Mededeling KBDB 2020-12-15

15-12-2020 Mededeling ter attentie van de verenigingen – verbonden/samenspelen en hun respectievelijke rangschikkers

In de huidige samenleving kent de informatisering geen grenzen. Zo ook niet binnen de KBDB……

We willen u uiteraard deze nieuwigheden niet onthouden.

1/ automatische berekening van ALLE nationale kampioenschappen 2021 en ALLE kampioenschappen van de PE’s/SPE’s (in testfase voor 2021)

ALLE nationale kampioenschappen 2021 zullen automatisch worden berekend via het KBDB-admin programma en dit in tegenstelling tot 2020, alwaar enkel de nationale kampioenschappen automatisch werden berekend waarvoor nationale wedvluchten in aanmerking werden genomen. Voor de nationale kampioenschappen 2021 zullen de liefhebbers dus geen deelnemingsformulieren meer hoeven in te dienen.

Teneinde deze automatische berekening vlot en effectief te laten verlopen, is het uitermate belangrijk dat de verenigingen – verbonden/samenspelen:

  • hun vluchtprogramma 2021 grondig en nauwkeurig indienen. Niet aangevraagde en goedgekeurde wedvluchten zullen niet in aanmerking worden genomen bij de berekening van de nationale kampioenschappen. Dit is dan ook de reden waarom er voor 2021 een uniform vluchtprogramma werd opgemaakt. Eerstdaags zult u hierover meer info ontvangen.
  • hun definitieve uitslagen onmiddellijk dienen op te laden via een welbepaalde procedure teneinde hun liefhebbers te laten deelnemen aan de nationale kampioenschappen 2021. Verdere info dienaangaande zal worden verstrekt aan de verenigingen en hun rangschikkers.

U zult begrijpen dat wij hiervoor de volledige medewerking nodig hebben van alle verenigingen & verbonden-samenspelen.

Zoals reeds meermaals gevraagd door bepaalde PE’s/SPE’s zal in 2021 eveneens EEN TEST worden uitgevoerd voor de automatische berekening van ALLE kampioenschappen van de PE’s/SPE’s via het KBDB-admin programma.

Waarom slechts een test?

Dit heeft alles te maken met de verscheidenheid aan criteria tussen de verschillende PE’s/SPE’s. De liefhebber dewelke wenst deel te nemen aan de kampioenschappen van de PE’s/SPE’s zal nog steeds zijn deelnemingsformulier, per post, per fax of per mail, dienen in te sturen.

2/ indiening van de vluchtprogramma’s en inlichtingenbladen 2021

Rekening houdend met enerzijds de uitgevaardigde maatregelen naar aanleiding van de covid-19 pandemie, waarbij fysieke vergaderingen onmogelijk zijn (overmacht) en anderzijds met de informatisering dewelke de KBDB, stap voor stap, wenst uit te voeren, werd beslist de indiening van beide formulieren te verdagen naar 31/01/2021 uiterlijk.

De indiening van de vluchtprogramma’s 2021 zal, zoals in het verleden, per post dienen te gebeuren. Er wordt nu reeds naar 2022 gewerkt om alsdan de vluchtprogramma’s via het KBDB-platform in te dienen.

De inlichtingenbladen 2021 kunnen enkel nog digitaal worden ingediend m.a.w. via de login de verenigingen. Deze infofiches zullen online beschikbaar zijn vanaf 10/01/2021 tot en met 31/01/2021.Verdere info volgt!

Met vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,               De voorzitter van het NSC,

Pascal Bodengien.                          Denis Sapin.