Mededeling KBDB 2021-03-11

11-03-2021 Mededeling ter attentie van de liefhebbers, verenigingen en vervoerders

Niettegenstaande ons leven reeds een jaar en nu nog steeds wordt gedomineerd door de Covid-19 pandemie kregen wij gelukkig HEEL GOED NIEUWS.

We staan aan de start van het sportseizoen 2021 en kregen bevestiging van het Kabinet van Minister Clarinval dat leervluchten en wedvluchten vanuit België mogen worden ingericht.

Vrije vertaling van het officieel ontvangen schrijven van het Kabinet van Minister Clarinval:

Geachte Heer,

Uw brief, opgenomen in uw e-mail van 03/03/2021, werd meegedeeld aan Minister David Clarinval, die hiervan, met veel aandacht, kennis heeft genomen.

De Minister is uiterst tevreden te vernemen dat de afwijkingen, die door het FAVV werden verleend, op de ophokregels in verband met de H5-epidemie, u in staat hebben gesteld om uw duiven uit te laten, ze op te leren en de hervatting van wedstrijden, binnen een aanvaardbare termijn, mogelijk te maken en dit in het welzijn en de conditie van uw “atleten”.

De beperkingen in de werking van verschillende sectoren, waaronder die van u, die verband houden met de COVID-19-pandemie, krijgen ook zijn volledige aandacht.

De heer Minister heeft er geen bezwaar tegen dat u de organisatie van wedstrijden hervat op basis van uw vademecum voor 2020.

Het vestigt uw aandacht op het Ministerieel Besluit betreffende maatregelen, ter voorkoming van covid-19, dat beschikbaar is op de algemene informatiesite van COVID-19 (www.info-coronavirus.be).

Dit Koninklijk Besluit legt de basisregels vast die moeten worden nageleefd voor wat betreft de buitenbijeenkomsten en “social distancing”, regels waarmee in uw vademecum goed rekening wordt gehouden.

Met vriendelijke groeten,

               ROYAUME DE BELGIQUE – KONINKRIJK BELGIË

                        Cabinet de Monsieur David CLARINVAL

           Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME et de l’Agriculture, des Réformes

institutionnelles, et du Renouveau démocratique

           Kabinet van Mijnheer David CLARINVAL

           Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s en Landbouw,

Institutionele Hervormingen, en Democratische Vernieuwing

Vanaf wanneer?

  • Leervluchten voor oude duiven en jaarlingen vanaf 16/03/2021
  • Wedvluchten voor oude duiven en jaarlingen vanaf 20/03/2021

Wat met leervluchten en wedvluchten vanuit Frankrijk?

Er mag geen enkele lossing worden uitgevoerd vóór 01/04/2021 op Frans grondgebied! Dit verbod is een beslissing van de Franse autoriteiten en de FCF. We zullen jullie uiteraard informeren van zodra wij hierover meer nieuws ontvangen vanuit de Franse Federatie.

U zult begrijpen dat voor de opstart van het sportseizoen 2021 de nodige voorzorgsmaatregelen in acht dienen te worden genomen. We mogen het vertrouwen van de Minister van Landbouw, dhr Clarinval, NIET beschamen. Hij heeft ons deze toelating verleend, waarvoor hartelijk dank.

Via deze link vindt u het vademecum 2021 met de te volgen regels en dit zowel door de verenigingen als door de liefhebbers.

Moeilijkheden om een document te openen?
U dient met de rechter muisknop op de tekst te klikken en ‘link openen in een nieuwe pagina’ te kiezen.

Deze richtlijnen dienen STRIKT nageleefd te worden.

Wij willen hiervoor dan ook de voorzitters, de leden van het bestuur, de medewerkers van al onze verenigingen evenals al onze liefhebbers op hun verantwoordelijkheid wijzen.

Gelieve te noteren dat de vereniging /de liefhebber, in geval van overtreding van de Covid-19 maatregelen, uitgevaardigd door de federale overheid en/of KBDB,  een officiële waarschuwing zal ontvangen vanwege de NRBB.

Bij herhaling kan de nationale raad van beheer en bestuur de volgende maatregelen nemen :

  • DE VERENIGING kan voor een beperkte duur of definitief zijn inkorvingsbureel verliezen.
  • DE LIEFHEBBER kan een straf oplopen zoals voorzien bij art. 99 van het DLW.

Wij wensen iedereen een fantastisch sportseizoen 2021!

Met vriendelijke groeten.

Namens de leden van de NRBB,

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.