Nieuws

13/07/2020 - MEDEDELING VAN DE KBDB

Ingevolge de problemen dewelke zich hebben voorgedaan afgelopen zaterdag 11/07/2020 en zondag 12/07/2020 en dit respectievelijk op Sermaises en Quiévrain, heb ik een telefonisch onderhoud gehad met de betrokken vervoerder, Johan Bauwens.

Welke feiten hebben er zich voorgedaan:

11/07/2020 Sermaises: laattijdige aankomst van de konvooien van Antwerpen

12/07/2020 Quiévrain: de deur van 1 slag op de vrachtwagen is opengevallen zodat de duiven allen werden gelost om 7u56 i.p.v. het voorziene lossingsuur.

Ik, als nationale voorzitter, lid van de nationale raad van beheer en bestuur en tevens lid van de bestuursraad van de PE Antwerpen, betrokken bij deze beide spijtige voorvallen, zal komend weekend de ophalingen in de PE Antwerpen persoonlijk gaan volgen voor de kleine halve-fond teneinde een beter beeld te krijgen van de problemen dewelke zich stellen en inzicht te krijgen in de situatie waarmee de PE Antwerpen actueel te kampen krijgt.

Er dient een oplossing te worden gevonden.

Uiteraard dient iedereen mee te helpen om een dergelijke problematiek in de toekomst te vermijden en dient iedereen samen te werken. Daarom ook de vraag aan onze liefhebbers: “kom tijdig inkorven” en ook aan onze verenigingen: “sluit de inkorvingen af op het afgesproken uur”.

SAMEN zullen wij ook hieraan een oplossing moeten bieden.

Ik kom zeker en vast nog terug op deze zaak en vraag dan ook het resultaat van het onderzoek van deze problematiek af te wachten.

Bedankt alvast dat wij op eenieders begrip kunnen rekenen.

Met vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.

MEDEDELING van de KBDB – Covid-19

Zoals iedereen reeds via de pers heeft vernomen, heeft de federale overheid, na overleg met de experten van de GEES, beslist om vanaf morgen, 11/07/2020, mondmaskers te verplichten in winkels en andere plaatsten waar veel volk samen is.

Hierop aansluitend wenst de KBDB dan ook nogmaals de nadruk te leggen dat zowel voor de inkorvingen als voor het binnenbrengen van de toestellen in de verenigingen volgende maatregelen strikt dienen nageleefd te worden en sterk wordt aangeraden om een mondmasker te dragen:

Met vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.

Duivensport kan zo mooi zijn !

Ganse familie betrokken !

Familie Maes uit Wingene

Andy 35, Kim 34, Yana  10, Yara 8, yolene 5

 

Mededeling van de KBDB t.a.v. alle verenigingen en alle liefhebbers

A/ Aanmeldingen van verdwaalde duiven
Indien je met je smartphone een binnengekomen Belgische duif, dewelke niet je eigendom is, opzoekt via de KBDB-website krijg je onmiddellijk het telefoonnummer van de eigenaar. Door het telefoonnummer aan te klikken wordt onmiddellijk verbinding gemaakt met de eigenaar van het bij u binnengekomen duifje.
B/ Noodkoppelingen
Wij herinneren u eraan dat noodkoppelingen tijdens de inkorving zijn enkel toegelaten wanneer de duif reeds voorzien is van een elektronische ring en deze om één of andere reden defect is. In geen enkel geval mag een ingekorfde duif drager zijn van twee of meerdere elektronische ringen.
Elektronische ringen die om welke reden dan ook dienen vervangen te worden, dienen in de vereniging bewaard te worden tot einde van het seizoen.
Ingeval van noodkoppeling is de liefhebber verplicht deze duif te regulariseren vóór haar eerstvolgende inkorving.
C/COVID 19

Zoals iedereen weet is het risico voor besmetting Covid-19 nog lang niet voorbij en we zullen met dergelijk risico in de toekomst rekening moeten blijven houden.

We raden dan ook al onze liefhebbers aan een masker te dragen bij het inkorven in de vereniging en bij het binnenbrengen van de toestellen.

Het ontsmetten van de handen, het houden van afstand (minimum 1,5 meter), ….. is zeer belangrijk.

Ontsmettingsgel is nog steeds te koop bij de KBDB.

Rekening houdend met de verplichting om in te korven achter plexiglas, wordt het dragen van een mondmasker voor de helpers in de vereniging aangeraden doch is niet meer verplichtend. Het personeel dewelke de dranken ronddragen in de cafetaria’s dienen echter wel verplichtend een mondmasker te dragen en dit naar analogie met de horeca.

D/ NATIONALE en INTERNATIONALE WEDVLUCHTEN 2020
Wij vestigen de aandacht van de inkorvingsburelen evenals van de liefhebber op:
1. Coördinaten van het duivenhok & benaming van het hok
De coördinaten van het duivenhok dienen in het programma van de verenigingen identiek te zijn aan deze vermeld op de lidkaart van de liefhebber. Wij verzoeken de verenigingen dienaangaande hun programma aan te passen. Bij een te groot verschil in de coördinaten dient het provinciaal secretariaat van de KBDB te worden gecontacteerd.
De juiste benaming van het hok dient in hun programma identiek te zijn aan deze vermeld op de hoklijst 2020 en op de verbeterde lidkaart 2020.
2. Ringenlijsten
De verenigingen worden verzocht hun lijsten met de verkochte ringen DRINGEND over te maken aan de KBDB. De lijst met de niet verkochte ringen van vóór 2020 dienen eveneens medegedeeld te worden aan de KBDB.
3. Koppelingen tussen de identiteitsring en de chipring
Duiven met een verkeerde koppeling zullen uit de uitslag worden genomen. Zowel de vereniging als de liefhebber dient deze koppeling te verifiëren en is hiervoor verantwoordelijk.
4. Overschrijvingen
De liefhebber kan via het KBDB-programma zijn ringen bekijken dewelke op zijn naam staan ingeschreven. Bij niet overgeschreven ringen op zijn naam zal art. 112 van het NSR worden toegepast.
5. Aanmeldingen art. 101 NSR
De leden van de nationale raad van beheer en bestuur wil de liefhebbers er aan herinneren dat alle duiven volgens art. 101 van het NSR dienen aangemeld te worden naar KBDB-online.
Het aanmelden kan via www.anons.be, de liefhebber kan dit op 3 manieren ingeven:
1. Automatisch via de klok van de liefhebber. De nodige informatie kan u bij de fabrikanten terugvinden.
2. Door in te loggen op anons.be en manueel het aankomstuur in te geven.
3. Bellen naar het lokaal en zij geven manueel in op anons.be.

Belangrijke opmerkingen:
- Liefhebber moet zelf zien of zijn duif aanwezig is online, dit door op KBDB-online.be of op anons.be te kijken. Bij het automatisch aanmelden worden de posities naast de duiven ingevuld. Zéér belangrijk is dat u, als liefhebber, dit mee opvolgt!
- Indien er een foute aanmelding is kan/moet uw vereniging dit aanpassen, dus indien u een foute duif hebt ingevuld moet u uw vereniging verwittigen zodat zij kunnen aanpassen of wissen.
- Liefhebber heeft geen toegang tot het internet, u kan telefonisch terecht bij uw vereniging.
Indien u automatisch aanmeldt, is het zeer belangrijk om de slaapstand van uw PC of laptop ruim genoeg te zetten of zelfs uit te schakelen.
Dit kan u terug vinden bij de instellingen onder “energiebeheer”, “Slaapstand” en ”standby" mag dus op “Nooit” worden gezet.
Controle van de aanmeldingen:
De aanmeldingen worden automatisch gecontroleerd door KBDB-online op het moment dat de verenigingen de bestatigingen opladen en krijgen een mail terug met de opmerkingen. Rode bollen op aanmeldtijd, niet aangemelde duiven mogen niet in de uitslag. De verenigingen dienen voor de “oranje bollen” een standpunt in te nemen.
De lokalen dienen de aanmeldingen te controleren en hun bestanden eventueel de duif te klasseren op het aanmeldingsuur of te deklasseren indien niet werd aangemeld alvorens de bestatigingsfiles worden opgeladen. Deze wijzigingen dienen eveneens te worden aangebracht voor wat betreft de lokale uitslag.
6. Lokale uitslag op de (inter)nationale wedvluchten
Voor alle dubbelingen, inclusief de lokale uitslag, zijn bovenvermelde reglementen van toepassing en dienen de duiven bij een inbreuk uit de uitslag te worden genomen.
7. Heropladen bestatigingsfiles
Tot 48 uur na het opladen van de bestatigingsfiles kunnen deze door de verenigingen worden heropgeladen.

Bericht voor de PE Oost-Vlaanderen

Alle informatie omtrent de Provinciale vlucht Orléans van 25/07/2020 kan u vinden op de actueel pagina van PE Oost-Vlaanderen.

Nationale KBDB wedvlucht Châteauroux  04-07-2020 - inkorving donderdag 02-07-20

Link naar de info en documenten voor de inkorfburelen

Link de inkorvingsburelen

Wij wensen alle deelnemers heel veel succes met de eerste nationale wedvlucht 2020 vanuit Châteauroux I


Nationale wedvlucht Limoges I  04-07-2020 - inkorving woensdag 01-07-2020

Wij wensen alle deelnemers heel veel succes met de eerste nationale wedvlucht 2020 vanuit Limoges I


01-07-20 Mededeling KBDB

Juridisch hoekje

Dossier KBDB / VAN DEN BULCKE

Vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel d.d. 04/06/2020

De KBDB werd bij bovenvermeld vonnis veroordeeld tot betaling aan dhr VAN DEN BULCKE van een schadevergoeding van 1.500 euro, wegens een schending van het beginsel van onpartijdigheid bij de behandeling van het beroep van eiser tegen diens declassering van diens duiven voor de wedstrijd “Cahors” van 16/06/2018.


26-6-20 Mededeling van de KBDB

Vanaf 1 juli 2020 worden er opnieuw versoepelingen doorgevoerd door de federale overheid ingevolge de uitbraak van de “covid-19” pandemie.

Na deze datum is het inkorven op afspraak niet meer verplichtend. Verenigingen die dit echter nog willen blijven verder toepassen, kunnen dit uiteraard blijven doen.

De door de federale overheid uitgevaardigde veiligheidsmaatregelen blijven uiteraard van toepassing voor al onze liefhebbers en alle verenigingen en rekenen uiteraard op het gezond verstand van eenieder. Het dragen van een masker voor de liefhebbers bij het inkorven van hun duiven wordt aangeraden doch is niet meer verplichtend.

Bovendien melden wij u dat de versoepelingen, uitgevaardigd voor het formulier van de loodjes/verzegelstrips wordt opgeheven, zodat de bepalingen van art. 43 van het NSR opnieuw integraal dienen nageleefd te worden zoals hierna opgenomen:

Art. 43  § 1 van het NSR:

Het loden dient te gebeuren met een genummerde en door de KBDB geleverde plastieken verzegelingstrip.

Een lijst met, per mand, de vermelding van het mandnummer en het totaal aantal manden evenals de nummers van de aangebrachte verzegelingstrips (1, 2 of 3 per mand al naargelang respectievelijk aluminium, plastieken of rieten manden worden gebruikt) zal door de vereniging verplichtend worden opgemaakt en meegegeven aan de vervoerder. Deze lijst mag door de vervoerder, na de wedvlucht, worden vernietigd.

Rekening houdend met de hoge temperaturen die worden voorspeld voor vandaag dienen de verenigingen, in toepassing van art. 44 NSR, VOOR ALLE WEDVLUCHTEN, met inkorving op 26/06/2020 het aantal duiven per mand te verminderen met 10%

Bovendien worden de verenigingen herinnerd aan het feit dat van bij de inkorving in het lokaal de duiven onmiddellijk dienen gedrenkt te worden en de drinkbakken dienen aangehecht te blijven tot de ophaling van de manden door de vervoerder (art. 37 § 1 van het NSR)

De aandacht van de vervoerders wordt bovendien gevestigd op de strikte toepassing voor wat betreft het drenken van de duiven.              

De KBDB beschikt over uitslagen van inkorvingsburelen in Frankrijk alwaar Belgische liefhebbers hun duiven zijn gaan inkorven en ook op de uitslag worden opgenomen. De leden van de nationale raad van beheer en bestuur verwijzen hiervoor naar art. 2 § 2 van het NSR:

Het is aan de leden verboden op straf van voorlopige schorsing door de nationale  raad van beheer en bestuur deel te nemen aan wedvluchten of leervluchten, tentoonstellingen, manifestaties, vergaderingen, feestelijkheden, enz... , ingericht door een vereniging (in de zin van artikel 14 van de KBDB-statuten) die geen lid is van de KBDB, zoals het ook aan onze verenigingen verboden is niet-leden aan hun wedvluchten, leervluchten of andere sportieve activiteiten, te laten deelnemen.  Onze verenigingen mogen in hun schoot geen deelneming aan wedvluchten toelaten van niet-leden.

Dit verbod geldt niet voor tentoonstellingen, manifestaties, vergaderingen of feestelijkheden ingericht in het buitenland op voorwaarde dat de buitenlandse inrichter of het buitenlands organisme werd erkend door zijn nationale federatie.

DIT IS TEN STRENGSTE VERBODEN!

De overtreders zullen dan ook worden uitgenodigd op een zitting van de nationale raad van beheer en bestuur teneinde gehoord te worden aangaande deze overtreding op het NSR.

Met vriendelijke groeten.

Namens de leden van de NRBB,

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.


25/06/2020 - Mededeling van de KBDB

Mededeling voor de inkorvingsburelen van de (inter)nationale wedvluchten 2020

Hierna nog de laatste update voor de nationale inkorvingsburelen:

 • De KBDB vestigt de aandacht op het feit dat de koppeling van de elektronische ring met de identiteitsring dient te gebeuren op het correcte en het voor 2020 actieve lidnummer van de liefhebber. De inkorvingsburelen worden ook verzocht hieraan speciale aandacht te besteden bij de inkorving m.n. of het juiste licentienummer van de liefhebber voor 2020 op de display van de master verschijnt aangezien, bij een foutief licentienummer, de duiven van deze liefhebber NIET zullen worden opgenomen in de uitslagen van de desbetreffende vlucht. De duiven dienen in het KBDB-bestand te zijn ingeschreven op het licentienummer 2020 van de bewuste liefhebber.
 • Bovendien verwijzen wij nogmaals naar de beschikkingen van art. 112 van het NSR (OVERSCHRIJVINGEN) en meer specifiek:
 • Alle duiven waarmee aan sportieve activiteiten wordt deelgenomen moeten verplicht staan ingeschreven op naam van de betreffende liefhebber.

De overschrijving dient in het KBDB bestand te zijn uitgevoerd vóór de inkorving.

Gelieve nota te nemen dat het KBDB-bestand vanaf 16u00 op de dag van de inkorving van de bewuste vlucht niet meer zal worden aangepast en dat de liefhebbers hun overschrijvingen tijdig moeten indienen EN betalen.

 • Gebruik van de uniforme NATIONALE poelebrief, voor zowel internationaal, nationaal, zonaal en verplichte dubbeling PE/SPE

(bijgevoegd)

 • Nationaal en zonaal: prijzen per 4-tal - PE/SPE: prijzen per 3-tal
 • De liefhebbers beschikken over de mogelijkheid om een papieren versie van de uitslagen te bekomen. Deze optie kan aangeduid worden op de poelebrief.

Kostprijs:

NATIONAAL :  8 EURO per wedvlucht en per categorie, inbegrepen de uitslag van de betreffende zone en de uitslag van de betreffende PE/SPE.

INTERNATIONAAL: 8 EURO per wedvlucht en per categorie, de uitslag van de internationale dubbeling bij de duivinnen is GRATIS voor zover een uitslag internationaal oude en/of jaarlingen wordt genomen.

 • Rekening houdend met de hoge temperaturen die worden voorspeld voor de komende dagen dienen de verenigingen, in toepassing van art. 44 NSR, VOOR ALLE WEDVLUCHTEN, met inkorving op 25 & 26/06/2020 het aantal duiven per mand te verminderen met 10%. De stapelhoogte in de vrachtwagens dient bovendien met 1 laag verminderd te worden.
 • De aandacht van de vervoerders wordt bovendien gevestigd op de strikte toepassing voor wat betreft het drenken van de duiven.
 • Na de inkorving dienen de bestanden ONMIDDELLIJK te worden opgeladen (onderrichtingen nogmaals bijgevoegd)
 • Bovendien worden de verenigingen herinnerd aan het feit dat van bij de inkorving in het lokaal de duiven onmiddellijk dienen gedrenkt te worden en de drinkbakken dienen aangehecht te blijven tot de ophaling van de manden door de vervoerder (art. 37 § 1 van het NSR).
 • Klachten i.v.m. technische problemen (Bricon), de uitslag (Datatechnology) & administratieve problemen (lidnummers, coördinaten, overschrijvingen,….) bestemd voor de KBDB dienen gericht te worden naar volgend e-mail adres: Klachten.plaintes@kbdb.be
 • Gelieve te noteren dat voor wat het aanmelden op anons.be betreft, dezelfde werkwijze wordt gehanteerd met dezelfde inloggegevens dan vorig jaar.

Veel succes iedereen! Vanavond eerste test voor de nationale wedvluchten!

Namens de leden van de NRBB,

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.

NL_handleiding_verenigingen_KBDB_Result_v190620

Link naar de internationale poelebrief

Link naar de nationale poelebrief

 


24/06/2020 - PE Antwerpen : update HAFO programma, kampioenschappen en Beyers sponsorprijzen 2020

24/06/2020 - PE West-Vlaanderen : update kampioenschappen en vluchtkalender 2020

24/06/2020 - PE Limburg : update vluchtkalender en hafo programma 2020

24/06/2020 - Zitdagen in de provincies
Limburg
Antwerpen
Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen

 

22/06/2020 - Mededeling van de KBDB

Het sportseizoen 2020 draait, na een valse start, op volle toeren.

De oude duiven en de jaarlingen namen reeds deel aan de eerste wedvluchten op de snelheid en de kleine halve-fond en ook onze jonge duiven werden reeds ingezet op de snelheid.

Wanneer start nu de kleine halve-fond voor de jonge duiven?

Er waren dienaangaande uiteenlopende meningen in de verschillende provincies. Start op 27/06/2020 of  1 week later nl. op 04/07/2020?

Er werd geopteerd voor de start met de jonge duiven op de kleine halve-fond op 04/07/2020 en dit rekening houdend met de warme temperaturen die worden aangekondigd einde deze week en tijdens het weekend. We dienen het welzijn van onze duiven hoog in het vaandel te dragen. Bovendien dient iedere liefhebber, zoals we in het verleden meermaals hebben beloofd, met een gelijke voorbereiding aan deze wedvluchten kunnen deelnemen. Denk maar aan onze vrienden uit grensstreken met Frankrijk!

Volgende weekend vindt reeds de eerste nationale wedvlucht op de grote halve-fond plaats nl. de wedvlucht voor oude duiven en jaarlingen van Bourges I op 27/06/2020.

Bijgevoegd de lijst met de inkorvingsburelen 2020 voor de nationale en internationale wedvluchten.inkorvingsburelen - bureaux d'enlogement

De uitslagen van deze wedvluchten zullen worden opgemaakt door de KBDB in samenwerking met Datatechnology en Bricon.

De onderrichtingen voor de inkorvingsburelen van deze nationale en internationale wedvluchten 2020 en meer bepaald voor het opladen van de poulage en de bestatigingsgegevens vindt u bijgevoegd. NL_handleiding_verenigingen_KBDB_Result_v190620

Hoe u zich als liefhebber kunt registreren op het “KBDB-admin platform” vindt u tevens in bijlage. Op dit platform kunt u, als liefhebber, volgende gegevens consulteren:

 • Mijn ringen en mutaties
 • (inter)nationale uitslagen voor
 • het raadplegen van de uitslagen
 • het raadplegen van de aantallen en de spiegellijsten

Handleiding_Liefheber_login Liefhebber_registreren_KBDB_Results

Wij zouden toch een oproep willen doen aan ALLE liefhebbers en ALLE INKORVINGSLOKALEN om stipt de inkorvingsuren na te leven. Het kan niet de bedoeling zijn dat de vervoerder geruime tijd moet wachten voor het ophalen van de duiven.

Rekening houdend met het feit dat Marseille dit jaar slechts op dinsdag wordt ingekorfd en het feit dat de “nieuwe” inrichter de duiven meer rust wenst te bieden in het kader van dierenwelzijn, zal de lossing, in samenspraak met de betrokken  inrichter van deze wedstrijd en indien het weer het uiteraard toelaat, worden uitgevoerd op zaterdag 25/07/2020 i.p.v. op vrijdag 24/07/2020, zoals initieel voorzien.

Wij informeren de VERVOERDERS ervan dat een versoepeling van de onderrichtingen, opgenomen in het vademecum, opgesteld in het kader van de uitbraak van de “Covid-19” pandemie, werd toegekend.

Vanaf heden bestaat opnieuw de verplichting om, vanaf het vervoer van 100 manden, twee personen in het voertuig te voorzien nl. de chauffeur en de vergezeller.

Veel succes iedereen!

Met vriendelijke groeten.

Namens de leden van de NRBB,

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.

21/06/2020 - Mededeling t.a.v. de verenigingen

In toepassing van art. 30 laatste § van het NSR dienen de elektronische koppelingslijsten 2020 bij de KBDB te worden ingediend voor de:

 • oude duiven en jaarlingen: vóór de eerste nationale wedvlucht vanuit Bourges I
 • jonge duiven: vóór de wedvlucht vanuit Bourges II

De werkwijze voor het doorsturen naar de KBDB (per mail aan: control@kbdb.be) vindt u hierna.

Bricon - Nederlands Tipes - Nederlands Unikon - Nederlands-Frans

Er worden geen papieren versies noch PDF documenten aanvaard van deze koppelingslijsten.

Gelieve bovendien te noteren dat in toepassing van art. 30 § 1 van het nationaal sportreglement noodkoppelingen tijdens de inkorving enkel zijn toegelaten wanneer de duif reeds voorzien is van een elektronische ring en deze om één of andere reden defect is OF een fout gebeurde bij de koppeling tussen de chipring en de identiteitsring.

Wij zijn er van overtuigd dat wij op uw volle medewerking kunnen rekenen.

19/06/2020 - Mededeling van de KBDB

2020, een jaar om niet snel te vergeten.

Zoals reeds meermaals gezegd, eisen bijzondere situaties ook bijzondere maatregelen.

Tijdens de zitting van het nationaal sportcomité van 16/06/2020 en hierop aansluitend heeft de meerderheid van de nationale mandatarissen (nationale algemene vergadering) volgende punten goedgekeurd:

 1. Kalender van de (inter)nationale wedvluchten 2020 (bijgevoegd) definitieve kalender
 2. Afschaffing van de gummiring op de nationale en internationale wedvluchten in 2020 rekening houdend met de covid-19 pandemie (liefhebber beschikt evenwel over de mogelijkheid om facultatief een gummiring te laten aanbrengen bij de inkorving)
 • Controle (art. 98 NSR) vervalt in 2020 en controle zal worden uitgevoerd met het nieuw KBDB-controlesysteem
 • Aanmeldingen (art. 101 NSR) – alle duiven dienen aangemeld te worden (zowel voor de nationale grote halve-fond, fond als de internationale grote fond wedvluchten) met de 4 laatste cijfers van de identiteitsring binnen de in art. 101 van het NSR voorziene termijnen

(wijziging art. 98 & 101 NSR bijgevoegd) wijzigingen aan het NATIONAAL SPORTREGLEMENTArt. 98 & 101 NSR

 1. Voorstellen tot wijzigingen aan het NSR (art. 33, 37 § 8 & 103 van het NSR) – bijgevoegd wijzigingen aan het NATIONAAL SPORTREGLEMENT
 2. Criteria van de nationale kampioenschappen 2020 (bijgevoegd) criteria nationale kampioenschappen 2020
 3. Criteria nieuw kampioenschap jeugd – uitslagen nationale vluchten voor jonge duiven (bijgevoegd) Kampioenschap JEUGD
 4. Dopingreglement 2020 (bijgevoegd) definitief dopingreglement
 5. Voorstel voor 2020: “pre-olympiade België” ( volgens de criteria van toepassing voor 2021) wegens het verdagen van de Olympiade van 2021 naar 2022 en teneinde het sportseizoen 2020 toch enigszins te “compenseren”

Gelieve te noteren dat de duiven dewelke deelnemen aan de (inter)nationale wedvluchten 2020 en manueel worden ingekorfd verplichtend dienen voorzien te zijn van een “speciale controlechipring”. Deze chipring wordt, zoals de elektronisch chipring, gekoppeld aan de identiteitsring in de inkorvingslokalen. Kostprijs van deze chipring 1,10 EURO (ten laste van de liefhebber). Rekening houdend met het feit dat bepaalde verenigingen problemen ondervinden voor deze koppeling van chipringen (tijdsgebrek) zal deze procedure worden toegepast vanaf 01/07/2020 (inkorving Limoges I).

Wij informeren u bovendien dat de wedvluchten tijdens de week evenals de kermisvluchten vanaf volgende week opnieuw kunnen doorgaan.

Wij wensen al onze liefhebbers een veilig, vruchtbaar en sportief seizoen 2020!

Nogmaals een woord van dank aan onze verenigingen en hun medewerkers dewelke zich voor honderd procent hebben ingezet om dit sportseizoen te kunnen laten starten op een veilige manier!

TER HERINNERING: bijgevoegd eveneens de inlogprocedure voor anons.be infoblad_anons

Op de login pagina van anons.be is er een link “Paswoord vergeten?” Als u daarop klikt en uw gebruikersnaam (8 cijfers van het lidnummer) ingeeft, krijgt u een e-mail toegestuurd met uw paswoord.

Als dat niet lukt, gelieve een mail te zenden naar info@anons.be.

Met vriendelijke groeten.

Namens de leden van de NRBB,

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.

19/06/2020 - mededeling van de PE Antwerpen

Hierna de criteria van de provinciale kampioenschappen 2020, de sponsorvluchten 2020 evenals het halve-fondprogramma 2020

BEYERS SPONSORVLUCHTEN 2020- criteria provinciale kampioenschappen 2020 Covid-19 Hafo programma 2020

17/06/2020 - coördinaten Sézanne & Vierzon

Sézanne: 48.42.32,4/03.44.53,2

Vierzon 20/06/2020 (Derby Hainaut): 47.14.35.7/02.04.44.6

15/06/2020 Mededeling van de KBDB

De eerste wedvluchten werden afgelopen weekend ingericht en alle liefhebbers hebben massaal hun duiven ingekorfd.

Na stormachtige weken komt alles stillaan opnieuw in de plooi en vanaf deze week zullen de initieel voorziene opleervluchten, tijdens de week, worden hernomen.

Zoals u hebt kunnen lezen, werd een voorstel van (inter)nationale kalender 2020 opgesteld en dit samen met de Belgische en buitenlandse inrichters van deze wedvluchten.

Morgen staat een zitting van het nationaal sportcomité gepland waarop deze kalender zal worden besproken. De aanpassing van de criteria van de nationale kampioenschappen 2020 staat eveneens op de agenda evenals andere punten dewelke, ingevolge de “covid-19” pandemie, dienen aangepast te worden.

Al deze punten dienen uiteraard ook nog, ter goedkeuring, te worden voorgelegd aan de nationale mandatarissen.

Wij, als KBDB-bestuur, willen er toch nog eens op wijzen dat de federale overheid nog steeds nauwlettend toekijkt of de door hen opgelegde veiligheidsmaatregelen strikt worden opgevolgd. Het gaat immers over de gezondheid van eenieder onder ons.

Wij willen al onze verenigingen bedanken voor de moeite die zij zich hebben getroost om hun inkorvingslokaal aan te passen zodat op een veilige manier kan worden ingekorfd.

Toch kregen wij al meldingen binnen dat bepaalde verenigingen het niet zo nauw nemen…. SPIJTIG …………. De KBDB zal tegen deze inkorvingslokalen hard optreden.

Afgelopen week waren de weergoden ons niet gunstig gezind en ook de vervoerders waren niet altijd bereidwillig om onze duiven op een diervriendelijke manier terug in de lokalen te krijgen. De KBDB gaat morgen met hen in gesprek.

Mijn collega’s van de nationale raad van beheer en bestuur en ikzelf zijn nog aan het overleggen om vanaf volgende week eventuele versoepelingen te overwegen voor wat betreft de kermisvluchten en de wedvluchten tijdens de week. WORDT VERVOLGD…..

ALS AFSLUITER, het positieve nieuws,

Hartelijk dank aan de firma Amfico

voor de levering van plastieken handschoenen, bestemd voor onze verenigingen

Via deze weg wilden we graag onze kleinste telg van de familie De Winter uit Tremelo voorstellen, Juul De Winter, nu 1,5 jaar.

Zowel grootvader, vader en zoon doen aan duivensport. En zoals je kan zien is nu ook het achterkleinkind ( laatste in het viergeslacht) verzot op de duifjes.

Hopelijk houdt de nieuwe generatie deze mooie sport bruisend.

Namens de leden van de NRBB,

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.

13/06/2020 - Mededeling aan alle liefhebbers

Wij wensen iedereen een succesvol sportseizoen 2020!

Voor de leden van de NRBB,

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.

 

12/06/2020 - criteria kampioenschappen PE West-Vlaanderen

Hierna de 1ste versie van de criteria van de kampioenschappen van de PE West-Vlaanderen

CRITERIA PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN 2020 West-Vlaanderen - versie 1

12/06/2020 - aanpassingen criteria nationale kampioenschappen 2020 ingevolge "Covid-19" - deel I

criteria nationale kampioenschappen 2020 snelheid - kleine halve fond - jeugd 

12/06/2020 - Mededeling van de KBDB

Hierna vindt u het project van de kalender van de (inter)nationale wedvluchten 2020, zoals gisteren besproken met de buitenlandse en Belgische inrichters, en dewelke nog zal worden voorgelegd aan het nationaal sportcomité en voor uiteindelijke beslissing aan de nationale algemene vergadering.

voorstel kalender 

11/06/2020 - Mededeling van de KBDB

KBDB razend!!!!

De KBDB heeft vandaag (11/06/2020) beslist om de duiven van ALLE leervluchten (voorziene lossingsdag 10/06/2020) terug te brengen naar de lokalen.

De vervoerders hebben deze beslissing naast zich neer gelegd en hebben de duiven korter bij huis gelost.

We ontvangen vanwege verschillende liefhebbers berichten dat het actueel bij hen aan het regenen is en de weersgesteldheid het niet toelaat om een duif te lossen.

De KBDB distantieert zich dan ook van alle verantwoordelijkheid en legt deze volledig bij de betrokken vervoerders.

Deze laatsten zullen dringend worden uitgenodigd op de zetel van de KBDB en de nodige sancties zullen worden opgelegd.

Namens de leden van de NRBB,

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.

Mededeling Oost-Vlaanderen

Lossing Quiévrain jonge duiven.

De maatschappijen die ervoor gekozen hadden de jonge duiven enkele weken apart te lossen kunnen dit doen op zondagen 14, 21, 28 juni en 5 juli.

Gelieve gekleurde etiketten te gebruiken voor deze manden.

Lossingsuren:

8u           interprovinciaal Antwerpen-Oost-Vlaanderen-VlBr-sector-1

8u10      provinciaal VlBr-sector-1

8u20      provinciaal Oost-Vlaanderen jonge duiven

Update reglementeringen kampioenschappen 2020 Oost-Vlaanderen (in bijlage).

Provinciaal Kampioenschap O-VL 2020_V10062020 (corona-aanpassingen)

Het comité van de PE Oost-Vlaanderen.

11/06/2020 - Mededeling van de KBDB

Gelieve te noteren dat uiterlijk vrijdag 12/06/2020 de criteria voor de nationale kampioenschappen 2020 in de categorieën:

 • Snelheid oude en jaarlingen
 • Snelheid jonge duiven
 • Kleine halve fond oude en jaarlingen
 • Kleine halve-fond jonge duiven
 • Jeugd
 • As-duif snelheid oude
 • As-duif snelheid jaarlingen
 • As-duif snelheid jonge duiven
 • As-duif kleine halve-fond oude
 • As-duif kleine halve-fond jaarlingen
 • As-duif kleine halve-fond jonge duiven

zullen worden gepubliceerd op de KBDB-website.

Wij verzoeken u dan ook deze regelmatig te raadplegen.

Veel succes!

Namens de leden van de NRBB,

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.

Coördinaten Soissons

Zoals reeds gecommuniceerd in onze mededeling van 05/06/2020 zijn er werken aan de gang op het lossingsterrein in Soissons.

Tot nader order dienen de duiven te worden gelost: Mercin et Vaux R2 Chemin Baunehaut

Coördinaten: 49.21.14,0/03.16.39,0

10/06/2020

KBDB Administratie

Individuele opleervergunningen voorbehouden voor liefhebbers uit de grensstreek

 De KBDB heeft alle aanvragen tot het bekomen van een individuele opleervergunning voor liefhebbers uit de grensstreek aangevraagd bij de Franse Federatie.

Gezien de beperkingen opgelegd in deze covid-19 crisisperiode, heeft de Franse Federatie ons tot op heden de desbetreffende vergunningen niet toegestuurd.

Wij hopen deze vergunningen te ontvangen vooraleer de Frans-Belgische grens zal opengaan voor particulieren.

Na ontvangst zal de KBDB deze onmiddellijk aan de betrokken liefhebbers overmaken.

09/06/2020 - Dringende mededeling van de KBDB

Gelieve te noteren dat voor de PE’s Vlaams-Brabant (sector 1), Oost-Vlaanderen (Middenlijn) en Antwerpen toch mag worden gelost in Noyon op 10/06/2020. Hierdoor komt Pont-Ste-Maxence aldus te vervallen.

Met vriendelijke groeten.

Namens de leden van de nationale raad van beheer en bestuur,

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.

RECHTZETTING mededeling 05/06/2020

!!!!!!!Soissons (werken op de lossingsplaats). De vergezellers dienen zich naar volgend adres te begeven: Mercin et Vaux R2 chemin Baunehaut. De nieuwe coördinaten zullen u later worden medegedeeld.

woensdag 10 juni 2020

Vlaams-Brabant:

 • Sector 1: Quiévrain, Pont (O/Y/J) (*)
 • Sector 2 & 3: Fleurus, Momignies, Soissons (O/Y/J)

Oost-Vlaanderen:

 • Mid-West: Doornik/Tournai, Niergnies & Pont Ste Maxence
 • Middenlijn: Quiévrain & Pont (*)

Limburg: Mettet & Hannut (O/Y/J)

Antwerpen: in de buurt van Brussel, Quiévrain, Momignies, Pont (*), Soissons (O/Y/J)

Hainaut:

 • Charleroi Ouest: Laon (O/Y/J)
 • Centre Charleroi: Soissons (O/Y/J)
 • Ligne du Centre: Niergnies (O/Y/J) & Pont-ste-Maxence (O/Y)

Brabant wallon: Momignies (O/Y/J)

Liège/Namur Nord/Association du Condroz: Cul-des-Sarts (O/Y/J) & Dizy-Le-Gros (O/Y)

(*) ingevolge de onbeschikbaarheid van het lossingsterrein van Noyon tijdens de week

Zaterdag 13/06/2020

Vlaams-Brabant:

 • Sector 1: Noyon (provinciale lossing) (O/Y/J)
 • Sector 2 & 3: Momignies & Soissons (O/Y/J)

West-Vlaanderen: Fontenay (O/Y)

Oost-Vlaanderen:

 • Westenlijn: Sermaises
 • Mid-West: Niergnies, Ecouen of Pont-Ste-Maxence & Toury
 • Middenlijn: Sermaises

Limburg: Chimay & Momignies (O/Y/J)

Antwerpen: Momignies – Soissons (O/Y/J) & Melun (O/Y)

Hainaut:

 • Centre Charleroi: Soissons (O/Y/J) & St Soupplets (O/Y/J)
 • Ligne du Centre: Niergnies (O/Y/J) & Pont-Ste-Maxence (O/Y/J)

Brabant wallon: Momignies & Soissons (O/Y/J)

Liège/Namur Nord/Association du Condroz: Cul-des-Sarts (O/Y/J) & Trélou (O/Y)

Namur Sud : Sézanne (O/Y/J)

Zondag 14/06/2020

Vlaams-Brabant:

 • Sector 1: Quiévrain (1ste lossing interprovinciaal – 2de lossing provinciaal) & Noyon (interprovinciale lossing) (O/Y/J)

         Sermaises (provinciaal) (O/Y)

 • Sector 2 & 3: Melun (samen gelost) (O/Y)

West-Vlaanderen: Arras & Clermont (O/Y/J)

Oost-Vlaanderen:

 • Westenlijn : Arras & Clermont
 • Middenlijn : Quiévrain & Noyon

Antwerpen: Quiévrain & Noyon (O/Y/J)

Hainaut:

 • Charleroi Ouest : Laon & St Soupplets (O/Y/J) & Melun (O/Y)
 • Centre Charleroi: Toury (O/Y)
 • Ligne du Centre: Toury (O/Y)

Brabant wallon:

 • Nivelles-Lasnes : Toury (O/Y)

Petit Club : Melun (O/Y)

Luxembourg : Arcis-sur-Aube (opleervlucht – O/Y)

Limburg: Sourdun (O/Y): lossing op zaterdag of zondag

Voor de leden van de NRBB,

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.

 

08/06/2020 - Mededeling van de KBDB

Wie had dit ooit gedacht!

Ik denk dat iedere liefhebber van noord tot zuid, van west tot oost, enorm blij is dat het sportseizoen 2020 eindelijk van start is gegaan. Actueel worden enkel nog opleervluchten ingericht en dit om, zoals meermaals beloofd, de start van het wedvluchtseizoen voor iedereen gelijk te laten verlopen nl. in het weekend van 13 & 14 juni 2020.

Alle aangevraagde kermiswedvluchten en weekprijskampen, zullen echter, tot nader order, worden afgelast.

Vanaf vandaag gaan ook opnieuw de cafés en de restaurants open en dit uiteraard onder strenge voorwaarden.

Volgens experten zullen we nog een tijd met het COVID-19-virus moeten leven. We moeten dan ook maatregelen blijven nemen om de verdere verspreiding of nieuwe opflakkeringen van het virus zoveel mogelijk te vermijden, het besmettingsrisico zo laag mogelijk te houden en besmettingen zoveel mogelijk te vermijden.

Wij dringen er nogmaals op aan dat iedereen, alle medewerkers van de verenigingen en al onze liefhebbers, de in het vademecum opgelegde en uitgevaardigde maatregelen, strikt dienen op te volgen evenals de aanbevelingen van de gezondheidsexperts van het crisiscentrum van de federale overheid. Als enige uitzondering hierop is dat de buffetten van de inkorvingsburelen opnieuw kunnen opengaan en dit uiteraard onder strikte voorwaarden:

 • Inkorvingen op afspraak kunnen nog altijd doorgaan maar het is geen verplichting meer
 • Hou 1,5 meter afstand tussen het personeel van het inkorvingslokaal en de andere klanten, uitgezonderd de personen die deel uitmaken van je gezelschap.
 • Beperk uw verplaatsingen binnen het inkorvingslokaal. Verplaats u enkel van en naar uw tafel en de toiletten.
 • Betaal zoveel mogelijk elektronisch of contactloos.
 • Zorg vóór de heropstart voor een complete reiniging en ontsmetting van de materialen en de inkorvingsruimte.
 • Besteed aandacht aan de inrichting van uw parking, bv. met spreiding van het aantal parkeerplaatsen en plaatsen voor fietsen, zodat een veilige afstand gegarandeerd wordt.
 • Bij niet-automatische deuren laat u de deuren zoveel mogelijk open staan.
 • De liefhebbers moeten binnen en buiten het inkorvingslokaal de afstand van 1,5 meter makkelijk kunnen bewaren (behalve tussen de personen die deel uitmaken van het gezelschap). Die afstandsmaatregel geldt ook voor de parking en het sanitair gedeelte.
 • Er dient verplicht zittend geconsumeerd. Consumeren aan de bar of rechtstaand is niet toegestaan.
 • Tafels worden zo opgesteld dat de afstand van 1,5 meter tussen de tafels gewaarborgd is. Het aantal tafels moet hieraan aangepast worden.
 • Er kunnen maximum 10 personen samen aan een tafel zitten. De algemene regels over de toegestane sociale contacten zoals vastgelegd door de overheid, moeten worden gerespecteerd.
 • Voorzie in de toiletten uitsluitend papieren handdoeken of papier en afsluitbare vuilnisbakken. Het sanitair moet veelvuldig gereinigd en ontsmet worden.
 • Reinig tafel en stoelen grondig na iedere klant.
 • Bier en frisdranken dienen geserveerd te worden in plastieken bekers, in flesjes of blikjes
 • Het dragen van een mondmasker is verplicht voor het personeel en de inkorvende liefhebber.
 • Er geldt een sluitingsuur, namelijk 1 uur ‘s nachts, tenzij de lokale overheden beslissen om dat uur te vervroegen.
 • Stimuleer elektronisch betalen met bankkaart of contactloos, en vermijd cash zoveel mogelijk.
 • Bij gebruik van de betaalterminal moet deze na ieder gebruik gereinigd en ontsmet worden, of stel handgels of oorstaafjes ter beschikking voor de klanten.

WIJ DRINGEN ER OP AAN OM ER GEEN NACHTGELEGENHEID VAN TE MAKEN EN VRAGEN DAT EENIEDER ZIJN VERANTWOORDELIJKHEID OPNEEMT. ER ZULLEN UITERAARD CONTROLES WORDEN UITGEVOERD EN DIT IN HET BELANG VAN EENIEDERS GEZONDHEID.

We wensen iedereen een succesvol sportseizoen 2020!

Voor de leden van de NRBB,

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.

05/06/2020 - Mededeling van de KBDB

Aansluitend op onze persmededeling van gisterenavond, vindt u, hierna, de voorziene opleervluchten voor woensdag 10/06/2020 en de wedvluchten voor zaterdag en zondag (13 & 14/06/2020):

Woensdag 10 juni 2020

Vlaams-Brabant:

 • Sector 1: Quiévrain, Noyon
 • Sector 2 & 3: Fleurus, Momignies, Soissons

Oost-Vlaanderen:

 • Mid-West: Doornik/Tournai, Niergnies & Pont Ste Maxence
 • Middenlijn: Quiévrain & Noyon

Limburg: Mettet & Hannut (O/Y/J)

Antwerpen: in de buurt van Brussel, Quiévrain, Momignies, Noyon, Soissons (O/Y/J)

Hainaut:

 • Charleroi Ouest: Laon (O/Y/J)
 • Centre Charleroi: Soissons (O/Y/J)
 • Ligne du Centre: Niergnies (O/Y/J) & Pont-Ste-Maxence (O/Y)

Brabant wallon: Momignies (O/Y/J)

Liège/Namur Nord/Association du Condroz: Cul-des-Sarts (O/Y/J) & Dizy-Le-Gros (O/Y)

Zaterdag 13/06/2020

Vlaams-Brabant:

 • Zal later worden medegedeeld

West-Vlaanderen: Fontenay (O/Y)

Oost-Vlaanderen:

 • Westenlijn: Sermaises
 • Mid-West: Niergnies, Ecouen of Pont-Ste-Maxence & Toury
 • Middenlijn: Sermaises

Limburg: Chimay & Momignies (O/Y/J)

Antwerpen: Momignies – Soissons (O/Y/J) & Melun (O/Y)

Hainaut:

 • Centre Charleroi: Soissons (O/Y/J) & St Soupplets (O/Y/J)
 • Ligne du Centre: Niergnies (O/Y/J) & Pont-Ste-Maxence (O/Y/J)

Brabant wallon: Momignies & Soissons (O/Y/J)

Liège/Namur Nord/Association du Condroz: Cul-des-Sarts (O/Y/J) & Trélou (O/Y)

Namur Sud : Sézanne (O/Y/J)

Zondag 14/06/2020

Vlaams-Brabant:

 • Zal later worden medegedeeld

West-Vlaanderen: Arras & Clermont (O/Y/J)

Oost-Vlaanderen:

 • Westenlijn : Arras & Clermont
 • Middenlijn : Quiévrain & Noyon

Antwerpen: Quiévrain & Noyon(O/Y/J)

Hainaut:

 • Charleroi Ouest : Laon & St Soupplets (O/Y/J) & Melun (O/Y)
 • Centre Charleroi: Toury (O/Y)
 • Ligne du Centre: Toury (O/Y)

Brabant wallon:

 • Nivelles - Lasnes: Toury (O/Y)

Petit Club: Melun (O/Y)

Luxembourg : Arcis-sur-Aube (opleervlucht – O/Y)

Limburg: Sourdun (O/Y): lossing op zaterdag of zondag

Voor de leden van de NRBB,

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.

05/06/2020 Mededeling van de KBDB

Zoals reeds in een eerdere mededeling werd gecommuniceerd, ontving ik vandaag hoog bezoek op de zetel van de KBDB.

De afgevaardigden van de European Pigeon Website, de heren Wil Brouwers & Eddy Grootjans, kwamen, als steun voor de KBDB en in het kader van de “covid-19”pandemie, een cheque ter waarde van 6.258 EURO en een levering mondmaskers overhandigen.

 

Dergelijke steun betekent enorm veel voor ons en getuigt van waardering ten overstaan van onze federatie.

Hartelijk dank.

Namens de leden van de NRBB,

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.

04/06/2020 - Mededeling van de KBDB

Update “Reisrooster” weekend 06-07 juni 2020.

Rekening houdend met:

- de officiële mededeling dat we slechts vanaf maandag 8 juni 2020 in Frankrijk mogen lossen

- de liefhebbers uit de grensstreek BE-FR, die tot op heden quasi géén opleervluchten gehad hebben

- de beschikbaarheid van de vervoerders en hun personeel

- de werkende liefhebbers binnen ons ledenbestand, gelijke kansen voor iedereen

hebben we onderstaande lossingsschema mét lossingen op maandag 08 juni uitgewerkt zodat iedereen, snelheidsspelers, halve fond - en fond spelers, maximaal aan bod komen en worden er tevens nog géén officiële wedstrijden (*) toegelaten, enkel opleervluchten.

Inkorvingen per Provincie op zondag 07 juni – lossing op maandag 08 juni:

Vlaams-Brabant: Momignies (O/Y/J) – Quiévrain (O/Y/J)  – Soissons (O/Y) – Pont-Ste-Maxence (O/Y)

West-Vlaanderen : Arras (O/Y/J) – Clermont (O/Y)

Oost-Vlaanderen: Quiévrain (O/Y/J)  – Arras (Westenlijn) (O/Y/J) – Clermont (Westenlijn) (O/Y)– Niergnies (O/Y/J)  & Pont-Ste-Maxence (Mid-west) (O/Y) – Pont-Ste-Maxence (middenlijn) (O/Y)

Limburg: Soissons (O/Y)

Antwerpen: Momignies (O/Y/J) – Quiévrain (O/Y/J)  – Soissons (O/Y) – Pont-Ste-Maxence (O/Y)

Hainaut : Soissons (Charleroi est – Centre Charleroi) (O/Y/J)   – St Soupplets (Centre Charleroi) (O/Y)– Niergnies (O/Y/J)   & Pont-ste-Maxence (O/Y) (ligne du centre)

Brabant Wallon : Momignies (O/Y/J)  - Soissons (O/Y)

Liège/Namur/Luxembourg : Trélou (Namur-Sud) (O/Y/J)  – Dizy-le-Gros (Namur Nord, Liège, Association du Condroz) (O/Y/J) – St Dizier (Luxembourg) (O/Y)

Nota: Wegens onbeschikbaarheid van de FR-lossingsverantwoordelijke te Noyon wordt deze lossingsplaats uitzonderlijk vervangen door Pont St Maxence (zelfde vluchtlijn – +/- 40 km verder)

Inkorving opleervlucht Limburg Mettet en Les Isnes (O/Y/J) op zaterdag 06 juni, lossing op zondag 07 juni !

In een volgende mededeling zult u meer info aantreffen aangaande de vluchten van woensdag 10/06/2020 en het weekend van 13 & 14/06/2020. Het doel is om zo snel mogelijk aan te sluiten bij het initieel geplande reisrooster en, indien mogelijk, de deelname aan de eerste nationale wedvlucht vanuit Bourges op 27/06 (?) in overweging te nemen met voldoende voorbereidde duiven.

(*) KBDB kan zich niet veroorloven de verleende officiële toelating voor het inrichten van wedvluchten vanaf 08/06/2020 verkeerdelijk te interpreteren. Wij betreuren dit, maar wij worden geconfronteerd met personen die iedere mogelijke misstap van KBDB zullen aanwenden om juridische stappen te ondernemen tegen uw federatie. Gevolg: Eerste officiële wedstrijden vanaf het weekend van 13 – 14 juni 2020.

We wensen u veel succes toe !

Voor de leden van de NRBB,

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.

03/06/2020 - Mededeling van de KBDB

Beste Leden,

Beste bestuursleden van de verenigingen,

https://photos.app.goo.gl/8XxVDrbzJWvUuY4H9

Als Voorzitter van KBDB ben ik verheugd jullie onderstaande “officieel nieuws” te kunnen melden.

We hebben eindelijk de mogelijkheid om onze geliefkoosde sport, DE DUIVENSPORT, opnieuw ten volle uit te oefenen dus weer volop WEDSTRIJDEN MET DUIVEN!

Het Vlaams crisiscentrum heeft ons bevestigd dat:

 • Sportwedstijden met duiven in eigen land toegelaten zijn vanaf 8 juni.
 • Wedstrijden in het buitenland in principe pas vanaf 15/6 (dit tenzij de Franse grens, volgens de website van FOD Buitenlandse Zaken, al open zou zijn, vanaf 8 juni)

Morgen zal er verder worden gecommuniceerd.

Namens de leden van de NRBB,

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.

 

03/06/2020 - Mededeling van de KBDB

Gisteren, 02/06/2020, heeft Dhr. Denis Sapin, voorzitter van het nationaal sportcomité, de Belgische inrichters van de Internationale vluchten ontvangen te Halle.

Aanwezig: Entente Belge, Cureghem Centre, Colombe Joyeuse, Indépendante de Liège en Télévie.

Op deze constructieve vergadering zijn de KBDB en de internationale inrichters overeengekomen dat indien de KBDB weldra het groene licht van de Belgische Overheid krijgt, alle internationale wedvluchten tijdens het seizoen 2020 zullen kunnen plaatsvinden. Ook voor de wedstrijd van Marseille, waarvan de inrichter, Club de Fond Wallonie,  de KBDB schriftelijk op de hoogte heeft gebracht af te zien van deze inrichting, is er een oplossing uit de bus gekomen, zodat deze wedstrijd nog steeds op de kalender zal staan.

Zodra we vanwege de Overheid het officiële nieuws ontvangen dat we definitief van start kunnen gaan, zal het nationaal sportcomité en de nationale algemene vergadering van de KBDB zich buigen over de nieuwe Nationale vluchtkalender 2020 en zullen we jullie hierover informeren.

Voor de leden van de NRBB,

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.

01/06/2020 Mededeling van de KBDB
Beste leden-liefhebbers,

Vooreerst willen wij jullie laten weten dat de KBDB een sponsoring van 4.700 chirurgische mondmaskers mocht ontvangen van Kris Cleirbaut, Celine Sun en Geert De Clercq. Deze zullen door KBDB onder alle verenigingen in België worden verdeeld.

Een bijkomende sponsoring van 5.000 mondmaskers zal eerstdaags op de KBDB worden geleverd. Wie is deze gulle schenker? Deze zijn afkomstig van ”European Pigeon Website” en dit via tussenkomst van dhr Eddy Grootjans.

En dit allemaal als steun voor de KBDB.

 

Vanwege de KBDB en al haar leden willen we deze mensen hiervoor van harte danken!

Ten tweede, stellen we met genoegen vast dat we, ook na de tweede week van trainingsvluchten binnen onze landsgrenzen,
1. met vele lossingsplaatsen
2. de bijkomende problematiek van de Nederlandse lossingen in Frankrijk die België overvliegen
3. een massa ingekorfde duiven
in het algemeen van een vlot tot zeer vlot verloop kunnen spreken.

Dit stemt me als KBDB-Voorzitter bijzonder tevreden!

Ik wil hiervoor een woord van dank uitspreken aan eenieder van jullie:
1. onze liefhebbers omdat ik verneem dat overal alles vlot verloopt qua inkorvingen en onze opgelegde Covid-19 maatregelen goed worden opgevolgd.
2. alle lokalen en bestuursleden voor al hun geleverde inspanningen
3. onze vervoerders en onze lossingsverantwoordelijken die voortreffelijk werk leveren en er onderling een goede communicatie op na houden.
Wij danken alle liefhebbers die, via alle mogelijke middelen, ons hebben geholpen en ons hebben bijgestaan met raad en daad.

Afgelopen vrijdag werd ons door een liefhebber, Norman Horemans uit Wilrijk, gemeld dat er zich naast de A12, twee Duitse duivensporten bevonden. We gaan hier uiteraard een onderzoek naar instellen. BEDANKT NORMAN en dit in naam en ter bescherming van al onze liefhebbers. Hiermee help je de duivensport vooruit en bescherm je de duiven van al onze duivenliefhebbers.

Collegiaal zijn is ook de leuze van Rachid Hassan 42 uit Wiekevorst, gebeten door de duivenmicrobe, die, op een sportieve manier, een verdwaalde duif van onze nationale voorzitter aanmeldde. Bedankt Rachid!

Verder wil ik mij, als Voorzitter, ook excuseren voor de iets gebrekkige communicatie van de voorbije week. Het was inderdaad soms nogal onduidelijk. Als het minder goed is moeten we dit ook durven toegeven, we zijn ten slotte ook maar mensen maar we doen ons best om hieraan te werken.

Deze nieuwsbrief is er één met veel frustratie ....maar ook één van hoop.
Aan de basis daarvan: de geldende maatregelen van de Belgische Overheid, waarbij alle logica ontbreekt!
De feiten tot op heden:
1. Het opleren van duiven is momenteel enkel toegestaan op Belgisch grondgebied! Voor de lossingen op Frans grondgebied blijft het licht meedogenloos op rood. Een regelgeving die er niet is in bv. Nederland, Duitsland, Luxemburg. Vandaar de mogelijkheid bij onze noorderburen tot het inrichten van trainingsvluchten vanuit Frankrijk. Zondermeer wordt de Belgische duivensport hierbij “en plein public” simpelweg belachelijk gemaakt! Temeer daar de Franse duivenfederatie FCF de nodige lossingsvergunningen aan de KBDB heeft afgeleverd.
- Daarbovenop geldt er nog steeds een verbod op (sport)evenementen tot 31 juli. Tot op heden valt duivensport, als recreatieve sport, onder diezelfde gezamenlijke noemer. Het is uiterst bedroevend dat de Federale Crisis-cel hierop tot op de dag van vandaag geen enkele uitzondering wil toestaan. Dit ondanks het feit dat alle nodige argumenten inzake duivensport al meerdere weken in hun bezit zijn.
Tot daar de geldende Belgische wetgeving, waar wij als KBDB onmogelijk onderuit kunnen. Hoe graag we dat ook willen en proberen… het blijft de enige realiteit.
Uiteraard begrijpen we de groeiende ontevredenheid bij de liefhebbers. Die is trouwens volledig terecht! Maar laat het absoluut duidelijk zijn dat wij als KBDB reeds weken al het mogelijke doen om zo snel als mogelijk de nodige versoepelingen te bekomen. Dagelijks is er contact hieromtrent met zowel de Cel Dierenwelzijn als de Crisis-cel Binnenlandse zaken. Onze belangen worden met volle inzet verdedigd door de bevoegde Minister in hoogsteigen persoon. Jammer genoeg blijkt politiek in België een spel met veel spelers maar bitter weinig realisaties.
De komende week wordt cruciaal om het seizoen 2020 nog enigszins te redden. We kregen echter wel positieve berichten vanuit de bevoegde instanties. Daarom werden er reeds voor woensdag 3 juni een aantal lossingsvergunningen in Frankrijk aangevraagd. Doch willen we niet op de zaken vooruit lopen en uitspraken doen zonder enige zekerheid. Het is namelijk niet de KBDB maar enkel het Kabinet Binnenlandse Zaken, de Crisiscel / GEES en Dierenwelzijn die bij machte zijn eventuele versoepelingen door te voeren. Intussen blijft de KBDB onverstoord knokken om te bekomen wat onze duivensport toebehoort… spel en plezier voor iedereen!

Uit het diepste van ons hart hopen we dan ook om jullie eerstdaags positief nieuws te mogen brengen !
Zoals u zult begrijpen, is het actueel te kort dag om aanstaande woensdag 03/06/2020 reeds duiven te lossen in Frankrijk, zodat dezelfde Belgische leervluchten zullen worden ingericht als afgelopen woensdag nl.

Wie lost waar?

Woensdag 03/06/2020

Vlaams-Brabant: Quiévrain (sector I) - Fleurus (sector II & III) - Momignies (sector II & III)
West-Vlaanderen : Touquet – Tournai/Doornik
Oost-Vlaanderen: Quiévrain (Midden) – Momignies (westenlijn & mid-west & midden) – Tournai (mid-west – westenlijn)
Limburg : Hannut - Mettet – Sint-Truiden
Antwerpen Quiévrain – Momignies – Fleurus - vlucht in de buurt van Brussel
Hainaut: Momignies
Brabant wallon : Momignies
Liège : Cul-des-Sarts
Namur : Cul-des-Sarts

Wij vragen iedereen om regelmatig onze website en facebookpagina te consulteren aangezien er onmiddellijk zal gecommuniceerd worden van zodra wij meer nieuws ontvangen.

Namens de leden van de NRBB,
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.


28/05/2020 Mededeling t.a.v. de liefhebbers en de verenigingen

Op verzoek van de PE’s Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen en Antwerpen wensen wij de liefhebbers en de verenigingen te informeren dat aanstaande zondag, 31/05/2020, voor de vlucht uit Bouillon enkel oude duiven en jaarlingen mogen worden ingekorfd, dus geen jonge duiven, en dat de lossing INTERPROVINCIAAL zal worden uitgevoerd.


26/05/2020 Mededeling van de KBDB

Aansluitend op onze mededeling van gisterenavond en rekening houdend met de geformuleerde aanvragen en/of de negatieve reacties van bepaalde provinciale entiteiten, zag de nationale raad van beheer en bestuur zich genoodzaakt om een alternatief uit te werken, hetgeen, blijkbaar, volgens de verstrekte informatie, zou beantwoorden aan de wensen van een groot deel van de provinciale entiteiten en dus aan de verwachtingen van hun liefhebbers.

In deze periode van “Covid-19” is het uiteraard niet de bedoeling om de liefhebbers meermaals per week naar het lokaal te laten gaan om in te korven. Dit is dan ook één van de redenen waarom volgend alternatief werd uitgewerkt.

Dit alternatief voorziet:
1. 1 leervlucht tijdens week (op Waals grondgebied), op woensdag – raadpleeg tabel hierna
2. Leervluchten zijn toegelaten alle weekdagen in Vlaanderen (bvb. Vilvoorde, Beersel, Aalst, ….)
3. Leervluchten (naar keuze van de provincies)
- op zaterdag voor de Waalse provincies
- op zondag voor de Vlaamse provincies

Wie lost waar en wanneer?

Woensdag 27/05/2020
Vlaams-Brabant: Quiévrain, Fleurus & Momignies
West-Vlaanderen : Momignies – Tournai
Oost-Vlaanderen Quiévrain – Momignies – Tournai
Limburg : Hannut, Mettet – Sint-Truiden
Antwerpen Quiévrain – Momignies – vlucht in de buurt van Brussel
Hainaut: Momignies
Brabant wallon : Momignies
Liège : Cul-des-Sarts & Achêne
Namur : Cul-des-Sarts

Zaterdag 30/05/2020
Hainaut : Momignies
Brabant wallon : Momignies
Liège : Cul-des-Sarts & Achêne
Namur : Cul-des-Sarts, Sugny
Luxembourg : Virton

Zondag 31/05/2020
Vlaams-Brabant : Bouillon (vervoerder Lathouwers & Bauwens – interprovinciale lossing), Quiévrain, Momignies(sector 2&3)
West-Vlaanderen: Tournai, Momignies
Oost-Vlaanderen: Tournai, Bouillon (interprovinciale lossing) middenlijn, Quiévrain, Momignies(westenlijn en Mid-west)
Limburg : Hannut, Sint-Truiden, Chimay
Antwerpen : Bouillon (interprovinciale lossing), Quiévrain, Momignies

 

Wij danken iedereen voor hun inspanningen en we verontschuldigen ons voor de soms verwarrende en ingewikkelde communicatie maar het is uiteraard de bedoeling dat iedere provincie aan de wensen van de leden kan tegemoetkomen en er rekening wordt gehouden dat er geen kruislossingen worden uitgevoerd.

Er is maar één weg: TOUS ENSEMBLE!!!

Voor de leden van de NRBB,
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.


25/05/2020 Mededeling van de PE Oost-Vlaanderen i.v.m. de inkorvingen van deze week

Gelieve te noteren dat volgende inkorvingen worden voorzien voor onze provincie(Oost-Vlaanderen):

Inkorving:

 • 26/05 - los op 27/05:
  • Doornik & Momignies (westenlijn)
  • Momignies & Quiévrain (middenlijn & midwest)
 • 29/05 los op 30/05:
  • Doornik (westenlijn)
  • Bouillon (middenlijn)
 • 30/05 los op 31/05:
  • Momignies (westenlijn)
  • Quiévrain (middenlijn)
  • Quiévrain & Momignies (midwest)

De verenigingen van Oost-Vlaanderen (middenlijn) dewelke voor pinkstermaandag 01/06/2020 lossingen te Quiévrain hadden voorzien op hun vluchtprogramma, vragen wij contact op te nemen met de vervoerder.

Het comité van de PE Oost-Vlaanderen.


25/05/2020 Mededeling van de KBDB

De eerste opleervluchten waren een groot succes en de liefhebbers waren blij hun duifjes opnieuw terug te zien keren op het hok. Het was de moeite waard en hartverwarmend. Het was gewoonweg prachtig !

Deze eerste vluchten dienden “op een drafje” te worden ingericht maar kenden een goed verloop.

De KBDB en de lossingsverantwoordelijken, die we hierbij willen bedanken voor het geleverde werk, hebben al wat geleerd van dit eerste “grote” weekend.

De grote hoeveelheid lossingen per lossingsplaats, de vermenigvuldiging van het aantal lossingsplaatsen per provincie en de wijzigingen in de vlieglijn vergroten de risico's.

Voor de opleervluchten deze week : deze zullen voor alle PE’s/SPE’s worden ingekorfd op dinsdagavond (26/05) met lossing op woensdag (27/05).

Voor de leervluchten tijdens het weekend werd een onderscheid gemaakt tussen de gebruikelijke en de traditionele lossingsplaatsen (Quiévrain, Momignies, Chimay, Mettet, Achêne en Cul des Sarts) met lossing op zondag en de uitzonderlijke lossingsplaatsen (Doornik, Bouillon, Fleurus, Arlon, Virton, …) met lossing op zaterdag.

Er dient op de traditionele lossingsplaatsen verplichtend te worden gelost op het vroegst mogelijke en gunstige lossingsuur (6u50) en de verste afstanden eerst.

Vanaf volgende week zullen de leervluchten tijdens de week worden ingericht op dinsdag (uitzonderlijke lossingsplaatsen) en woensdag (traditionele lossingsplaatsen).

Het verbod op collectieve lossingen op maandag, dinsdag en vrijdag, opgenomen in ons persbericht van 18/05/2020, wordt gewijzigd in maandag, donderdag en vrijdag.

Deze nieuwe bepalingen zijn van kracht vanaf woensdag 27/05/2020.

Hartelijk dank aan de mandatarissen van de PE’s/SPE’s voor hun begrip in het belang van onze duiven.

Dit is een tijdelijke oplossing en hopen dat we u, zo vlug als mogelijk, goed nieuws kunnen brengen, het nieuws waar we allemaal op wachten.

De KBDB hoopt de komende dagen een positieve reactie te ontvangen op de vele interventies en stappen dewelke werden ondernomen bij de bevoegde autoriteiten.

Een tweede punt waar wij onze liefhebbers en verenigingen wensen in te lichten is het feit dat de inrichter CFW ons informeerde dat zij voor 2020 hun activiteiten zullen opschorten.

Wij willen onze verenigingen en liefhebbers informeren van het antwoord, hetgeen werd verstrekt aan betrokkene.

Heer Voorzitter,
Heren Leden van het comité van CFW,

We hebben kennis genomen van uw beslissing om alle activiteiten van CFW voor het seizoen 2020 “op te schorten”.

Dit is zeker een doordachte beslissing van alle leden van het comité van CFW.

Het is niet aan ons om erop te reageren of de relevantie ervan te beoordelen. De elementen of argumenten die in uw briefwisseling van 23.05.2020 naar voren worden gebracht, zijn, naar we hopen, zeker niet de enige punten die hebben geleid tot deze cruciale beslissing van CFW.
We weten pertinent zeker dat de werkwijze van het nieuwe KBDB-bestuur u niet past. De leden van de NRBB hebben een nieuwe kijk op het beheer van de duivensport, het respect voor dierenwelzijn en vooral het primordiaal belang van de Belgische liefhebbers.

Helaas, voor de Belgische duivensport, veroorzaakt uw beslissing een directe en sportieve schade aan vele duivenliefhebbers en leden van uw organisatie, wiens loyaliteit en inspanningen om uw programma voor te bereiden, niet zwaar genoeg hebben doorgewogen in uw besluitvorming.

Als federatie kunnen we onze liefhebbers niet in de steek laten en zullen we alle kansen grijpen die zich zullen voordoen, zodat geen van hen door deze situatie, volledig buiten hun wil om, worden gestraft.

Actueel blijken, volgens onze informatie, de door de KBDB ondernomen stappen om te kunnen lossen in Frankrijk, positief te evolueren.

Sommige inrichters hebben, teneinde samen te werken, al een schema van "nationale en internationale" noodkalender opgesteld dewelke, zelfs als deze kalender binnen enkele weken aanvangt, nog steeds standhoudt en zou kunnen voldoen aan de verwachtingen van alle duivenliefhebbers van het land.

De duivenliefhebbers die door de eenzijdige beslissing van CFW worden getroffen, moeten daarom ook voldoening vinden.

Sommige details zullen in overleg met de Belgische inrichters en internationale partners geregeld worden, maar enkel met goede wil kan de duivensport zegevieren in dit ongelijke gevecht.

De nationale voorzitter, De voorzitter van het NSC,
Pascal Bodengien. Denis Sapin.

Voor de leden van de NRBB,
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.


23/05/2020 Mededeling van de KBDB

Beste Liefhebbers,

De voorzitter van het Nationaal Sportcomité van de KBDB heeft beslist dat, zolang er niet verder kan worden gelost dan in België en in het welzijn van de (jonge) duiven, ALLE lossingen (leervluchten) in QUIEVRAIN voor de PE’s Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen en Antwerpen op Provinciaal niveau zullen gebeuren, zoals dit op donderdag 21 mei het geval was.

Met sportieve groeten,

Denis Sapin.


20/05/2020 Mededeling van de KBDB

Hierbij een héél welgemeende DANKUWEL aan alle medewerkers van de verenigingen !

Kortom: alle helpende handen zijn meer dan welkom.

DANKUWEL ! Zonder jullie kunnen we het niet !

Wij wensen al onze duivenliefhebbers een veilig en succesvol sportseizoen 2020.

Voor de leden van de NRBB,
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.


 

20/05/2020 Mededeling ter attentie van de verenigingen en de liefhebbers van de PE’s Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen en Antwerpen

Gelieve te noteren dat de lossing in Quiévrain van morgen 21/05/2020 NIET interprovinciaal zal worden gelost voor Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen en Antwerpen maar wel provinciaal en dit rekening houdend met de voorspelde temperaturen en het groot aantal duiven wat wordt verwacht voor deze eerste opleervlucht.

Voor de leden van de NRBB,
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.


19/05/2020 Mededeling ter attentie van de verenigingen

Na het persbericht dat gisteren werd gepubliceerd, merken we op dat een groot aantal verenigingen hun eigen opleervluchten organiseren zonder de procedure van de KBDB te respecteren en zonder in het bezit te zijn van een lidkaart “vervoerder”.

De KBDB wenst deze praktijk niet te verbieden en is, integendeel, geneigd zijn deze te steunen, aangezien het een bijkomende “service” is die aan liefhebbers wordt aangeboden.

De KBDB is echter verplicht om de reeds gedurende vele jaren stilzwijgende afspraken met de destijds federale overheidsdienst “Dierenwelzijn” na te leven, en die er op toezien dat de duiven altijd in de beste omstandigheden worden vervoerd.

Binnen de KBDB werd een interne procedure uitgewerkt. Deze is simpel en snel. Twee punten moeten worden gerespecteerd:
- Het gebruikte voertuig moet worden aangeboden bij een KBDB-mandataris. Deze laatste controleert het voertuig en certificeert dat de duiven in goede omstandigheden worden vervoerd. Als er geen aanpassing is gemaakt aan het transportmiddel. Indien er geen aanpassingen worden uitgevoerd aan het transportmiddel, dient deze controle éénmalig te worden uitgevoerd.
- De aanvrager (de vereniging of een andere persoon die deze leervluchten wenst te verzorgen) ontvangt tegen betaling (50 EURO) een jaarlijks lidkaart van “vrachtvervoerder”.

We nodigen de verenigingen die zich willen in orde stellen om deze procedure zo snel mogelijk op te starten.

Wij informeren u bovendien dat, voor de lossingsplaatsen zich bevindend op het Waals grondgebied, de lossingsplaatsen vooraf werden bepaald en goedgekeurd worden door de bevoegde dienst “dierenwelzijn”. Gezamenlijke lossingen op andere
plaatsen worden beschouwd als 'wilde' lossingen en kunnen worden bestraft. De lijst van deze lossingsplaatsen is te raadplegen op de site van de KBDB en kan enkel worden gelost op woensdag en donderdag.

Voor de leden van de NRBB,
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.


18/05/2020 Mededeling van de KBDB

Aansluitend op de inlichtingen, verstrekt in de mededeling van 16/05/2020, werden de volgende beslissingen genomen door het KBDB-crisiscomité "Covid-19":

 1. Gezamenlijke opleervluchten zijn toegestaan ​​voor alle verenigingen in België. Deze starten op donderdag 21/05/2020 (inkorving woensdag 20/05/2020). De categorie jonge duiven start pas op woensdag 27/05/2020.
 2. Opleervluchten op Waals grondgebied zijn enkel toegestaan ​​op woensdag, donderdag, zaterdag en zondag.
 3. De lossingen zullen dienen te worden uitgevoerd op het vroegst mogelijke en gunstige lossingsuur mits inachtneming van het principe dat de verste afstanden als eerste zullen worden gelost. Deze inlichtingen, ook deze van de opleervluchten, zullen worden gepubliceerd op de website van de KBDB en zijn tevens beschikbaar op de telefoonnummers: 02 / 896.54.54 (Nederlandstalig) - 02 / 896.54.55 (Franstalig).
 4. verenigingen die wensen in te korven (en hun akkoordverklaring hebben teruggestuurd naar de KBDB) dienen contact op te nemen met hun vervoerder. De verenigingen dienen de naam van de chauffeur, aan wie zij hun duiven toevertrouwen, vermelden op de lijst met de namen van de inkorvende liefhebbers.
 5. Een document, waarbij de aansprakelijkheid van de vereniging op het vlak van “Covid-19” wordt beperkt, zal op de website worden gepubliceerd. De KBDB vraagt ​​dat dit document zal worden opgehangen in de inkorvingsburelen.
 6. Volgende etappes voor de verschillende provincies werden weerhouden:
   • Limburg: Les Isnes, Chimay
   • Vlaams-Brabant: Quiévrain, Fleurus, Momignies
   • Oost-Vlaanderen: Moeskroen, Quiévrain en kortere opleervlucht (in de buurt van Aalst)
   • Antwerpen: Quiévrain, Momignies en kortere opleervlucht (in de buurt van Brussel)
   • West-Vlaanderen: Quiévrain, Doornik
   • Henegouwen: Momignies, Bouillon
   • Namen: Cul des Sarts, Virton, Arlon
   • Luik: Cul des Sarts
   • Waals-Brabant: Momignies
   • Luxemburg: /
 1. De op de lossingsplaats aanwezige vervoerders dienen verplichtend contact op te nemen met de verantwoordelijke van de lossingsplaats en, zoals voor de wedvluchten, met de lossingsverantwoordelijke van de regio waarvoor zij het vervoer uitvoeren.

De eerder tussen de PE’s/SPE’s  genomen beslissingen blijven van toepassing tijdens het weekend.

Voor de verenigingen dewelke met eigen vervoer hun duiven lossen en in orde zijn met de regelgeving dienaangaande uitgevaardigd door de KBDB (keuring voertuig, lidkaart vrachtvervoerder, …) kunnen geen lossingen uitvoeren op het Waalse grondgebied op maandag, dinsdag en vrijdag.

We danken de aanwezige vervoerders voor hun actieve deelname aan de ontwikkeling van dit project van heropstarting.

Voor de leden van de NRBB,

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.


16/05/2020 Mededeling van de KBDB

 Eén van onze vorige mededelingen begonnen we met:

Stap voor stap komen we dichterbij …

Ondertussen werden al veel stappen ondernomen teneinde het sportseizoen 2020 op gang te brengen. Het was een moeilijk proces maar eveneens een uitdaging met vele slapeloze nachten.

EN ………..

vanavond om 19u30 viel volgende e-mail in mijn mailbox:

 

Geachte Heer Bodengien,

De Federale Crisiscel is vandaag samengekomen.

Het volgende zal bijkomend vanaf 18 mei worden toegelaten. De website van de FOD Volksgezondheid zal nog hiertoe worden aangepast (https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/):

“Is duivensport toegestaan?

Ja, in het kader van het welzijn van de dieren, niet in wedstrijdverband en trainingen zijn enkel toegestaan binnen België, mits social distancing tussen de eigenaars.”

Wedstrijden met dieren (waaronder duiven) blijven dus verboden.

Men ziet dat als evenementen en samenkomst van mensen, hetgeen verboden is. Men wil hier dan ook geen uitzondering voor toestaan voor wat betreft duivenwedstrijden.

Jullie vraag zal hoe dan ook door ons verder onder de aandacht gebracht worden van de Federale Crisiscel.

Met vriendelijke groeten, 

Kabinet Vlaams viceminister-president Ben Weyts

Wat betekent dit?

We zijn weer een stapje verder nl. vanaf 18/05/2020 mogen gezamenlijke leervluchten (dus GEEN wedvluchten) worden ingericht en UITSLUITEND in BELGIE en dit uiteraard onder STRIKTE voorwaarden en mits respect van het vademecum, het draaiboek waaraan de liefhebbers en de verenigingen zich dienen te houden EN hetgeen bijgevoegd wordt gepubliceerd.

We gaan onmiddellijk in onderhandeling om ook leervluchten te mogen inrichten vanuit Frankrijk. Voor de verdere afhandeling staan we reeds rechtstreeks in contact met Minister De Crem, Minister van Binnenlandse Zaken en hoofd van de Nationale Crisiscel.

Qua vluchtprogramma dienen nog besprekingen te worden gevoerd met het crisiscomité “Covid-19” van de KBDB en hierop aansluitend met de vervoerders. Dit overleg zal aanstaande maandag 18/05/2020 plaatsvinden.

Wij communiceren hierover zo vlug als mogelijk.

Wij wensen van deze gelegenheid gebruik te maken om al onze liefhebbers, de besturen van de verenigingen, de personen die hebben bijgedragen tot het bekomen van een positieve afhandeling van dit moeilijke dossier, …… enfin, IEDEREEN, die de uitgevaardigde maatregelen stipt hebben opgevolgd, BEDANKEN want zonder al deze inspanningen van EENIEDER hadden wij nooit dit resultaat kunnen bereiken. Zoals reeds meermaals gezegd: “TOUS ENSEMBLE”.

We dringen nogmaals aan om de door de overheid uitgevaardigde veiligheidsmaatregelen in de strijd tegen “covid-19” strikt op te volgen.

Voor de leden van de NRBB,

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.


14/05/2020 Mededeling ter attentie de verenigingen

Beste,

Zoals gisteren in onze mededeling werd opgenomen, hopen we spoedig versoepelingen te bekomen voor onze duivensport en meer bepaald in eerste fase om gezamenlijke inkorvingen te mogen organiseren.

Actueel hebben wij een dergelijke toelating nog niet ontvangen vanwege de federale overheid.

U zult begrijpen dat hiervoor de nodige voorzorgsmaatregelen in acht dienen te worden genomen.

Hiermede rekening houdend werd door het KBDB-crisiscomité “Covid-19” het vademecum(klik hier), een soort handboek met de te volgen procedure, uitgewerkt. Deze richtlijnen dienen door ELKE vereniging STRIKT nageleefd te worden. Wij willen hiervoor dan ook de voorzitters van al onze verenigingen op hun verantwoordelijkheid wijzen evenals op de belangrijkheid van de in dit draaiboek opgenomen regels en dit voor de veiligheid van al de medewerkers in uw vereniging en al uw liefhebbers. Dit vademecum kan eventueel nog aangepast worden ingevolge de maatregelen die eventueel nog bijkomend zullen worden opgelegd door de federale overheid.

De KBDB is, teneinde de kosten voor de verenigingen te drukken, overgegaan tot een groepsaankoop van alcoholgel. Deze gel kan, zoals voor de eerste bestelling van de identiteitsringen, via uw clublogin in het KBDB-programma, worden besteld (de specificaties van deze alcoholgel worden tevens bijgevoegd) maar dit enkel voor de eerste bestelling. Voor de nabestellingen zal een formulier worden gepubliceerd op onze website hetgeen, via e-mail, kan worden overgemaakt aan de KBDB (vanaf 01/06/2020).

Eens uw bestelling werd geregistreerd, zal u hiervoor een factuur ontvangen.

Na vereffening van het verschuldigde bedrag zal de alcoholgel vervolgens worden verstuurd per post of kunnen worden afgehaald bij de mandataris van uw regio (optie aan te duiden op het bestelformulier).

Kostprijs:
- Verkoop per liter: 8 EURO/liter + verzendingskosten (enkel indien per post dient verstuurd te worden)

Zoals u zelf weet, kunnen de verzendingskosten hoog oplopen. De KBDB heeft hierover onderhandeld met B-Post en volgende gunsttarieven bekomen:
Tot 2kg = € 6,81
2 tot 5kg = € 7,68
5 tot 10kg = € 8,07
10 tot 20 kg = € 10,06
20 tot 30 kg = € 13,41

Indien de gel dient verstuurd te worden per post, raden wij u aan om een gegroepeerde bestelling van enkele verenigingen uit de buurt te overwegen.

Bovendien hebben wij nog een lange strijd af te leggen tegen het “covid-19” virus zodat de opgelegde veiligheidsmaatregelen van de federale overheid nog lang zullen dienen toegepast te worden.

Uit onverwachte hoek werd ons medegedeeld dat mondmaskers (10) gratis ter beschikking zullen worden gesteld van de verenigingen. Zij zullen worden verdeeld samen met de eventueel bestelde alcoholgel of via de mandataris van uw provincie, zetelend in het crisiscomité “Covid-19”. Hartelijk dank aan de gulle schenkers. De betrokken mandatarissen zullen hiervoor met de verenigingen contact opnemen.

Wij hopen dat het sportseizoen 2020 vlug zal kunnen starten maar dan vooral op een veilige manier voor eenieder van ons.

Met vriendelijke groeten.

Namens de leden van de NRBB,
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.


13/05/2020 Mededeling van de KBDB

Zoals jullie vanmiddag op de persvoorstelling van onze Premier, na de zitting van de Nationale Veiligheidsraad, konden vaststellen, komen er pas vanaf aanstaande maandag 18 mei een aantal versoepelingen.

We vernemen vanuit betrouwbare bron dat bepaalde versoepelingen ook onze duivensport zullen aanbelangen.

We wachten uiteraard hiervoor de officiële bevestiging van de bevoegde overheidsdiensten af.

In functie van de eventuele versoepelingsmaatregelen zal dan ook een overleg plaatsvinden met het KBDB-crisiscomité “Covid-19” teneinde de evolutie van het dossier te bespreken en de gevolgen hiervan op het wedvluchtseizoen 2020 aan te kaarten.

Dit KBDB-crisiscomité heeft een draaiboek klaar met toelichtingen en maatregelen voor alle verenigingen en liefhebbers en zal spoedig aan alle lokalen, via e-mail worden verstuurd evenals worden gepubliceerd op de website van de KBDB.

Zodra we meer officieel nieuws hebben, zullen we dit onmiddellijk communiceren.

Voor de leden van de NRBB,
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.


11/05/2020 Mededeling van de KBDB

Stap voor stap komen we dichterbij … maar hiervoor dienen we ons uiteraard strikt te houden aan de door de federale overheid uitgevaardigde veiligheidsmaatregelen.

Wat werd er reeds verwezenlijkt?
- U kunt uw verdwaalde en aangekochte duiven ophalen in België en Nederland
- Individueel opleren tot maximum 25 km
- Koppelen van de duiven – De verengingen dienen hiermee klaar te zijn alvorens de wedvluchten zullen aanvangen
Voorwaarden:
1 persoon van de vereniging (verantwoordelijke voor de koppelingen, zoals vermeld op de inlichtingsfiche van de vereniging)
 in het lokaal of bij hem thuis
 op afspraak
 Een lijst met de afspraken dient opgemaakt te worden en eveneens in de vereniging te worden bijgehouden
 De maatregelen van “social distancing” evenals de veiligheidsvoorschriften qua ontsmetting en dragen van een mondmasker dienen gerespecteerd te worden.
Voor deze maatregelen en toelatingen werd er hemel en aarde verzet. Wij hebben uiteraard het volste begrip aangezien de crisiscel van de federale overheid overbelast is met meer prangende vragen. Duivensport was voor hen onbekend terrein.


Jake (2 jaar) & Esmée (5 jaar) uit Balen
geven het goede voorbeeld van hoe er
individueel kan worden gelost tot maximum 25 km !!


Manu Gillis (4 jaar) uit Arendonk
in de weer om de jonge duifjes handtam te maken !!❤️

Manu lost ook zijn duifjes individueel (zie link hierna)

👏Gillis Manu

Geplaatst door KBDB - RFCB op Maandag 11 mei 2020

Wat is de volgende stap?
- Gezamenlijke opleervluchten organiseren
Het dossier, waarover reeds eerder sprake in een vorige mededeling, werd ingediend bij de bevoegde instanties teneinde dergelijke opleervluchten te mogen organiseren. Hartelijk dank hiervoor aan leden van het KBDB-crisiscomité “Covid-19” en de personen die hebben meegewerkt om de richtlijnen duidelijk uit te schrijven. Er werd een overleg aangevraagd om ons dossier persoonlijk te verdedigen. Momenteel zijn de bevoegde overheidsdiensten ons dossier aan het onderzoeken en hopen vlug op een positief antwoord.

De KBDB krijgt spijtig genoeg ook negatieve commentaar van zijn liefhebbers en meer bepaald over het feit dat Nederland vanaf vandaag gezamenlijk mag beginnen opleren, in Frankrijk versoepelingen worden afgekondigd, in Duitsland reeds vluchten worden ingericht.

Iedereen dient er zich bewust van te zijn dat in België alle versoepelingen op federaal vlak dienen goedgekeurd te worden daar waar bvb. in Frankrijk de verantwoordelijken van de onderscheidenlijke departementen zelf bepaalde versoepelingen kunnen toestaan.

De KBDB hoopt dan ook dat dergelijke negatieve uitlatingen van bepaalde liefhebbers geen schade zullen berokkenen indien de federale overheid over ons dossier een beslissing zal nemen.

Op voorstel van de leden van de nationale raad van beheer en bestuur en mits goedkeuring door het KBDB-crisiscomité “Covid-19” is de KBDB overgegaan tot de aankoop van alcoholgel, dewelke door de verenigingen bij de KBDB zal kunnen worden besteld, zodat de prijs kan worden gedrukt. Meer info volgt.

Uit onverwachte hoek kwam er ook goed nieuws aangaande de mondmaskers, te gebruiken door de medewerkers van de verenigingen, dewelke zullen worden verplicht indien gezamenlijke opleervluchten zullen worden toegestaan. Meer info dienaangaande zal eveneens later worden medegedeeld.

Indien gezamenlijke leervluchten zullen mogen worden ingericht, zullen de vereniging “op afspraak” dienen te werken. De liefhebber zal voorafgaandelijk (2 dagen op voorhand) de vereniging dienen te verwittigen indien hij komt inkorven en met hoeveel duiven. Er zal hem dan een uur worden medegedeeld waarop hij in de vereniging zal worden verwacht. Hij wacht uiteraard op de parking van het lokaal zijn beurt af.

Vanwege een liefhebber, met een warm hart voor de duivensport, hebben wij reeds een project van file gekregen, dewelke door de vereniging kan worden gebruikt, om een afsprakenschema in goed banen te leiden. Deze file zal eerstdaags worden gepubliceerd.

Problematiek van de verdwaalde duiven!!!

De KBDB ontvangt veel telefoontjes, vooral van niet-duivenliefhebbers die een verdwaalde duif hebben opgevangen. Sommige liefhebbers, dewelke hun duifje niet wensen of kunnen ophalen (soms wegens hoge leeftijd, geen vervoer, …), geven een onsportieve reactie ten overstaan van de opvanger, dewelke eigenlijk een euforische reactie van de eigenaar verwachten indien hun duifje wordt gemeld.

Hieraan willen wij ook een oplossing bieden. Het imago van de Belgische duivensport blijft prioritair.

Er zal een NOODNUMMER in het leven worden geroepen teneinde de niet-duivenliefhebber verder te helpen en te begeleiden zodat het verdwaalde duifje ofwel door de eigenaar wordt opgehaald ofwel kan worden binnengebracht bij de verantwoordelijke van een vereniging in de buurt van de niet-duivenliefhebber.

Hierover zal later nog worden gecommuniceerd.

Manueel ingekorfde duiven

Bepaalde verenigingen vragen ons ook waar, wanneer, de kostprijs, …. van de controlechips dewelke eventueel zullen worden gebruikt voor de manueel ingekorfde duiven. Deze problematiek dient nog te worden besproken tijdens een nationale algemene vergadering. Voorlopig wordt deze problematiek “on hold” geplaatst.

We blijven verder werken en komen hopelijk binnenkort met goed nieuws.

Onze vrouwelijke duivenliefhebbers, zoals alle andere duivenliefhebbers uiteraard, liggen ons nauw aan het hart. Ook de echtgenotes, partners, vriendinnen verdienen uiteraard een bloemetje. Hopelijk werden zij gisteren verrast met een fijne attentie.

Alvast ook van ons nog een


Voor de leden van de NRBB,
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.


07/05/2020 Mededeling van de KBDB

Wij hopen zo vlug als mogelijk dat gezamenlijke opleervluchten kunnen doorgaan, zowel in België als in Frankrijk, en dat vervolgens het sportseizoen 2020 kan aanvangen.

Er zal een tweede bijeenkomst van het KBDB-crisiscomité “Covid-19” worden georganiseerd om onder meer deze opleringen in de verschillende regio's op punt te zetten.

Het crisiscomité nam, mits akkoord van een meerderheid van de leden van de algemene vergadering, de volgende beslissingen dewelke, tijdens de periode van de Covid-19, de gebruiken/gewoonten of reglementeringen vervangen:

1. Koppelen

Voor het koppelen van chipringen met identiteitsringen (art. 30 § 1 van het NSR) - 1 persoon van de vereniging (verantwoordelijke voor de koppelingen, zoals vermeld op de inlichtingsfiche van de vereniging) in het lokaal of bij hem thuis & op afspraak. Een lijst met de afspraken dient opgemaakt te worden en eveneens te worden bijgehouden

2. Loodjes/verzegelingstrips
De formulieren moeten worden ingevuld zoals in het verleden, maar in het lokaal worden bewaard.

3. Aanpassing van de transportmaatregelen voor reisduiven op basis van de algemene richtlijnen van de overheid genomen in het kader van de strijd tegen covid-19

Volgende week zal een vademecum, ter attentie van de liefhebbers en de verenigingen, met gedetailleerde instructies, worden gepubliceerd.

We nodigen onze liefhebbers en verenigingen uit om kennis te nemen van deze praktische informatie op onze site. Deze informatie wordt regelmatig bijgewerkt.

Het heeft geen zin contact op te nemen met de crisiscel van de federale overheid over dit onderwerp. Deze krijgen enorm veel vragen en zijn begrijpelijkerwijze niet gespecialiseerd in de duivensport.

Uw federatie onderneemt de nodige stappen voor u.

Actueel wordt een dossier samengesteld en een persoonlijk onderhoud gevraagd bij de bevoegde diensten van de federale overheid teneinde onze belangen te verdedigen. We houden jullie uiteraard op de hoogte!

Gezien de problematiek dewelke zich stelde met de individuele lossingen, vragen we u ook om met de grootste omzichtigheid om te gaan met publicaties op niet-officiële websites dewelke ingaan tegen het gemeenschappelijk belang van eenieder onder ons.

Niet alleen de verantwoordelijken van de lokalen maar ook onze leden hebben tijdens de corona periode niet stil gezeten en staan klaar voor de start seizoen !!
Zie hier foto van Chris Coppens uit Voorde

Voor de leden van de NRBB,
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.


06/05/2020 Mededeling van de KBDB

attest_Covid-19 Opleren van duiven    Printbare versie in PDF

Teneinde enerzijds duidelijkheid te verschaffen aan onze liefhebbers en anderzijds om bepaalde mededelingen, gepubliceerd op websites (langs Franstalige zijde), tegen te spreken, vindt u hierna, de mail dewelke wij mochten ontvangen vanwege de crisiscel van de federale overheid aangaande het individueel opleren en waarin de inhoud van onze mededeling van 27/04/2020 en onze eerdere telefonische contacten met de bevoegde diensten wordt bevestigd:

Van: info-coronavirus <info-coronavirus@health.fgov.be>
Datum: 6 mei 2020 om 16:37:52 CEST
Aan: Pascal Bodengien <Bodengien.p@kbdb.be>
Onderwerp: Antw.:⁨ opleervluchten duiven⁩
Geachte meneer Bodengien,

Alvast bedankt voor uw mail.

Onze excuses voor het ongemak, het is redelijk druk en we doen ons best om zo snel en juist mogelijk alle mails te beantwoorden.
Het individueel opleren van duiven, tot maxium 25 km, is in het kader van dierenwelzijn toegelaten.
We raden wel aan een bewijs/attest mee te nemen op die manier kan u steeds uw reden van verplaatsing verklaren.
Hou zeker de updates in het oog zodat u over de juiste informatie beschikt.

Indien u nog vragen heeft gelieve zeker onze site ook te bekijken die steeds nieuwe updates vertoont en het laatste nieuws dat aan de burgers gecommuniceerd wordt:
https://www.info-coronavirus.be/nl

Op onze website zal een attest worden gepubliceerd, hetgeen u dient mee te nemen in het kader van uw verplaatsingen, om individueel duiven op te leren.

U moet te allen tijde in het bezit zijn van uw lidkaart evenals van het attest en de inhoud van huidige mededeling (zie PDF-versie).

Zoals blijkt uit bovenvermelde e-mail wordt geen onderscheid gemaakt voor wat betreft de categorieën van duiven zodat zowel oude duiven, als jaarlingen als jonge duiven mogen worden opgeleerd maar beperkt tot maximum 25 kilometer.

Hopelijk zijn alzo alle onduidelijkheden van de baan.

Voor de leden van de NRBB,
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.


05/05/2020 Mededeling van de KBDB 

Zoals gisteren medegedeeld, heeft vandaag het eerste overleg plaatsgevonden met het crisiscomité “Covid-19”, ingesteld in de schoot van de KBDB.

Deze vergadering is alle sereniteit verlopen met een positief resultaat.

Ik wens dan ook mijn collega’s, zetelend in dit crisiscomité, hartelijk te danken voor hun positieve inbreng.

Bepaalde voorstellen (zoals afwijkingen op de KBDB-reglementen) behoren uiteraard tot de bevoegdheid van de nationale algemene vergadering.

Er werden voorstellen geformuleerd, vooral in het belang van de veiligheid van onze liefhebbers en de helpers in de verenigingen voor wat de inkorvingen betreffen. We willen van deze gelegenheid gebruik maken om de helpende handen in de verenigingen te bedanken.

MEER NIEUWS VOLGT!

Voor de leden van de NRBB,
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.


04/05/2020 Mededeling van de KBDB 

De leden van de nationale raad van beheer en bestuur wensen vooreerst AL hun leden te danken voor het strikt opvolgen van de beperkingsmaatregelen, opgelegd door de federale overheid, ingevolge de uitbraak van de coronacrisis evenals AL hun verenigingen, dewelke reeds met de voorbereidingen zijn begonnen om zowel hun liefhebbers als hun medewerkers, op een veilige manier, te laten inkorven.

HARTELIJK DANK ALVAST!

Ook de leden van de nationale raad van beheer en bestuur hebben slapeloze nachten achter de rug. Soms dienden heel moeilijke knopen te worden doorgehakt.

En zoals eerder gemeld:
UITZONDERLIJKE SITUATIES VRAGEN OM UITZONDERLIJKE MAATREGELEN.

We kregen als bestuur vele felicitaties, aanmoedigingen & steunbetuigingen zowel van onze verenigingen, bestuursleden van onze verenigingen, liefhebbers, ja zelfs van mensen buiten onze federatie.

HARTELIJK DANK IEDEREEN!

SAMEN voeren wij deze strijd teneinde de impact van het “covid-19” virus te verminderen zowel op het vlak van onzer aller gezondheid als op het vlak van onze geliefde duivensport.

We moeten dit doen voor onze jeugd, zodat ook zij deze mooie sportbeoefening zouden kunnen blijven verderzetten

Fleur uit Zonhoven met haar “pluisje”
Mauro (5 jaar) en Imano (10 jaar) Paternoster uit Sint-Lievens-Houtem

Zoals jullie al hebben vernomen werd, in de schoot van de KBDB, een crisiscomité “Covid-19” opgericht. Een eerste overleg vindt morgen, 05/05/2020 plaats.

Dit comité is samengesteld uit:
- 1 vertegenwoordiger (nationaal mandataris) per provincie of 1 lid van het comité aangeduid door deze laatste
- 5 leden van de nationale raad van beheer en bestuur

Dit crisiscomité werd opgericht om de voorwaarden/richtlijnen op te stellen teneinde de start van de gezamenlijke opleervluchten en later de wedvluchten voor te bereiden en dit enkel in het kader van de “Covid-19”crisis, hetgeen betekent dat dit comité, zowel qua bevoegdheden als qua tijd, beperkt is.

Het opstellen van de kalender van de leer- en wedvluchten voor wat betreft de snelheid en de kleine halve-fond blijft een uitsluitende bevoegdheid van de comités van de onderscheidenlijke PE’s/SPE’s.

Wijzigingen aan de (inter)nationale wedvluchtkalender 2020 evenals de eventuele wijzigingen/afwijkingen aan het NSR behoren tot de bevoegdheid van het nationaal sportcomité en de uiteindelijke beslissing dienaangaande zal worden genomen door de nationale mandatarissen.

Na deze vergadering gaan we uiteraard nog communiceren.

Zorg goed voor jezelf en je familie.

SAMEN komen we er wel!

Voor de leden van de NRBB,
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.


27/04/2020 Mededeling van de KBDB

Printbare versie in PDF

Alle Belgen, waaronder zeker onze duivenliefhebbers, hebben vol ongeduld gewacht op de persconferentie van de federale overheid gehouden na de zitting van de veiligheidsraad van afgelopen vrijdag 24/04/2020.

Na het uitgelekte rapport van deze veiligheidsraad van enkele dagen ervoor was iedereen hoopvol en werd er gedacht aan verstrekkende versoepelingsmaatregelen maar…..

tot 04/05/2020 werden er weinig tot geen versoepelingen aangekondigd.

We dienden met z’n allen vast te stellen dat de versoepelingsmaatregelen PROGRESSIEF zullen worden toegepast en wekelijks zullen worden geëvalueerd teneinde de covid-19 pandemie onder controle proberen te houden.

Zaterdagochtend 25/04/2020, heeft de KBDB onmiddellijk contact opgenomen met de corona-crisislijn van de federale overheid teneinde vanaf 27/04/2020 toch de liefhebbers de mogelijkheid te bieden om hun duiven individueel te mogen opleren. Een antwoord werd gevraagd tegen uiterlijk vandaag. Hierna de e-mail dewelke afgelopen zaterdag werd verstuurd:

De KBDB (Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond) met +/- 16.000 aangesloten en effectieve leden en +/- 500 verenigingen heeft van bij de aanvang van de coronacrisis de door de federale overheid opgelegde maatregelen strikt opgevolgd.

Wekelijks werden onze leden en onze verenigingen geïnformeerd over de stand van zaken en hebben wij hen aangezet en aangedrongen om de door de federale overheid opgelegde maatregelen strikt op te volgen.

De uitbraak van de Covid-19 pandemie viel samen met de start van het duivenseizoen: jonge duiven (geboren in 2020) dienen in een eerste fase individueel te worden opgeleerd, hetgeen betekent dat de liefhebber zijn jonge duiven in een mand plaatst en deze, op een afstand van +/- 25 kilometer, gaat lossen in de vrije natuur, zodat de duiven naar het hok kunnen weerkeren. Per keer dat de duiven individueel worden opgeleerd wordt de afstand groter tussen de lossingsplaats en het hok.

De duiven moeten, voor hun eigen welzijn, op steeds verdere afstanden worden gelost teneinde hun oriëntatie vermogen en hun drang om naar het hok terug te keren NIET te verliezen.

Waarom zijn dergelijke opleringen ONTONTBEERLIJK in het kader van DIERENWELZIJN:
- Jonge duiven die te lang op het hok verblijven en niet worden opgeleerd verliezen hun oriëntatie vermogen
- Duiven die hun oriëntatie vermogen verliezen, raken verdwaald en keren niet meer terug naar het hok
- Verdwaalde duiven vliegen zich ofwel te pletter of vinden op een bepaald moment geen eten meer en komen te sterven

De hierboven uitgewerkte theorie wordt gestaafd door dierenartsen gespecialiseerd in reisduiven (bijgevoegd).

Het individueel opleren wordt zowel door “Dierenwelzijn Vlaanderen” als “Dierenwelzijn Wallonië” ondersteund met een POSITIEF advies (zie bijlage).

Ook in de ons omringende landen, zoals Nederland en Duitsland, alwaar de pandemie eveneens woedt, worden nu reeds de individuele opleringen toegestaan door de bevoegde overheidsdiensten.

Bovendien is bewezen, via wetenschappelijk ondersteunde studies, dat de duif het virus niet kan overdragen (zie bijlage).

Kunt u ons, vandaag of morgen (25 of 26/04/2020), bevestigen dat dergelijke opleringen eventueel vanaf maandag 27/04/2020 en zo niet, vanaf 04/05/2020 worden toegestaan?

We moeten maandag aanstaande 27/04/2020 onze liefhebbers en verenigingen hierover informeren.

Hartelijk dank voor een snelle respons.

De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.

Gisteren en ook vandaag nog werd telefonisch contact opgenomen met de crisislijn van de federale overheid EN

in het kader van het welzijn van onze duiven krijgen wij vanaf heden

groen licht om uitsluitend in België individueel op te leren! 
GO!!! Hartelijk dank aan de bevoegde diensten van Dierenwelzijn Vlaanderen en Wallonië en aan de
gespecialiseerde dierenartsen!

Wij willen hierbij duidelijk stellen dat de toelating om vanaf heden INDIVIDUEEL op te leren ENKEL wordt verleend in het kader van “DIERENWELZIJN” en NIET in het kader van de “SPORT” d.w.z. dat de toelating tot het individueel opleren niet wordt toegestaan om zich voor te bereiden op de komende wedvluchten maar wel terug te vinden is in het feit dat duiven die niet worden opgeleerd hun oriëntatievermogen verliezen en achteraf hun weg niet meer naar het hok zouden terugvinden.

De KBDB vraagt aan de liefhebbers om, zo veel als mogelijk in de voormiddag op te leren en op een maximale afstand van +/- 25 kilometer teneinde de liefhebbers, dewelke hun duiven op het hok uitlaten, geen al te grote verliezen zouden lijden. Enkel in uitzonderlijke gevallen (mensen die werken, hulpverleners,…) mag op een ander tijdstip opgeleerd worden.

Ook vanuit Frankrijk werd positief nieuws ontvangen. Aldaar worden er versoepelingen aangekondigd vanaf 11 mei 2020.

Noch de KBDB noch zijn verenigingen zitten stil:

- De KBDB heeft actueel prijsoffertes gevraagd teneinde over te gaan tot een gezamenlijke aankoop van alcoholgel, zodat de verenigingen deze bij de KBDB, tegen een gunstige prijs, kunnen aankopen
- Ook voor wat betreft de eventuele huur of aankoop door de vereniging van een betaalterminal (bancontact) werden inlichtingen ingewonnen maar de aankoop of de huur van dergelijk betaalterminals is afhankelijk van bank tot bank. Mocht u opteren voor dergelijke betaalwijze, raden wij de verenigingen aan hun bankinstelling te contacteren. Er kan uiteraard ook nog worden gewerkt met de reeds voorgestelde oplossingen zoals overschrijving, betaling van een voorschot, ….
- Van verschillende verenigingen hebben we reeds vernomen dat zij volop bezig zijn met hun voorbereidingen te treffen teneinde de opgelegde maatregelen van “social distancing” te respecteren, zoals o.m. hierna gedemonstreerd door de nationale ondervoorzitter van de KBDB, dhr Wim Logie

Enkele praktische info:
- Tijdsduur voor een dergelijke opstelling: 45 min
- Gebruikte materialen:
 dikke doorzichtige plastiek, te koop bij de doe-het-zelf zaken (+/- 6 € per lopende meter - breedte 140 cm)
 voorzien van een doorgeefluik zodat er geen contact is tussen de liefhebber en de inkorver
 kostprijs van deze opstelling (2 inkorvingstafels): +/- 40 EURO
- Na het inkorven moet de plastiek worden ontsmet

- Firma’s dewelke een plexiglas, op het adres van de vereniging leveren en dit binnen de 48 uur, tegen de prijs van +/- 60 EURO/m²:
 Metaplex 03/820.96.90 info@metaplex.be www.metaplex.be

 Q Creations 065/35.99.94

We doen dit voor AL onze liefhebbers, van jong tot oud, voor alle mannelijke en vrouwelijke duivenliefhebbers, we doen het voor IEDEREEN maar VOORAL VOOR ONZE DUIVEN:

Dorien Schildermans uit Tessenderlo. Wobbe Dermaux uit Kuurne.

 

Ook de dames hebben interesse in onze sport ! speelt samen met zijn grootvader!

Houd het vooral veilig!

Een hart en een boodschap in deze moeilijke tijden van CORONA van Frans Vanelslander uit Roeselare !

Bedankt Frans!
Bedankt Frans!

Voor de leden van de NRBB,
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.

 

24/04/2020 Mededeling van de KBDB

Het lijkt ons opportuun om, niettegenstaande onze wekelijkse mededelingen, de huidige stand van zaken mede te delen aan onze leden en onze verenigingen voor wat betreft de stappen, dewelke de nationale raad van beheer en bestuur, in het kader van de Covid-19-crisis, heeft ondernomen en de impact hiervan op onze favoriete sport.

Op dit moment zorgt de KBDB ervoor dat de door de federale regering genomen maatregelen, door al onze leden, strikt worden nageleefd.

Individuele lossingen, het verzamelen van reisduiven voor de “One Loft Races” (om dezelfde redenen als diegenen welke het inrichten van vluchten onmogelijk maken), … zijn verboden.

De mogelijkheid om verloren (of gekochte) duiven op te halen, is de enige "uitzondering" die we hebben kunnen verkrijgen aangezien deze zijn gebaseerd op de essentiële principes van respect voor dierenwelzijn.

ALLE maatregelen m.b.t. de duivensport blijven van kracht. Voorlopig is er niets veranderd.

De KBDB wacht vol ongeduld op de aankondiging van nieuwe versoepelingsmaatregelen om duidelijkheid te krijgen in het beheer van dit dossier en om te kunnen genieten van de soepelere maatregelen in het belang van de duivensport.

In afwachting van dit groen licht, heeft de nationale raad van beheer en bestuur zijn voorbereidingen reeds getroffen en een dossier samengesteld waarmee de specifieke situatie van de duivensport in België aan de bevoegde beslissingsorganen kan worden voorgelegd.

Dit dossier, hetgeen enkel nog moet worden afgerond in samenwerking met de leden van het crisiscomité “Covid-19” (comité zal vergaderen in functie van de mogelijkheden dewelke hen zullen worden geboden door de versoepelingsmaatregelen) , ingesteld in de schoot van de KBDB, zal alle bepalingen bevatten waarmee onze vervoerders, onze verenigingen en onze liefhebbers dienen rekening te houden teneinde de inkorfprocedures "veilig" te laten verlopen en vrij te zijn van enig verwijt voor wat betreft de bestrijding van de verspreiding van covid-19 virus.

De doelstelling van dit dossier bestaat er in om de besluitvormers bewust te maken dat de "specifieke" duivensportsector, op eigen initiatief, de koe bij de horens heeft gevat en op de situatie heeft geanticipeerd door het opstellen van verschillende te volgen procedures zodat ze alleen nog hun akkoord hoeven te geven.

Helaas kunnen we actueel geen specifieke datum, waarop de duivensportactiviteiten zullen kunnen worden hervat, mededelen maar wees er zeker van zijn dat de nationale raad van beheer en bestuur, vanaf het begin van deze crisis, al het mogelijke doet en klaar is om te reageren indien de gelegenheid zich voordoet .

Tot op heden, is de nationale raad van beheer en bestuur, meermaals, tussengekomen voor wat betreft de individuele opleringen. Wij danken de gespecialiseerde dierenartsen en de diensten van de FOD "dierenwelzijn" voor de steun die zij hebben verleend ingevolge ons verzoek bij de bevoegde autoriteiten.

We moeten ons niets voorliegen, er zal nog een lange weg dienen afgelegd te worden alvorens we opnieuw onze favoriete sport kunnen beoefenen zonder de naweeën te voelen van het Corona-Virus maar we moeten gebruik maken van de positieve elementen en de toelatingen die ons zullen worden geboden en, stap voor stap, verder gaan.

We vragen onze leden en onze verenigingen om er nu voor te zorgen dat de regels, die zowel door de federale overheid als door de KBDB werden opgelegd, ook worden gerespecteerd, zodat onze federatie een positief imago kan uitstralen bij de bevoegde diensten. Elke overtreding van de bepalingen uitgevaardigd door de federale overheid kan de algemene strategie van de KBDB schaden en uiteindelijk negatieve gevolgen hebben voor onze sport.

Afspraak aanstaande maandag voor onze wekelijkse mededeling.

Mocht ons positief nieuws bereiken dit weekend dan zullen wij deze onmiddellijk mededelen.

Zorg goed voor jezelf en je familie.

Voor de leden van de NRBB,
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.


20/04/2020 Mededeling van de KBDB  

We starten deze wekelijkse mededeling met een boodschap van “hoop”, overgemaakt door een duivenliefhebber (zie foto). Ik persoonlijk, als nationaal voorzitter, werd door deze foto enorm geraakt. Deze boodschap, ter ondersteuning van ALLE duivenliefhebbers maar ook om het medisch personeel in de ziekenhuizen en de verzorgingstehuizen een hart onder de riem te steken, getuigt van “sociaal engagement”. Ik heb dan ook de bewuste liefhebber gecontacteerd teneinde deze boodschap te mogen gebruiken bij een volgende mededeling ter attentie van alle duivenliefhebbers, verenigingen, mandatarissen,… Hartelijk dank aan bewuste duivenliefhebber!

De uitbraak van de coronacrisis heeft en zal voor iedereen verstrekkende gevolgen hebben en dit zowel op financieel als economisch vlak maar ook het gebied van vrijetijdsbeleving, sociale contacten, onderwijs,… Hieraan zullen wij samen moeten werken om uit deze crisis te geraken maar het allerbelangrijkste is momenteel dat wij allemaal gezond mogen blijven en niet worden aangevallen door dit zo dodelijke virus Covid-19, hetgeen alle lagen van de bevolking kan treffen. Het is uiteraard wel zo dat het merendeel van onze aangesloten liefhebbers tot de risicogroep behoren en dit op het vlak van leeftijd. We moeten dus uiterst waakzaam zijn en onze liefhebbers zoveel als mogelijk proberen te beschermen.

Zoals reeds in een vorige mededeling werd vermeld, diende de buitengewone nationale algemene vergadering van 16/03/2020, wegens de uitbraak van het coronavirus in België, afgelast te worden. Er werd naar een andere oplossing gezocht en ook gevonden maar dit voorstel stuitte op enkele tegenkantingen van enkele nationale mandatarissen. De voorzitters van de PE’s/SPE’s werden hierop telefonisch gecontacteerd en na een positief overleg werd een andere oplossing gevonden zodat op het moment dat het sportseizoen 2020 van start zou kunnen gaan, hierop dan ook onmiddellijk kon worden geanticipeerd en er geen drie weken zou moeten worden gewacht met de start van dit seizoen. Het is namelijk zo dat er, reglementair, 15 dagen dienen gelaten te worden tussen de uitnodiging van een (buitengewone) nationale algemene vergadering en de effectieve vergadering van deze (buitengewone) nationale algemene vergadering van de KBDB.

De leden van de nationale raad van beheer en bestuur, in samenspraak met de voorzitters van de PE’s/SPE’s, hebben, hierop aansluitend, de beslissing genomen een crisiscomité “Covid-19” in de schoot van de KBDB in het leven te roepen, waarin iedere provincie wordt vertegenwoordigd, zodat afspraken kunnen worden gemaakt nog voor het einde van de beperkingsmaatregelen.

Wij, als leden van de nationale raad van beheer en bestuur, zijn niet bij de pakken blijven neerzitten en hebben van deze periode gebruik gemaakt om, in een eerste stadium en op een veilige manier, de individuele en gezamenlijke opleringen uit de startblokken te krijgen OP VOORWAARDE EVENWEL DAT HIERVOOR TOESTEMMING WORDT BEKOMEN VANWEGE DE FEDERALE OVERHEID.

Er werd een dossier samengesteld teneinde ons standpunt te verdedigen bij de bevoegde federale overheidsdiensten met het oog om binnen afzienbare tijd eerst individuele opleringen, vervolgens gezamenlijke opleervluchten (in te korven in de verenigingen) en tenslotte wedvluchten te mogen organiseren. De KBDB streeft er immers naar om de start van het seizoen voor IEDERE duivenliefhebber op hetzelfde moment te laten aanvangen en de mogelijkheid te bieden om ALLE duiven van IEDERE liefhebber aan dezelfde trainingen, qua afstand, te kunnen laten deelnemen.

Voor het individueel opleren van de duiven werden de nodige stappen ondernomen bij de federale overheid en werd de aandacht vooral gevestigd op het feit dat individuele opleringen voor onze duiven van essentieel belang zijn in het kader van “Dierenwelzijn” nl.:
- Jonge duiven die te lang op het hok verblijven en niet worden opgeleerd verliezen hun oriëntatievermogen
- Duiven die hun oriëntatievermogen verliezen, raken verdwaald en keren niet meer terug naar het hok
- Verdwaalde duiven vliegen zich ofwel te pletter of vinden op een bepaald moment geen eten meer en komen te sterven
Bovendien werd ook gewezen op het feit dat vanaf het moment dat de beperkingsmaatregelen, opgelegd door de federale overheid, gedeeltelijk of volledig worden opgeheven, de duiven, die niet individueel werden opgeleerd, massaal gaan verloren vliegen indien zij aan gezamenlijke opleervluchten en wedvluchten gaan deelnemen aangezien zij de essentiële individuele opleringen hebben gemist.

Hiervoor kregen wij de steun van dierenartsen, gespecialiseerd in reisduiven, dewelke deze theorie wetenschappelijk hebben onderbouwd. Wij wensen hen dan ook te danken voor hun steun en hulp.

GELIEVE TE NOTEREN DAT ACTUEEL DEZE INDIVIDUELE OPLERINGEN NOG STEEDS ZIJN VERBODEN en de KBDB blijft rekenen op de “fairplay” van zijn liefhebbers ten overstaan van andere collega-duivenliefhebbers en hen strikt te houden aan dit door de federale overheid opgelegde VERBOD.

Voor de gezamenlijke opleervluchten werden alle verenigingen nu al aangeschreven om, in de mate van mogelijke, nu reeds de nodige voorbereidingen te treffen.

Rekening houdend met de uitgevaardigde beperkingsmaatregelen in Frankrijk tot en met 11 mei, zullen de gezamenlijke opleervluchten, vrijwel zeker, indien de Belgische federale overheid hiervoor zijn akkoord zal verlenen, UITSLUITEND in België kunnen doorgaan. Van de vervoerders zal, bij de start van het seizoen 2020, de nodige soepelheid worden gevraagd.

De verenigingen worden uiteraard niet verplicht om in te korven. Iedere vereniging neemt hierin zijn eigen beslissing.

De maatregelen, dewelke op dat moment verplichtend toepasbaar zullen zijn voor de inkorvingslokalen, zijn minimum deze dewelke dienen gehanteerd te worden voor de grootwarenhuizen.

Aan welke maatregelen werd er reeds gedacht voor wat betreft:
 De opleervluchten
- Voor de lokalen alwaar wordt ingekorfd in een café zal naar een andere oplossing moeten worden gezocht en zal er in een aanpalend of apart lokaal (zonder drankgelegenheid) dienen ingekorfd te worden. Zoals reeds meermaals aangekondigd via alle mogelijke kanalen zullen de cafés en restaurants één van de laatsten hun deuren kunnen/mogen openen.
- Inkorven per liefhebber en op afspraak. De liefhebbers wachten hun beurt (op het voorafgaandelijk afgesproken uur) af in hun wagen.
- Maximum 2 inkorvingsrijen en dit enkel voor de lokalen dewelke op dat moment de “social distancing” maatregelen kunnen garanderen
- Rekening houdend met het feit dat dergelijke inkorvingen meer tijd in beslag zullen nemen, dient tijdig te worden aangevangen met de inkorvingen en dient te worden gestart met de oudste liefhebbers (kunnen reeds van in de namiddag hun duiven komen inkorven)
- De liefhebbers plaatsen hun duiven zelf in de manden
- Aanwezigheid van 1 of maximum 2 leden van het bestuur van de vereniging teneinde lege manden te voorzien en eveneens voor het loden van de manden.
- 1 persoon blijft aanwezig in het lokaal tot de ophaling van de duiven door de vervoerder.
- Het formulier, verplichtend in te vullen door de vereniging, met vermelding van het nummer/de nummers van de loodjes/verzegelingstrips, dient in de vereniging te worden bewaard i.p.v. meegegeven te worden met de vervoerder.
- Het formulier, waarbij de vereniging wordt ontheven van alle verantwoordelijkheid en wordt ondertekend door de vervoerder, dient UITZONDERLIJK niet te worden ingevuld.
- Te voorzien voor de vrijwilligers van de vereniging:
• Plastieken handschoenen
• Alcoholgel voor het ontsmetten van de handen
• mondmaskers
- Paramyxoformulieren dienen door de liefhebber, digitaal of per post, VOORAFGAANDELIJK te worden overgemaakt aan de vereniging
- Het ingevulde paramyxoformulier door de vereniging (formulier terug te vinden op onze website) dient digitaal te worden overgemaakt aan de betrokken vervoerder
- Plexiglas voorzien – de KBDB zal zich dienaangaande informeren en eerstdaags meer inlichtingen verstrekken
- Het afrekenen van het bedrag van de kosten per liefhebber kan NIET gebeuren met baar geld maar via overschrijving op de rekening van de vereniging. Liefhebbers kunnen, net zoals in horeca, voorafgaandelijk reeds een voorschot betalen aan de vereniging.

 De wedvluchten

De leden van de nationale raad van beheer en bestuur zijn er zich terdege van bewust dat er stap voor stap dient gewerkt te worden. Eerst zal er gepoogd worden om toelating te bekomen voor individuele lossingen, gevolgd door de gezamenlijke leervluchten en uiteindelijk zullen pas dan de wedvluchten aan de beurt zijn.

- De voorwaarden gesteld voor de opleervluchten zijn eveneens van toepassing voor de wedvluchten, met uitzondering evenwel van het feit dat voor de wedvluchten de duiven in de manden worden geplaatst door de inkorver en de normale procedures voor het inkorven van de duiven voor wedvluchten worden gerespecteerd
- Het voorafgaandelijke overmaken, per post of digitaal, van de poelebrief aan de liefhebber, dewelke deze dan zal afgeven bij de inkorving
- Voor het binnenbrengen van de klokken zal, ten gepaste tijde, nog een procedure worden uitgewerkt, waarbij uiteraard de maatregelen van “social distancing” dienen gerespecteerd te worden.

Gelieve te noteren dat dit enkel de voorbereidingsmaatregelen zijn teneinde klaar te zijn voor het moment dat de federale overheid GROEN LICHT geeft op de door ons geformuleerde voorstellen.

Tot nader order zijn individuele en gezamenlijke opleringen evenals wedvluchten VERBODEN.

De transportfirma’s, dewelke naast hun duivenactiviteiten, eveneens vervoer van goederen naar Frankrijk uitvoeren, werden gecontacteerd teneinde te vernemen welke formaliteiten nu reeds dienaangaande in Frankrijk van toepassing zijn.

De vervoerders van duiven werden ook reeds gevraagd om de nodige soepelheid aan de dag te leggen op het moment dat gezamenlijke opleervluchten worden toegelaten door de federale overheid.

Een punt, hetgeen de leden van de nationale raad van beheer en bestuur nogmaals wensen te verduidelijken, is het feit dat verdwaalde en aangekochte duiven, enkel in België en Nederland, mogen worden opgehaald mits uiteraard rekening te houden met de door de federale overheid opgelegde maatregelen van “social distancing”. Deze toelating, bekomen vanwege de federale overheidsdienst, zal worden gepubliceerd op onze website.

Voor wat de verdwaalde duiven betreft, vragen wij onze liefhebbers om:
- Voor een duif verdwaald bij een niet-duivenliefhebber, de duif te gaan ophalen of indien, de duif niet gekwetst is, om deze de vrijheid te geven teneinde alzo opnieuw het hok te bereiken.
- Voor de duiven verdwaald bij een duivenliefhebber, de duif te gaan ophalen, de opvanger het eigendomsbewijs over te maken of hem verzoeken de duif in vrijheid te stellen.
MAAR WEES AUB HOFFELIJK!

We sluiten steeds af met een positieve noot:

 Wij, als duivenliefhebbers, zijn het voorbeeld van onze allerkleinste en jeugdige liefhebbers en ZIJ kijken mee over onze schouders.

 

Nim & Nisa Jalet – 3,5 jaar - Ophasselt

 

 

 

Julias De Greef – 6 jaar – Buizingen Melissa van Gossum – vrouwelijk jeugdlid - Zichem

 Aankoop identiteitsringen 2020

De KBDB stelt vast dat er actueel, rekening houdend met deze crisissituatie, nog vrij veel ringen 2020 worden besteld. Dit is een teken dat onze sport nog in een positieve flow zit.

De identiteitsringen 2020 kunnen, indien er in de vereniging geen ringen meer voorradig zijn, steeds rechtstreeks worden besteld bij de KBDB op het mailadres: boekhouding@kbdb.be

Wij danken alle liefhebbers om de door de KBDB, ingevolge de door de federale overheid opgelegde maatregelen, uitgevaardigde instructies strikt op te volgen en beseffen dat het niet altijd gemakkelijk is.

We houden jullie uiteraard op de hoogte van de verdere ontwikkelingen en eventuele versoepelingen.

Het crisiscomité “Covid-19” zal jullie eveneens op de hoogte houden na hun eerste overleg, hetgeen zal gebeuren door gebruik te maken van de moderne communicatiemiddelen (videochat, whattsapp,…).

Verzorg jullie goed en houd het veilig!

Voor de leden van de NRBB,
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.


20/04/2020 We vernemen het overlijden van de heer Arthur KNAEPEN (Sint-Truiden).

Zijn duivensportcarrière was opmerkelijk:
- Sinds 1956 lid van het comité van de vereniging "De Eendracht" (Sint-Truiden)
- Sinds 1962 secretaris van de vereniging "De Eendracht" (Sint-Truiden)
- Sinds 1963 provinciaal mandataris
- Sinds 1982 ondervoorzitter van de PE Limburg
- Sinds 1991 nationale beheerder
- Van 1996 tot 2011 - voorzitter van de PE Limburg
- Van 1998 tot 2011 - nationaal penningmeester
- Van 2002 tot 2011 - Statutair secretaris van de FCI (Internationale Duivenliefhebbersbond)
- Sinds 2003 voorzitter van de vereniging "De Eendracht" (Sint-Truiden)
- Sinds 2012 verdienstelijk lid van de KBDB
- Sinds 2017 erelid van de FCI

Hij heeft alle mogelijke wegen van de duivensport (lokaal, provinciaal, nationaal en tenslotte internationaal) bewandeld en daarom kende en beheerste hij het onderwerp “duivensport” als geen ander. De statuten en reglementen van de KBDB hadden voor hem geen geheimen. Veel collega-mandatarissen wendden zich tot hem indien een tekst, een beslissing, ... diende gevonden te worden.

Wat een parcours! Er zijn er niet veel die een dergelijke weg hebben afgelegd ...

We kennen de heer KNAEPEN, in de uitoefening van al zijn functies, als een vriendelijk, intelligent, goedlachs en professioneel man. Door zijn opleiding als leraar kon hij heel goed luisteren naar anderen en gaf hij altijd de voorkeur om in dialoog te gaan en compromissen te sluiten dan opgelegde beslissingen proberen te forceren. Hij was perfect tweetalig, wat zijn werk op nationaal niveau aanzienlijk vergemakkelijkte.

Maar dat niet alleen typeerde hem. Hij hield ook van plezier! Vrienden, een lekker etentje, een goed glas wijn, we zullen hem herinneren als een levensgenieter. Hij hield ook van reizen, met op een voorliefde voor Frankrijk en dan vooral de Provence.

De heer KNAEPEN was niet zomaar een "duivenliefhebber". Zijn vrouw, met wie hij 60 jaar alles deelde, zijn dochters en zijn kleinkinderen, waren alles voor hem.

De KBDB betuigt zijn oprecht medeleven aan de familie en vrienden en wenst hen veel moed in deze moeilijke tijd.

De nationale voorzitter,

Pascal BODENGIEN


13-04-2020 Mededeling van de KBDB

Vooreerst voor iedereen een fijne paasmaandag.

Pasen is niet verlopen zoals iedereen had verhoopt. Geen kleinkinderen die chocolade eitjes komen rapen, geen gezellig samenzijn, geen duivenvluchten, …

Allemaal heel spijtig maar we willen toch even stilstaan bij het allerbelangrijkste in deze strijd tegen corona en meer bepaald onze gezondheid en deze van eenieder die wij liefhebben.

De leden van de nationale raad van beheer en bestuur worden momenteel onder druk gezet om individueel te mogen opleren, de start van het seizoen te bespoedigen, ……

Onze nationale penningmeester, Gertjan Van Raemdonck, als verpleegkundige op de dienst spoed, maakt vanaf de eerste linie mee welke strijd het verplegend personeel, de artsen, de wetenschappers leveren om de opgenomen patiënten te verzorgen en hen de beste zorgen toe te dienen.
Dagdagelijks komt hij in contact met mensen die getroffen zijn door het covid-19 virus. Iedere dag ziet hij hoe mensen doodsangsten uitstaan omdat ze onvoldoende zuurstof binnenkrijgen. Iedere dag merkt hij op de werklijsten dat de opgenomen patiënten van de voorbije dag, ofwel overleden zijn, ofwel opgenomen worden op de intensieve zorgen. DIT IS EEN ONGELIJKE STRIJD.
Waarom wil hij zijn verhaal doen?
Hij wil iedereen duidelijk maken dat alle beperkingsmaatregelen, die werden genomen door de federale overheid, met een reden werden genomen en in het belang van eenieder. Iedere versoepeling kan op dit moment het verschil maken tussen leven en dood van een aantal mensen. IEDERE MAATREGEL HEEFT ZIJN NUT.

De leden van de nationale raad van beheer en bestuur werken actueel aan een scenario om op het moment dat versoepelingsmaatregelen worden toegestaan een snelle opstart van de duivensport mogelijk te maken. Een opstart waarin iedere duivenliefhebber met gelijke wapens zal strijden en op gelijke basis zal starten. Daarom vragen wij nogmaals: STOP met het INDIVIDUEEL opleren van uw duiven.
Zoals u reeds weet en mogelijks ook reeds hebt ondervonden, strijden de leden van de nationale raad van beheer voor een heerlijke maar vooral een EERLIJKE duivensport. Dit is dan ook de reden waarom KBDB-controleurs, hiervoor speciaal aangesteld, in het ganse land op pad gaan om de maatregelen, opgelegd door de federale overheid, in de duivensport te controleren en te beteugelen. Het INDIVIDUEEL opleren van uw DUIVEN is actueel VERBODEN.

Iedere duivenliefhebber, van noord tot zuid en van oost tot west is ongeduldig om hun duiven op te leren en te starten met het duivenseizoen. We moeten echter wachten op de beslissingen, die nog deze week zullen worden genomen door de federale regering. Zoals iedereen beseft, zal de start van de leervluchten en later de wedvluchten op een veilige manier dienen te gebeuren en mogen er geen risico’s worden genomen. Dienaangaande mochten wij reeds voorstellen ontvangen vanwege onze verenigingen en liefhebbers. HARTELIJK DANK VOOR DE FIJNE SAMENWERKING. Dit getuigt van een enorme verantwoordelijkheidszin. Alle voorstellen van liefhebbers, verenigingen, vervoerders, inrichters, …. zijn van harte welkom. In deze periode moeten wij allen, op een positieve manier, samenwerken.

De KBDB staat in nauw contact met de Franse federatie omdat ook met de aldaar uitgevaardigde maatregelen, voor wat betreft het lossen van duiven op Frans grondgebied, dienen nageleefd te worden. Ook over eventuele alternatieve kalenders wordt nu reeds nagedacht.

Van zodra meer info, zal een update worden gepubliceerd.

Als afsluiter, een POSITIEVE NOOT!
De aanpak voor de promotie van onze sport door de nieuwe bestuursploeg lijkt aan te slagen. Tot op heden werden er 415 nieuwe liefhebbers voor 2020 in de schoot van de KBDB geregistreerd. Ook de jeugd heeft opnieuw de weg gevonden naar onze duivensport en dit mede dankzij de inzet van het Nationaal Jeugdcomité.

Toon Otte uit Sint Lievens-Houtem  en Diede Wijnings – Wuustwezel (13 jaar)

Dankzij “de starterspaketten”, dewelke worden aangeboden door de KBDB, proberen wij onze duivensport nieuw leven in te blazen. Dit was enkel mogelijk mits de hulp van o.a. de Nationale Loterij, PlattelandsTV, Bricon,….

    

Hartelijk dank ook aan hen. ERE WIE ERE TOEKOMT.

Ook de duif, het symbool van de vrede, brengt mensen dichter bij elkaar. Denk maar aan de duif “ARMANDO”, dewelke de duivensport opnieuw in onze woonkamer, op straat, in de scholen en in de fabrieken bracht!

Allen samen zullen wij sterker uit deze crisis komen maar hiervoor dienen de opgelegde maatregelen vanuit de federale overheid STRIKT dienen opgevolgd te worden.

Houd het aub veilig en gezond!

Voor de leden van de NRBB,
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.


07-04-2020 Mededeling van de KBDB

De KBDB ontving vandaag een e-mail van de voorzitter van de Franse federatie met de melding dat bepaalde Belgische liefhebbers individuele opleringen uitvoeren op Frans grondgebied.

Deze praktijk is eveneens verboden en in strijd met de richtlijnen van de Belgische en Franse overheidsdiensten.

Liefhebbers die in gebreke blijven, riskeren enorme sancties.

Voor de leden van de NRBB,
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.


06-04-2020 Mededeling van de KBDB(2)

De leden van de nationale raad van beheer en bestuur wensen te verduidelijken dat het verbod tot het individueel opleren van de duiven NIET werd opgelegd door de KBDB doch door de federale overheid aangezien UITSLUITEND essentiële verplaatsingen worden toegelaten.

Het individueel opleren van duiven kan niet worden gecatalogeerd onder de noemer van “in het belang van het welzijn van onze duiven” aangezien de duiven op het hok mogen worden uitgelaten.

Van zodra versoepelingsmaatregelen worden aangekondigd zal de KBDB uiteraard de nodige stappen ondernemen bij de bevoegde overheidsdiensten teneinde het individueel opleren van duiven toch toe te laten. Actueel vragen wij iedereen solidair de opgelegde maatregelen strikt na te leven.

De leden van de nationale raad van beheer en bestuur zijn er zich van bewust dat voor een duivenliefhebber dergelijke maatregelen soms moeilijk te begrijpen vallen maar het is in het belang van eenieders gezondheid.

Wij wensen nogmaals te herhalen om een oudere of hulpbehoevende collega-duivenliefhebber niet uit het oog te verliezen en hen bij te staan met raad en daad maar ook met een helpende hand mits uiteraard rekening te houden met de door de federale overheid opgelegde beperkingsmaatregelen.

Hartelijk dank voor het begrip en het stipt opvolgen van de genomen maatregelen door de bevoegde overheidsdiensten.

Voor de leden van de NRBB,

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.


06-04-2020 Mededeling van de KBDB

Zoals beloofd, de wekelijkse update voor onze leden ingevolge de uitbraak van het coronavirus.

Vooreerst wensen wij iedereen te bedanken die de beperkingsmaatregelen strikt hebben opgevolgd niettegenstaande het prachtige duivenweer, hetwelk wij afgelopen weekend mochten beleven. We zijn er van overtuigd dat het overgrote en het merendeel van onze liefhebbers zich hebben gehouden aan de opgelegde regels.

De KBDB en de nationale voorzitter worden momenteel “overstelpt” met gefundeerde en dagelijkse vragen over de problemen, waar duivenliefhebbers worden mee geconfronteerd en waarop soms de KBDB ook geen duidelijke uitleg kan verschaffen. We pogen hierop steeds een antwoord te bekomen bij de bevoegde federale overheidsdiensten maar ook voor deze laatste is het niet altijd mogelijk om hierop een pasklaar antwoord te verstrekken.

Ook vragen dewelke beginnen met “ik heb horen zeggen dat…”. Roddels worden snel verspreid !

Geloof niet altijd wat wordt verteld en zoals wij sinds de uitbraak van de coronacrisis steeds hebben getracht, zullen wij op het juiste moment officieel communiceren.

Verschillende leden, zowel uit Vlaanderen als Wallonië, onderhouden goede relaties met verantwoordelijken uit andere federaties. Zij verstrekken ons nuttige informaties zodat wij hierop kunnen anticiperen en inspelen.

Wij willen ook deze leden bedanken voor het doorspelen van deze betrouwbare informatie. Oprechte dank iedereen !

Toch willen wij als KBDB enkele onzekerheden wegwerken en enkele bemerking nogmaals in de verf zetten:

Programma nationale en internationale wedvluchten 2020

Op vraag van de KBDB hebben enkele organisatoren voorstellen geformuleerd aangaande de (inter)nationale vluchtkalender 2020 en dit in functie van een eventuele tot op heden nog niet welbepaalde latere startdatum van het duivenseizoen 2020.

Actueel circuleren deze project-kalenders reeds op sociale media.

U zult begrijpen dat deze project-kalenders actueel totaal geen waarde hebben aangezien de stardatum van het seizoen 2020 nog niet is gekend.

De KBDB zal, van zodra het sportseizoen aanvangt, deze kalender van de nationale en internationale wedvluchten 2020 opstellen.

Individueel opleren van duiven – beperkingsmaatregelen

De KBDB verneemt uit verschillende bronnen dat er in deze periode, waarin beperkingsmaatregelen gelden, op verschillende plaatsen individuele lossingen worden uitgevoerd. We hopen dat deze inbreuken op de algemene beperkingsmaatregelen slechts betrekking hebben op enkele oneerlijke en respectloze duivenliefhebbers.

De KBDB wil verduidelijken waarom zij dergelijke praktijken veroordeelt:

 • Het is geen essentiële verplaatsing en dit individueel opleren is niet onmisbaar noch gekoppeld aan het respect voor het welzijn van de duiven;
 • Op sportief vlak KAN HET NIET dat bepaalde liefhebbers, waarvoor beperkingsmaatregelen worden opgelegd, hun duiven kunnen opleren terwijl anderen, die werken in het algemeen belang van eenieder (zoals verplegers/verpleegsters, artsen, arbeiders in de voedingssector, chauffeurs, enz.) of oudere en/of geïsoleerde liefhebbers, dewelke niet de mogelijkheid hebben om deel te nemen aan de in normaal geziene omstandigheden georganiseerde collectieve lossingen,  niet van dezelfde mogelijkheid kunnen genieten;
 • Dergelijke overtredingen, indien vastgesteld door de autoriteiten, zouden de toekomstige stappen van de KBDB ter versoepeling van de beperkingsmaatregelen en het verlenen van herstartmaatregelen, specifiek verbonden aan de duivenliefhebberij, in het gedrang kunnen brengen.  In dit perspectief is het van essentieel belang dat onze federatie in deze crisisperiode aantoont dat zij haar leden en de duivensportactiviteiten, in de brede zin van het woord, in de hand hebben.

De KBDB wordt gecontacteerd door liefhebbers met info over collaga-duivenliefhebbers (nummerplaten, kleur wagens, tijdstip, plaats alwaar de duiven worden gelost,…) die de opgelegde maatregelen aan hun laars lappen en toch hun duiven gaan opleren. DIT KAN NIET! De leden van de nationale raad van beheer en bestuur zullen zich buigen over het eventueel opleggen van sancties tegenover dergelijke onverantwoorde leden.

Bijgevolg vraagt ​​de KBDB haar leden om de nationale richtlijnen met betrekking tot de beperkingsmaatregelen te respecteren, om, indien nodig, gebruik te maken van de specifieke maatregelen die werden genomen in het kader van dierenwelzijn en om zich tenslotte sportief te gedragen ten overstaande van de andere liefhebbers.

Uiteraard zijn ook de buitenlandse lossingen verboden in België en worden er actueel GEEN lossingsvergunningen voor dergelijk aanvragen afgeleverd. Mocht u echter weet hebben van het feit dat onze buitenlandse collega’s dergelijke wilde lossingen in België uitvoeren, gelieve ons hierover dan ook te informeren zodat wij de betrokken federatie op de hoogte kunnen brengen. Gelieve ons hiervoor dan ook volgende gegevens mede te delen:

 • Type voertuig
 • Nummerplaat
 • Plaats waar de duiven werden gelost
 • Tijdstip van lossing

We zitten allemaal samen in hetzelfde schuitje en samen moeten we natuurlijk solidair handelen en dit in het belang van de gezondheid van iedereen maar ook in het belang van het imago van onze federatie.

Voor de leden van de NRBB,

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.


01-04-20 MEDEDELING t.a.v. de verenigingen - Coronacrisis

De nationale raad van beheer en bestuur beseft dat de situatie waarin we ons bevinden, in deze periode van de coronacrisis, moeilijk is voor de gezinnen en voor de liefhebbers.

De besturen van de verenigingen worden, aangezien zij hun verantwoordelijkheid die hun liefhebbers hen hebben toevertrouwd ter harte nemen, ook getroffen door deze crisis en proberen, met alle middelen en ondanks de actueel kleine financiële opbrengsten, om de door de verenigingen aangegane verplichtingen te blijven nakomen.

Met dit in achterhoofd, hebben de leden van de nationale raad van beheer en bestuur beslist om, het innen van de bijdragen “lokaal, art. 9, …”  en verbonden aan de werking van de verenigingen, uit te stellen tot een latere datum (na de coronacrisis).

De leden van de nationale raad van beheer en bestuur zijn er zich van bewust dat ze kunnen rekenen op de goede wil en de goede inborst van eenieder betrokken bij de duivensport om samen deze voor ons alle zo moeilijke periode door te komen.


31-3-20
MEDEDELING van de KBDB     

Vanaf heden kunnen de plastieken verzegelingstrips, te gebruiken voor de aluminiummanden evenals voor de constateurs, worden besteld door de verenigingen bij de KBDB tegen de prijs van:

Gele plastieken strips (/500 stuks) à 25,00 EURO per 500

Verzendingskosten:

500 stuks (1,100 kg): <2 kg: 6,90 Euro

De aluminium loodjes mogen in 2020 nog worden gebruikt voor de snelheids- en kleine halve-fondwedvluchten. Vanaf 2021, mogen nog enkel de plastieken KBDB-verzegelingstrips worden gebruikt voor de plastieken manden en de aluminium KBDB-verzegelingstrips voor de aluminium manden et dit voor alle types van wedvluchten.


31-3-20
MEDEDELING van de KBDB – EINDELIJK GOED NIEUWS

Tijdens de Nationale Algemene Vergadering van 14/02/2020 werd de kalender van nationale en internationale wedvluchten voor 2020 niet goedgekeurd.

De KBDB had echter op 07/02/2020 een brief ontvangen van de Waalse Overheidsdienst “Landbouw, Natuurlijke hulpbronnen en Leefmilieu” met richtlijnen die niet in overeenstemming waren met de oorspronkelijk voorgestelde kalender aan de nationale mandatarissen.

Teneinde problemen te voorkomen, werd aan de nationale raad van beheer en bestuur opdracht gegeven om tussen te komen bij de Waalse Overheidsdienst  “Landbouw, Natuurlijke hulpbronnen en leefmilieu” en er werd alsdan ook beslist om het onderzoek van de kalender uit te stellen tot een Buitengewone Nationale Algemene Vergadering.

Dankzij de inspanningen van onze algemene secretaris, Patrick Marsille, de Franstalige persverantwoordelijke, Didier Tison en de leden van de nationale raad van beheer en bestuur werd een positief antwoord bekomen.

De Nationale Raad van Beheer en Bestuur heeft op 09/03/2020 een onderhoud gehad met de Waalse Overheidsdienst “Landbouw, Natuurlijke hulpbronnen en leefmilieu” en waaruit volgende beslissingen werden gedestilleerd:

- De KBDB moet haar liefhebbers bewust maken van een DOORDACHTE deelname van hun duifjes aan de wedvluchten en vooral dan in de categorie jonge duiven;

- In de zomerperiode moet de KBDB lossingen na 9.00 uur verbieden (voor de vluchten met verre afstanden uiteraard) evenals een vermindering van het aantal duiven in de manden opleggen.

Teneinde, ten slotte, een nationale uniformiteit op dat vlak te bekomen, zou het wenselijk zijn dat een afstemming tussen de twee regio’s zou plaatsvinden op het einde van het seizoen en een “interregionale” bijeenkomst zou worden georganiseerd om een eventuele ​​evaluatie te maken en de voorstellen van de KBDB op het vlak van dierenwelzijn en de controle daarop, te verbeteren.

Rekening houdend met het hierboven aangehaalde en zonder de perikelen van de coronacrisis, zou de nationale kalender 2020, zoals voorgesteld aan de nationale mandatarissen, aangenomen zijn geweest. Dit dossier kan alsdan worden afgesloten. De KBDB dankt zijn gesprekspartners van de Waalse  Overheidsdienst “Landbouw, Natuurlijke hulpbronnen en Leefmilieu” om te luisteren en voor hun betoonde begrip.

De KBDB informeerde zich, voor wat de kalender 2020 betreft, bij de nationale inrichters teneinde een alternatieve kalender voor te stellen. Alles is uiteraard afhankelijk van het einde van de beperkingsmaatregelen in België maar eveneens in Frankrijk.

Weet dat de KBDB er alles aan zal doen om ervoor te zorgen dat haar liefhebbers, ondanks de crisis die ons momenteel treft, onder de beste omstandigheden zullen kunnen genieten van hun hobby.

 


30-3-2020
PERSMEDEDELING van de KBDB

Zoals beloofd, een wekelijkse update in verband met de maatregelen, opgelegd door de federale overheid, ingevolge de uitbraak van het coronavirus en de stappen die door de nationale raad van beheer en bestuur werden ondernomen teneinde enige versoepelingen te bekomen in het belang van onze duiven maar waarbij de gezondheid van onze liefhebbers en medewerkers van de verenigingen van primordiaal belang is.

Vooreerst wensen wij onze liefhebbers hartelijk te danken om de opgelegde maatregelen, hoe moeilijk soms ook, in een periode, alwaar in normale omstandigheden het startschot van een nieuw seizoen wordt gegeven, strikt te respecteren.

Sommige beslissingen die worden opgelegd zijn voor ons moeilijk te begrijpen maar we zijn er van overtuigd dat deze worden genomen in het belang van en uit veiligheid voor ieder van ons.

De nationale raad van beheer en bestuur heeft echter een versoepeling bekomen voor wat betreft het ophalen van verdwaalde en aangekochte duiven.

Rekening houdend met het welzijn van onze duiven hebben wij bevestiging bekomen dat dergelijke ophalingen behoren tot “de essentiële verplaatsingen”.

Bij de ophaling dienen uiteraard de maatregelen van “social distancing” te worden gerespecteerd. De duif/duiven dienen in een mand te worden geplaatst op het eigendom maar buiten de woning zodat de eigenaar deze duif/duiven in zijn persoonlijke mand kan plaatsen.

Teneinde geen problemen te ondervinden, in geval van politiecontrole, raden wij u aan de huidige persmededeling evenals uw KBDB-lidkaart, het eigendomsbewijs evenals het mail-, sms-verkeer voor wat betreft de duif/duiven dewelke deze verplaatsing verrechtvaardigen, mee te nemen.

Inenting van onze duiven tegen paramyxovirose

Het merendeel van de jonge duiven werden reeds ingeënt tegen paramyxovirose. Voor de duiven dewelke nog dienen ingeënt te worden, raden wij u aan uw veearts te contacteren. Deze laatste zal u, rekening houdend met de hen opgelegde richtlijnen, de nodige informatie verstrekken.

Wat met de start van het seizoen 2020?

Zoals iedereen via de verschillende mediakanalen heeft kunnen vernemen, werden afgelopen vrijdag GEEN versoepelingsmaatregelen uitgevaardigd door de federale overheid. Dit moeten wij strikt respecteren.

De nationale raad van beheer en bestuur zal, van zodra we de strijd tegen het coronavirus onder controle hebben, vragen om, gedisciplineerd, opleervluchten, te mogen organiseren. Hiervoor is het uiteraard, in de huidige stand van zaken, nog te vroeg. De gezondheid van onze liefhebbers en onze helpers in de verenigingen primeert. We vragen jullie nog wat geduld.

Het dossier van “de roofvogels” heeft ook door de uitbraak van het covid-19 virus vertraging opgelopen. Wij willen er evenwel op wijzen dat wij dit dossier zeker en vast niet uit het oog zijn verloren en ook hierin verdere stappen zullen ondernemen. Er dient met “natuurpunt” in discussie te worden gegaan. Een pluspunt is dat ook zij ons probleem begrijpen en inzien dat er iets moet worden ondernomen.

Ter voorbereiding van dit onderhoud is de nationale raad van beheer en bestuur actueel bezig om de duivenliefhebbersconcentratie in België op kaart te brengen. We proberen zo snel als mogelijk ook hierin een doorbraak te bekomen.

Als laatste maar uiterst belangrijk punt vragen wij aan onze leden om ook de oudere en alleenstaande duivenliefhebbers uit de buurt niet te vergeten. Sommigen van hen hebben geen e-mail, geen internet,… en zijn niet op de hoogte van al deze maatregelen. Neem eens telefonisch met hen contact op om ook hen een hart onder de riem te steken en hen van de nieuwe ontwikkelingen te informeren.

Wij houden jullie verder op de hoogte!

Namens de leden van de nationale raad van beheer en bestuur,

De Nationale Voorzitter,

Pascal Bodengien.

 


27-03-2020
PERSMEDEDELING van de KBDB

De nationale raad van beheer en bestuur wenst zijn verenigingen en zijn liefhebbers te informeren van het feit dat de provinciale secretariaten worden opgeschort vanaf 1 april tot het einde van de beperkingsmaatregelen. Wij nodigen u uit om, ingeval van sportieve problemen, contact op te nemen met de nationale zetel:

Per telefoon: 02/537.62.11

Per mail: nationaal@kbdb.be

De algemene KBDB-administratie is bij deze maatregel, actueel, niet betrokken en blijft, in de voormiddag, bereikbaar voor de gebruikelijke dienstverlening en dit natuurlijk via e-mail en de verzendingen per post.

Voor al uw bestellingen, gelieve volgend KBDB-mailadres te gebruiken: boekhouding@kbdb.be


PlattelandsTV -  link naar aflevering 6 (inclusief samenwerking met Bpost)

 

Bpost en KBDB slaan de handen in elkaar !!

Promotie voor onze sport en een kijk in de geschiedenis van de duivensport !!

Meer info volgt later!

Klik op de afbeelding om de volledige collectie 2020 te zien.

Link naar E-shop Bpost

Link naar MyStamp Bpost


25-03-2020
MEDEDELING t.a.v. alle leden-duivenliefhebbers

Beste leden,

Aansluitend op onze vorige mededeling en teneinde een antwoord te bekomen op de verschillende vragen verbonden aan de duivenliefhebberij hebben wij contact opgenomen met het crisiscentrum, opgericht ingevolge de uitbraak van het coronavirus.

In het kader van het welzijn van onze duiven mogen liefhebbers, dewelke hun duivenhok NIET is gevestigd op hun thuisadres, hun duiven gaan verzorgen en eten geven, op maximum 100 kilometer verwijderd van hun thuisadres.

Liefhebbers die zich in deze situatie bevinden en teneinde bij een politiecontrole geen problemen te ondervinden, dienen in het bezit te zijn van een kopie van hun hoklijst zodat door de politiediensten kan worden vastgesteld dat deze verplaatsing van essentieel belang is.

Wij veronderstellen dat deze precisering van het crisiscentrum een oplossing zal bieden voor al onze liefhebbers betrokken bij deze uitzonderlijke situatie.

Wat echter het ophalen van een verdwaalde duif bij een collega-duivenliefhebber/niet-duivenliefhebber of het ophalen van een aangekochte duif of een door een collega-duivenliefhebber geringde duif betreft, zijn de federale overheidsdiensten heel duidelijk nl. dit is ten strengste verboden.

De KBDB zal stappen ondernemen om hiervoor dan ook zo vlug als mogelijk een versoepeling te bekomen.

Van zodra er meer nieuws is, zullen wij via onze site communiceren.

Wij verzoeken u momenteel nog eventjes geduld uit te oefenen en geen ondoordachte beslissingen te nemen dewelke de duivenwereld schade zou kunnen toebrengen.

Draag zorg voor uzelf en de ganse familie.

Namens de leden van de nationale raad van beheer en bestuur,

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.


23/03/2020

MEDEDELING t.a.v. alle leden-duivenliefhebbers

 

Beste leden,

Eerst en vooral willen wij jullie bedanken om de door de overheid opgelegde richtlijnen en instructies strikt op te volgen.

We beseffen ten volle dat het ook voor de duivenliefhebber niet evident is in deze moeilijke periode maar momenteel moet prioriteit worden gegeven aan onze gezondheid!

Herhaaldelijk werden wij er via de media op attent gemaakt dat enkel de noodzakelijke en hoognodige verplaatsingen worden toegelaten.

We kregen ontzettend veel vragen aangaande het ophalen van een verdwaalde duif of een aangekochte bon. Wij vragen aan de bevoegde instanties om een oplossing.

Hoelang deze toestand gaat aanhouden, dat kan niemand voorspellen maar we zijn actueel bezig om een plan qua vluchtprogramma uit te werken.

Van zodra er groen licht wordt bekomen, zullen wij er voor zorgen dat er tijdens de week leervluchten kunnen worden ingericht en dit uiteraard mits goedkeuring van de vervoerders.

Wij raden jullie aan rekening te houden met het verschuiven van vluchten, zowel op de snelheid, de kleine halve-fond alsook de nationale en internationale kalender (oude & jaarlingen) alwaar eventueel het seizoen later zal worden afgesloten. Dit uiteraard enkel als er toestemming wordt bekomen van alle bevoegde diensten.

Verder wachten wij af van welke eventuele maatregelen en versoepelingen er zullen wordt uitgevaardigd.

Van zodra er meer nieuws is, zullen wij via onze site communiceren.

Bedankt voor jullie geduld en begrip.

Namens de leden van de nationale raad van beheer en bestuur,

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.

 


18/03/2020 MEDEDELING VAN DE KBDB

Rekening houdend met de bijkomende maatregelen die gisterenavond (17/03/2020) werden afgekondigd door de federale overheid in de strijd tegen het coronavirus en meer bepaald dat niet essentiële verplaatsingen worden verboden, willen wij erop wijzen dat het opleren van duiven vanaf VANDAAG (18/03/2020) 12u00 wordt verboden.

 

De KBDB is er zich terdege van bewust dat dit voor haar liefhebbers een grote opoffering inhoudt maar wij moeten nu al onze krachten bundelen teneinde deze strijd te overwinnen.

 

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.


16/03/2020 MEDEDELING VAN DE KBDB

Beste verenigingen en liefhebbers,

Door toedoen van het corona-crisis zijn wij genoodzaakt alle bestellingen (plastic strips, ringen, …) via B-post te behandelen.

Dit omdat bestellingen niet meer kunnen afgehaald worden op onze burelen of tijdens de zitdagen van de provinciale secretarissen.

Onze excuses voor dit ongemak.

Wij danken u voor uw begrip.


MEDEDELING VAN DE KBDB

Er werd afgelopen weekend (14 & 15/03/2020) vastgesteld dat bepaalde verenigingen hun lokaal hebben opgesteld voor publiek en dit niettegenstaande de persmededelingen die werden gepubliceerd op onze website en onze facebookpagina.

DIT KAN NIET en IS ONVERANTWOORD. Bovendien gaat dit regelrecht in tegen de richtlijnen die door de federale regering werden genomen.

Anderzijds hebben bepaalde lokalen de toelating verleend om de chipringen te koppelen bij bestuursleden of aangestelden thuis.

DIT IS IN TEGENSTRIJD MET DE KBDB-REGLEMENTEN en meer bepaald met art. 30 § 1 van het NSR:

De koppeling van een elektronische ring met een vaste voetring van een duif moet geschieden in een vereniging aangesloten bij de KBDB, in haar lokaal en onder toezicht van minstens twee afgevaardigden en met een door de nationale adviesraad voor elektronische constatatiesystemen gehomologeerde en jaarlijks goedgekeurde installatie.

 

De lokalen MOETEN dicht blijven en art. 30 § 1 van het NSR dient gerespecteerd te worden. De koppelingen kunnen slechts opnieuw worden uitgevoerd NA opheffing van de maatregelen genomen door de federale regering.

Laat alstublieft het gezond verstand zegevieren in deze moeilijke periode van de strijd tegen het coronavirus en denk aan onze oudere medemensen!

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.


 

Mededeling van de KBDB

Beste medewerkers, leden en vrijwilligers van onze verenigingen,

Rekening houdend met de toch uitzonderlijke maatregelen die de regering heeft moet nemen om het coronavirus tegen te gaan, roep ik op om de handen in elkaar te slaan en de oudere liefhebbers te helpen waar nodig is.

U kunt ook contact opnemen met de mandatarissen. Zij staan zeker klaar  om te helpen!

Ook de vrijwilligers van onze verenigingen vraag ik om hun verantwoordelijkheid te nemen!

Zoals jullie wel weten is ons ledenbestand, qua leeftijd,  gevoelig voor dit virus !

Bedankt allemaal !!

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.


MEDEDELING T.A.V. DE LIEFHEBBERS EN DE VERENIGINGEN

Gezien de federale beslissingen aangaande de strijd tegen CORONAVIRUS, wenst de nationale raad van beheer en bestuur u te informeren dat, uit voorzorg en dit vanaf 16/03/2020 tot tenminste 06/04/2020:

- de zitdagen binnen de provincies worden afgeschaft

- De administratieve diensten van de nationale zetel (Gaasbeeksesteenweg 52 - 54 - 1500 Halle) zijn gesloten.

Wij vragen u om de administratieve procedure “verzending via post” te gebruiken.

De medewerkers van de KBDB staan tot uw beschikking voor meer informatie.

De KBDB wil in deze moeilijke tijden en gezien de gemiddelde leeftijd van onze duivenliefhebbers ook de aandacht van haar leden vestigen op het feit dat alle bijeenkomsten van allerlei aard verboden worden en dit zelfs in privélokalen, inkorvingsburelen,….


PERSMEDEDELING

Ingevolge de federale maatregelen op het gebied van “CORONAVIRUS” van 12/03/2020 en tot 03/04/2020 inbegrepen (behalve verlenging bij het nemen van andere maatregelen door de federale overheid), worden alle inkorvingen voor leervluchten en wedvluchten afgelast.

De provinciale entiteiten die hun programma's/kalenders voor de maand april willen wijzigen, worden verzocht de wijzigingen door te sturen naar de voorzitter van het Nationaal Sportcomité.

Provinciale entiteiten die  normaliter hun vluchten op zaterdag inrichten, kunnen overwegen om op 04/04/2020 te inkorven voor een lossing op zondag 05/04/2020.


PE Limburg - Prijsuitreiking Bourges 2019 op 16 maart 2020 is geannuleerd


MEDEDELING

Gelieve nota te nemen dat de buitengewone nationale algemene vergadering van 16.03.2020 niet zal doorgaan.

Drie nationale mandatarissen en één personeelslid zijn in contact geweest met een persoon besmet met het coronavirus.

De KBDB wenst geen enkel risico te lopen en heeft dientengevolge deze beslissing moeten nemen.

Meer informatie zal volgende week worden gepubliceerd.

De nationale voorzitter,

Pascal BODENGIEN


Mededeling t.a.v. de verenigingen

Rekening houdend met de laatste ontwikkelingen in België ingevolge de uitbraak van het coronavirus wensen wij vooral geen paniek te zaaien maar voorzorgen te nemen teneinde de verspreiding ervan tegen te gaan.

Dit is dan ook de reden waarom wij onze verenigingen verzoeken om de niet dringende vergaderingen, dus vergaderingen die kunnen worden verdaagd naar een latere datum, te annuleren.


MEDEDELING

Gelieve nota te nemen dat de KBDB-mandatarissen geen mutaties meer mogen uitvoeren.

Indien u mutaties hebt, kunt u zich begeven naar de KBDB-zetel gevestigd in Halle of naar uw zitdag.

Voor meer info aangaande de zitdag van uw PE, gelieve de KBDB-website te raadplegen https://www.kbdb.be/zitdagen/

U kunt vanzelfsprekend ook nog uw mutaties per post verzenden naar de KBDB (52-54 Gaasbeeksesteenweg – 1500 Halle). Het ad hoc formulier is beschikbaar op onze website.

 


Bpost en KBDB slaan de handen in elkaar !!

Promotie voor onze sport en een kijk in de geschiedenis van de duivensport !!

Meer info volgt later!

 

Klik op de afbeelding om de volledige collectie 2020 te zien.

 

 


KEURING MASTERS VERENIGINGEN

Laatste keuring : Dinsdag 10 maart 2020 in de burelen van de KBDB,
Gaasbeeksesteenweg 52-54, 1500 Halle van 19 u tot 20 u.


Buitengewone Nationale Algemene Vergadering 16-3-20 - Dagorde


Met de problematiek rond de roofvogels kunnen we melden dat De Nationale voorzitter KBDB Bodengien Pascal in contact is met de voorzitter van Natuurpunt Dhr Gerald Driessens!

Wij als KBDB zijn daar zeer bezorgd over en zullen daar constructief aan werken en op de gepaste manier over communiceren !

Wij vragen vooral via onze gepaste weg :

Strijdduivenaanval@outlook.com of KBDB.Nationaal bewijsmateriaal met foto’s door te sturen zodanig dat wij dit aan ons dossier kunnen toevoegen !

Wij vragen beleefd rustig te blijven en geen ongepaste uitspraken te doen via social media !!


NATIONALE DAGEN 2020

Data : vrijdag 6 en zaterdag 7 november 2020

Locatie : Flanders Expo (Gent)

Alvast bedankt om deze data in uw agenda te noteren !


Link naar bestelformulier voor de strips voor het verzegelen van de manden


Mededeling ter attentie van de aangesloten verenigingen en liefhebbers

Aansluitend op onze mailing van 31/12/2019, gericht aan de verenigingen, waarbij hen werd medegedeeld dat op de lidkaarten 2020 een fout werd vastgesteld met de hokcoördinaten, wensen wij u te informeren dat de NIEUWE lidkaarten leden-duivenliefhebbers 2020, in de loop van volgende week, zullen worden bezorgd aan de verenigingen.


Nieuwe lossingsplaatsen

Sermaises, 26 rue du Croc aux Renards – 45300 Sermaises: 48°17’20".0’’ N / 02°12’39".0’’ E

Laon-Bresny, Route le Haut d’Aulnois - 49°36’21",0 N /03°35’30",0 E

Cul-des-Sarts – Parking “Albatros », rue du Bois – 49.57.03,0 N / 04.30.30,0 E

Niergnies - Aérodrome de Cambrai - 50.08.16.0 N / 03.16.14,0 E


PE Limburg - Prijzen van steden en gemeenten - Bourges 03-08-2019


PE Antwerpen : Provinciale poulebrief


Nationale Algemene Vergadering 14-02-2020 - BESLISSINGEN
Powerpont NAV 14-02-2020


MEDEDELING VAN DE KBDB

De nationale raad van beheer en bestuur heeft, tijdens de zitting van 08/01/2020, beslist om, in toepassing van art. 35 van de KBDB-Statuten, voorlopig en in een geest van samenwerking, de provinciale entiteit Vlaams-Brabant over te nemen.


Vogelgriep in Europa - mededeling van het FAVV 11-2-2020.


Nationale Algemene Vergadering 14-2-20 - Dagorde


KEURINGEN 2020 MASTERS VAN DE VERENIGINGEN + mechanische klokken


Procedure voor de aanvraag voor het opmeten van coördinaten van een hok door de KBDB


PE Limburg - Foto's huldiging kampioenen 2019 en bonnenverkoop


Uitslag BCK-25.01.2020 GP Pascal Desschuytteneer


Nieuwsbrief KBDB


PE Vlaams-Brabant : sectoren in Vlaams-Brabant


PARAMYXO - Mededeling FAVV 9-1-20 - paramyxo in Heist-op-den-BergfciKlassement World Best Pigeon 2019- Deelnemers KBDB


Persmededeling KBDB  Rhone-lijn


PE Vlaams-Brabant - nieuw interprovinciaal akkoord met Limburg - foto's provinciale kampioenenviering


PE Antwerpen - nieuw interprovinciaal akkoord met Limburg


Dopingcontrole : Door KBDB erkende labo voor dopingonderzoek (vanaf 01.01.2020):

CER Groupe – Marloie

Rue du Point du Jour 8 à 6900 Marloie

 

Voor bepaalde onderzoeken

FAVV FLVVG

Braemkasteelstraat 59

9050 GENTBRUGGE


Ook de KBDB leeft mee en steunt vzw "Feestvarken" !!


statue kl NATIONALE  DAGEN - 8 EN 9 NOVEMBER 2019 - ALLE INFO

Nationale kampioenschappen 2019 - definitieve uitslag (upgrade 25-10-19)

KBDB  BONVERKOOP  NATIONALE  DAGEN  8 & 9  NOVEMBER  2019

 

 

Beeldmateriaal

-  de voorbereidende werken... we tellen af....

-  beelden van de huldiging van vrijdag & zaterdag
(opgelet :dit is een vrij groot bestand) 

- beelden van de huldiging van vrijdag & zaterdag (snellere pdf versie)

-  sfeerbeelden

-  medaille winnaars (video) 

-  Algemeen kampioenschap 123 (video)


Nationale Algemene Vergadering 23-10-19 - BESLISSINGEN -  POWERPOINT

Dagorde Buitengewone Nationale Algemene Vergadering
Dagorde Tweede Statutaire Algemene Vergadering


 

opendeurdag KBDB

halle2Affiche

Opendeurdag met inschrijvingsformulier

Programma Opendeurdag

Bereikbaarheid

Parking

Artistieke uitdaging voor jong en oud.

beeldmateriaaL ZATERDAG 


Wereldkampioenschap 2019.
Wij informeren u dat de Engelstalige versie van de website van het wereldkampioenschap zal opgestart worden op 15 juli 2019.
De url is :   http://www.crpa.cn/worldchampionship.html


Aanmelden van duiven voor KBDB-online

Handleiding voor de liefhebbers
Link naar gebruikersvideo's van anONS.be


8-5-19 Mededeling van de KBDB

Beslissingen Buitengewone Nationale Algemene Vergadering van 06/05/2019

 1. De volgende beslissingen werden, in toepassing van artikel 4.2 van de Plichtenleer van de KBDB-mandatarissen, mondeling medegedeeld:
 • ten overstaan van dhr Frans HERMANS, een schorsing van 5 jaar vanaf 06/05/2019;
 • ten overstaan van dhr Filip D’HONDT, een schorsing van 6 maanden vanaf 06/05/2019;
 • ten overstaan van dhr Boudewijn DE BOSSCHER, een schorsing van 6 maanden vanaf 06/05/2019.

De KBDB heeft actueel niet de intentie om hierover meer te communiceren omdat de beslissingen nog niet schriftelijk werden betekend aan de belanghebbende partijen, die bovendien hiertegen in beroep kunnen gaan.

De nationale voorzitter,

Pascal BODENGIEN .


Aan de verenigingen van de onderscheidenlijke PE’s

In toepassing van art. 19 van het Huishoudelijk Reglement en rekening houdend met de beschikkingen voorzien door art. 8 van het Nationaal Sportreglement KAN het provinciaal comité van de PE/SPE de beslissing nemen om voor de wedvluchten, met uitzondering van de nationale wedvluchten, volgende categorieën te voorzien voor de oude duiven en de jaarlingen:
OFWEL
- oude duiven en jaarlingen apart
OFWEL
- oude duiven en jaarlingen samen

Indien wordt gekozen om de oude duiven en de jaarlingen samen in de hoofdwedvlucht te laten vliegen, kan de inrichter een VRIJE dubbeling voorzien voor de oude duiven en/of een VRIJE dubbeling voorzien voor de jaarlingen.


 

Quota inkorvingsburelen (inter)nationale wedvluchten:

Gelieve te noteren dat de quota (aantal deelnemende liefhebbers) voor de (inter)nationale wedvluchten 2019 als volgt werden gewijzigd door het nationaal sportcomité:

aard van de vlucht quota Vlaanderen quota Wallonië
Grote Halve Fond 15 12
Fond 12 8
Grote Fond 8 5

 


PERSMEDEDELING van de KBDB

Ingevolge de Buitengewone Nationale Algemene Vergadering van 11.03.2019 vindt u hieronder de nieuwe samenstelling van de nationale raad van beheer en bestuur (NRBB 2019 -2024) :

Nationaal Voorzitter : Dhr Pascal BODENGIEN

Franstalig Ondervoorzitter + Voorzitter Nationaal Sportcomité : Dhr Denis SAPIN

Nederlandstalig Ondervoorzitter : Dhr Wim LOGIE

Nationaal Penningmeester : Dhr Gertjan VAN RAEMDONCK

Juridisch Raadgever : Dhr Dominique CHARLIER

De raad zal kortelings communiceren aangaande de gisteren uitgevoerde herschikking van de NRBB en wenst te benadrukken dat vanaf nu enkel kalmte en rust zullen heersen in de schoot van de KBDB.

Vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,

Pascal BODENGIEN


 

PlattelandsTV - uitzendschema

Countrylife: De Belgische Reisduif - Seizoen 2
uur 06h30 08h00 08h30 10h00 11h00 11h30 12h30 13h00 14h30 15h30 16h00 18h30 19h00 20h30 22h00 23h30
zondag X X X
maandag X X X X
dinsdag X X
woensdag X X X X X
donderdag X X X
vrijdag X X
zaterdag X X X X X X X

Mutatieformulier 2020


MEDEDELING

HERINNERING

De nationale zetel is voor de verenigingen en de duivenliefhebbers alle werkdagen van 9u00 tot 12u00 toegankelijk.

Tijdens deze uren is de nationale zetel eveneens telefonisch bereikbaar via het 02/537 62 11


MEDEDELING t.a.v. ALLE VERENIGINGEN

Gelieve te noteren dat in toepassing van art. 2 van het NSR het verboden is niet-leden aan wedvluchten, leervluchten of andere sportieve activiteiten van uw vereniging te laten deelnemen.

Bovendien herinneren wij er aan dat in toepassing van art. 6 van de KBDB-Statuten en art. 2 NSR zich uitsluitend liefhebbers, waarvan het duivenhok zich op Belgisch grondgebied bevindt, kunnen aansluiten bij de KBDB.


Liefhebbers die nog een elektronisch liefhebberstoestel beschikken dat niet voorzien is van de nodige KBDB zegel,
dienen zich hiervoor, vanaf 17/5/2018, te wenden tot de betreffende firma.


orleans 1 Wie lost waar in uw provincie ? Klik hier


verzenddoos duifVerzenddoos voor een duif >>> contacteer de KBDB


Bericht vanwege de NPO (Nederlandse Postduivenhouders Organisatie)

De burelen van de NPO zijn verhuisd.

Hieronder vindt u alle nuttige informatie
www.duivensportbond.nl
e-mail : info@duivensportbond.nl
Tel. 0031 26 48 34 150
Adres :
Nederlandse Postduivenhouders Organisatie
Postbus 60102
6800 JC Arnhem


1-3-18 MEDEDELINGEN van de NATIONALE RAAD VAN BEHEER en BESTUUR


Bericht van Dierenwelzijn in verband met verdwaalde duiven.


logo kbdb zwart MEDEDELING

Gelieve nota te nemen dat het KBDB-logo geregistreerd is als merk.
Dientengevolge mag het KBDB-logo niet gedownload, gekopieerd of overgenomen worden zonder toestemming.
Alle teksten, beeldmateriaal, grafieken, geluids-, animatie- en videobestanden en de wijze waarop ze op de website worden getoond, vallen onder het auteursrecht en  andere  wettelijke  bescherming van intellectueel  eigendom. De inhoud van deze website mag niet voor commerciële  doeleinden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of voor  derden  toegankelijk gemaakt  worden zonder voorafgaandelijke toestemming.


Mededeling t.a.v ALLE liefhebbers

De KBDB maakt er haar leden op attent dat, in toepassing van art. 133 DLW, het verboden is duiven aan te kopen en/of op het hok te houden van een effectief geschorste liefhebber.

Elke overtreding op huidig art. 133 DLW zal het voorwerp uitmaken van vervolgingen voor de KBDB-Kamers en is strafbaar met een effectieve schorsing van één tot drie jaar.


Bericht aan de duivenliefhebbers - VERKOPINGEN

De nationale raad van bestuur en beheer van de KBDB doet opmerken dat de duivenliefhebbers die een verkoop van duiven houden, zich dienen te schikken naar de desbetreffende beschikkingen voorzien in het nationaal sportreglement, waarvan u hier de inhoud kan lezen.
Elke duivenliefhebber die via het internet een verkoop van duiven houdt dient een 'mededeling' aan de KBDB te zenden voor de verkoop alsook een 'overzicht van de verkochte duiven' na de verkoop.
Voor publieke zaalverkopingen verwijzen we naar de desbetreffende documenten in het item 'algemeen' in het menu en vervolgens 'formulieren en documenten'.


Voor alle betalingen (behalve voor verkopingen)  bij de KBDB is volgend rekeningnummer van toepassing :

BE79 4338 2420 0133 ( BIC: KREDBEBB )


Mededeling

Wij verzoeken de duivenliefhebbers en de verenigingen die zich aanbieden op de Nationale zetel te Halle of op de zitdagen in  West-Vlaanderen om hun betalingen zoveel mogelijk per bancontact te doen.


Coördinaten nodig van uw hok


Duiventillen in agrarisch gebied vrijgesteld van stedebouwkundige vergunning


Mededeling van de nationale raad van beheer en bestuur

Verschillende ziekenfondsen bieden hun leden een tegemoetkoming aan in het lidgeld voor een sportclub. Wij raden u aan contact te nemen met uw ziekenfonds teneinde na te gaan of u kan genieten van dergelijke tegemoetkoming


Ingevolge de wijziging in de procedure tot overschrijving van Belgische duiven vindt u op onze website, op de pagina “formulieren en documenten” onder de menuknop “Algemeen”, het document dat kan worden gebruikt indien u een duif (duiven) afstaat teneinde u te ontslagen van alle verantwoordelijkheid t.o.v. deze duif (duiven).


Verdwaalde Duif?

Opzoeken - Aanmelden

Agenda:

July 2020
M T W T F S S
     
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031