Mededeling KBDB 2021 maart 1

Mededeling ter attentie van de inkorvingsburelen van de nationale wedvluchten 2021 en de liefhebbers i.v.m. de zones op de nationale grote halve-fond en fond wedvluchten

De leden van de nationale raad van beheer en bestuur dragen openheid en eerlijkheid hoog in het vaandel. Iedereen dient op een gelijke en eerlijke manier te worden behandeld en aan de duivensport te kunnen deelnemen.

Dit is dan ook de reden waarom gepoogd werd om naar een meer eerlijke verdeling van de zones op de nationale grote halve-fond en fondwedvluchten te komen en dit op een WISKUNDIG onderbouwde methode.

Er werd een beroep gedaan op Prof. Dr. Morent teneinde aan de hand van cijfermateriaal (aantal ingekorfde duiven en deelnemende liefhebbers), verzameld voor 2020, een nieuwe indeling van de zones uit te werken.

Tijdens de zitting van het nationaal sportcomité dd. 28/01/2021 en tijdens de nationale algemene vergadering dd. 26/02/2021 werd een duidelijke uiteenzetting bekomen en tevens ook goedgekeurd.

Waarom werden de zones in het verleden ingevoerd?

Zoals iedereen weet, werden deze zones op de nationale fond en grote halve-fond wedvluchten destijds ingevoerd om de afhankelijkheid van de massa aan duiven en de wind te verminderen.

Welke zijn de belangrijkste punten van kritiek op deze zones?

  • Groot verschil tussen het aantal duiven tussen de zones A1 (7%) & C (9%) enerzijds en de zones A2 (26%), B1 (30%) & B2 (28%) anderzijds
  • Sommige zones zijn te breed om de kansen voor iedereen vergelijkbaar te maken
  • Startpunt van de zones (Limoges) is te westelijk gelegen

Dit was dan ook de reden om voor 2021 nieuwe zones in te voeren op de nationale wedvluchten, vertrekkende van de huidige zones MAAR een herverdeling gebaseerd op een wiskundige methode. Het gebruikte cijfermateriaal zijn de statistieken op de nationale grote halve-fond wedvluchten voor oude duiven en jaarlingen. Er werd vastgesteld dat er geen grote verschillen in deelnemingspercentage bestaan per zone, zowel voor de fondwedvluchten als voor de grote grote halve-fondwedvluchten voor jonge duiven.

Er werd gekozen om zo weinig mogelijk veranderingen aan te brengen in de eindpunten van de zones, enkel werden er 3 extra bijgevoegd voor de grote halve-fond en de 5 zones op de fond aan te passen aan deze herverdeling op de grote halve-fond om de duiven meer gelijkmatig te verdelen over verschillende zones en elke liefhebber de kans te geven zich meer regionaal te verdedigen. Op die manier wordt er gehoopt om de massa- en windafhankelijkheid te verminderen.

Door de zones te verkleinen komen deze tegemoet aan de primaire intentie die leidde tot de invoering van de zones, nl. de kansen van de liefhebbers minder afhankelijk maken van hun locatie

in België.

De keuze van het beginpunt is van minder belang zodat de uiteindelijke keuze viel op de meest centrale lossingsplaats en van waaruit het meeste wordt gelost nl. Châteauroux.

Er werd gepoogd om het aantal liefhebbers (min of meer recht evenredig met het aantal ingekorfde duiven) gelijkmatiger te verdelen over de zones. Er werd geopteerd voor een aanpak van minimale verandering van de huidige situatie en bovendien een aanpak die wiskundig gebaseerd. Dit laatste garandeert een meer neutrale modus operandi zonder invloed van wie dan ook.

Is dit de ideale verdeling voor iedereen?

Nee, geen enkele verdeling zal ideaal zijn voor IEDEREEN. Altijd zal er iemand net buiten of net binnen een zone vallen. Niet zelden zal men de ene keer blij zijn in de eigen zone te zitten,

terwijl bij andere omstandigheden men net wil deelnemen in die andere zone.

Het is menselijk dat liefhebbers zullen vergelijken en voor zichzelf de berekening zal maken hoe voordeliger het zou zijn in de ene of de andere zone te zitten.

Daartegenover staat wel dat, door de zones smaller te maken, de kansen meer gelijk verdeeld worden en iedereen zich zal moet meten met collega-duivenliefhebbers uit de eigen regio.

Er kan enkel worden gestreefd naar een eerlijkere duivensport en de winnaar moet steeds een sportieve winnaar en geen berekende winnaar zijn.

Zowel de leden van het NSC als de nationale mandatarissen hebben zich positief uitgesproken over deze nieuwe indeling in zones.

Grote Halve Fond – 8 zones (A → H)

COÖRDINATEN EINDPUNTEN

Scheidingslijn A/B           51°21’03.2″ N    03°16’51.8″ E

Scheidingslijn B/C           51°17’26.0″ N    03°39’32.0″ E

Scheidingslijn C/D           51°14’05.3″ N    03°59’20.2″ E

Scheidingslijn D/E           51°28’59.0″ N    04°30’41.6″ E

Scheidingslijn E/F            51°24’29.2″ N    04°54’38.5″ E

Scheidingslijn F/G           51°18’44.7″ N    05°13’47.4″ E

Scheidingslijn G/H          51°12’26.1″ N    05°37’17.3″ E

COÖRDINAAT BEGINPUNT

Châteauroux 46°49’18.0″N 01°41’46.0″E lossingsplaats

FOND – 5 zones (A→ E)

COÖRDINATEN EINDPUNTEN

Scheidingslijn A/BC         51°21’03.2″ N    03°16’51.8″ E

Scheidingslijn BC/DE      51°14’05.3″ N    03°59’20.2″ E

Scheidingslijn DE/FG      51°24’29.2″ N    04°54’38.5″ E

Scheidingslijn FG/H        51°12’26.1″ N    05°37’17.3″ E

COÖRDINAAT BEGINPUNT

Châteauroux 46°49’18.0″N 01°41’46.0″E Lossingsplaats

Op onderstaande links kunt u visueel waarnemen in welke zone uw duivenhok is gevestigd.

Kaart Zones 

Wij danken dhr Morent voor zijn geïnvesteerde tijd en energie zodat iedereen met gelijke wapens kan strijden.

Met vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,                              De voorzitter van het NSC,

Pascal Bodengien.                                         Denis Sapin.