Nieuws


Verdwaalde duif?

 

 

Opzoeken –

Aanmelden


18-07-2024 M E D E D E L I N G ter attentie van de inkorvingsburelen en de vervoerders aangaande de vluchten van zaterdag & zondag, 20 & 21 juli 2024

Rekening houdend met de hoge temperaturen, dewelke worden voorspeld voor de komende dagen, treedt het “hitteprotocol” in werking en dringen wij bij de inkorvingsburelen en de vervoerders aan om, voor alle wedvluchten, de hiernavolgende instructies STIPT op te volgen:

Voor de verenigingen:
• Van bij de inkorving in het lokaal dienen de duiven onmiddellijk te worden gedrenkt (2 drinkbakjes per mand) en de drinkbakken dienen aangehecht te blijven tot de ophaling van de manden door de vervoerder.
• Het maximum aantal duiven per mand wordt verminderd met 2 duiven.

Voor de vervoerders/vergezellers
• vermindering van de maximum toegelaten stapelhoogte met 1 laag.
• twee drinkbakjes per mand. Deze mogen pas worden verwijderd JUIST voor de lossing.
• strikte toepassing voor het drenken van duiven, zoals vermeld in de criteria “wegvervoer”.
• bij stilstand van de voertuigen dienen deze in de schaduw te worden geplaatst

Hartelijk dank aan iedereen om aan het welzijn van onze duifjes en dan vooral aan onze jonge duiven te denken.

Met vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.


15-07-2024 Mededeling aangaande de vervanging van de nationale wedvlucht uit Aurillac door Brive op 20.07.2024

Beste,

De lossingsplaats in AURILLAC is niet beschikbaar gedurende de maanden juli en augustus. 

Hierdoor zijn wij genoodzaakt uit te wijken naar een andere locatie voor de voorziene vlucht van 20/7/24 uit Aurillac. 

Op voorstel van de Franse federatie zal AURILLAC vervangen worden door BRIVE.  Deze lossingsplaats is gelegen op Terrain communal – Sortie 50 Autoroute A89  (Coördinaten 45°09’57,6 – 1°27’58,2).

Op de vergadering van het NSC van 4 oktober 2023 werd er beslist dat, indien een lossingsplaats niet beschikbaar is, we het alternatieve voorstel van de FCF zouden volgen.

Met vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,                            De voorzitter van het NSC,

Pascal Bodengien.                                      Denis Sapin.


12-07-2024 Mededeling ingevolge de nationale wedvlucht vanuit Argenton van 30/06/2024

De nationale raad van bestuur (NRvB) heeft vandaag, 12/07/2024, het hoofdbestuur van “OVV” gehoord ingevolge de lossing van de nationale wedvlucht vanuit Argenton van 30/06/2024.

Aansluitend op dit onderhoud, heeft de NRvB de beslissing genomen om de nationale wedvlucht vanuit Argenton van 24/08/2024, initieel toegekend aan “OVV”, te ontnemen. De KBDB zal deze vlucht voor zijn rekening nemen.

We zullen dan ook eerstdaags de onderrichtingen overmaken aan de inkorvende verenigingen.

Met vriendelijke groeten.

Voor de nationale raad van bestuur,

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.


08-07-2024 MEDEDELING ter attentie van de verenigingen en de liefhebbers

De Franse federatie heeft ons vandaag geïnformeerd dat er op zondag 14 juli 2024, de Franse nationale feestdag, mag worden gelost op Frans grondgebied.

Met vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,                             De voorzitter van het NSC,

Pascal Bodengien.                                        Denis Sapin.


05-07-2024 Mededeling van Belgische Verstandhouding – Barcelona 05/07/2024

Beste deelnemers aan de internationale vlucht uit Barcelona,

De BV/EB in samenspraak met de voorzitter van de KBDB, de heer Pascal Bodengien (na telefonisch contact met dhr Beaujean van de CIF), heeft zich, na de vaststelling van ernstige feiten begaan door de Franse begeleider aangesteld door de CIF, verplicht gezien deze met onmiddellijke ingang van het konvooi te verwijderen. Wij zullen na nader onderzoek, zo vlug mogelijk verdere informatie verschaffen.

Sportieve groeten,

Filip Norman

Yvan Eeckhout

Peter Gyselbrecht

 

Dear fanciers and participants on the international race from Barcelona,

The organization EB/BV together with the president of the KBDB, in the person of its president Pascal Bodengien (after a telephone call with Mr. Beaujean of the CIF), has been forced to make an instant decision to remove the French collaborator from the lorry for which he was responsible in name of the CIF. After further investigation, more details will follow as soon as possible.

Yours in sport,

Filip Norman

Yvan Eeckhout

Peter Gyselbrecht


03-07-2024 Mededeling aangaande de nationale wedvlucht van Argenton van 30/06/2024

Op vrijdag 12/07/2024 zal het bestuur van de inrichter van Argenton van 30/06/2024, OVV, worden gehoord op de zitting van de nationale raad van bestuur teneinde de draagwijdte en de toedracht te vernemen aangaande deze lossing.

Wij komen zo vlug als mogelijk bij jullie terug met meer tekst en uitleg.

Met vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.

 


03-07-2024 Mededeling van de KBDB

Mededeling ter attentie van de inkorvingsburelen en de deelnemende liefhebbers aan de wedvlucht van Limoges II

Beste,

De weergoden zijn ons dit sportseizoen nog niet gunstig gezind geweest en er dient, in het belang van het welzijn van onze duiven en rekening houdend met de logistieke mogelijkheden, dewelke ons worden aangereikt door de vervoerders, te worden ingegrepen.

Op zaterdag, 06/07/2024, ziet het weerbeeld er in en rond Limoges allesbehalve gunstig uit om een duivenlossing uit te voeren.

De inrichter van deze wedvlucht, de Belgische Verstandhouding, in samenspraak met de KBDB (de nationale voorzitter en de voorzitter van het nationaal sportcomité) en de vervoerders, hebben de beslissing genomen om de voorziene lossing van de wedvlucht vanuit Limoges II op 06/07/2024 te vervroegen naar vrijdag 05/07/2024.

De inkorvingsdatum (03/07/2024) blijft behouden.

Nood breekt wet!

We wensen alle deelnemers heel veel succes.

Met vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,                            De voorzitter van het NSC,

Pascal Bodengien.                                     Denis Sapin.


02-07-2024 Leerdrachten 03/07/2024 PE Oost-Vlaanderen afgelast.

Na overleg met de voerders werden alle leerdrachten/midweekvluchten voor woensdag 3 juli van de PE Oost-Vlaanderen afgelast.

In opdracht van de PE Oost-Vlaanderen


02-07-2024 Mededeling van de KBDB – lijst negatieve dopingcontroles 2024.


28-06-2024 Mededeling aangaande problematiek met de klokken op de wedvlucht vanuit Tulle van 23/06/24

Door de annulering van de nationale wedstrijd uit Cahors werden bij sommige liefhebbers technische conflicten vastgesteld bij de inkorving van Tulle. Na onderzoek van de AEC en de verantwoordelijke van de FFS, is gebleken dat er fouten werden gemaakt bij het afsluiten van de wedstrijd uit Cahors.

Hun advies luidt dat de aankomsttijden van de duiven van deze liefhebbers mogen worden opgenomen in de resultaten.

De KBDB volgt integraal het geformuleerde advies.

Wij willen er ook op wijzen dat er steeds de correcte volgorde dient te worden gehanteerd voor wat betreft de verschillende verrichtingen m.b.t. een wedvlucht. Na elke vlucht dient de vereniging de klassieke toestellen vrij te geven en daarna moet de liefhebber zijn toestel wissen. We dragen hierbij een gedeelde verantwoordelijkheid.

Met vriendelijke groeten.           

De Nationale voorzitter,                     De voorzitter van het NSC,     

Pascal Bodengien                       Denis Sapin


25-06-2024 Mededeling van de KBDB

Rekening houdend met de hoge temperaturen, dewelke worden voorspeld, geven wij de toelating om alle leer-en wedvluchten van 26/06/2024 in België, één uur vroeger uit te voeren. Er mag aldus worden gelost vanaf 7u00 . 

We dringen ook aan bij de inkorvingsburelen en de vervoerders om de  instructies van art. 37 van het NSR strikt op te volgen!

Art. 37 NSR

De duiven worden ingekorfd in aanwezigheid van de liefhebber of zijn afgevaardigde. Van bij de inkorving in het lokaal dienen de duiven onmiddellijk gedrenkt te worden en de drinkbakken dienen aangehecht te blijven tot de ophaling van de manden door de vervoerder.

Wij vragen in ieders belang om hiermee dan ook rekening te houden.

Met vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.


24-06-2024 Mededeling van de KBDB ingevolge de nationale wedvlucht vanuit Montélimar van 29/06/2024

Wij hebben melding gekregen van de Franse federatie dat de vergunning voor de wedvlucht uit Montélimar van 29/06/2024 wordt ingetrokken.

            Wij hebben een bericht ontvangen van onze Franse agent van Montélimar dat het onmogelijk is om duiven te lossen.        

            We moeten dus de lossingsvergunning voor 29 juni annuleren.

            Het is mogelijk om ter vervanging naar Valence te gaan.

            In afwachting van uw antwoord, met vriendelijke groeten FCF

U zult begrijpen dat wij met deze situatie enorm verveeld zitten.

Rekening houdend met de door het NSC genomen beslissing van 04/10/2023 zal de lossing worden uitgevoerd op de plaatsvervangende lossingsplaats (Valence), toegewezen door de FCF, en gelegen op dezelfde vluchtlijn.

Met vriendelijke groeten,

De voorzitter van het NSC,

Denis Sapin.   


19-06-2024 Mededeling KBDB
De beloofde video’s ter verduidelijking van de mogelijkheden op het KBDB platform werden toegevoegd op de pagina ‘handleidingen duivenliefhebbers


18-06-2024 Mededeling vluchten weekend 22 & 23 juni 2024

Beste liefhebbers,

Beste verenigingen,

Rekening houdend met de ongunstige weersvoorspellingen voor het weekend van 22 & 23 juni 2024 werd, in het belang van het welzijn van onze duiven, aan de vervoerders gevraagd om de inkorvingen van woensdag, donderdag en vrijdag met één dag uit te stellen. De lossingen zouden dan uiteraard ook één dag later worden uitgevoerd.

Het merendeel van de vervoerders was hiermee niet akkoord en dit uit logistiek oogpunt.

Wij, als KBDB, vinden het spijtig dat zij niet in ons verhaal willen meegaan.

Met vriendelijke groeten. 

De nationale voorzitter,                             De voorzitter van het NSC,

Pascal Bodengien.                                       Denis Sapin.


18-06-2024

Mededeling i.v.m. de wedvlucht vanuit Cahors van 15/06/2024

Beste liefhebbers,

Beste verenigingen,

UITZONDERLIJKE omstandigheden vragen om UITZONDERLIJKE beslissingen!

De weergoden zijn ons de laatste tijd niet gunstig gezind en de start van het seizoen werd hierdoor gehypothekeerd.

De duiven uit Cahors werden, gezien de ongunstige weersomstandigheden ter plaatste en de eerste honderden kilometers van het af te leggen traject, dichterbij gebracht tot in Roye.

Rekening houdend met de goede weersomstandigheden op de lossingsplaats in Roye werd gisteren alsdan aangevangen met het lossen van de duiven en dit in kleine groepjes. Het weer was gunstig op het thuisfront vanaf West-Vlaanderen en uiteindelijk zou het goede weer ook het oostelijke deel van ons land bereiken.

Voor deze oostelijke provincies, zoals Luik en Limburg, was het echter op dat moment al te laat om te lossen.

Deze duiven zullen vandaag naar de inkorvende verenigingen worden teruggebracht.

Onvolledige manden  met duiven werden, zoals voor alle fond en grote fondwedvluchten, door de inrichter samen gezet en dit vóór het vertrek naar de lossingsplaats in Cahors.

Deze duiven zullen eveneens vandaag, op een diervriendelijke manier, worden uitgemand en per vereniging in manden worden geplaatst om deze dan ook af te leveren in de inkorvende verenigingen.

Al deze duiven kregen de beste verzorging (drinken en eten).

Zowel de inrichter als de KBDB hebben gepoogd om de duiven op een veilige manier hun hok te laten bereiken.

Hopelijk gaat binnen enkele dagen de zomer eindelijk eens van start.

Met vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.


16-06-2024 Mededeling betreffende de nationale wedvlucht uit CAHORS van 15/06/2024

Beste,

Rekening houdend met de huidige weersgesteldheid ter plaatse in Cahors is het onmogelijk om de duiven te lossen.

De ongunstige weersvoorspellingen voor de komende dagen in en rond Cahors evenals op de verschillende vluchtlijnen zal tot gevolg hebben dat, indien er al een lossing zal kunnen worden uitgevoerd, deze niet zal kunnen plaatsvinden voór aanstaande woensdag (19/06/2024).

Op vraag van de inrichter, Cureghem Centre, en in samenspraak met de KBDB (de nationale voorzitter en de voorzitter van het nationaal sportcomité) werd, in belang van het welzijn van de deelnemende duiven aan deze wedstrijd, beslist om de duiven dichterbij te brengen tot aan de Frans-Belgische grens, in de hoop aldaar, morgen, te kunnen worden gelost (in kleine groepjes).

Verdere info volgt!

In toepassing van art. 52 van het NSR wordt de wedstrijd vanuit Cahors geannuleerd.

Met vriendelijke groeten.

De voorzitter van het NSC,

Denis Sapin.


14-06-2024 Mededeling ingevolge de nationale wedvlucht vanuit Valence van 08/06/2024

Mededeling ingevolge de nationale wedvlucht vanuit Valence van 08/06/2024

De nationale raad van bestuur (NRvB) heeft gisteren, 13/06/2024, het hoofdbestuur van “Derby Hainaut” gehoord ingevolge de lossing van de nationale wedvlucht vanuit Valence van 08/06/2024.

Aansluitend op dit onderhoud, heeft de NRvB de beslissing genomen om de nationale wedvlucht vanuit Montélimar van 29/06/2024, initieel toegekend aan “Derby Hainaut”, te ontnemen. De KBDB zal de vlucht voor zijn rekening nemen.

We zullen dan ook eerstdaags de onderrichtingen overmaken aan de inkorvende verenigingen.

Met vriendelijke groeten.

Voor de nationale raad van bestuur,

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.


12-06-2024 Mededeling van de KBDB – criteria nationale kampioenschappen – categorie kleine halve-fond

Gelieve te noteren dat een rechtzetting werd doorgevoerd in de criteria van de nationale kampioenschappen 2024 en meer bepaald in de tabel met de kleine halve-fond wedvluchten voor de PE Oost-Vlaanderen evenals voor de PE West-Vlaanderen.

Voor Oost-Vlaanderen: toevoeging van Sermaises

Voor West-Vlaanderen: toevoeging van Toury

Dit houdt in dat volgende wedvluchten in aanmerking zullen worden genomen voor de PE Oost-Vlaanderen en de PE West-Vlaanderen:

WEST-VLAANDEREN

Blois, Chateaudun, Châteauroux (niet nationaal), Fontenay, Montoire, Orléans-Saran, Toury

OOST-VLAANDEREN

Châteaudun, Châteauroux (niet nationaal), Fontenay, Lamotte-Beuvron, Montoire, Orléans-Saran, Sermaises, Toury, Vierzon (niet nationaal) + wedvluchten ingericht in Henegouwen

Met vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,         De voorzitter van het NSC,
Pascal Bodengien.                   Denis Sapin.

 

12-06-2024 Mededeling KBDB – Update mededeling aangaande de nationale vlucht van Valence van 08/06/2024

Aansluitend op de hierna opgenomen mededeling van 9-6-24 wensen wij jullie een update te geven van de stand van zaken. 

Morgen, 13 juni 2024, zal het bestuur van de inrichter van Valence van 08/06/2024, Derby Hainaut, worden gehoord op de zitting van de nationale raad van bestuur teneinde de draagwijdte en de toedracht te vernemen aangaande deze lossing.

Wij komen zo vlug als mogelijk bij jullie terug met meer tekst en uitleg.

Met vriendelijke groeten.
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.


11-06-2024 Mededeling PE Vlaams-Brabant.

Wijziging vluchtprogramma 2024 voor de lossingen in Nanteuil.


09-06-2024 Mededeling KBDB

Mededeling ter attentie van de deelnemende verenigingen en liefhebbers aan de nationale wedvlucht van Valence van 08/06/2024

Beste verenigingen, Beste liefhebbers,

Ingevolge de slechte terugkeer van de duiven uit Valence, gelost op 08/06/2024, zullen de leden van de nationale raad van bestuur (NRvB), morgen, 10/06/2024, in spoed vergaderen om deze zaak te bespreken.

Ingeval er fouten worden vastgesteld, zal de NRvB, zoals in het verleden, de nodige maatregelen nemen die zich opdringen.

Wij komen zo vlug als mogelijk hierover bij jullie terug.

 Met vriendelijke groeten.

 De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.05-06-2024 Mededeling KBDB

Mededeling aangaande nationale wedvlucht op de grote halve-fond op 15/06/2024 – tussenkomst van de nationale voorzitter

Beste,

De afgelopen dagen stond mijn telefoon roodgloeiend en kreeg ik enorm veel berichten aangaande de vervanging van Poitiers van 15/06/2024 door Châteauroux (Lignières en Berry).

Ik heb dan ook de notulen van het nationaal sportcomité van 04/10/2023 opnieuw opgerakeld en grondig doorgenomen.

Tijdens deze zitting werd duidelijk gesteld dat het belangrijk is dat de vervangende lossingsplaats zich op dezelfde vluchtlijn dient te bevinden dan de initieel voorziene lossingsplaats.

Ik vond het dan ook mijn taak, als nationaal voorzitter, om in deze zaak tussen te komen en de genomen beslissingen door de leden van het Nationaal Sportcomité strikt uit te voeren.

Dit is dan ook de reden dat Chateauroux (Lignières en Berry) van 15/06/2024 opnieuw  zal worden vervangen door een lossingsplaats in de buurt van Poitiers, nl. Vivonne.

Ik besef ten volle dat dergelijke wijzigingen verwarring zaaien bij zowel de liefhebbers als de inkorvende verengingen.

Naar de toekomst toe dient gepoogd te worden om voor meer centralere wedvluchten te kiezen, zodoende dat iedereen dezelfde kansen krijgen. De wind zal wel zijn werk doen! Het kan niet de bedoeling zijn dat we nationale wedvluchten inrichten ten voordele van één provincie.

Met vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.


04-06-2024 Mededeling KBDB

Mededeling betreffende de wijziging van de nationale KBDB-wedvlucht vanuit POITIERS van 15/06/2024

Op 28/05/2024 kreeg onze KBDB-administratie, als reactie op onze aanvraag tot het bekomen van een lossingsvergunning voor de wedvlucht van Poitiers van 15/06/2024, de melding van de Franse federatie dat de lossingsplaats Poitiers werd gesloten. Hierop aansluitend diende er dus actie te worden ondernomen en naar een vervanger te worden uitgekeken, dewelke, met overgrote meerderheid van de leden van het NSC (9 stemmen voor en 1 tegen) werd gevonden in Châteauroux (Lignières en Berry).

Dit betekent aldus dat de nationale KBDB-wedvlucht uit Poitiers zal worden vervangen door CHATEAUROUX (Lignières en Berry) op datum van 15/06/2024.

Met vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,                De voorzitter van het NSC,

Pascal Bodengien.                          Denis Sapin.


29-05-2024 AUTOMATSCHE MUTATIES – LIEFHEBBERS OPGELET !

Beste,

Wij wensen onze liefhebbers attent te maken op het feit dat bepaalde personen, via het automatisch systeem van de mutaties, duiven op hun naam proberen over te schrijven zonder dat deze door de eigenaar werden geschonken, verkocht, afgestaan ingevolge een aanmelding,…. en zelfs niet in het bezit zijn van het eigendomsbewijs.

De KBDB tilt hier zwaar aan en de overtreders zullen hiervoor, na onderzoek, worden gesanctioneerd.

Gelieve aldus, bij het ontvangen van een aanvraag tot overschrijving, steeds de ringnummers grondig te controleren, alvorens uw akkoord te verlenen.

Indien u deze duif niet hebt geschonken, verkocht, ….. vragen wij jullie om onmiddellijk de KBDB hiervan te informeren zodat wij de nodige stappen kunnen ondernemen ten overstaan van de liefhebber, dewelke via frauduleuze praktijken, andermans duif op zijn naam probeert te krijgen.

Wij ijveren voor een EERLIJKE sport en willen onze liefhebbers beschermen tegen dergelijke bedrieglijke handelingen.

Met vriendelijke groeten.
De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.


16/05/2024 Mededeling KBDB – inkorfburelen van de nationale en internationale wedvluchten 2024.


16/05/2024 Mededeling KBDB

Mededeling ter attentie van de verenigingen en de deelnemende liefhebbers aan de nationale wedvluchten uit Bourges in 2024

Beste,

Gelieve te noteren dat een nieuwe lossingsplaats werd gevonden voor de drie in 2024 ingerichte nationale wedvluchten vanuit Bourges:

Aérodrome Chateauneuf – Serruelles  +46.52.10,2/+02.22.18,3

Vluchtcode: BOUR

Met vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,              De voorzitter van het NSC,

Pascal Bodengien.                       Denis Sapin.


26/04/2024 – DOPING

Hierna vindt u de drempelwaarden, dewelke worden gebruikt door de WAC voor de dopingcontroles uitgevoerd in 2024

Cafeïne                                400 ppb

Theofylline                           400 ppb

Theobromine                      400 ppb

Morfine                            1.000 ppb

Atropine                          1.000 ppb

Scopolamine                   1.000 ppb

Salicylzuur                       1.200 ppb


25-04-2024 Mededeling van de KBDB – criteria nationale kampioenschappen 2024 – categorie kleine halve-fond

Gelieve te noteren dat een rechtzetting werd doorgevoerd in de criteria van de nationale kampioenschappen 2024 en meer bepaald in de tabel met de kleine halve-fond wedvluchten voor de PE Oost-Vlaanderen evenals voor de SPE Henegouwen/Waals-Brabant & Luik/Namen/Luxemburg.

Voor Oost-Vlaanderen komen de volgende wedvluchten in aanmerking voor de kleine halve-fond:

Châteaudun, Châteauroux (niet nationaal), Fontenay, Lamotte-Beuvron, Montoire, Orléans-Saran, Toury, Vierzon (niet nationaal) + wedvluchten ingericht in Henegouwen

Wegens de onbeschikbaarheid van de lossingsplaats in Bourges voor de (inter)provinciale wedvluchten werd voor de SPE Henegouwen/Waals-Brabant & Luik/Namen/Luxemburg de vlucht uit Bourges vervangen door Sancoins.

Dit houdt in dat volgende wedvluchten in aanmerking zullen worden genomen voor de beide Waalse SPE’s voor wat betreft de kleine halve-fond:

HENEGOUWEN/WAALS-BRABANT

Châlon-sur-Saône, Châteauroux (niet nationaal),  Gien, Lorris, Melun, Orléans, Sancoins (niet nationaal), Toury, Vierzon (niet nationaal)

LUIK/NAMEN/LUXEMBURG

Châlon-sur-Saône, Châteauroux (niet nationaal) Fay-aux-Loges, Gien, Lorris, Melun, Nevers, Orléans, Sancoins (niet nationaal), Sens (enkel voor LUIK), Sourdun (enkel voor LUIK), Vierzon (niet nationaal)

Met vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,                               De voorzitter van het NSC,

Pascal Bodengien.                                         Denis Sapin.


23-04-24 Mededeling aangaande de nieuwe lossingsplaats Nanteuil (Chèvreville)

Beste,

Er werd door de Franse Federatie, wegens de onbeschikbaarheid van het lossingsterrein in Nanteuil, een nieuwe lossingsplaats gevonden nl. in Chèvreville met volgende coördinaten: 49.07.04,0/02.51.03,7

De te gebruiken benaming voor deze lossingsplaats is Nanteuil (Chèvreville) met behoud van de vluchtcode: NATE

Wij danken de Franse Federatie voor het vinden van deze nieuwe lossingsplaats.

Met vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,             De voorzitter van het NSC,
Pascal Bodengien.                        Denis Sapin.


5-04-2024 Mededeling FAVV : Versoepelen van de preventieve maatregelen. Lees meer …


28-03-2024 Criteria nationale kampioenschappen 2024


28-03-2024 Criteria Provinciale kampioenschappen :
Limburg 2024
Antwerpen 2024
Vlaams-Brabant 2024VB jeugd en beginnelingen 2024


22-03-24 Handleiding automatische mutatie – update 22-3-24.
Toegevoegd :
-Facturatie van automatisch uitgevoerde mutaties vindt elke vrijdag plaats.
-Veel voorkomende problemen en de reden daarvan.
Ter herinnering : Handleiding login voor de duivenliefhebber

Er volgt eerstdaags ook een videofilmpje waarin de werkwijze van de automatische mutatie verder wordt toegelicht.


KBDB-medewerkster Viviane Wauters op pensioen !

De KBDB nam afgelopen week afscheid van haar medewerkster Viviane Wauters.

Ze was na een jarenlange carrière bij een vorige werkgever, gedurende bijna 4 jaar in dienst van de KBDB, en menigeen zal haar vermoedelijk kennen van bij een bezoek aan de KBDB te Halle waar ze instond voor het loket en de binnenkomende telefoons.

De KBDB wenst haar hierbij nog vele jaren om te genieten van een welverdiend pensioen.


19-03-2024 Mededeling KBDB i.v.m. de goedgekeurde toestellen 2024 en thuisafslag


14-03-2024 Nieuwe coördinaten

Montdidier (Roye) – 49.40.08,5/02.33.27,5

Vitry-en-Artois (Douai) – 50.20.27,0/02.58.27,0


12-03-2024 Uitslag kampioenschap BCK 2023-2024


8-03-2024 PE Vlaams-Brabant : wijziging lossingen 2024


8-03-2024 Mededeling KBDB – Eendracht maakt macht !

Vandaag vond een vergadering plaats tussen de

  • Koninklijke Belgische Ornithologische Federatie (K.B.O.F.)
  • Koninklijke Nationale Federatie Algemene Vinkeniersbond (A.VI.Bo.)
  • Nationale Raad voor Dierenliefhebbers (NRvDL)

en de

  • Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond (KBDB)

om bepaalde hete hangijzers, waarmee wij allen worden geconfronteerd, te bespreken zoals o.m. vogelgriep, roofvogels,….

Als voornaamste conclusie kunnen wij melden dat wij allen de handen in elkaar moeten slaan teneinde onze hobby en de hobby van iedere Belg te vrijwaren naar de toekomst toe.

Er werden bovendien afspraken gemaakt over welke stappen er in de eerstkomende weken en maanden SAMEN zullen worden ondernomen.

U hoort nog van ONS!

SAMEN STAAN WE STERK!

De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.


06-03-2024 Nieuwe coördinaten – SANCOINS

Parc des Grivelles – avenue Louis et Auguste Massé – 18600 Sancoins
46 50 25.00 / 02 55 13.00


05-03-2024 Doping 2024 – reglement en procedure


29-02-2024 Mededeling van de KBDB – chipringen “Toppigeon”

De KBDB wenst zijn liefhebbers te informeren dat de chipringen van “Toppigeon” op maandag 19/02/2024 werden getest door de AEC. De tweede testdag vindt aanstaande maandag, 4 maart 2024, plaats.

Het is in de huidige stand van zaken dan ook voorbarig om nu reeds deze chipringen te bestellen aangezien de procedure nog lopende is. Voor alle veiligheid en zekerheid: WACHT NOG met uw bestelling.

De KBDB zal na de tweede testdag officieel communiceren.

Met vriendelijke groeten.
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.


29-02-2024 Uitslagen BCK-keuringen


29-02-2024 Mededeling KBDB

Mededeling – duiven verplichtend drager van een ring met vermelding van het telefoonnummer van de eigenaar?

Blijkbaar heerst er veel onduidelijkheid bij onze liefhebbers of, vanaf 2024, hun duiven al dan niet verplichtend drager moeten zijn van een ring met het telefoonnummer van de eigenaar.

We kunnen hierin kort zijn: het is geen verplichting maar toch wordt het aangeraden.

Waarom?

Teneinde vlugger de eigenaar te kunnen contacteren en het verdwaalde duifje zo vlug als mogelijk opnieuw op zijn hok onder te brengen.

Bovendien moeten we vaststellen dat meer en meer niet-duivenliefhebbers een verdwaalde duif opvangen. Voor hen is een ring met vermelding van het telefoonnummer een handig hulpmiddel om de eigenaar te contacteren.

Alvast bedankt om, in het welzijn van uw duiven, hieraan mede te werken.

Met vriendelijke groeten.
De nationale voorzitter,                             De voorzitter van het NSC,
Pascal Bodengien.                                        Denis Sapin.


 

28-02-2024 Nieuwe coördinaten

NEVERS: Magny-Cours – 46.51.58,0/03.09.29,0

RHISNES (zone industriel – rue Benjamin Franklin)  50.29.03,7/04.47.56,3


 

23-02-2024 Nationale Algemene Vergadering : Beslissingen

Sportieve beslissingen (bijlage punt 13 van de dagorde)


22-02-24 Doping – erkende labo’s 2024


31-01-2024 Nieuw automatisch systeem voor het muteren van Belgische duiven

Vanaf 1/02/2024 zal er een NIEUWE APPLICATIE beschikbaar zijn in KBDB-admin speciaal voor het automatisch muteren van Belgische duiven waarvoor de aanvrager in het bezit is van het eigendomsbewijs.

Liefhebbers kunnen zelf een mutatie van een Belgische duif aanvragen via hun KBDB-login onder het item “Mijn ringen en mutaties” – Mutatie van Belgische duiven. Het eigendomsbewijs dient dus niet meer te worden opgestuurd aan onze administratieve diensten. Een gedetailleerde werkwijze vindt u op onze website www.kbdb.be/handleidingen alsook in uw login.

De kostprijs van een mutatie die u zelf afhandelt in KBDB-admin bedraagt € 1,50 per mutatie.               Nadat de mutatie is aanvaard door de bij de KBDB laatst gekende eigenaar, wordt deze op uw naam overgeschreven en ontvangt u automatisch een factuur. 

Indien de eigenaar van de duif nog niet gekend is (bvb. de ringen zijn nog niet toegekend door de verenigingen) of indien de eigenaar om één of andere reden niet kan reageren, zal de automatische mutatie niet kunnen worden uitgevoerd. U dient de mutatie dan aan te vragen met tussenkomst van de KBDB (eigendomsbewijs opsturen of langskomen in onze burelen).

Onbeantwoorde aanvragen zullen na 15 dagen worden verwijderd en de aanvrager ontvangt hiervan een mail ter bevestiging.

Liefhebbers die hun mutaties nog wensen aan te vragen bij de KBDB door deze op te sturen, door ze  te aan te bieden op een beurs of door langs te komen in onze burelen, betalen het bedrag van € 2,00 per mutatie.

Link naar de handleiding (ook te vinden onder de knop ‘info’ en dan ‘handleidingen’.)


30-01-2024 De KBDB verwelkomt een nieuwe medewerker!

Andy, WELKOM in ons team.


 

13-12-2023 Mededeling KBDB 

13-12-2023 Buitengewone Nationale Algemene Vergadering 11/12/23 – Beslissingen


15-11-2023 Mededeling van de KBDB

Starterspakket 2024
Aanvraagformulier


13-04-2023 Mededeling van de KBDB

Bij Vonnis van de Nederlandstalige Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel dd. 27/3/2023 werd de KBDB veroordeeld tot publicatie van volgende mededeling op haar website :

Mededeling

De beslissing van 26 juli 2021 van de nationale raad van beheer en bestuur, waarbij een schorsing van 36 maanden werd opgelegd aan de heer Dieter Schreel, Koolskampstraat 50c, 8830 Gits en waarvan kennis werd gegeven in het bondsblad nr. 4 van 2021, blz. 8, werd bij vonnis van 27 maart 2023 van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel vernietigd, in essentie wegens een schending van het recht van de heer Schreel op een eerlijk proces, omwille van het ontbreken van voldoende garanties op het vlak van onafhankelijkheid in hoofde van de nationale raad van beheer en bestuur in zijn functie van tuchtorgaan.

De KBDB zal tegen dit vonnis beroep aantekenen.


23-09-2022 Mededeling KBDB

LINK NAAR DE OPGELEGDE  VOORLOPIGE MAATREGELEN 


MEDEDELING betreffende de VOGELGRIEP

Wij informeren u dat de maatregelen van het FAVV betreffende de ophokplicht niet van toepassing zijn op de reisduiven.

De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.

 

20-05-2021 Mededeling van de KBDB 

Graag jullie aandacht voor de problematiek verdwaalde duiven!

Er lopen meer en meer klachten binnen aangaande het niet ophalen van verdwaalde duiven. Lees meer…


26-03-2021 Mededeling KBDB ter attentie van de verenigingen

Zoals u waarschijnlijk weet, worden de loodjes voor de verzendingsmanden vanaf 2021 en dit voor alle types van wedvluchten (vanaf de snelheid tot en met de grote fond), vervangen door plastieken verzegelingstrips… Lees verder…


19-03-2021 Mededeling van de KBDB t.a.v. alle duivenliefhebbers

We vestigen uw aandacht op het nieuwe tarief, geldig vanaf 01.03.2021, voor de mutaties van de buitenlandse duiven.

Vanaf 01.03.2021 werden de prijzen van de mutaties voor buitenlandse duiven als volgt gewijzigd :

  • 2,00EUR / mutatie per buitenlandse duif voor de 5 eerste mutaties. Oppassen ! Elk lidnummer heeft recht op 5 mutaties per jaar aan dit tarief.
  • Vanaf de 6de mutatie, zal een supplement van 3,00EUR/mutatie / buitenlandse duif gefactureerd worden.

Het supplement zal apart gefactureerd worden op het licentienummer van de aanvrager.
Wij wijzen erop dat deze prijs  van toepassing is (vanaf 01.03.2021) op alle mutaties die worden uitgevoerd op vertoon van een eigendomsbewijs van een buitenlandse duif.
Het tarief voor de mutaties voor Belgische duiven blijft ongewijzigd à 2,00EUR / mutatie / Belgische duif ongeacht het aantal gevraagde mutaties

Vriendelijke groeten.
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.


Administratieve kaart van België met indeling van de gemeenten van voor de grote fusies.
bron :

Militair Geografisch Instituut – Brussel. Overeenkomstig de wet gedeponeerd
Koninklijk besluit van 17/09/1975.
Houdende samenvoeging van gemeenten en wijziging van hun grenzen
(Bekrachtigd door de wet van 30/12/1975)


17-12-2020 Mededeling van de KBDB

Onze liefhebbers en zelfs niet liefhebbers genieten al maanden van de uitzendingen van PlattelandsTV. Spijtig genoeg konden, tot op heden, onze Waalse vrienden hiervan niet genieten. Reportages voor jong en oud, over snelheids- & fondspelers en de laatste nieuwtjes in en rond de KBDB werden aan het breder publiek voorgesteld.

KBDB goes             Lees verder….


12-11-20 Mededeling van de KBDB ter attentie van de liefhebbers

edit f2 formulier aangifte

De afgelopen tijd worden verschillende liefhebbers geconfronteerd met duivendiefstallen. Een spijtige zaak voor de liefhebbers die hiermee te maken krijgen.

Wij, als KBDB, willen deze liefhebbers niet in de kou laten staan en hen bijstaan in deze moeilijke periode, waarbij in vele gevallen een gans levenswerk aan diggelen wordt geslagen. We denken ook aan de emotionele waarde dewelke de duivenliefhebbers aan hun duivenkolonie toedragen.

Dit is dan ook de reden waarom wij de liefhebbers, die het slachtoffer zijn geworden van zo’n dergelijke laffe daad,  willen vragen om aangifte te doen bij de KBDB zodat wij een gezamenlijk dossier kunnen samenstellen en overmaken aan de betrokken judiciële diensten in de hoop alzo de daders te vatten en onze liefhebbers de hen zo dierbare duiven terug te kunnen geven.

Hiervoor vindt u, bijgevoegd, een aangifteformulier met verzoek dit, na invulling en ondertekening, over te maken via e-mail (nationaal@kbdb.be) of per post (KBDB, Gaasbeeksesteenweg 52-54 te 1500 Halle).

Samen staan we sterker!

Houd het vooral veilig en gezond!

Met vriendelijke groeten.

Namens de leden van de NRBB,
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.


01-07-20 Mededeling KBDB

Juridisch hoekje

Dossier KBDB / VAN DEN BULCKE

Vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel d.d. 04/06/2020

De KBDB werd bij bovenvermeld vonnis veroordeeld tot betaling aan dhr VAN DEN BULCKE van een schadevergoeding van 1.500 euro, wegens een schending van het beginsel van onpartijdigheid bij de behandeling van het beroep van eiser tegen diens declassering van diens duiven voor de wedstrijd “Cahors” van 16/06/2018.PlattelandsTV –  link naar aflevering 6 (inclusief samenwerking met Bpost)

Bpost en KBDB slaan de handen in elkaar !!

Promotie voor onze sport en een kijk in de geschiedenis van de duivensport !!

Meer info volgt later!

Klik op de afbeelding om de volledige collectie 2020 te zien.

Link naar E-shop Bpost

Link naar MyStamp Bpost


Mededeling KBDB 

Met de problematiek rond de roofvogels kunnen we melden dat De Nationale voorzitter KBDB Bodengien Pascal in contact is met de voorzitter van Natuurpunt Dhr Gerald Driessens!

Wij als KBDB zijn daar zeer bezorgd over en zullen daar constructief aan werken en op de gepaste manier over communiceren !

Wij vragen vooral via onze gepaste weg :

Strijdduivenaanval@outlook.com of KBDB Nationaal bewijsmateriaal met foto’s door te sturen zodanig dat wij dit aan ons dossier kunnen toevoegen !

Wij vragen beleefd rustig te blijven en geen ongepaste uitspraken te doen via social media !!


Procedure voor de aanvraag voor het opmeten van coördinaten van een hok door de KBDB


Dopingcontrole : Door KBDB erkende labo voor dopingonderzoek (vanaf 01.01.2020):

CER Groupe – Marloie

Rue du Point du Jour 8 à 6900 Marloie

Voor bepaalde onderzoeken

FAVV FLVVG

Braemkasteelstraat 59

9050 GENTBRUGGEMEDEDELING

HERINNERING

De nationale zetel is voor de verenigingen en de duivenliefhebbers alle werkdagen van 9u00 tot 12u00 toegankelijk.

Tijdens deze uren is de nationale zetel eveneens telefonisch bereikbaar via het 02/537 62 11


MEDEDELING t.a.v. ALLE VERENIGINGEN

Gelieve te noteren dat in toepassing van art. 2 van het NSR het verboden is niet-leden aan wedvluchten, leervluchten of andere sportieve activiteiten van uw vereniging te laten deelnemen.

Bovendien herinneren wij er aan dat in toepassing van art. 6 van de KBDB-Statuten en art. 2 NSR zich uitsluitend liefhebbers, waarvan het duivenhok zich op Belgisch grondgebied bevindt, kunnen aansluiten bij de KBDB.


verzenddoos duifVerzenddoos voor een duif >>> contacteer de KBDB


Bericht van Dierenwelzijn in verband met verdwaalde duiven.


logo kbdb zwart MEDEDELING

Gelieve nota te nemen dat het KBDB-logo geregistreerd is als merk.
Dientengevolge mag het KBDB-logo niet gedownload, gekopieerd of overgenomen worden zonder toestemming.
Alle teksten, beeldmateriaal, grafieken, geluids-, animatie- en videobestanden en de wijze waarop ze op de website worden getoond, vallen onder het auteursrecht en  andere  wettelijke  bescherming van intellectueel  eigendom. De inhoud van deze website mag niet voor commerciële  doeleinden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of voor  derden  toegankelijk gemaakt  worden zonder voorafgaandelijke toestemming.


Mededeling t.a.v ALLE liefhebbers

De KBDB maakt er haar leden op attent dat, in toepassing van art. 133 DLW, het verboden is duiven aan te kopen en/of op het hok te houden van een effectief geschorste liefhebber.

Elke overtreding op huidig art. 133 DLW zal het voorwerp uitmaken van vervolgingen voor de KBDB-Kamers en is strafbaar met een effectieve schorsing van één tot drie jaar.


Bericht aan de duivenliefhebbers – VERKOPINGEN

De nationale raad van bestuur en beheer van de KBDB doet opmerken dat de duivenliefhebbers die een verkoop van duiven houden, zich dienen te schikken naar de desbetreffende beschikkingen voorzien in het nationaal sportreglement, waarvan u hier de inhoud kan lezen.
Elke duivenliefhebber die via het internet een verkoop van duiven houdt dient een ‘mededeling‘ aan de KBDB te zenden voor de verkoop alsook een ‘overzicht van de verkochte duiven‘ na de verkoop.
Voor publieke zaalverkopingen verwijzen we naar de desbetreffende documenten in het item ‘algemeen’ in het menu en vervolgens ‘formulieren en documenten’.


Voor alle betalingen (behalve voor verkopingen)  bij de KBDB is volgend rekeningnummer van toepassing :

BE79 4338 2420 0133 ( BIC: KREDBEBB )


Mededeling

Wij verzoeken de duivenliefhebbers en de verenigingen die zich aanbieden op de Nationale zetel te Halle of op de zitdagen in  West-Vlaanderen om hun betalingen zoveel mogelijk per bancontact te doen.


Coördinaten nodig van uw hok


Duiventillen in agrarisch gebied vrijgesteld van stedebouwkundige vergunning


Mededeling van de nationale raad van beheer en bestuur

Verschillende ziekenfondsen bieden hun leden een tegemoetkoming aan in het lidgeld voor een sportclub. Wij raden u aan contact te nemen met uw ziekenfonds teneinde na te gaan of u kan genieten van dergelijke tegemoetkoming


Ingevolge de wijziging in de procedure tot overschrijving van Belgische duiven vindt u op onze website, op de pagina “formulieren en documenten” onder de menuknop “Algemeen”, het document dat kan worden gebruikt indien u een duif (duiven) afstaat teneinde u te ontslagen van alle verantwoordelijkheid t.o.v. deze duif (duiven).


Beslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit van 20 september 2022

LINK NAAR DE OPGELEGDE  VOORLOPIGE MAATREGELEN 

 

Verdwaalde Duif?

Opzoeken - Aanmelden


Agenda:

July 2024
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031