Règlement Sportif Pr Limbourg

Sportreglement PE Limburg

Provinciaal Sportreglement 2024 (pdf-versie)

Provinciaal Sportreglement 2024

Samen met de reglementen en voorschriften van het Nationaal Sportreglement van de KBDB zijn volgende schikkingen van toepassing voor alle verenigingen en liefhebbers van de provinciale entiteit  Limburg van de KBDB

Uitzonderingen kunnen alleen toegestaan worden door het Provinciaal Comité aan verenigingen en verbonden die vanwege het Provinciaal Comité de toelating hebben verkregen om voor bepaalde vluchten een samenspel aan te gaan met verenigingen of verbonden van andere provincies. Deze uitzonderingen gelden uitsluitend voor deze welbepaalde vluchten.

Artikel 1.

Het officieel programma wordt opgesteld door het Provinciaal Comité.
Alle Limburgse verenigingen die geen samenspel buiten onze provincie hebben, dienen het programma te volgen dat voorzien wordt voor hun gewest, waartoe ze behoren, waarbij evenwel rekening dient gehouden met artikel 5 §2.

Artikel 2.

Het programma en de organisatie van de provinciale vluchten wordt opgesteld door het Provinciaal Comité.

Artikel 3.

 1. Vanaf de 1ste vlucht van het officieel programma moeten vluchten voor oude en jaarse duiven samen ingericht worden als hoofdwedstrijd. Een vrije dubbeling van de oude en/of jaarduiven mag ingericht worden overeenkomstig artikel 8 van het nationaal sportreglement.
 2. Vanaf de eerste vlucht van de 2de reeks jonge duiven mogen afzonderlijke vrije dubbelingen voor jonge duiven voorzien van een speciale ring ingericht worden en enkel en alleen voor deze reeks. Deze speciale ring wordt door de afdeling afgeleverd vanaf 15 maart. De 4de reeks jonge duiven moeten eerst in de hoofdcategorie vliegen, zijnde “jonge duiven” of eventueel “alles samen” (vanaf het 3de weekend van september.)
 3. Vanaf het weekend van de laatste nationale vlucht mogen alle duiven in één wedstrijd samengevoegd worden.
 4. Vanaf 15 september tot en met de datum voorzien in artikel 11 van het Nationaal Sportreglement mogen Belgiëvluchten ingericht worden op zaterdag of zondag (niet beide) met vrij te bepalen straal.
 5. Op de feestdagen mag één snelheidsvlucht ingericht worden, met vrij te bepalen straal. Oude, jaarse en jonge duiven worden samen gelost.
 6. Op de kermisweekdagvlucht, niet vallend op zaterdag of zondag, mag één Belgiëvlucht ingericht worden, met vrij te bepalen straal. Oude, jaarse en jonge duiven worden samen gelost.
 7. Midweekvluchten met vrij te bepalen straal, kunnen ingericht worden met lossing op woensdag. Deze vluchten vallen onder toepassing van de provinciale en nationale reglementering. Eventuele taksen verbonden aan deze vluchten vallen integraal ten laste van de inrichter.

Artikel 4.

Voor de snelheids- en de kleine halve fondvluchten wordt en blijft het gewest de hoofdwedstrijd, bekrachtigd door het Provinciaal Comité.
Het behouden van een aantal provinciale vluchten op de kleine halve fond.

Artikel 5. 

De deelnemingszones moeten uitgedrukt worden in deelgemeenten, overeenkomstig de lijst weergegeven op de kaart KBDB Limburg (beslissing BAV nationaal 20-12-21)
De verenigingen ontvangen jaarlijks van de PE Limburg de lijst met de indeling van de gewesten.

De maximum deelnemingszone die toegepast mag worden :

 • Voor de snelheids- en de halve fondvluchten is de straal beperkt tot het gewest eventueel uitgebreid met één of meer aan het gewest aanpalende deelgemeenten, waar geen vereniging gevestigd is.
 • Voor de provinciale vluchten is de straal beperkt tot de provincie.

Het Provinciaal Comité is bevoegd om samenspelen over de grenzen van de gewesten heen, uit aanpalende fusiegemeenten, goed te keuren, telkens voor de duur van één jaar.

In dergelijk geval wordt de kleinste vereniging of groep van verenigingen gevoegd bij het gewest waartoe de grootste vereniging of groep van verenigingen behoort, en dit op basis van het aantal hoklijsten van afgelopen speelseizoen. Wat betreft de deelnemingszone zullen enkel deelgemeenten, waar geen vereniging gevestigd is en die aanpalen aan de deelgemeente(n) van de vereniging(en) die overgaat (overgaan) naar een andere gewest, mee opgenomen kunnen worden.

Bij overgang van een vereniging naar een ander gewest ingevolge samenspel behouden de liefhebbers van die vereniging het recht om te blijven spelen in hun oorspronkelijk gewest voor zover ze in de deelnemingszone opgenomen zijn.

Artikel 6 (geschrapt 25-11-22)

Artikel 7.

Het Provinciaal Comité bepaalt de wijze van lossing, de lossingsuren en de lossingsplaatsen.

Artikel 8. 

Wanneer de duiven voor prijskampen de tweede dag nog moeten ingehouden worden wegens slechte weersomstandigheden dan gelden volgende richtlijnen :

 1. voor de snelheidsvluchten en halve fondvluchten
  In hoger vermelde omstandigheden mag de inrichter (hoofdbestuur van de vereniging of het hoofdbestuur van het verbond ingeval van samenspelend verbond) de tweede vluchtdag vanaf het uur voorzien in artikel 52 van het Nationaal Sportreglement één van volgende beslissingen nemen :
 • de wedstrijd uitstellen
 • de wedstrijd afgelasten
 • uitwijken naar een andere erkende lossingsplaats conform art 52 § 5.

  2. voor de provinciale vluchten
  De provinciale bestuursraad zal de tweede vluchtdag vanaf 10 uur beslissen over het afgelasten van de vlucht of het uitstellen van de lossing.

Het terugbezorgen aan de deelnemers van niet geloste duiven gebeurt overeenkomstig de door de betrokken inrichters (hoofdbestuur van de vereniging of hoofdbestuur van het verbond in geval van samenspelend verbond) verstrekte onderrichtingen aan de vergezeller en dit voor de aanvang van het seizoen.

Bij afgelasting van één wedstrijd of uitwijking naar een andere niet gelijkaardige lossingsplaats, in gevolge slechte weersomstandigheden, komen al de gelijkaardige wedstrijden van die dag uit het modelprogramma niet in aanmerking voor de provinciale gesubsidieerde kampioenschappen.

Artikel 9.

Vrije dubbelingen ter gelegenheid van wedstrijden gespeeld in verbond zijn toegelaten mits in achtneming van volgende richtlijnen:

 1. de deelnemingszone moet kleiner zijn dan de deelnemingszone van de hoofdwedstrijd en kan geen gemeenten bevatten dan deze van de hoofdwedstrijd.
 2. voor dubbelingen op de snelheid en kleine halve fond (t.e.m. Gien) moet de deelnemingszone beperkt blijven tot de grenzen van het gewest eventueel uitgebreid met één of meer aan het gewest aanpalende deelgemeenten, waar geen vereniging gevestigd is.
 3. voor de dubbelingen op provinciale vluchten moet de deelnemingszone beperkt blijven tot de grenzen van de provincie.
 4. voor de dubbelingen op (inter) nationale vluchten is de deelnemingszone vrij te bepalen.
 5. uitsluitend de liefhebbers die inkorven in het inkorvingsbureel (of in één van de lokalen van het verbond) dat de lokale dubbeling organiseert, kunnen deelnemen aan deze lokale dubbeling.

Artikel 10.

Het is de aangesloten liefhebbers verboden deel te nemen aan prijskampen en dubbelingen die niet door het Provinciaal Comité toegestaan werden of die buiten de maatschappelijke zetel georganiseerd worden.
De organisator van wedvluchten  of dubbelingen die niet werden goedgekeurd door het Provinciaal Comité zullen hiervoor verantwoordelijk worden gesteld. Bij volharding kan het Provinciaal Comité beslissen om één of meerdere inkorvingen voor wedvluchten uit de kalender van het lopende jaar en volgende jaren van deze vereniging of verbond  te laten schrappen.
Dit geldt eveneens voor het niet correct toepassingen van de deelnemingszones van de goedgekeurde kalender.

Artikel 11. 

De verenigingen en verbonden zijn  gehouden om voor aanvang van het seizoen hun programmaboekje (of enig ander document ter bekendmaking van hun in te richten wedvluchten) aan de provinciale entiteit over te maken.

De uitslagen van alle wedstrijden dienen ingegeven te worden op het voorziene platform van de KBDB, zowel van de hoofdwedstrijd als van de goedgekeurde dubbelingen.

Artikel 12.

Iedere liefhebber en vereniging is verplicht zich te onderwerpen op eender welk ogenblik aan de controleurs, aangesteld door het Provinciaal Comité. Deze hebben hiertoe een algemene vergunning of speciale opdracht. De controleurs moeten verslag uitbrengen bij de voorzitter van de controle kommissie, die het Provinciaal Comité in kennis zal stellen. Het Provinciaal Comité zal dan de aangewezen maatregelen nemen.

Artikel 13.

De maatschappijen zijn gehouden regelmatig de  lijsten van de verkochte ringen aan het secretariaat van de provinciale entiteit over te maken. Er zullen geen ringen meer afgeleverd worden indien de lijsten der verkochte ringen niet ingediend zijn. Dit kan online via het KBDB platform of door toezending van de lijsten aan de KBDB.

Artikel 14.

Elk inkorvingsbureel dient per vlucht de gebruikte gummi ringen (kleur en nummer) in te schrijven in een speciaal daartoe bestemd schrift met vermelding van de eventueel stuk gesprongen gummi ringen.

Artikel 15.
We spreken van een samenspel (= verbond) wanneer 2 of meer verenigingen beslissen om met elkaar een samenspel te vormen en als dusdanig gelijktijdig inkorven voor één en dezelfde wedstrijd (uitslag). Zij dienen hun samenspel aan te vragen bij het indienen van de reisroosters die uiterlijk 31 december dienen toe te komen bij de KBDB.

Artikel 16.

De vertegenwoordiger(s) van een vereniging in een samenspel (=verbond) dient (dienen) een bestuursfunctie te bekleden in hun vereniging waar ze aangesloten zijn. Het hoofdbestuur van het samenspel (verbond) kan dus bijgevolg enkel bestaan uit personen die in hun vereniging een bestuursfunctie uitoefenen, met uitzondering van de organisaties die van de PE Limburg een jaarlijkse bijzondere machtiging krijgen tot het inrichten van provinciale wedvluchten.

Artikel 17

Portduiven moeten op alle vluchten aangenomen worden, uitgezonderd voor nationale, interprovinciale en provinciale wedvluchten waar geen “port-“, “lap-“ of leerduiven mogen worden aangenomen.”.

De verenigingen die dit wensen, kunnen op de wedvluchten voor de port-, lap- of leerduiven deelgemeenten opnemen van buiten de deelnemingszone van de hoofdwedstrijd indien ze voldoet aan volgende twee voorwaarden :
– de bijkomende gemeente(n) paalt (palen) aan de grens van de deelgemeente waar de aanvragende vereniging gevestigd is.
EN
– de inrichter van de hoofdwedstrijd een schriftelijk akkoord geeft, ondertekend door de drie hoofdfuncties, en de vereniging dit akkoord waarin de deelgemeente (n) is (zijn) opgesomd, voorlegt aan het provinciaal comité van de PE Limburg uiterlijk 31 december.

De verzendingskosten aangerekend voor “port”-“lap”- of leerduiven mogen nooit hoger liggen dan de inleg voor kosten aangerekend voor de duiven die aan de wedvlucht deelnemen.


Opgesteld door het provinciaal comité overeenkomstig artikel 19 van het Huishoudelijk Reglement van de KBDB
Het reglement zal voorgelegd worden aan de provinciale algemene vergadering van 24-11-23

Het reglement zal voorgelegd worden aan de Nationale Zetel ter goedkeuring.