Règlement Sportif Pr Flandre Occidentale

Sportreglement PE West-Vlaanderen

30-03-2022 Provinciaal Sportreglement West-Vlaanderen 2022

Provinciaal sportreglement West-Vlaanderen 2021 

Provinciaal reglement versie 2021

KBDB PE West Vlaanderen

 

Provinciaal sportreglement 2021  (update 04/03/2021)

 

De bepalingen van onderhavig provinciaal reglement zijn, evenals het nationaal sportreglement, integraal van toepassing.

  1. RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE VERENIGING EN HAAR LIEFHEBBERS – LEDEN

Enkel door de KBDB erkende verenigingen kunnen wedstrijden inrichten.

Verrichtingen in de vereniging kunnen uitsluitend worden uitgevoerd door personen in het bezit van een voor het lopende jaar geldige KBDB –lidkaart.

Enkel de erkende inkorfburelen, waarvoor de bijdrage voor het lopende jaar is betaald, kunnen als dusdanig fungeren.

De verenigingen mogen geen duiven inkorven van liefhebbers die niet in het bezit zijn van een geldige KBDB-lidkaart. Zij mogen evenmin duiven aanvaarden van liefhebbers die op de lijst van geschorste liefhebbers voorkomen.Tevens mogen geen duiven ingekorfd worden zonder afgifte van een volledig ingevuld en door een erkend dierenarts ondertekend formulier voor inenting tegen paramyxo. Dit geldt uiteraard ook voor leerduiven.

 

De samenstelling van de besturen binnen de  verenigingen en/of verbonden moeten voldoen aan de voorschriften voorzien in artikel 23 van de Type-statuten van de verenigingen en van artikel 24 van het nationaal sportreglement . Verenigingen  en/of verbonden die niet voldoen aan boven vermelde reglementering kunnen in geen geval een vluchtkalender toegewezen krijgen.

De Voorzitter, de secretaris en de penningmeester (of schatbewaarder) vormen het hoofdbestuur van een vereniging waarvoor zij volledig aansprakelijk zijn. Zij zijn solidair verantwoordelijk voor het regelmatig bijhouden van een kasboek, een constateurboek, een verslagenboek en een ledenlijst. Ieder jaar dient een algemene leden vergadering gehouden worden waarop de kastoestand moet bekendgemaakt worden. Ook moet iedere vereniging over een eigen rekening(en) beschikken op naam van de vereniging met minimum drie volmachthouders uit het hoofdbestuur.

Voor duivenhokken gevestigd op West-Vlaams grondgebied, mag de liefhebber – eigenaar zijn hoklijst binnenbrengen in een vereniging waar hij binnen een van de speelomtrekken valt van zijn keuze gevestigd in West-Vlaanderen. Hij is verplicht alle rubrieken van zijn hoklijst nauwkeurig in te vullen. De vereniging mag geen hoklijst aanvaarden wanneer niet alle rubrieken zijn ingevuld.

Ingeval van overmacht dient de reden op de hoklijst of in een begeleidend schrijven vermeld.

  1. VLUCHTPROGRAMMA’S, VLUCHTKALENDER en VLUCHTORGANISATIE

Art. 2.1

Alle wedvluchten voor duiven, met uitzondering van de (inter)nationale vluchten, vallen onder toepassing van onderhavig reglement.

Art. 2.2

Het duivenwedvluchtseizoen begint en eindigt op:

Kl                        Kleine snelheid: vanaf het weekend van 15 maart of bij gebrek vanaf het weekend er op volgend tot het weekend van 15 oktober of bij gebrek tot het weekend dat 15 oktober voorafgaat (opleervluchten 1 week voor de 1ste wedvlucht)

Grote snelheid:  vanaf de 2e zaterdag van april tot de laatste zaterdag van september.

Kleine halve-fond:  vanaf de 1e zaterdag van mei tot en met het weekend dat de laatste nationale vlucht voorafgaat.

 

 

Art. 2.3

De wedstrijden voor jonge duiven zijn toegelaten vanaf het weekend van 15 mei of bij gebrek vanaf het weekend er opvolgend (opleervluchten vanaf 1 mei).

Art. 2.4

Volgens artikel 8 van het Nationaal Sportreglement is het dubbelen van jonge duiven in andere categorieën niet toegelaten voor het eerste weekend van september.

Art. 2.5

Vluchten voor jonge duiven kleine halve fond mogen pas worden ingericht vanaf het derde weekend van  juni.   

 

Art. 2.6

De verenigingen en verbonden dienen het juiste vluchtprogramma VOLLEDIG in te vullen, bij een verbond alle verenigingen die deel uitmaken van het verbond, alsook het hoofdbestuur van het verbond.

 

Alle aangevraagde vluchten dienen verplicht ingekorfd te worden. Uitzonderingen (bv door overmacht) dienen aan de PE gemeld en goedgekeurd te worden . Iedere vereniging die bepaalde vluchten zonder geldige reden niet inkorft kan die vluchten het jaar daarop niet meer inrichten.

 

Een verbond of samenspel kan enkel tussen palende, overaanpalende of overoveraanpalende verenigingen voor wat de snelheid- en kleine halve fondvluchten betreft.
Voor  specifieke gevallen is een goedkeuring van de  PE noodzakelijk.

Iedere maatschappij dient bij een samenspel ook in te korven,ofwel korven alle maatschappijen in ofwel beurtelings.

 

Indien door omstandigheden één lokaal niet kan inkorven dient de PE daarvan op de hoogte gebracht te worden.

 

Bij een verbond dient enkel het verbond een vluchtprogramma in te dienen, terwijl de deelnemende verenigingen verwijzen naar het vluchtprogramma van het verbond.

Een schriftelijk akkoord tussen de verenigingen die een verbond of samenspel vormen is aan de PE West Vlaanderen voor te leggen en dit voor 31 december van ieder jaar.

Een verbond of samenspel kan nooit groter zijn dan de hoofdvlucht en moet binnen de grenzen van de hoofdvlucht liggen.

 

 

 

 

 

 

Art. 2.7

Aanmelding duiven:  voor de vluchten onder de 500 km dienen geen aanmeldingen meer te gebeuren, met uitzondering voor de nationale vluchten. Tenzij dit anders opgelegd is door de KBDB voor bepaalde vluchten

Art. 2.8

Op alle provinciaal georganiseerde vluchten zijn portduiven of leerduiven niet meer toegelaten.

Art. 2.9

De verenigingen moeten portduiven of leerduiven weigeren van liefhebbers die niet in de betreffende omtrek vallen.

Gegronde uitzonderlijke gevallen kunnen door het Provinciaal Comité, in het belang van de sport, worden herzien.

Een ringmap met daarin de alfabetisch gerangschikte paramyxoformulieren dienen steeds ter beschiking te worden gesteld.

 

Leerduiven van buiten de palende en overaanpalende gemeenten uit Oost Vlaanderen zijn niet toegelaten . Voor Henegouwen zijn dit enkel aanpalende gemeenten.

Vanaf de kleine halve fondvluchten worden geen leerduiven toegelaten.

Leerduiven tijdens de week worden zonaal gelost doch zonder Oost Vlaamse lokalen.

 

Art. 2.10

Alle lokalen die Provinciale of Nationale vluchten verder dan Parijs inkorven moeten elektronisch constateren aanbieden.

 

Art. 2.11

Voor provinciale wedstrijdvluchten of in een verbond ingericht –dus  met verschillende inkorflokalen – mag de liefhebber slechts in één lokaal inkorven op straf van verbeurdverklaring van al zijn inzetten.

Dit geldt ook wanneer jongen + oude en jaarlingen worden ingekorft (zie nationaal sportreglement)

Bij zonale dubbelingen wordt iedere liefhebber in zijn eigen zone geklasseerd

 

Art 2.12

Voor de snelheid en kleine halve fond vluchten is de keuze van de voerder te bepalen door de algemene vergadering van de lokalen en dit door middel van stemming onder de leden.  Indien door overmacht de algemene vergadering via schriftelijke procedure verloopt moet ook daar de vraag gesteld worden of er bezwaar is tegen de huidige voerder. Het verslag van die algemene vergadering waarop het resultaat van die stemming vermeld staat moet bijgevoegd worden bij de vluchtaanvragen.

Tandems hebben 1 stem , enkel de mensen die aanwezig zijn hebben stemrecht , volmachten worden niet aanvaard.

 

  1. OMTREKKEN

Art. 3.1

De omtrekken dienen  steeds als sportief en zonder inhammen worden opgesteld .

De vermelding van straal of afstand is niet toegelaten; evenmin mag een omtrek “ALGEMEEN” worden aangevraagd.

Art. 3.2

De aangevraagde omtrek per lossingsplaats, mag gedurende het seizoen noch vermeerderd noch verminderd worden; de aangevraagde omtrek moet dus gedurende het ganse seizoen behouden blijven. Voor wedstrijden  georganiseerd voor speciale gelegenheden  kan een uitzondering gemaakt worden, doch deze dient vooraf aangevraagd te worden.

Art. 3.3

 Bij iedere vluchtbeschrijving dient naast de omtrek (volledig) ook de wijze van constateren verplicht vermeld. (geen verwijzing naar andere data en circulaire)

Ook het tijdstip van binnenbrengen van de klokken dient duidelijk te worden vermeld, bij voorkeur met een begin en einduur.

 

Art. 3.4

VOOR DE BELGIEVLUCHTEN  EN SNELHEIDS VLUCHTEN

PER DEELGEMEENTE en minimum aanpalend   (Grenzen 2014)

maximum vanaf de gemeente van het lokaal in de richting :

noord – zuid tot maximaal 4 deelgemeenten in noordelijke en 4 deelgemeente in zuidelijke richting

oost – west minimaal 1/2 van de gekozen deelgemeenten N-Z  EN MAX DE HELFT PLUS EEN AFGEROND NAAR BOVEN

Voor de grenslokalen die geen gemeenten uit een andere provincie laten of kunnen laten deelnemen tot maximum 6 in de richting N-Z

Grenslokalen met Henegouwen en alle andere lokalen kunnen enkel aanpalende gemeenten uit Henegouwen in hun omtrek opnemen  (artikel 36 NSR *)

Uitzondering op die regel kunnen enkel via een inter provinciaal akkoord tussen de betrokken provincies. 

Enkel grenslokalen met Oost Vlaanderen en alle andere lokalen kunnen maximum palend en overaanpalend uit Oost Vlaanderen toelaten . Een lokaal palend aan Oost-Vlaanderen wordt niet meer aanzien als een grenslokaal omdat er duiven uit Oost-Vlaanderen kunnen meedoen .
Vanaf 3e weekend september zijn de omtrekken vrij te bepalen en dit volgens de richtlijnen bepaald in de interprovinciale akkoorden met de aangrenzende provincies

 

VOOR DE VLUCHTEN KLEINE HALVE FOND

PER DEELGEMEENTE  en minimum aanpalend   (Grenzen 2014)

maximum vanaf de gemeente van het lokaal in de richting :

noord – zuid tot maximaal 4 deelgemeenten in noordelijke en 4 deelgemeente in zuidelijke richting WAARVAN ENKEL VAN DE LAATSTE GEMEENTE DE VOLLEDIGE FUSIEGEMEENTE MAG OPGENOMEN WORDEN.

oost – west minimaal 1/2 van de gekozen deelgemeenten N-Z EN MAX DE HELFT PLUS EEN AFGEROND NAAR BOVEN

Voor de grenslokalen die geen gemeenten uit een andere provincie laten of kunnen laten deelnemen tot maximum 6 in de richting N-Z

WAARVAN ENKEL VAN DE LAATSTE GEMEENTE DE VOLLEDIGE FUSIEGEMEENTE MAG OPGENOMEN WORDEN.

Alle verenigingen nemen verplicht deel aan de  provinciale hoofdvlucht

Grenslokalen met Henegouwen en alle andere lokalen kunnen enkel aanpalende gemeenten uit Henegouwen in hun omtrek opnemen  (artikel 36 NSR *)

Uitzondering op die regel kunnen enkel via een inter provinciaal akkoord tussen de betrokken provincies. 

Enkel grenslokalen met Oost Vlaanderen en alle andere lokalen kunnen maximum palend en overaanpalend uit Oost Vlaanderen toelaten . Een lokaal palend aan Oost-Vlaanderen wordt niet meer aanzien als een grenslokaal omdat er duiven uit Oost-Vlaanderen kunnen meedoen .
  
 

 

 

 Leerduiven worden nergens toegelaten op de kleine halve fond vluchten.

 

Alle vluchten moeten aangevraagd worden.

Indien een lokaal de week erop niet meer inkorft wegens bv te weinig duiven dient deze de PE te verwittigen met een geldige reden ten laatste de woensdag voor de vlucht.

Dan kan opnieuw terug ingericht worden bij de start van de volgende categorie (bv jongen)

 

Voor de vluchten vanaf de Grote halve fond

 

Omtrekken met volledige fusiegemeenten .

 

Omtrekken moeten idem of kleiner zijn aan die van 2020 behalve bij gegronde reden kan de PE een uitzondering toestaan.

 

 

  • Toepassing van art. 36 van het Nationaal sportreglement.

Voor de Verenigingen die in toepassing van Art. 36 van het nationaal sportreglement met hun deelnemingszone in de Provinciale Entiteit van West Vlaanderen komen, dienen deze zich te beperken tot de aangrenzende deelgemeente(n) die raken aan de provinciegrens van hun deelnemingszone van hun  P.E. / S.P.E. tenzij anders bepaald door een inter provinciaal akkoord.

 

 

 

INRICHTING EN WAARBORGEN VAN WEDSTRIJDEN

Art 4.1.

Bij het uitschrijven van wedstrijden met vervroegde inschrijving, de zogenaamde

“derby”-vluchten, dient steeds een termijn bepaald waarbinnen kan worden ingeschreven. Ten laatste veertien dagen na de sluitingsdatum van de inschrijvingen moet in iedere deelnemende vereniging de volledige lijst uithangen van de deelnemers met vermelding van het aantal inschrijvingen per liefhebber en opgave van de ringnummers. Dergelijke vluchten moeten steeds plaatsvinden op de vooropgestelde datum.

Art. 4.2

Verenigingen die gewaarborgde wedstrijdvluchten uitschrijven, mogen de waarborg onder geen enkel voorwendsel verminderen. Ieder overschot in één welbepaalde rubriek moet steeds worden uitbetaald in deze rubriek en mag nooit worden gebruikt om een tekort in een andere rubriek te dekken. Op deze regel is slechts één uitzondering, namelijk bij uitgestelde lossing, wanneer inzetten van liefhebbers, de zogenaamde “zondagspelers”, dienen terugbetaald. In dit geval mogen de prijzen worden verminderd in evenredigheid met de terugbetaalde inzetten.

Art.4.3 

Het waarborgen van miezen, poelen, specials, enz. houdt in dat bij een waarborg tot 25,00 € alle voorgaande eveneens gewaarborgd zijn. Het gewaarborgde cijfer moet, wanneer de duif binnen de prijzen is gerangschikt, steeds integraal worden uitbetaald, ook al werd er slechts één duif voor ingetekend. Series moeten steeds worden gewonnen op de manier waarop ze werden uitgeschreven en dit tot twee uur na de laatste prijs.

 

 

Art. 4.4

De aankondigingen van waarborgen voor wedstrijdvluchten moeten ondubbelzinnig worden opgesteld. Enkel volledig gewaarborgde bedragen mogen worden vermeld. Clausules waarbij enig voorbehoud wordt gemaakt zijn verboden.

De programma’s en/of de aankondigingen van de wedstrijdvluchten moeten duidelijk de onkosten per duif, de huuronkosten van de klokken, de kosten voor uitslag en de manier van toekenning van alle inzetten vermelden. Van deze aangekondigde kosten en prijsverdelingen mag in geen geval worden afgeweken tijdens het lopende seizoen.  

  1. INKORVING EN INSCHRIJVING DER DUIVEN VOOR WEDSTRIJDEN

Art. 5.1

De verenigingen zijn verplicht genummerde inschrijvingsbulletins te gebruiken. Op dit inschrijvingsbulletin dient het nummer van de KBDB- lidkaart van de liefhebber verplicht vermeld.

Art. 5.2   

 

In lokalen waar wordt ingekorfd voor nationale en internationale wedvluchten mag dezelfde dag niet gelijktijdig, in dezelfde ruimte, worden ingekorfd voor andere wedvluchten. De inkorving van duiven voor opleervluchten, op dinsdag of woensdag, dient beëindigd te zijn vooraleer de inkorving van de duiven, die deelnemen aan de wedvlucht, mag worden aangevat.

Voor alle overige wedvluchten worden de inkorvingen die gelijktijdig plaatsvinden beperkt tot twee. Wanneer in éénzelfde lokaal duiven gelijktijdig worden ingekorfd voor twee verschillende wedvluchten moeten deze inkorvingen geschieden op twee van elkaar gescheiden plaatsen.

Niets belet een vereniging om dezelfde dag voor een derde wedvlucht in te korven op voorwaarde dat die inkorving vóór de 2 andere inkorvingen plaatsvindt.

 

 

Art. 5.3

De verenigingen zijn verplicht gummiringen van allereerste hoedanigheid te gebruiken waarop een volgnummer en een controlenummer aan de binnenzijde staan vermeld.

Hetzelfde geldt voor de “dubbele” gummiringen die worden gebruikt.

    Art. 5.4

Leervluchten kunnen op zon- en feestdagen enkel uit officieel erkende lossingsplaatsen worden georganiseerd.

Art. 5.5

De aangerekende verzendingskosten voor “port”-, “lap”-, “lak”-, of leerduiven, mogen nooit hoger zijn dan de verzendingskosten aangerekend voor de duiven die aan de wedstrijdvlucht deelnemen.

Art.5.6

In de provincie West-Vlaanderen worden maximum drie lossingen toegestaan

Lokalen die uitsluitend West-Vlaamse duiven inkorven worden met een provinciale lossing gelost.  

 

 Art.5.7

Na de inkorving en ten laatste vóór lossen van de duiven moeten de spiegellijsten op een zichtbare plaats in het lokaal worden opgehangen en dit tot de derde dag na de lossing.

Alle op een wedstrijdvlucht betrekking hebbende documenten (spiegellijsten, intekenbulletins, instatiebulletins, cadrans, banden, uitslagen, verbeterde uitslagen, aankondigingen, enz.) moeten gedurende twee jaar volgend op het lopend seizoen ter beschikking worden gehouden van de KBDB, die ten allen tijde gerechtigd is controle uit te oefenen.

Er kunnen geen bijkomende kosten worden aangerekend voor duiven die voor geen inzet (streepje) vliegen .

Art. 5.8

De verenigingen mogen de duiven slechts meegeven aan de door de KBDB erkende begeleiders in het bezit van een geldige vergunning voor het lopende seizoen.

Het is deze erkende begeleiders verboden duiven aan te nemen van verenigingen die niet aangesloten zijn bij de KBDB

 

  1. DE KLOKKEN – BESTATIGEN – OPENEN

Art. 6.1

Het verzegelen van de mechanische klokken is verplicht. Zulks dient te geschieden met een speciale perfotang en van met het KBDB- logo voorziene speciale loodjes of met de KBDB verzegelstrips . De nummers van de loodjes dienen verplicht in het constateursboek worden vermeld.

 

Prikkers worden niet meer toegelaten.

Art.6.2
De inrichter bepaalt de termijn binnen de welke de klok ter afslag in het lokaal moet worden aangeboden. Dit geldt eveneens wanneer de inrichter toelating heeft verleend om twee verschillende wedstrijdvluchten in één zelfde mechanische klok te bestatigen, de termijn is dan slechts van toepassing vanaf de laatste vlucht. Indien één vlucht werd uitgesteld, dan moeten de mechanische klokken worden binnengebracht, hetzij voor afname, hetzij voor het geven van een voorlopige afslag tellend voor de berekening van de juiste aankomsttijden van de bestatigde duiven.

Voor de elektronische apparaten zijn de bepalingen van het nationaal sportreglement van toepassing.

Geen enkele liefhebber kan worden uitgesloten wegens laattijdig binnenbrengen van de klokken, indien hij niet vooraf door de inrichter in kennis werd gesteld van de uiterste tijd van het binnenbrengen.

Art.6.3
Wanneer een wedstrijdvlucht niet op de dag van de lossing kan worden afgesloten, moeten alle mechanische klokken die de dag niet aanduiden en die één of meerdere bestatigingen hebben geregistreerd, ‘s avonds worden binnengebracht voor het geven van een voorlopige afslag. (deze toestellen mogen eveneens worden gelicht en opnieuw geregeld).

  1. RANGSCHIKKING – UITSLAG – UITBETALING


Art.7.1
De uitslag van een wedstrijdvlucht moet het ringnummer met jaartal, landcode en het volgnummer van de gerangschikte duif vermelden. Bij de eerst gerangschikte duif dient het totaal aantal ingezette duiven van iedere liefhebber vermeld.

Verder dienen alle gegevens vermeld ten einde een controle te hebben op de vermelde snelheid en de behaalde prijzen. Aan iedere liefhebber die voor de uitslag heeft betaald, dient een uitslag bezorgd te worden.

Na het sluiten van de vlucht dient onmiddellijk één exemplaar van de uitslag samen met de aankondiging van de vlucht aan de plaatselijke sectoroverste overgemaakt te worden.

Van ieder verbeterde uitslag dient een exemplaar van deze uitslag aan de PE overgemaakt te worden. Wanneer een verbeterde uitslag dient gemaakt te worden moeten alle liefhebbers waarvan de gelden wijzigen een verbeterde uitslag krijgen zonder bijkomende kosten.

Art.7.2
De inhoudingen op de prijzen mogen maximaal 7% bedragen. Bij uitgestelde lossing (ongeacht het aantal dagen uitstel) mag dit percentage maximaal 8% bedragen en dit enkel op de hoofdvlucht. Een uitzondering op die regel is er voor de provinciale snelheids en kleine halve fondvluchten waar de 8% dan moet afgehouden worden op de lokale dubbeling in plaats van op de hoofdvlucht. De liefhebber moet tekenen voor ontvangst van prijzengeld in een daartoe speciaal voorzien register.Bij inkorven met de computer wordt daar automatisch ontlasting van gegeven wanneer het gewonnen bedrag in aftrek van de inzetten wordt vermeld.

  1. VERKOPINGEN EN KAMPIOENSCHAPPEN

Art. 8.1

 

Het aantal bons op bon verkopingen is onbeperkt doch de opbrengst dient integraal terug te gaan naar de liefhebbers onder de vorm van kampioenschappen, gratis prijzen enz…en/of werking van het lokaal.

 

 

 

 

 

 

Art. 8.2

De duivenliefhebbersverenigingen zullen jaarlijks vrij hun kampioenendagen kunnen inrichten met uitzondering evenwel van het weekend waarop de provinciale kampioenendag van hun PE/SPE en/of de Nationale Dagen plaatsvinden.

Tijdens voornoemde dagen mogen geen publieke verkopingen worden georganiseerd.

 

  1. PROVINCIALE EN INTERPROVINCIALE VLUCHTEN

Art. 9.1

Van iedere provinciale en interprovinciale vlucht, zal de inrichter een aankondiging aan de Provinciale Zetel toesturen ter attentie van de Voorzitter van het Comité van de P.E evenals een recapitulatie van de spiegellijsten, derwijze opgesteld dat het cijfer van de laatste kolom overeenstemt met het totaal van de voorafgaande kolommen.

Dit laatste document zal ten laatste de dag vóór de lossing op de post worden gedaan.  Nadien dient ten spoedigste een uitslag en eventueel een verbeterde uitslag toegestuurd.

  

  1. SLOTBEPALINGEN

Art. 10.1

Wijzigingen aan dit reglement kunnen slechts tussen twee seizoenen in worden aangebracht. Voorstellen tot wijziging moeten voor eind oktober van ieder jaar bij het Comité van de P.E. worden ingediend.


Goedgekeurd door Nationale raad van beheer en bestuur.