Privacy Policy
 
 
SCHEMA MAATREGELEN FAVV << KLIK HIER                                Link naar website FAVV << KLIK HIER
 

vogelgriep Mededeling FAVV 25-12-17 - Ziekte van Newcastle

 De Franse overheid heeft een besmetting met de ziekte van Newcastle (ND, pseudovogelgriep) vastgesteld in de gemeente Orchies, Département du Nord. Het betreft een bedrijf met zo’n 9.000  vleesduiven. De bron van besmetting is nog niet duidelijk.
De aanpak bij ND is gelijkaardig aan vogelgriep:
- De dieren van het bedrijf zijn gisteren gedood.
- Rond de besmetting zijn een beschermingsgebied met een straal van 3 km en een toezichtsgebied met een straal van 10 km afgebakend. In de zones zijn een vervoerverbod en verzamelverbod voor pluimvee en vogels en een reeks andere maatregelen voor de pluimveesector van kracht.
Een klein stukje van de 10 km-zone valt in België, meer bepaald in de gemeenten Brunehaut et Rumes in de provincie Henegouwen. Jullie vinden de precieze afbakening op onze website:
http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/newcastle/
 
Aangezien er geen professionele bedrijven gelegen zijn in dit Belgische stukje zone, beperken de maatregelen zich bij ons tot een algemeen vervoersverbod voor pluimvee (uitgezonderd de doorvoer doorheen de zone) en een verzamelverbod voor pluimvee en vogels.
Ik verzoek jullie om in de contacten met het betrokken departement in Frankrijk de nodige voorzichtigheid in acht te nemen en zoals steeds de bioveiligheid streng te respecteren. Ons pluimvee zou door de verplichte vaccinatie weliswaar beschermd moeten zijn, maar een vaccinatie kan mogelijk onvoldoende beschermen en het ND-virus verspreidt zich zoals vogelgriep erg snel.
 
Vogelgriep
 
De besmettingen in Nederland beperken zich voorlopig tot het gebied in en rond Biddinghuizen. Daar zijn bovenop het besmette eendenbedrijf ook besmettingen met hetzelfde hoogpathogene H5N6-virus vastgesteld bij wilde zwanen en op een kinderboerderij. Dit alles wijst duidelijk op de aanwezigheid van het virus in wilde vogels.
Dezelfde raadgevingen als bij ND zijn belangrijk, nl. voorzichtigheid en een goede bioveiligheid in alle contacten binnen de sector. Ik herhaal ook nog eens dat voor het getroffen gebied rond Biddinghuizen de 4 dagenregel van kracht is.
 

Mededeling FAVV 10-12-17
 In Nederland is H5-vogelgriep vastgesteld op een eendenbedrijf. Het is nog wachten op verdere informatie over de stam, maar aangezien er klinische problemen zijn vastgesteld, is de kans groot dat   het om hetzelfde hoogpathogene virus gaat als vorig jaar. Ook de juiste bron is nog niet gekend, maar indirecte insleep vanuit wilde vogels, bijv. via gecontamineerd stro, is een van de mogelijke   pistes.

 Ter herinnering: het H5N8-virus is eigenlijk na de uitbraken van de afgelopen herfst, winter en voorjaar nooit helemaal verdwenen uit de populaties wilde vogels in Europa. Zo is het virus de   afgelopen  maanden al vastgesteld bij wilde vogels in Zwitserland, Italië en Bulgarije, en dichter bij ons in Duitsland (vlakbij de grens met Nederland) en Engeland. Ook heeft het noorden van Italië   (Povallei) al sinds half augustus te maken met tientallen nieuwe uitbraken in pluimvee en heeft ook Bulgarije al enkele uitbraken vastgesteld.
 
De Nederlands overheid heeft onmiddellijk strenge maatregelen genomen:
• opruiming van de haard;
• klassieke beperkingen voor de sector in een straal van 10 km rond de uitbraak (beschermingsgebied en toezichtsgebied);
• ophokplicht voor alle professionele pluimvee in heel NL.
Er zijn voorlopig geen maatregelen voor de hobbysector.
 
Het FAVV meent dat de maatregelen in BE voorlopig niet moeten worden verstrengd. De basismaatregelen, die ook in vredestijd gelden, zijn voorlopig voldoende om het huidige risico op te vangen. Jullie vinden deze maatregelen op onze website www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/
 
FAVV - Dierengezondheid: Vogelgriep (Aviaire influenza)
www.favv.be
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.
 
 
Ik herinner eraan:
• dat voor de zones rond de uitbraak in NL de 4 dagenregel geldt. Er mag dus geen contact zijn met Belgisch pluimvee en Belgische vogels binnen de 4 dagen na een activiteit in de 10 km-zone in NL;
• dat uiteraard elkeen op zijn bedrijf en in zijn activiteiten de nodige aandacht moet besteden aan bioveiligheid en preventie.
Dankzij de volgehouden inspanningen van iedereen, hebben we vorig jaar grote problemen met vogelgriep kunnen vermijden die andere landen wel gehad hebben. Ik hoop dat we hierin ook deze keer slagen.
 
Jullie vinden in bijlage ter info ook een overzicht van de besmettingen met hoogpathogene vogelgriep sinds augustus: rood zijn de uitbraken op pluimveebedrijven, blauw de besmettingen in wilde vogels.
 
 
 
Datum

Onderwerp Documenten

15/09/2017

Maatregelen voor het hele Belgische grondgebiedNEW

Maatregelen (PDF) v.30

19/11/2014 Richtlijn i.v.m verplichte reiniging en ontsmetting van vervoersmiddelen afkomstig uit risicogebieden.  Procedure (PDF)
19/12/2016 Biociden geschikt voor AI  Biociden (PDF)
 

Mededeling FAVV 8-9-17  - Persbericht
De maatregelen omtrent verzamelingen zijn deze middag aangepast.
De bedoeling van de aanpassing is om het pluimvee – de risicodieren dus wat betreft vogelgriep – van professionelen en hobbyhouders gescheiden te houden.
Voortaan zijn er 3 categorieën van verzamelingen:
- openbare markten: enkel voor professionele verkopers; occasionele verkoop door hobbyhouders blijft verboden;
- andere verzamelingen (tentoonstellingen, prijskampen, wedstrijden, beurzen, …): 
o met pluimvee, inbegrepen watervogels: enkel voor hobbyhouders, aanwezigheid van professionele verkopers niet toegelaten;
o met uitsluitend andere vogels dan pluimvee: zowel hobbyhouders als professionele verkopers toegelaten.
De randvoorwaarden voor verzamelingen zijn verder dezelfde gebleven.
De website is in die zin aangepast. Jullie vinden in bijlage ook het betrokken document.
 
Ik maak van de gelegenheid ook gebruik om onder de aandacht te brengen dat het H5N8-virus in de afgelopen weken opnieuw is aangetroffen in de EU, nl. in Italië waar zowel besmette wilde vogels als besmet pluimvee gevonden werd, als in Duitsland en Zwitserland, waar voorlopig enkel besmette wilde vogels gevonden zijn.
De kans is dus reëel dat we sneller dan vorig jaar opnieuw met de problematiek te maken zullen hebben.
 

 

Persbericht FAVV 30-7-17

 Persbericht FAVV 28-7-17

 Tabel opheffing beperkingsgebieden

 Persbericht FAVV 10-7-17

 

 

 Persmededeling FAVV 5-7-17

 Persbericht FAVV 5-7-17
 Er is nog een besmetting met het H5N8-vogelgriepvirus vastgesteld bij een hobbyhouder, deze keer in Bassenge, provincie Luik.

 De tijdelijke bufferzone met een straal van 3 km, die rond de besmetting wordt afgebakend, ligt deels in de provincie Limburg.
 De gebruikelijke maatregelen (verplaatsingsverbod pluimvee, andere vogels en broedeieren; inventarisatie en binnen voederen en drenken)
 zijn er van kracht gedurende ten minste 3 weken.
 Wilde vogels (nabijheid van de Maas) zijn vermoedelijk de bron van besmetting.
 Er is op dit ogenblik geen enkele link met aankoop/binnenbrengen van dieren.
Er zijn geen commerciële houderijen gelegen in de zone.
Details over de afbakening zijn terug te vinden op de website.
 

 Persmededeling FAVV 4-7-17

 Persbericht FAVV 4-7-17         Toezichtsgebied Brunehaut
 Jullie vinden in bijlage ter informatie een persbericht omtrent de opheffing van zones in de komende dagen. Hierdoor worden enkele
 bufferzones vrijgegeven en worden de 3 km zones in Menen en Oostkamp opgenomen in de 10 km zones.

 Voor de sector is het belangrijk dat:
 - het opheffen van een tijdelijke bufferzone betekent voor de daarin aanwezige commerciële bedrijven dat de bijkomende maatregelen
 stoppen en dat zij m.a.w. opnieuw vallen onder de maatregelen voor het hele land;
- het opheffen van een 3 km zone (beschermingsgebied) betekent dat deze zone opgaat in het 10 km gebied (toezichtgebied) en
dat dus van dan af de maatregelen voor de 10 km zone van toepassing worden.
 
Daarnaast wordt ook het stukje toezichtgebied van 10 km, afgebakend in de provincie Henegouwen n.a.v. een uitbraak in Frankrijk, aangekondigd. Jullie vinden de precieze afbakening hiervan terug in het document in bijlage en op onze website. Ik herhaal nogmaals dat er geen commerciële pluimveebedrijven gelegen zijn in deze nieuwe zone.
 

 

Mededeling FAVV 1-7-17 - vogelgriep in Noord-Frankrijk  

Er is in Brillon, Département du Nord, in Frankrijk vogelgriep vastgesteld bij een lokale verkoper van pluimvee.
Dit geval is op dezelfde wijze als de meeste van de tiental uitbraken bij hobbyhouders in ons land gelinkt aan de verkoop van
besmet pluimvee op een markt in België, in dit geval die van Doornik.
Zoals bij ons in Oostkamp en Menen, gaat de Franse overheid zones van 3 en van 10 km afbakenen.
Gezien de besmette pluimveehouderij op ca. 9 km van de grens ligt, valt een stukje van de 10 km zone op ons land.
In dit kleine stukje, ten zuiden van Doornik, zijn enkel hobbyhouders aanwezig.
 

Persbericht KBDB 30-6-17 - vogelgriep

Formulier VERKLARING TE ONDERTEKENEN DOOR DE LIEFHEBBER DIE BINNEN

 

 

 Persbericht FAVV 30-6-17 arrow rtl

  Mededeling FAVV 29-6-17
  
Ter informatie: het Agentschap gaat vanavond in de provincie Antwerpen een pluimveehandel preventief
  opruimen die direct contact heeft gehad met één van de besmette hobbyhouderijen van de afgelopen weken. 
  Ik benadruk dat er hier om een preventieve ruiming gaat. Er is dus op deze houderij op dit ogenblik geen vogelgriepvirus aangetroffen.

 

 Persbericht FAVV 26-6-17 - besmetting in Wangenies  

 Persbericht FAVV 23-6-17 - besmetting in Courcelles en Doornik

 Persbericht FAVV 20-6-17 - zone Couvin 

 Persbericht FAVV 16-6-17 (tweetalig) 
 

 
 
 Overzicht persmededelingen FAVV - update 12-5-2017 
 
Goed nieuws vanuit de Franse duivenliefhebbersbond! 
Ingevolge het nieuwe Besluit van 30/03/2017 van de bevoegde Franse Ministers tot wijziging van het besluit van 16/03/2016 mogen er vanaf maandag 03/04/2017 opnieuw opleer- en wedvluchten worden georganiseerd vanuit Frankrijk.
 

Persmededeling KBDB 29-3-17

De vogelgriepproblematiek in Frankrijk blijft momenteel aanhouden en een definitieve beslissing of onze Belgische duifjes mogen worden gelost in Frankrijk zal pas morgennamiddag (30/03/2017) door de Franse Federatie worden genomen.

Rekening houdend met het praktische aspect heeft de KBDB beslist de wedvluchten in Frankrijk voor komend weekend (1 & 2/04/2017) reeds nu al te annuleren.

Op 1 & 2/04/2017 zullen dus enkel vluchten in België mogen worden ingericht.

De alternatieve programma’s van de verschillende PE’s/SPE’s zullen op de website, de teletekst en facebook van de KBDB verschijnen.

Van zodra wij positief nieuws ontvangen vanwege onze Franse collega’s komen wij onmiddellijk bij jullie terug.

27-3-17 Vogelgriep in Frankrijk

 De situatie in Frankrijk blijkt in de goede zin te evolueren en dit vooral dan in het begin voor de snelheidsvluchten.

 Deze week wordt het officieel advies verwacht van de “ANSES” (Voedselagentschap in Frankrijk) en de “DGAL” (Franse Ministerie van Landbouw).

 Verdere info volgt van zodra het officieel advies wordt ontvangen..

   

Mededeling van de KBDB 17-3-17


Persbericht van het FAVV 17-3-17

Persbericht FAVV 10-3-17 Persbericht FAVV 28-2-17

Persbericht KBDB 23-2-17 - versoepeling voor reisduiven

Persbericht KBDB 14-2-17

Mededeling KBDB 7-2-17 : Ophokplicht blijft van toepassing.
Na de crisisvergadering gisteren met het FAVV is gebleken dat ze het “Worst case scenario” hanteren waardoor alsook de duiven verplicht opgesloten dienen te blijven.

Mededeling KBDB : Vandaag 6-2-17 zal er overleg plaatsvinden tussen de KBDB en het FAVV inzake vogelgriep en ophokplicht voor reisduiven.

Persbericht 1-2-17 FAVV vogelgriep in België

De ophokplicht en het verzamelverbod gelden zowel voor pluimvee als voor andere vogels. Reisduiven worden gecatalogeerd als “andere vogels” en zijn dus ook betrokken door de maatregel.

Het verzamelverbod betreft alle activiteiten waarbij duiven van verschillende herkomst samenkomen, dus onder meer tentoonstelling, prijskampen, verkopen, wedstrijdvluchten.

Vogelgriep - maatregelen 

Persbericht  FAVV 23-12-16 

Persbericht FAVV - ophokplicht

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter