Règlement Sportif Pr Anvers

Sportreglement PE Antwerpen

PROVINCIAAL SPORTREGLEMENT 2024 (pdf versie)

PROVINCIAAL SPORTREGLEMENT 2024

voorgelegd aan de algemene vergadering van 25/11/23

Art. 1               Het nationaal en provinciaal sportreglement zijn in de provincie Antwerpen van toepassing voor allen die er de duivensport beoefenen of er mede in betrekking staan.

Art. 2               Een reglement van inwendige orde betreffende inrichting van vluchten door een vereniging kan alleen rechtsgeldig zijn in zoverre dat het aangenomen is door de algemene vergadering van de vereniging en ter goedkeuring voorgelegd aan het provinciale comité.
Bij ontstentenis van dergelijk reglement van inwendige orde zijn de statuten-verenigingen (gele blz.) uitgegeven door de KBDB van toepassing.

Art. 3               De correspondent van de vereniging dient over een telefoon of GSM en  e-mailadres  te beschikken.

Art. 4               Een bestaande vereniging gevestigd in een wijk of parochie van een gemeente of deelgemeente mag zich bij een gebeurlijke verandering van lokaal niet gaan vestigen in het centrum van deze gemeente, deelgemeente, noch in een andere wijk of parochie, tenzij met goedkeuring van de aldaar gevestigde vereniging en van het provinciaal comité.

Art. 5               Elke aangegane verbintenis door het bestuur van een vereniging, samenspel of verbond, hetzij bij contract, hetzij ten overstaan van het provinciaal comité blijft bindend voor de betrokken partijen en kan tijdens de lopende periode( minstens 1 jaar) niet verbroken worden zelfs niet als een bestuurswijziging zou plaats hebben.

Art. 6               Ingeval een samenspel wordt aangegaan zal de overeenkomst getekend door de vertegenwoordigers van de deelnemende verenigingen voor 1 januari op de provinciale zetel moeten toekomen. De betrokken verenigingen moeten dit melden via het sportief infoblad en een kopie van de overeenkomst dient bij het sportief infoblad gevoegd te worden. Bijzondere gevallen zullen behandeld worden door het provinciaal comité.

Art. 7               Oude en jaarse duiven vliegen in één categorie en er is een vrije dubbeling voor jaarse duiven.
Gemengde wedstrijden (oude + jaarse + jonge) worden slechts toegestaan vanaf het weekend van de laatste nationale vlucht.
Op de kleine snelheid moeten port of leerduiven aanvaard worden
Voor het elektronisch klokken : Port- of leerduiven zijn duiven die niet over de antenne gaan en dus niet kunnen opgenomen worden in de spiegellijst.
Voor het manueel klokken : Port- of leerduiven zijn duiven die geen gummi dragen en waarvoor geen inschrijvingsformulier (poule-brief) is ingevuld en dus niet kunnen opgenomen worden in de spiegellijst.
Vanaf de Frankrijkvluchten mogen er geen port- of  leerduiven meer aangenomen worden in de wedstrijden.

Art. 8               Bij niet lossing op de voorziene dag worden de vergezellers verplicht om lossingsmogelijkheid of weersverbetering af te wachten tot ’s anderendaags. Dit in toepassing van het interprovinciaal akkoord.                      Kan de tweede dag niet voor deze opgegeven uren gelost worden, dan dienen de duiven teruggebracht te worden, rekening houdend met de specifieke richtlijnen van de inrichter, uitgezonderd de provinciale vluchten.

Art. 9               Elke vereniging, samenspel of verbond is verplicht de speelomtrek van de snelheidsvluchten te bepalen met deelgemeentegrenzen van voor de fusie(1976), mits eerbiediging der wettelijke administratieve correcties der deelgemeentegrenzen.   
De vereniging, samenspel of verbond dat haar speelomtrek uitstrekt over een andere provincie, dient deze te beperken tot de aanpalende deelgemeente(n).     
Verenigingen die in toepassing van art.36 van het nationaal sportreglement met hun deelnemingszone in de provincie Antwerpen komen, dienen  zich te beperken tot de aanpalende deelgemeente(n) die raken aan de provinciegrens van hun deelnemingszone van hun PE/SPE.                       
Indien een vereniging, samenspel of verbond de speelomtrek bepaalt of uitbreidt met het grondgebied van een andere deelgemeente(n) dan is er voor deze vereniging, samenspel of verbond de verplichting om de vereniging(en) van deze deelgemeente(n) te aanvaarden als inkorflokaal zo deze er mocht(en) om verzoeken en dit aan de gangbare voorwaarden.                       
Indien een deelgemeente geen vereniging heeft, vallen de grenzen van de deelgemeente weg en behoren zij binnen de speelomtrek van de fusiegemeente.
Betwistingen omtrent weigeringen worden behandeld door de provinciaal comité na overleg  met de betrokken partijen. Gezien de grootte van sommige gemeenten is de regel aangaande het wegvallen van de deelgemeente grenzen niet van toepassing op de Stad(gemeente) Antwerpen en al zijn deelgemeenten.

Art. 10             Verenigingen die o.w.v. hun geografische ligging geïsoleerd raken en ook de deelgemeenten waar geen vereniging gevestigd is, zullen opgenomen worden in een samenspel waar zij geografisch thuishoren. Deze toewijzing zal geschieden door het provinciaal comité na overleg met de betrokken partijen.

Art. 11             Regionale snelheidsvluchten tijdens het weekend mogen slechts ingericht worden vanaf het weekend van de laatste nationale vlucht  voor Belgiëvluchten en 15 augustus voor Frankrijkvluchten.
De maximum speelstraal voor deze regionale wedvluchten bedraagt 15 km. Het grondgebied van elke gemeente dat door deze straal wordt geraakt dient volledig toegelaten te worden tot deze vluchten.
Tijdens de maand oktober is onbeperkte afstand toegelaten mits toepassing van art.36 van het nationaal sportreglement.

Art. 12             Alle snelheidsvluchten (ook kortvluchten) ingericht op weekdagen, dienen via het vluchtprogramma aangevraagd te worden. De verenigingen hebben recht op 6 weekprijskampen. Voor de bepaling van de speelomtrek dient rekening gehouden te worden met art.36 van het nationaal sportreglement.

Art. 13             De verenigingen die kleine en grote halve fond-wedstrijden inrichten moeten hun speelomtrek afbakenen met deelgemeentegrenzen van voor de fusies. 
Indien een halve fond-verbond haar speelomtrek uitstrekt over een bestaand halve fond-lokaal, dan is het verbond verplicht dit lokaal op te nemen als inkorflokaal indien het bestuur hierom verzoekt. 
Indien een deelgemeente geen vereniging heeft, vallen de grenzen van de deelgemeente weg en behoren zij binnen de speelomtrek van de fusiegemeente. 
De vereniging, samenspel of verbond dat haar speelomtrek voor kleine en grote halve fond-wedstrijden uitstrekt over een andere provincie dient deze te beperken tot de aanpalende deelgemeente(n). 
Verenigingen die in toepassing van art.36 van het nationaal sportreglement met hun deelnemingszone in de provincie Antwerpen komen, dienen  zich te beperken tot de aanpalende  deelgemeente(n) die raken aan de provinciegrens van hun deelnemingszone van hun PE/SPE.
Er zullen geen nieuwe inkorvingslokalen voor kleine halve fond  meer toegestaan worden, tenzij twee verenigingen fusioneren en één van de twee een inkorfbureel heeft of mits goedkeuring van het provinciaal comité.            Betwistingen worden behandeld door het provinciaal comité na overleg met de betrokken partijen.

Art. 14            Alleen verenigingen met rolnummer kunnen vluchten, wedstrijden, tentoonstellingen of kampioenendagen inrichten. 
Ook voor deze gehouden buiten de vereniging en voor om het even welke doeleinden ingericht, kunnen enkel en alleen toegestaan worden mits toestemming van de plaatselijke vereniging die er dan ook in alle gevallen verantwoordelijk voor is.

Art. 15            Alle verenigingen dienen de lay-out van de  provinciale poulebrief te gebruiken zonder wijzigingen. De poulage dient steeds te gebeuren in dalende lijn, voor alle onderverdelingen à rato van de getekende duiven. Krabber-poules dienen eveneens in dalende lijn gezet, d.w.z. te beginnen met de eerst-getekende.

Art. 16            Plaatselijke dubbelingen op provinciale, interprovinciale en nationale vluchten zijn toegelaten, doch moeten aangevraagd en goedgekeurd worden door het provinciaal comité. 
Provinciale vluchten en/of dubbelingen staan enkel open voor deelname van liefhebbers die hun hok gelegen is op het grondgebied van de provincie Antwerpen of  in een aanpalende deelgemeente van een andere provincie. Om als provinciaal winnaar gelauwerd te worden dient het hok gelegen te zijn in de provincie Antwerpen.

Art. 17            Het bestuur van een samenspel/verbond moet samengesteld zijn uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van elke vereniging. Deze vertegenwoordigers moeten werkend lid zijn van hun vereniging.            Een vereniging kan evenwel schriftelijk afzien van haar recht op vertegenwoordiging. Het hoofdbestuur wordt aangeduid door deze bestuursleden.

Art. 18            Op de dag van de provinciale kampioenendag mag geen enkele manifestatie door de verenigingen ingericht worden.

Art. 19            Alle onvoorziene gevallen zullen door het provinciaal comité aan de bevoegde instanties voorgelegd worden.

 

Dit provinciaal sportreglement werd voorgelegd aan de algemene provinciale vergadering van

25/11/2023 en zal goedgekeurd worden  door de nationale raad van beheer & bestuur op ……..2024

 

de voorzitter                     de ondervoorzitter                          de secretaris

Alphons Bruurs                Juliaan Dewinter                             Pascal Bodengien