Nieuws

 

26-02-2021 Nationale Algemene Vergadering - Beslissingen - PowerPoint


26-02-2021 Mededeling FAVV - vogelgriep


19-2-2021 Mededeling FAVV - vogelgriep


16-02-2021 Mededeling van de KBDB ter attentie van de liefhebbers en de verenigingen

2021

 • een jaar waarin onze sport werd geteisterd door maatregelen i.v.m. de vogelgriep en waaraan, door tussenkomst bij het FAVV, uitzonderlingsmaatregelen werden bekomen voor onze reisduiven en dit dankzij de hulp van onze gespecialiseerde dierenartsen
 • een jaar waarin Covid-19 iedereen nog in de ban houdt maar hopelijk door vaccinatie ons oude en vertrouwde leven zullen terugkrijgen
 • een jaar waar onze duivensport aan de afgrond staat door het uitvaardigen van een nieuwe Europese regelgeving (van toepassing vanaf 21 april 2021) en waarin een quarantainemaatregel van 21 dagen en een gezondheidscertificaat 48 uur alvorens onze reisduiven de grenzen mogen oversteken, wordt voorzien

Voor de dit laatste punt werden de handen in elkaar geslagen en dit zowel op internationaal vlak (FCI, aangesloten buitenlandse federaties, Belgische vertegenwoordigers in de onderscheidenlijke Europese commissies,…) als op nationaal vlak (bevoegde ministeriële diensten, gespecialiseerde dierenartsen, politieke tussenkomsten,…) en hebben geleid tot overgangsmaatregelen waardoor het sportseizoen 2021 gered zou zijn. HARTELIJK DANK IEDEREEN!

We komen uiteraard bij jullie terug van zodra wij hierover een officiële bevestiging mogen ontvangen.

Met vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.


10-02-2021 Mededeling van de KBDB

Beste leden,

Zoals eerder bericht werd de KBDB gedagvaard door WPROL, de vorige softwareleverancier, waarbij zij voorhielden dat het door BRICON ontwikkelde softwaresysteem kopij zou uitmaken van het destijds door WPROL ontwikkelde systeem.

Ter zake werd een deskundige aangesteld door de rechtbank.

Heden kunnen wij u melden dat de deskundige tot het besluit is gekomen dat het door BRICON ontwikkelde softwarepakket in opdracht van de KBDB geen kopij is van deze van WPROL.

Wij, noch onze raadslieden, ontvingen verdere berichten van de raadslieden van WPROL.

Zoals eerder aangegeven hadden en hebben wij nog steeds het volste vertrouwen in deze zaak die aldus als afgesloten kan worden beschouwd.

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.

 


09-02-2021 Mededeling t.a.v. onze liefhebbers aangaande de problematiek van vogelgriep

Zoals in onze mededeling van 28/01/2021 vermeld, werden reeds, mondeling, uitzonderingsmaatregelen bekomen op het verzamelverbod en de ophokverplichting voor onze reisduiven.

 

Wij kregen hiervan nu ook schriftelijke bevestiging van het FAVV.

Het officiële document dienaangaande wordt hierbij gepubliceerd. Klik hier

De KBDB wenst de gespecialiseerde dierenartsen maar eveneens het FAVV te bedanken, die allen hebben bijdragen om deze positieve beslissing te bewerkstelligen.

 

Met vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.


05-02-2021 Mededeling FAVV - Vogelgriep


04-02-2021 Mededeling aangaande het beschermings- en toezichtsgebied ingevolge de uitbraak van vogelgriep in Deerlijk

Zoals iedereen heeft kunnen lezen in onze mededeling van 28/01/2021 werden versoepelingen gevraagd en eveneens bekomen voor onze duiven vanwege het FAVV voor wat betreft de ophokplicht.

Gelieve te noteren dat voor wat Deerlijk betreft, deze versoepelingen niet toepasbaar zijn in de zones rond de uitbraak in Deerlijk.

Er wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen de 3 km-zone (beschermingsgebied) en de 10 km-zone (toezichtsgebied).

 • In de 10 km-zone kunnen de eerste versoepelingen wel toegepast worden. De jonge duiven mogen dus al rond het duivenhok uitvliegen; de oude duiven en de jaarlingen zullen vanaf 15 februari kunnen volgen. Voor de versoepeling van 1 maart, waarbij duiven, om op te leren, op afstand kunnen gelost worden door de duivenliefhebber, is het nog even afwachten of deze zone zoals gepland op 28 februari kan opgeheven worden.
 • In de 3 km-zone moeten alle vogels, inbegrepen duiven, opgesloten worden. In die zone kunnen de versoepelingen om duiven rond het duivenhok los te laten dus voorlopig niet toegepast worden. Daar is het wachten tot die zone omgezet wordt in 10 km-zone. Als er geen nieuwe besmettingen bijkomen, zal dat op 19 februari zijn. Van dan af kunnen ook daar de duiven rond de til losgelaten worden.

Gelieve deze uitgevaardigde maatregelen strikt op te volgen.

Met vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.


03-02-2021 Mededeling van de KBDB voor de liefhebbers gebruik makend van het tipes-systeem

Wij worden overrompeld met vragen van ongeruste liefhebbers aangaande hun Tipes-liefhebberstoestel, waarvoor klaarblijkelijk een update dient uitgevoerd te worden voor 2021 en waaraan een kostenplaatje is verbonden.

Wat is het probleem?

De datum kan niet worden overgeschakeld naar 2021.

Wij zijn ondertussen tussengekomen bij het moederbedrijf Motz (in Duitsland) teneinde te vernemen waarom deze update dient uitgevoerd te worden, wat het probleem is en waarom de liefhebber hiervoor dient te betalen.

Van zodra wij hierover meer info bekomen, zullen wij uiteraard hierop terugkomen.

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.


29-01-2021 Mededeling FAVV - vogelgriep in Deerlijk


28-01-2021 Mededeling ter attentie van de liefhebbers aangaande de ophokplicht

Zoals gisteren medegedeeld naar aanleiding van ons onderhoud met het FAVV, werden versoepelingen op de ophokplicht bekomen. Er werd een stappenplan uitgewerkt in functie van de belangrijkheid en de hoogdringendheid voor wat betreft het welzijn van onze duifjes.

Vanaf wanneer?

 • Vanaf 01/02/2021: mogen de JONGE DUIVEN worden uitgelaten op het hok

 • Vanaf medio februari is het de beurt onze JAARSE en OUDE DUIVEN

 • Vanaf 01/03/2021: kunnen de duiven worden opgeleerd op korte afstand

Deze maatregelen werden genomen op voorwaarde evenwel dat de problematiek qua vogelgriepuitbraken stabiel blijft. Voor het opleren van de duiven dient eveneens rekening te worden gehouden met de evolutie van de covid-19 pandemie en dit vooral met problematiek van de “essentiële verplaatsingen”.

Gelieve eveneens te noteren dat het FAVV erop heeft gedrukt dat deze uitzondering (opheffing van de ophokplicht) ENKEL en UITSLUITEND geldt voor de reisduiven maar NIET voor het ander pluimvee in het bezit van onze liefhebbers, hetgeen correct dient afgeschermd te worden en te blijven volgens de voorwaarden gesteld door het FAVV (zie website van het FAVV). Wij verzoeken onze liefhebbers dan ook met aandrang de door het FAVV gestelde voorwaarde strikt te respecteren.

Wij, als KBDB, zullen op de strikte naleving van deze maatregelen toezien!

Het is in het belang van eenieder!

Op naar een schitterend sportseizoen

Met vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.


27-01-2021 Mededeling ter attentie van onze liefhebbers

Vandaag, 27/01/2021, om 13u30, heeft de KBDB, samen met de gespecialiseerde dierenartsen, het voorziene onderhoud gehad met het FAVV en dit via videoconferentie.

Eventuele versoepelingsmaatregelen voor wat betreft de ophokplicht werd besproken en voorstellen werden geformuleerd.

U zult begrijpen dat het FAVV deze materie uiteraard dient te overleggen met het bevoegde kabinet.

Meer info wordt morgen, 28/01/2021, verwacht.

GOED NIEUWS OP KOMST!

We houden jullie uiteraard op de hoogte.

Met vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.

 


20-01-2021 Mededeling van de KBDB voor de verenigingen en de liefhebbers

De problemen met de ”KBDB-admin” server zijn opgelost. Mocht u toch nog moeilijkheden ondervinden, aarzel niet ons te contacteren.

 


19-01-2021 Mededeling ter attentie van alle duivenliefhebbers

Beste Leden,

Daar waar jullie het sportseizoen 2021 voorbereiden op jullie hokken, zijn wij als KBDB ook niet bij de pakken blijven zitten en zijn volop bezig met allerhande zaken die ons allen aanbelangen.

Een kort overzicht:

- vorige week videoconferentie met de inrichters van de nationale in internationale wedvluchten over het sportseizoen 2021;

- gisteren videoconferentie met het FAVV, enkele gespecialiseerde dierenartsen en de KBDB omtrent o.a. de momenteel geldende ophokplicht;

- gisterennamiddag hadden we tevens een persoonlijk onderhoud met Federaal Minister Clarinval en zijn Kabinetchef over een aantal zaken die belangrijk zijn voor onze sport

Na de vergadering van het nationaal sportcomité en de nationale algemene vergadering, waarop we eerst alle beslissingen willen toelichten aan onze KBDB-mandatarissen, zullen wij uitvoeriger terugkomen op enkele onderwerpen.

De komende week verwachten we concrete feedback i.v.m. de huidig geldende ophokplicht. Zodra er meer nieuws is, informeren we jullie onmiddellijk.

Met sportieve groeten,
Namens de leden van de NRBB,
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.

 


18-01-2021 Een bewogen jaar 2020 op het promohok PTI te Kortrijk. Lees meer....


15-01-2021 Interprovinciaal akkoord Antwerpen - Oost-Vlaanderen - Vlaams-Brabant 2021


13-1-2021 World Best Pigeon 2020 - rechtzetting

- Klassering KBDB

- Klassering voor de FCI

 

 


6-1-2021 Mededeling FAVV - vogelgriep


6-01-2021 Mededeling van de Nationale Raad van Beheer en Bestuur

Kennisgeving ter attentie van de liefhebbers, bestuursleden en mandatarissen

De leden van de Nationale Raad van Beheer en Bestuur wensen u allereerst hun beste wensen over te maken voor het volgende sportseizoen 2021.

Weet dat de KBDB er alles aan doet om van 2021 een geslaagd seizoen te maken.

We maken bovendien van deze gelegenheid gebruik om de verantwoordelijken van de verenigingen, de samenspelen, de groeperingen en de KBDB-mandatarissen te vragen dat zij, bij het opstellen van de vluchtprogramma’s,  zonder vooringenomenheid en volledig onpartijdig, zouden waken over de naleving van de KBDB-reglementen.

In het kader van de KBDB-reglementering moet iedereen gelijk worden behandeld.

De KBDB houdt in dit verband een oogje in het zeil voor wat betreft de verkopingen, dewelke door zijn liefhebbers worden georganiseerd, zodat de kopers zeker kunnen zijn van de ernst van de verkopers.

De reputatie van de Belgische duivensport hangt hiervan af.

De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.


30-12-2020 Mededeling KBDB - Vogelgriep en ophokplicht

De KBDB wordt door duivenliefhebbers gecontacteerd over de ophokplicht van duiven tijdens een vogelgriepcrisis.

De KBDB informeert de duivenliefhebbers dat er contacten zijn gelegd met het FAVV en dat half januari een uitzonderlijke bijeenkomst gepland staat met de betrokken partijen.

De KBDB zal uiteraard tussenkomen in het belang van de duivenliefhebbers en de beoefening van de duivensport en vragen om "de postduif" als een aparte sector te beschouwen die niet onderworpen is aan alle maatregelen die worden genomen in geval van vogelgriep.

En wat betreft de ophokplicht, komen we tussenbeide bij de FAVV om zo snel mogelijk een opheffing van de maatregel te vragen.

We hopen u goed nieuws te kunnen geven over deze problematiek.

Namens de KBDB,
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien


28-12-2020 Olympic Hope 2020 - Definitief resultaat


Administratieve kaart van België met indeling van de gemeenten van voor de grote fusies.
bron :

Militair Geografisch Instituut – Brussel. Overeenkomstig de wet gedeponeerd
Koninklijk besluit van 17/09/1975.
Houdende samenvoeging van gemeenten en wijziging van hun grenzen
(Bekrachtigd door de wet van 30/12/1975)


17-12-2020 Mededeling van de KBDB

Onze liefhebbers en zelfs niet liefhebbers genieten al maanden van de uitzendingen van PlattelandsTV. Spijtig genoeg konden, tot op heden, onze Waalse vrienden hiervan niet genieten. Reportages voor jong en oud, over snelheids- & fondspelers en de laatste nieuwtjes in en rond de KBDB werden aan het breder publiek voorgesteld.

MAAR  

 

Hier komt verandering in

Namelijk………………………………

 

 

KBDB goes       

 

Klik vlug op onderstaand fotootje om kennis te maken met het nieuw en officieel YouTubekanaal van de KBDB met alle reportages uit het programma “De Belgische Reisduif” van PlattenlandsTV. Je kunt tevens de ondertitelfunctie inschakelen door op het volgend icoontje te drukken                 na het openen van het YouTubekanaal.

Van zodra u YouTube opent kunt u op “abonneren” drukken. Dit kost uiteraard NIETS maar zo blijf je op de hoogte van alle reportages en nieuwtjes uit duivenland. ZEKER DOEN!!!

 

Geniet er van! 

  

 

 

 <<<<<< KLIK HIER

 

 

En wat is jullie eerste indruk?

Er moet uiteraard nog aan gewerkt en gesleuteld worden en regelmatige updates te worden uitgevoerd.

Het was de bedoeling van de leden van de nationale raad van beheer en bestuur om na zo’n moeilijk jaar, waar iedereen van kortbij of veraf werd getroffen door de coronatragedie, een hart onder de riem te steken. Vooral in deze donkere tijd van het jaar, waar iedereen in zijn eigen cocon leeft, toch te kunnen genieten van deze bijzondere reportages.

We willen bovendien onze liefhebbers aan het brede publiek kenbaar maken zowel in eigen land als over de grenzen en continenten heen. We denken hierbij dan vooral aan onze snelheidsspelers! Het overgrote deel van onze duivenbevolking, zijn “vitessiers” en wij wensen hen SAMEN met alle andere fondspelers te profileren in andere landen……. van Nederland tot Groenland, van Frankrijk tot in China…. Jullie verdienen deze aandacht.

Bijzondere aandacht wordt ook geschonken aan onze

In elke uitzending worden de jeugdige liefhebbertjes in de kijker gezet. Zij zijn ONZE toekomst! 

Wij wensen eveneens nog PlattelandsTV, en dan vooral dhr Patrick Vaernewyck,

te bedanken voor de fijne samenwerking en de bijzonder goeie initiatieven!    

 

Tenslotte wil ik jullie allemaal nog fijne en veilige eindejaarsfeesten toewensen en op naar

 

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.


16-12-2020 Fugare uitgesteld naar 19 & 20 februari 2022. Lees meer...


15-12-2020 Mededeling ter attentie van de verenigingen – verbonden/samenspelen en hun respectievelijke rangschikkers

In de huidige samenleving kent de informatisering geen grenzen. Zo ook niet binnen de KBDB……

We willen u uiteraard deze nieuwigheden niet onthouden.

1/ automatische berekening van ALLE nationale kampioenschappen 2021 en ALLE kampioenschappen van de PE’s/SPE’s (in testfase voor 2021)

ALLE nationale kampioenschappen 2021 zullen automatisch worden berekend via het KBDB-admin programma en dit in tegenstelling tot 2020, alwaar enkel de nationale kampioenschappen automatisch werden berekend waarvoor nationale wedvluchten in aanmerking werden genomen. Voor de nationale kampioenschappen 2021 zullen de liefhebbers dus geen deelnemingsformulieren meer hoeven in te dienen.

Teneinde deze automatische berekening vlot en effectief te laten verlopen, is het uitermate belangrijk dat de verenigingen – verbonden/samenspelen:

 • hun vluchtprogramma 2021 grondig en nauwkeurig indienen. Niet aangevraagde en goedgekeurde wedvluchten zullen niet in aanmerking worden genomen bij de berekening van de nationale kampioenschappen. Dit is dan ook de reden waarom er voor 2021 een uniform vluchtprogramma werd opgemaakt. Eerstdaags zult u hierover meer info ontvangen.
 • hun definitieve uitslagen onmiddellijk dienen op te laden via een welbepaalde procedure teneinde hun liefhebbers te laten deelnemen aan de nationale kampioenschappen 2021. Verdere info dienaangaande zal worden verstrekt aan de verenigingen en hun rangschikkers.

U zult begrijpen dat wij hiervoor de volledige medewerking nodig hebben van alle verenigingen & verbonden-samenspelen.

Zoals reeds meermaals gevraagd door bepaalde PE’s/SPE’s zal in 2021 eveneens EEN TEST worden uitgevoerd voor de automatische berekening van ALLE kampioenschappen van de PE’s/SPE’s via het KBDB-admin programma.

Waarom slechts een test?

Dit heeft alles te maken met de verscheidenheid aan criteria tussen de verschillende PE’s/SPE’s. De liefhebber dewelke wenst deel te nemen aan de kampioenschappen van de PE’s/SPE’s zal nog steeds zijn deelnemingsformulier, per post, per fax of per mail, dienen in te sturen.

2/ indiening van de vluchtprogramma’s en inlichtingenbladen 2021

Rekening houdend met enerzijds de uitgevaardigde maatregelen naar aanleiding van de covid-19 pandemie, waarbij fysieke vergaderingen onmogelijk zijn (overmacht) en anderzijds met de informatisering dewelke de KBDB, stap voor stap, wenst uit te voeren, werd beslist de indiening van beide formulieren te verdagen naar 31/01/2021 uiterlijk.

De indiening van de vluchtprogramma’s 2021 zal, zoals in het verleden, per post dienen te gebeuren. Er wordt nu reeds naar 2022 gewerkt om alsdan de vluchtprogramma’s via het KBDB-platform in te dienen.

De inlichtingenbladen 2021 kunnen enkel nog digitaal worden ingediend m.a.w. via de login de verenigingen. Deze infofiches zullen online beschikbaar zijn vanaf 10/01/2021 tot en met 31/01/2021.Verdere info volgt!

Met vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,               De voorzitter van het NSC,

Pascal Bodengien.                          Denis Sapin.


11-12-2020 World Best Pigeon 2020. Meer informatie...


8-12-2020 Mededeling EU-regelgeving in de duivensport & Vogelgriep

Op 27/11/2020 hebben we jullie, via onze website, geïnformeerd over de nieuwe EU-regelgeving dewelke een enorme impact zou hebben op de duivensport in het algemeen.

De gespecialiseerde dierenartsen hebben de nodige wetenschappelijke dossiers samengesteld en vandaag heeft de KBDB, samen met de dierenartsen, een videoconferentie gehouden met Mevrouw Hilde Vautmans, Europees parlementslid.

Niet alleen de nieuwe EU-verordening kwam aan bod maar ook het dossier “vogelgriep” werd aangekaart.

Mevrouw Vautmans beloofde haar steun in dit dossier, waarbij ze, zoals ze zelf zei, sterk betrokken is geraakt.

We willen hierbij vooral Mevrouw Hilde Vautmans bedanken voor haar steun in dit dossier en de opvolging hiervan op Europees en nationaal niveau maar eveneens de deelnemende dierenartsen voor hun professionele ondersteuning.

We blijven verder werken aan dit dossier teneinde de duivensport te redden.

Met vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.

 


08-12-2020 Onze liefhebbers hebben het hart op de juiste plaats

Wat ik al wist, wordt nogmaals bevestigd door deze aangrijpende gebeurtenis.

Driemaal is scheepsrecht wordt in de volksmond gezegd …. maar dit geldt niet voor onze liefhebber Jos Van Der Veken uit Retie.

Hij werd namelijk, op 83-jarige leeftijd, driemaal het slachtoffer van een duivendiefstal.

Jos zat in zak en as en je zou voor minder….

Hij dacht aan opgeven en zijn geliefde hobby te verlaten MAAR ongevraagd kon hij op de spontane steun rekenen van collega-duivenliefhebbers die hem duiven hebben geschonken zodat hij opnieuw met volle teugen zou kunnen genieten van de duivensport.

Jos wil dan ook via deze weg al deze gulle schenkers bedanken.

BEDANKT AAN:

 • Van Massenhoven Kris – Retie
 • Hermans Rik – Pulle
 • Van Oeckel Jan – Oud-Turnhout
 • Vlaeminck Marc – Ramsel
 • Renders Ivo – Geel
 • Marien Fernand – Tielen
 • De Bruyn Willem – Reeuwijk (Nederland)
 • Vermeiren Staf – Loenhout
 • Van Herck Willie – Retie
 • Dockx Jobbe – Retie

BEDANKT eveneens vanwege de KBDB

Dit verhaal klinkt als een echt en vroeg kerstverhaal …..

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien

 


 

27-11-2020 Mededeling van de KBDB t.a.v. alle duivenliefhebbers

De duivensportwereld wordt opgeschrikt door allerhande informaties die circuleren over een Europese Verordening (dewelke in werking treedt in 2021) en die onder meer voorziet in een quarantaine van onze reisduiven. Dit zou het einde van de duivensport betekenen.

Alle Europese Duivensportfederaties evenals de Internationale Duivenliefhebbersbond (FCI) hebben zich gemobiliseerd en zetten de nodige stappen bij de nationale autoriteiten zodat de tekst van deze maatregel wordt aangepast en geen impact heeft op de duivensport.

Momenteel werkt de KBDB, samen met een groep gespecialiseerde dierenartsen, aan dit dossier.

Diverse politieke contacten werden eveneens gelegd en we zijn al verzekerd van hun steun en van hun betrokkenheid bij de verdediging van de belangen van onze liefhebbers.

Tot op heden heeft de KBDB enkel positieve reacties gekregen, maar geloof ons, we blijven alert en zullen er alles aan doen om onze favoriete sport te redden.

Samen staan we sterk!

Met vriendelijke groeten

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien


23-11-2020 Wereldkampioenschap Roemenië 2020

Afgelopen vrijdag, 20/11/2020, werd Jonas Everaert op de KBDB ontvangen door de nationale voorzitter, Pascal Bodengien, ter ere van zijn prestatie behaald op het Wereldkampioenschap in Roemenië.

Er werd hem vanwege de KBDB een beker en bloemen overhandigd evenals de prijzen, dewelke werden ontvangen van het organiserend land.

De huldiging gebeurde uiteraard mits rekening te houden met de covid-19 maatregelen.

 

 

Jonas, 25 jaar oud, heeft de duivenmicrobe meegekregen van zijn grootvader, Albert Van der Vorst.

Als 2-jarige knaap bevond hij zich al tussen de duifjes en tot 2017 speelde hij met zijn grootvader in tandem.

Ook het verenigingsleven interesseerde hem en ging als jonge gast (11 – 12 jaar) helpen in het lokaal van Baasrode.

Op 22-jarige leeftijd begon hij op eigen naam met de duiven te spelen op een nieuw hok.

2019 & 2020 waren topseizoenen voor Jonas!

Gefeliciteerd !!

Namens de leden van de NRBB,
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.

 

 

 


17-11-2020 - Mededeling van de KBDB - Nationale Dagen

Zoals beloofd komen wij bij jullie terug met aanvullende informatie.

Gezien de onzekerheid betreffende Covid-19 hebben wij ervoor gekozen om de editie 2020 te verdagen naar december 2021.  Dit hadden jullie zeker verwacht …

Uw gezondheid en veiligheid primeren.

Ons doel blijft ongewijzigd. We wensen Dagen te organiseren tijdens dewelke onze kampioenen en bezoekers kunnen genieten van de beurs, de standen en diverse activiteiten in een ontspannen sfeer.

Alvast bedankt om deze data in uw agenda te noteren :

 NATIONALE DAGEN 2020

Data : woensdag 1 en donderdag 2 december 2021

Locatie : Flanders Expo (Gent)

NATIONALE DAGEN 2021

Data : vrijdag 3 en zaterdag 4 december 2021

Locatie : Flanders Expo (Gent)

 Stay Safe !

De nationale voorzitter,

Pascal BODENGIEN


14-11-2020 Persbericht van de KBDB
In navolging van de richtlijnen ontvangen van het FAVV op zaterdag 14/11/20, vraagt ​​de KBDB haar duivenliefhebbers om hun duiven preventief op het hok te houden. Deze strengere maatregelen in de strijd tegen vogelgriep, verordend door de AFSCA, treden in voege op 15-11-2020.
Aanvullende details over deze materie volgen in de komende dagen.

Voor de KBDB
De Nationale President
Pascal Bodengien

 

 

12-11-20 Mededeling van de KBDB ter attentie van de liefhebbers

edit f2 formulier aangifte

De afgelopen tijd worden verschillende liefhebbers geconfronteerd met duivendiefstallen. Een spijtige zaak voor de liefhebbers die hiermee te maken krijgen.

Wij, als KBDB, willen deze liefhebbers niet in de kou laten staan en hen bijstaan in deze moeilijke periode, waarbij in vele gevallen een gans levenswerk aan diggelen wordt geslagen. We denken ook aan de emotionele waarde dewelke de duivenliefhebbers aan hun duivenkolonie toedragen.

Dit is dan ook de reden waarom wij de liefhebbers, die het slachtoffer zijn geworden van zo’n dergelijke laffe daad,  willen vragen om aangifte te doen bij de KBDB zodat wij een gezamenlijk dossier kunnen samenstellen en overmaken aan de betrokken judiciële diensten in de hoop alzo de daders te vatten en onze liefhebbers de hen zo dierbare duiven terug te kunnen geven.

Hiervoor vindt u, bijgevoegd, een aangifteformulier met verzoek dit, na invulling en ondertekening, over te maken via e-mail (nationaal@kbdb.be) of per post (KBDB, Gaasbeeksesteenweg 52-54 te 1500 Halle).

Samen staan we sterker!

Houd het vooral veilig en gezond!

Met vriendelijke groeten.

Namens de leden van de NRBB,
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.


Björn Dufloucq uit Boezinge (West-Vlaanderen) poseert hier samen met zijn bijna vierjarig dochtertje Fay .
We merken dat veel jonge liefhebbers hun kinderen reeds op jonge leeftijd betrekken en laten kennis maken met hun geliefde hobby !

 

 

 

 


10-11-2020   Mededeling van de KBDB – Covid-19 INDIENEN VAN DE HOKLIJSTEN 2021.   Lees meer...


5-11-2020 Starterspakket nieuwe leden : Formulier aanvraag starterspakket 2021      INFO  STARTERSPAKKET VOOR NIEUWE LEDEN 2021


5-11-2020 MEDEDELING VAN DE KBDB  - RINGENBESTELLING 2021

Voor uw bestelling ringen 2021 verzoeken wij u rekening te houden met het feit dat de KBDB, bij uitputting van de huidige voorraad ringen, geen bijbestelling per provinciale entiteit zal uitvoeren.

Om overstock van ringen van de verschillende PE’s te vermijden, zal, bij noodzaak, enkel één serie worden bijbesteld.

Indien u absoluut ringen wenst van uw eigen PE/SPE, verzoeken wij u dit te voorzien bij uw eerste bestelling ringen.

Met achtingsvolle groeten,

Patrick Marsille

Algemeen Secretaris KBDB


4-11-2020 Mededeling van de KBDB – Covid-19 - Openbare verkopen. Lees meer...

 


3-11-2020 Mededeling van de KBDB – Covid-19 - ZITDAGEN. Lees meer...

 


30-10-2020 Persmededeling van het FAVV - Vogelgriep
Vogelgriepvirus H5: strengere maatregelen voor professionele bedrijven en hobbyhouders van pluimvee


28-10-2020 Mededeling van de KBDB - Covid-19 - Toegangkelijkheid KBDB gebouwen. Lees meer...


26-10-2020 Mededeling KBDB voor de duivenliefhebbers
De handleiding voor het beheren van de duivenlijst op het KBDB platform is momenteel beschikbaar in het nieuwe item "Handleidingen" dat werd toegevoegd onder de knop "info" in het menu.
Opgelet : de duivenliefhebbers dienen nog steeds de voorgedrukte hoklijst in de vereniging van hun keuze in te dienen. Wel kan een afdruk van de duivenlijst aan de hoklijst worden toegevoegd. Het is dan niet meer nodig de ringen op de keerzijde van de voorgedrukte hoklijst te vermelden.


26-10-2020 Mededeling van de KBDB ter attentie van de verenigingen en de liefhebbers

Het vluchtseizoen 2020 is ten einde.

We wensen alle verenigingen, alle medewerkers in de verenigingen, de lossingsverantwoordelijken, de vervoerders, de inrichters en iedereen die betrokken is geweest om onze duiven op een veilige manier in te korven, naar de lossingsplaats te brengen en aldaar te lossen hartelijk te danken voor het afgelopen sportseizoen 2020, hetgeen niet evident was.

Rekening houdend met de uitbraak van de Covid-19 pandemie in het begin van het seizoen 2020 hebben blijkbaar bepaalde liefhebbers en verenigingen transportmanden van hun vervoerder gebruikt. Wij werden ervan geïnformeerd dat enkele van deze manden nog niet werden teruggebracht naar de betrokken transporteur.

Wij vragen dan ook, na contact name met uw vervoerder, de nog in uw bezit zijnde transportmanden binnen te leveren.

Hou het vooral gezond en neem geen risico!

Met vriendelijke groeten.

Namens de leden van de NRBB,

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.


23/10/2020 - Nationale Algemene Vergadering van de KBDB

Beslissingen              PowerPoint            Sportieve punten


12-10-2020 Mededeling KBDB

Het vluchtseizoen 2020 loopt op zijn einde en niettegenstaande de covid-19 pandemie zijn we van mening dat het afgelopen seizoen als positief kan worden bestempeld.

Spijtig genoeg blijven de coronacijfers stijgen en moeten wij iedereen onder ons beschermen tegen dit virus.

Na het seizoen komt de periode van de vergaderingen in de schoot van de verenigingen/groeperingen evenals de kampioenendagen. Deze evenementen zullen, volgens de federale richtlijnen, worden gecontroleerd, toegelaten of geannuleerd.

De leden van de nationale raad van beheer en bestuur zijn begaan met de gezondheid van alle leden en dit is dan ook de reden waarom wij aandringen dat, indien een vergadering en/of kampioenenviering wordt ingericht in de schoot van uw vereniging  VOOREERST contact dient opgenomen te worden met het gemeente- of stadbestuur teneinde te vernemen of dergelijke manifestaties kunnen en mogen doorgaan en welke specifieke maatregelen in acht dienen genomen te worden. Zonder een dergelijke toelating kunnen de boetes enorm hoog oplopen (tot 750 EURO per vastgestelde overtreding).

Wij vragen dan ook aan alle verenigingen om het gezond verstand te laten spreken teneinde op een veilige manier de vergaderingen en kampioenenvieringen te laten doorgaan of desgevallend af te gelasten.

Hou het vooral gezond en neem geen risico!

Met vriendelijke groeten.

Namens de leden van de NRBB,

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.


2-10-2020 Nationale kampioenschappen 2020

Voorlopige uitslag zonder details : kampioenschappen voorlopig zonder details
Details van de kampioenschappen berekend door de KBDB  : kampioenschappen voorlopig 2020 details

Details van de kampioenschappen die automatisch werden berekend : https://www.kbdb-online.be/admin/Website/Tussenstanden.php

 

 


De Covid-19 pagina (alles van Covid-19 van de afgelopen maanden)

 


01-07-20 Mededeling KBDB

Juridisch hoekje

Dossier KBDB / VAN DEN BULCKE

Vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel d.d. 04/06/2020

De KBDB werd bij bovenvermeld vonnis veroordeeld tot betaling aan dhr VAN DEN BULCKE van een schadevergoeding van 1.500 euro, wegens een schending van het beginsel van onpartijdigheid bij de behandeling van het beroep van eiser tegen diens declassering van diens duiven voor de wedstrijd “Cahors” van 16/06/2018.


 

    

Hartelijk dank ook aan hen. ERE WIE ERE TOEKOMT.

Ook de duif, het symbool van de vrede, brengt mensen dichter bij elkaar. Denk maar aan de duif “ARMANDO”, dewelke de duivensport opnieuw in onze woonkamer, op straat, in de scholen en in de fabrieken bracht!

Allen samen zullen wij sterker uit deze crisis komen maar hiervoor dienen de opgelegde maatregelen vanuit de federale overheid STRIKT dienen opgevolgd te worden.

Houd het aub veilig en gezond!

Voor de leden van de NRBB,
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.


 

31-3-20
MEDEDELING van de KBDB     

Vanaf heden kunnen de plastieken verzegelingstrips, te gebruiken voor de aluminiummanden evenals voor de constateurs, worden besteld door de verenigingen bij de KBDB tegen de prijs van:

Gele plastieken strips (/500 stuks) à 25,00 EURO per 500

Verzendingskosten:

500 stuks (1,100 kg): <2 kg: 6,90 Euro

De aluminium loodjes mogen in 2020 nog worden gebruikt voor de snelheids- en kleine halve-fondwedvluchten. Vanaf 2021, mogen nog enkel de plastieken KBDB-verzegelingstrips worden gebruikt voor de plastieken manden en de aluminium KBDB-verzegelingstrips voor de aluminium manden et dit voor alle types van wedvluchten.


PlattelandsTV -  link naar aflevering 6 (inclusief samenwerking met Bpost)

 

Bpost en KBDB slaan de handen in elkaar !!

Promotie voor onze sport en een kijk in de geschiedenis van de duivensport !!

Meer info volgt later!

Klik op de afbeelding om de volledige collectie 2020 te zien.

Link naar E-shop Bpost

Link naar MyStamp Bpost

 


Met de problematiek rond de roofvogels kunnen we melden dat De Nationale voorzitter KBDB Bodengien Pascal in contact is met de voorzitter van Natuurpunt Dhr Gerald Driessens!

Wij als KBDB zijn daar zeer bezorgd over en zullen daar constructief aan werken en op de gepaste manier over communiceren !

Wij vragen vooral via onze gepaste weg :

Strijdduivenaanval@outlook.com of KBDB.Nationaal bewijsmateriaal met foto’s door te sturen zodanig dat wij dit aan ons dossier kunnen toevoegen !

Wij vragen beleefd rustig te blijven en geen ongepaste uitspraken te doen via social media !!


Procedure voor de aanvraag voor het opmeten van coördinaten van een hok door de KBDB


 

Dopingcontrole : Door KBDB erkende labo voor dopingonderzoek (vanaf 01.01.2020):

CER Groupe – Marloie

Rue du Point du Jour 8 à 6900 Marloie

 

Voor bepaalde onderzoeken

FAVV FLVVG

Braemkasteelstraat 59

9050 GENTBRUGGE

 


 

PlattelandsTV - uitzendschema

Countrylife: De Belgische Reisduif - Seizoen 2
uur 06h30 08h00 08h30 10h00 11h00 11h30 12h30 13h00 14h30 15h30 16h00 18h30 19h00 20h30 22h00 23h30
zondag X X X
maandag X X X X
dinsdag X X
woensdag X X X X X
donderdag X X X
vrijdag X X
zaterdag X X X X X X X

Mutatieformulier 2020


MEDEDELING

HERINNERING

De nationale zetel is voor de verenigingen en de duivenliefhebbers alle werkdagen van 9u00 tot 12u00 toegankelijk.

Tijdens deze uren is de nationale zetel eveneens telefonisch bereikbaar via het 02/537 62 11


MEDEDELING t.a.v. ALLE VERENIGINGEN

Gelieve te noteren dat in toepassing van art. 2 van het NSR het verboden is niet-leden aan wedvluchten, leervluchten of andere sportieve activiteiten van uw vereniging te laten deelnemen.

Bovendien herinneren wij er aan dat in toepassing van art. 6 van de KBDB-Statuten en art. 2 NSR zich uitsluitend liefhebbers, waarvan het duivenhok zich op Belgisch grondgebied bevindt, kunnen aansluiten bij de KBDB.


verzenddoos duifVerzenddoos voor een duif >>> contacteer de KBDB

 


Bericht van Dierenwelzijn in verband met verdwaalde duiven.


logo kbdb zwart MEDEDELING

Gelieve nota te nemen dat het KBDB-logo geregistreerd is als merk.
Dientengevolge mag het KBDB-logo niet gedownload, gekopieerd of overgenomen worden zonder toestemming.
Alle teksten, beeldmateriaal, grafieken, geluids-, animatie- en videobestanden en de wijze waarop ze op de website worden getoond, vallen onder het auteursrecht en  andere  wettelijke  bescherming van intellectueel  eigendom. De inhoud van deze website mag niet voor commerciële  doeleinden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of voor  derden  toegankelijk gemaakt  worden zonder voorafgaandelijke toestemming.


Mededeling t.a.v ALLE liefhebbers

De KBDB maakt er haar leden op attent dat, in toepassing van art. 133 DLW, het verboden is duiven aan te kopen en/of op het hok te houden van een effectief geschorste liefhebber.

Elke overtreding op huidig art. 133 DLW zal het voorwerp uitmaken van vervolgingen voor de KBDB-Kamers en is strafbaar met een effectieve schorsing van één tot drie jaar.


Bericht aan de duivenliefhebbers - VERKOPINGEN

De nationale raad van bestuur en beheer van de KBDB doet opmerken dat de duivenliefhebbers die een verkoop van duiven houden, zich dienen te schikken naar de desbetreffende beschikkingen voorzien in het nationaal sportreglement, waarvan u hier de inhoud kan lezen.
Elke duivenliefhebber die via het internet een verkoop van duiven houdt dient een 'mededeling' aan de KBDB te zenden voor de verkoop alsook een 'overzicht van de verkochte duiven' na de verkoop.
Voor publieke zaalverkopingen verwijzen we naar de desbetreffende documenten in het item 'algemeen' in het menu en vervolgens 'formulieren en documenten'.


Voor alle betalingen (behalve voor verkopingen)  bij de KBDB is volgend rekeningnummer van toepassing :

BE79 4338 2420 0133 ( BIC: KREDBEBB )


Mededeling

Wij verzoeken de duivenliefhebbers en de verenigingen die zich aanbieden op de Nationale zetel te Halle of op de zitdagen in  West-Vlaanderen om hun betalingen zoveel mogelijk per bancontact te doen.


Coördinaten nodig van uw hok


Duiventillen in agrarisch gebied vrijgesteld van stedebouwkundige vergunning


Mededeling van de nationale raad van beheer en bestuur

Verschillende ziekenfondsen bieden hun leden een tegemoetkoming aan in het lidgeld voor een sportclub. Wij raden u aan contact te nemen met uw ziekenfonds teneinde na te gaan of u kan genieten van dergelijke tegemoetkoming


Ingevolge de wijziging in de procedure tot overschrijving van Belgische duiven vindt u op onze website, op de pagina “formulieren en documenten” onder de menuknop “Algemeen”, het document dat kan worden gebruikt indien u een duif (duiven) afstaat teneinde u te ontslagen van alle verantwoordelijkheid t.o.v. deze duif (duiven).


Verdwaalde Duif?

Opzoeken - Aanmelden

Agenda:

February 2021
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728