkingen voorzien in het nationaal sportreglement, waarvan u hier de inhoud kan lezen.
Elke duivenliefhebber die via het internet een verkoop van duiven houdt dient een ‘mededeling‘ aan de KBDB te zenden voor de verkoop alsook een ‘overzicht van de verkochte duiven‘ na de verkoop.
Voor publieke zaalverkopingen verwijzen we naar de desbetreffende documenten in het item ‘algemeen’ in het menu en vervolgens ‘formulieren en documenten’.


Voor alle betalingen (behalve voor verkopingen)  bij de KBDB is volgend rekeningnummer van toepassing :

BE79 4338 2420 0133 ( BIC: KREDBEBB )


Mededeling

Wij verzoeken de duivenliefhebbers en de verenigingen die zich aanbieden op de Nationale zetel te Halle of op de zitdagen in  West-Vlaanderen om hun betalingen zoveel mogelijk per bancontact te doen.


Coördinaten nodig van uw hok


Duiventillen in agrarisch gebied vrijgesteld van stedebouwkundige vergunning


Mededeling van de nationale raad van beheer en bestuur

Verschillende ziekenfondsen bieden hun leden een tegemoetkoming aan in het lidgeld voor een sportclub. Wij raden u aan contact te nemen met uw ziekenfonds teneinde na te gaan of u kan genieten van dergelijke tegemoetkoming


Ingevolge de wijziging in de procedure tot overschrijving van Belgische duiven vindt u op onze website, op de pagina “formulieren en documenten” onder de menuknop “Algemeen”, het document dat kan worden gebruikt indien u een duif (duiven) afstaat teneinde u te ontslagen van alle verantwoordelijkheid t.o.v. deze duif (duiven).