Rapport de l’assemblée générale Pr Limbourg

Verslag AV PE Limburg

Algemene vergadering van 19 november 2019
zaal ‘Elckerlyc’ St-Lambrechts-Herk

Verslag Algemene vergadering 2019 pdf versie

Aanwezig voor de KBDB : Kempeneers Wim (voorzitter), Houbrechts Gino (O-Voorz.), Karel Pottel (Secretaris) en provinciaal secretaris Dubois E.

Naamafroeping van de verenigingen.
55013 Dilsen, 55035 Lanklaar,  55046 Peer, 55087 Kwaadmechelen, 55091 Sint-Truiden Zw, 55123 Gelmen, 55154 Duras, 55155 Sint-Lambrechts-Herk afwezig.
Er zijn 58 verenigingen vertegenwoordigd.

Vervolgens wordt er overgegaan tot de orde van de dag.

1 . Welkomwoord van de voorzitter namens het comité.
De voorzitter, de Heer Wim Kempeneers opent de zitting en vraagt een minuut stilte in acht te nemen voor de overleden duivenliefhebbers tijdens het afgelopen jaar.
Hij stelt vast dat niettegenstaande het dalende  aantal leden en verenigingen we toch steeds met meer personen aanwezig zijn in de vergadering. Hij bedankt namens het provinciaal comité de voorzitters en medewerkers  in de verenigingen die het voor de duivenliefhebbers wekelijks mogelijk maken om hun hobby te beoefenen.
Niettegenstaande het grillige of extreme weer van afgelopen seizoen en de daarbij horende verschuivingen van de wedvluchten, is alles nog vrij vlot verlopen.

2 . Verslag van de algemene vergadering van 5.12.2018
Er worden geen vragen of opmerkingen genoteerd.
Het verslag wordt unaniem goedgekeurd.

3 .  Administratief verslag van de werking van de afdeling
Er worden geen vragen of opmerkingen genoteerd.
Het verslag wordt unaniem goedgekeurd.

4 . Evolutie van de duivensport
De cijfers in het voorgaande verslag spreken voor zich en bevestigen de neerwaartse tendens van het aantal leden en verenigingen. In de andere provincies stellen wij eveneens een gelijklopende tendens.

5 . Provinciaal sportreglement 2020

Er werden  geen voorstellen ontvangen van de verenigingen die conform het reglement werden ingediend.
Het comité heeft in het provinciaal sportreglement twee aanpassingen gedaan, namelijk artikel 3 over het spel oude en jaarduiven en artikel 5b dat geschrapt werd.

Halen : Waarom werd artikel 5b geschrapt? Heeft dit te maken met het opzeggen van het akkoord door Vlaams-Brabant?
KBDB : Het akkoord werd inderdaad op het einde van dit seizoen door Vlaams-Brabant opgezegd. Inmiddels hebben we een nieuw akkoord afgesloten met Antwerpen en ook met Vlaams-Brabant is dit bijna afgerond.

Lanaken : Wij hebben ook een grens in gewest Oost, maar wij mogen niets.

KBDB : Interprovinciale akkoorden hebben altijd bestaan. Het comité heeft nieuwe akkoorden afgesloten. Dat is een autonome beslissing. Ik denk dat we hiermee de discussie kunnen afsluiten.

6 . Beslissingen van de nationale algemene vergadering van 23-10-19

De voorzitter meldt dat er niet veel belangrijke beslissingen werden genomen. Dit punt wordt door de heer Gino Houbrechts toegelicht.

De beslissingen van de nationale algemene vergadering werden opgenomen in de nota die de verenigingen hebben ontvangen met de definitieve dagorde.

De  belangrijkste beslissingen zijn:

Prijs van de ring blijft 1 euro, vanaf 151ste 2 euro extra, vanaf 301ste  ring 4 euro extra.

Controle bestatiging op de Fond en Grote Fond : wijzing van de tijd van  15 min naar 10 min. voor de eerste duif en van 30 minuten naar 15 minuten voor de tweede duif.
Geen gummi meer op de Grote Halve Fond.
Samenwerking met Wprol is opgezegd en er zal een nieuwe uitslagmaker worden aangesteld.

Alken : Art 8 § 3 in verband met het aantal dubbelingen waarin staat dat ook lokaal verplichtend is, is dat ook van toepassing op de snelheid?

KBDB : Dat is voor de nationale vluchten.

Halen : De nieuwe zegeling van de manden is die op alle vluchten van toepassing.

KBDB : Er is een overgangsperiode. Men gaat beginnen met de nationale vluchten.

Meyers Hubert ( LV ) : Die nieuwe loodjes gaan niet door de aluminium manden. We gaan geen twee gaatjes maken in elke korf. Er zullen ook provinciale vluchten zijn waarvoor ZO zal inkorven en waarvoor aluminium korven gaan afgeleverd worden.

KBDB : Het is hoofdzakelijk voor nationale vluchten.

7 . Voorstelling sportief programma 2020.

De kalender werd afgelopen weekend aan de verenigingen bezorgd.

Waterschei : Waarom geen Laon op het programma?

KBDB : Wij hebben vandaag vernomen dat Laon terug zou kunnen gebruikt worden.

Waterschei : In Trélou kunnen maar 2 voertuigen staan. In Laon een heel pak meer.

Zolder : In het gewest Midden willen 16 van de 17 verenigingen naar Laon.

Lanaken : Het is niet omdat midden dat wil. Ook Oost en Zuid-Oost  moet naar hun mening gevraagd.

Meyers ( LV ) In Trélou is er geen plaats. De voertuigen staan 150 m. uit elkaar en jullie willen op de millimeter juiste coördinaten gebruiken. We zullen de duiven voor Trélou 1.5 uur eerder ophalen gezien het verschil in rijtijd tov Laon. De werkende mensen zullen niet meer op Trélou hoeven te spelen.

Zolder : De heer Geerinck komt aan “de tafel” uitleg geven.

Maasmechelen : Oost en Zuid-Oost zullen naar Trélou gaan, de midden mag naar Laon, geen probleem.

De heer Meyers H wordt aan de tafel gevraagd.
De heer Meyers verklaart ik heb geen probleem als Oost en Zuid-Oost naar Trélou gaan.

KBDB : Na overleg zijn we tot een consensus gekomen. Voor Oost en Zuid-Oost blijft Trélou  op het reisrooster, voor midden Laon.

Maasmechelen : Hoe zit het met de kampioenschappen?

KBDB : Dat maakt niet uit, beiden zijn snelheid.
Er wordt aan de verenigingen van Midden gevraagd om hun kalenders dan aan te passen en Trélou te vervangen door Laon.

Maasmechelen : wie rijdt voor ZO?

KBDB: Bauwens.

Lanaken : In andere provincies speelt men provinciale vluchten uit Bourges, Châteauroux, Argenton. Waarom staan er voor Limburg voor het grote deel veredelde snelheidsvluchten op het programma? Men had nu de gelegenheid om op de vrije weekends iets anders te voorzien.

KBDB : op 16/5 Gien en op 18/7 Fay-aux-Loges.

Lanaken : waarom geen meer oostelijk gelegen vlucht voorzien van ongeveer 500 km?

KBDB : Op 8/8 hebben we Melun gezet voor wie de nationaals wil spelen. Er is misschien een mogelijk om met NL te spelen om en bij 500 km. Wij wachten nog op hun kalender om te zien wat mogelijk is.

Jesseren : Sourdun wordt provinciaal gelost en gewestelijk gespeeld. Waarom lost men dan ook niet gewestelijk?

KBDB : Dat is de laatste jaren al zo. We proberen aan de vraag van ZO te gemoed te komen daar ZO niet provinciaal willen spelen op de kortste Kleine Halve Fond.

Lanaken : Gewestelijke spel met provinciale lossingen is niet eerlijk. De lossing beïnvloed het verloop van de wedstrijd. Los in 2 maal dat zou veel eerlijker zijn. Los West + Midden en Zuid-Oost + Oost samen

Genk : We zullen West en Zuid-Oost samen lossen. Gaat gij de lossingen bepalen.

KBDB : We proberen een consensus te vinden en zullen niet afwijken.

St.-Truiden Eendr : Waarom kiezen we in Limburg voor Laon. De sprong naar Sourdun wordt daardoor groter?

KBDB : Midden heeft dat vandaag hier gevraagd. Dat is een keuze van uw eigen gewest om naar Laon te gaan en de stap naar Sourdun groter te maken.

Maasmechelen : Hoe zal op de snelheid gelost worden.

KBDB : In België per gewest.
Vanaf Frankrijk Oost en Zuid-Oost samen.

Lanaken : Wie bepaald hoe gelost wordt.

KBDB : Dat bepaald het comité.

Lanaken : Mogen wij met een ander gewest samen lossen, bijvoorbeeld ZO.

KBDB : Daar moet dan een akkoord over bestaan.

KBDB : Wie van de verenigingen richt vluchten Ronde van België in?

St.-Truiden Eendracht : Wij.

KBDB : We hebben op die 4 weekends dat men moet kiezen of RVB of de gewone vlucht.

Alken : Waarom vliegen de duiven op de laatste Chimays samen.

KBDB : Waar staat dat?

Halen : Op het document reisrooster dat het comité dit weekend heeft doorgestuurd.

KBDB : Dat is dan een fout.

Lummen : Waarom moeten kweekduiven ook op uw naam staan. Wie enkele duiven uitwisselt en dan controle krijgt, is niet in orde.

KBDB : Wij hebben dit ook besproken op nationaal. Maar reglement is gebleven zoals het was.

Maarten Poels : Waarom bij bepaalde vluchten oude en jarige samen op laatste nationale vluchten.

KBDB : De lagere spelen (dubbelingen) moeten het systeem van spel van de hoofdwedstrijd volgen.

America : in art 3 van het provinciaal sportreglement staat dubbeling van oude of jaarduiven, moet dat niet zijn oude en/of jaarduiven

Wim : we zullen dit aanpassen.

8 . Voorstellen voor de algemene vergadering.
Er werden geen voorstellen ontvangen, noch geformuleerd tijdens deze vergadering.

De Voorzitter sluit hierop de vergadering.

De provinciale secretaris licht enkele zaken toe.
In de omslag met de documenten voor het seizoen 2020 zal u een schrijven aantreffen waarop uw login staat voor het online bestellen van de ringen zoals dit de voorgaande jaren mogelijk was. Deze zelfde login kan gebruikt worden voor de verenigingen die ringen willen inbrengen in het systeem.
De verenigingen zullen nog tot 20/12/19 zeker de mogelijk hebben om nog ringenverkoop van 2019 in te geven. Er wordt overwogen of ook nadien de verenigingen nog de mogelijk te geven om invoer van ringen 2019 te doen ook als we reeds aan het nieuwe seizoen zijn begonnen.
Voor wat betreft het formulier “leervluchten” dienen de verenigingen dit enkel te gebruiken wanneer ze leervluchten organiseren die niet vervoerd worden door de vergezellers van de wekelijks vluchten (EMT, Bauwens, LV, Vanderstukken). Op de lijst staan de lossingsplaatsen in Wallonië die voorlopig goedgekeurd zijn.
Wat betreft de feestdagen dient opgemerkt dat de feestdag 15/8 op een zaterdag valt en dus de programmavlucht primeert. Er is dus geen feestdagvlucht die dag mogelijk.
In de omslag zal men tevens een affiche voor de provinciale dag aantreffen.
De verenigingen worden uitgenodigd om hun omslag met de reisdocumenten in ontvangst te komen nemen. Paramyxoformulieren werden ter beschikking gesteld in de zaal.

*******