Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING versie 4 – laatst gewijzigd 10-01-2019
De Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond
gevestigd
te 1500 HALLE(België),Gaasbeeksesteenweg 52 – 54
met als ondernemingsnummer: 0407.138.001
Tel.: 02/537 62 11
Fax: 02/538 57 21
www.kbdb.be
e-mail: nationaal@kbdb.be

De Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond (verder KBDB) neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en neemt alle redelijke passende maatregelen om ervoor te zorgen dat misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw
gegevens zoveel mogelijk wordt tegengegaan.
In deze privacyverklaring trachten wij heldere en transparante informatie te verstrekken m.b.t. de persoonsgegevens die wij verzamelen en hoe er met deze gegevens wordt omgegaan in het kader van de privacy wanneer u onze website gebruikt.
Zo maakt de KBDB onder meer gebruik van specifieke software en verwerkt zij uw gegevens uitsluitend op informaticasystemen/servers en waarvoor de KBDB redelijke inspanningen levert om die te laten beveiligen, onder meer door gespecialiseerde externe informatica- en netwerkleveranciers.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zouden zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons secretariaat of via e-mailadres: privacy@kbdb.be

De KBDB verwerkt uw gegevens in naam en voor rekening van de KBDB, omwille van hun wettelijk omschreven bevoegdheden en verplichtingen, omdat u onze website bezoekt, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons hebt verstrekt.

1. Hieronder vindt u een overzicht van de standaard persoonsgegevens die wij (gebeurlijk) verwerken:
– IP-adres van de toestellen waarmee u ons contacteert
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers, of
andere personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd of wij
gebonden zijn door de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen.
We kunnen echter niet controleren of een bezoeker of andere persoon ouder dan 16 is. Wij raden
ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen
dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld
over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het e-mailadres:
privacy@kbdb.be

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
De KBDB verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van (gebeurlijke) betalingen aan of door u;
– Verzenden van onze nieuwsberichten, -brieven en (gebeurlijke) reclameboodschappen;
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten;
– Om u de diensten te leveren
De KBDB verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.
Wij verwerken deze gegevens o.a. op basis van uw toestemming. Wanneer u zich aanmeldt voor een
van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken.
Verder maken wij ook gebruik van uw gegevens indien hiertoe een gerechtvaardigd belang bestaat of
indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, o.a. wanneer u een betaling uitvoert op onze webshop.
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden
beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

4. Geautomatiseerde besluitvorming:
De KBDB neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
De KBDB bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor uw gegevens worden verzameld.

6. Delen van persoonsgegevens met derden:
De KBDB geeft uw gegevens niet aan derden door en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor
de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen en bevoegdheden of de diensten die wij u
verstrekken.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst
om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
De KBDB blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
De website van de KBDB gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die
geen inbreuk maken op uw privacy en dit om statistieken inzake het bezoek op onze website bij te
houden.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op
uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische
werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt
en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website
optimaliseren.
Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de
website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit
en internetgebruik.
De ingezamelde gegevens worden gedurende 1 jaar bijgehouden. Zij worden noch meegedeeld aan
derden noch voor andere doeleinden gebruikt dan voornoemde doeleinden.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies
meer opslaat.
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser
verwijderen.

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken
of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de KBDB en heeft u het
recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u
genoemde onderneming, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens
of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens
sturen naar het e-mailadres privacy@kbdb.be
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
De KBDB houdt eraan zo snel mogelijk te reageren, maar binnen de dertig dagen, op uw verzoek.
U dient wel voor ogen te houden dat de KBDB gebeurlijk niet verplicht zal zijn om gevolg te geven aan
uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging. Dit omwille van onze wettelijke
verplichtingen, redenen van algemeen belang (bewaren, statistische analyse, wetenschappelijk of
historisch onderzoek), voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of de
gerechtvaardigde uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en/of informatie.
De KBDB is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.

9. Klacht indienen:
De KBDB wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, zijnde:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 BRUSSEL

10. Wijziging privacy statement:
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site, alsook op
de huidige website. De KBDB kan om die reden haar privacyverklaring wijzigen. Deze wijzigingen
worden aangekondigd op de website: www.kbdb.be