Rapport de l’assemblée générale Pr Limbourg

Verslag AV PE Limburg

Algemene vergadering van  7 december 2020

Verslag Algemene vergadering 2020 pdf versie

Algemene vergadering PE LIMBURG van  7 december 2020
Wegens Covid-19 geen fysieke vergadering

Verenigingen die hebben deelgenomen aan de AV.
Uit de stemronde blijkt dat 40 van de 60 verenigingen hebben deelgenomen.

Dagorde.

1 . Verslag van de algemene vergadering van 18.11.2019 (verzonden met de definitieve dagorde)
Resultaat: Ja: 94% (1329 stemmen) Nee: 1% (23) Onthouding: 4% (57)
Het verslag wordt goedgekeurd.

2 .  Administratief verslag van de werking van de afdeling (verzonden met de definitieve dagorde)
Resultaat: Ja: 81% (1152 stemmen) Nee: 4% (70) Onthouding: 13% (187)
Het verslag wordt goedgekeurd.
We onthouden vooral het Covid-19 virus dat ons seizoen volledig heeft bepaald en de extreme weersomstandigheden die tot nog meer wijzigingen van het programma 2020 hebben geleid.
Enkele cijfers in beeld:

2018 2019 2020 2019 <-> 2020
verenigingen 66 65 60 -5
hokken 1949 1781 1736 -45
leden 2176 2010 1972 -38
tandemleden 227 229 236 +7
ringen 131137 125647 121236 -4411
ringen/liefh 64 62 61 -1
ringen/hok 73 70 70 0

 

 3 .  Eventuele voorstellen ingediend volgens de beschikkingen voorzien door artikel 29.
Er werden  geen voorstellen ontvangen van de verenigingen die conform het reglement werden ingediend.


4 . Provinciaal sportreglement 2021 (verzonden met de definitieve dagorde)

Er werden  geen voorstellen ontvangen van de verenigingen die conform het reglement werden ingediend.
Het comité heeft in het provinciaal sportreglement drie aanpassingen gedaan, namelijk art 1, 3g en 13,  (wijziging in kleur). Het comité heeft geoordeeld om dit punt niet ter stemming voor te leggen.

Artikel 1.

Het officieel programma wordt opgesteld door het Provinciaal Comité.
Alle Limburgse verenigingen die geen samenspel buiten onze provincie hebben, dienen het programma te volgen dat voorzien wordt voor hun gewest, waartoe ze behoren, waarbij evenwel rekening dient gehouden met artikel 5 §2.

Artikel 3.

  1. Midweekvluchten met vrij te bepalen straal, kunnen in de maanden juni, juli en augustus ingericht worden met lossing op woensdag. Deze vluchten vallen onder toepassing van de provinciale en nationale reglementering. Eventuele taksen verbonden aan deze vluchten vallen integraal ten laste van de inrichter.

Artikel 13.

De maatschappijen zijn gehouden regelmatig de  lijsten van de verkochte ringen aan het secretariaat van de provinciale entiteit over te maken. Er zullen geen ringen meer afgeleverd worden indien de lijsten der verkochte ringen niet ingediend zijn. Dit kan online via het KBDB platform of door toezending van de lijsten aan de KBDB.

5 . Beslissingen van de nationale algemene vergadering van 23-10-20 (verzonden met de definitieve dagorde)

De beslissingen van de nationale algemene vergadering werden opgenomen in de nota die de verenigingen hebben ontvangen met de definitieve dagorde.

De  belangrijkste beslissingen zijn:

Prijs van de ring blijft 1 euro, vanaf 151ste 2 euro extra, vanaf 301ste  ring 4 euro extra.

NATIONALE DAGEN 2020 De nationale dagen 2020 zijn verdaagd naar volgend jaar. Meerdere data werden reeds weerhouden

Art. 37 § 8 … Elektronische ringen die om welke reden dan ook bij de inkorving dienen vervangen te worden, worden in de vereniging bewaard tot het einde van het sportseizoen met vermelding van de naam en het lidnummer van de liefhebber evenals de datum en de benaming van de wedvlucht;

Art. 37 § 10 Het inkorven van port/leerduiven van buiten de deelnemingszone van de vereniging/het samenspel (indien de vereniging geen lokaal spel heeft) is niet toegelaten tenzij anders bepaald door de PE/SPE.

Art. 23. Statuten van de verenigingen (NAV 26.10.2018) De duivenliefhebbersvereniging wordt beheerd door een bestuur van ten minste DRIE administratief verantwoordelijke leden, gekozen door de algemene vergadering voor de duur van één jaar en herkiesbaar.

Bestuur van de vereniging

Het comité kan ook over een ondervoorzitter, een adjunct-secretaris en een adjunct-penningmeester beschikken. Deze dienen niet verplichtend in het bezit te zijn van een lidkaart van duivenliefhebber maar wel van een lidkaart in de zin van art. 9 van de KBDB-statuten.

6 . Voorstelling sportief programma 2020. (document mee verzonden met de definitieve dagorde)

7 . Voorstellen voor de nationale algemene vergadering februari 2021.
Er werden geen voorstellen ontvangen.

*******