Privacy Policy

 

Algemene vergadering van 5 december 2018 
zaal ‘Elckerlyc’ St-Lambrechts-Herk

PDF-versie

Aanwezig voor de KBDB : Kempeneers Wim (voorzitter), Houbrechts Gino (O-Voorz.), Karel Pottel (Secretaris) en provinciaal secretaris Dubois E.

Naamafroeping van de verenigingen.
Bocholt verontschuldigd, Gelmen afwezig.
Er zijn 64 verenigingen vertegenwoordigd.

Vervolgens wordt er overgegaan tot de orde van de dag.
1 . Welkomwoord van de voorzitter namens het comité.
De voorzitter, de Heer L-Wim Kempeneers opent de zitting en vraagt een minuut stilte in acht te nemen voor de overleden duivenliefhebbers tijdens het afgelopen jaar. Hij bedankt namens het provinciaal comité de voorzitters en medewerkers in de verenigingen die het voor de duivenliefhebbers wekelijks mogelijk maken om hun hobby te beoefenen. Hij vraagt dan ook het nodige respect van de duivenliefhebbers voor deze personen. Tevens richt hij een woord van dank tot de lossingsverantwoordelijken en de vergezellers.
Door de warmte in 2018 is het een zwaar seizoen geworden. We hebben één rampweekend gehad. Al bij al is alles vrij positief verlopen met lossingen meestal voor 10 u.
Wij zijn door deputatie opgeroepen om te komen praten over het probleem van de verdwaalde duiven. De deputé was meegaand. De opvangcentra maken hun beklag over de reactie van de duivenliefhebbers wanneer ze een verdwaalde duif aangemeld krijgen alsook de te schaarse locaties waar duiven nog kunnen binnengebracht. Zij vagen aan de KBDB om te sensibiliseren.
Ik ben ontgoocheld over de commotie die de laatste weken ontstaan is. Er worden tal van initiatieven genomen om het zaterdagspel tegen te gaan. Wij werken overeenkomstig het nationaal en provinciaal reglement. Op de voorlopige dagorde worden de verenigen verzocht om hun voorstellen in te dienen. Wij hebben geen voorstellen ontvangen van de verenigingen. We gaan er dan vanuit dat u geen problemen heeft met het provinciaal sportreglement.
De bedoeling was om iedereen op één en dezelfde dag te laten lossen om problemen te vermijden. Op die wijze is het verloop van de wedstrijden gelijkaardig voor heel de provincie en strijden alle liefhebbers met gelijke wapens voor de kampioenschappen.
De heisa die vorig jaar geweest is om te verschuiven van zodra dat men hoorde dat het zaterdag of zondag slecht weer werd voorspeld, willen we vermijden. Bij zaterdag spel hebben de vergezellers geen druk omdat ze makkelijk een dag laten (zondag) kunnen lossen. Wat de dubbele snelheidsvluchten hebben we besloten om de kortste vlucht naar zondag te verschuiven.
Tenslotte dankt de voorzitter de pers die de duivensport onder de aandacht brengt.

2 . Verslag van de algemene vergadering van 29.11.2017
Er worden geen vragen of opmerkingen genoteerd.
Het verslag wordt unaniem goedgekeurd.

3 . Administratief verslag van de werking van de afdeling
Er worden geen vragen of opmerkingen genoteerd.
Het verslag wordt unaniem goedgekeurd.

4 . Evolutie van de duivensport
De voorzitter geeft de cijfers 2018 van het aantal leden in onze provincie :
2176 leden, 63 minder dan in 2017.
Er werden 131137 ringen verkocht, 3390 minder dan in 2017 wat gemiddeld neerkomt op 61 ringen per lid en 67 ringen per hok.

5 . Provinciaal sportreglement 2018
De heer Gino Houbrechts behandeld dit punt.
Er werden geen voorstellen ontvangen van de verenigingen die conform het reglement werden ingediend.
Het comité heeft in het provinciaal sportreglement een aantal aanpassingen gedaan met betrekking tot de sectoren. Vorige jaren is dat vaak ter sprake gekomen maar de beslissing werd nooit genomen. Dit jaar heeft het comité de knoop doorgehakt en in de twee resterende gewesten, de sectoren afgeschaft.

6 . Beslissingen van de nationale algemene vergadering van 26-10-18
Dit punt wordt door de heer Gino Houbrechts toegelicht.
De belangrijkste punten zijn :
• Bij de inkorving moeten de duiven onmiddellijk worden gedrenkt.
• De gummi wordt terug ingevoerd op grote halve fond wedvluchten. Dit was een voorstel van de Nationale Raad van Bestuur en Beheer en werd goedgekeurd door de Algemene Vergadering
• Bij het aanmelden moet de eerste duif binnen de 15 minuten en de 2de binnen een half uur aangemeld. Dit loet gebeuren met opgave van uur, minuten en seconden. Indien men de seconden niet mee meldt, wordt de duif geplaatst op één minuut later plus de effectieve seconden. Op de GHF en de Fond zal eenzelfde systeem van melden zijn, dus niet meer voor de ene categorie, de ringnummer en voor de andere de gummi. Men zal steeds de gummi melden. De nieuwe gummi’s die gemaakt zullen worden, beginnen steeds met 1, 2…, niet meer met 0, zodat de liefhebbers de liefhebbers de fout om drie cijfers te melden niet meer zullen maken.
• Overschrijven van de duiven. Alle duiven 2019 moeten overgeschreven worden.
• Dopingreglement : nu is sanctie voorzien voor weigering van doping (niet willen meewerken)

Vraag van de Heer Vansweevelt (Tessenderlo) : blijven de interprovinciale akkoorden? Ik heb gehoord dat de criteria van de kampioenschappen volledig zouden gewijzigd worden.

Gino : Er is geen vergadering van ons comité geweest waarop dit ter sprake is geweest

Vraag van (?) : Wat met het overschrijven van oude duiven?
Gino : De speelduiven moeten overgeschreven worden. Wprol schreef in 2018 automatisch de duiven over die niet op uw naam stonden

Vraag van Romain America (St. Truiden) In artikel 8 van het provinciaal reglement staat : bij slecht weer de wedstrijd uitstellen of afgelasten of “uitwijken naar een kortere lossingsplaats. In dit laatste geval zal de inrichter beslissen of de wedstrijd doorgaat of wordt geannuleerd.”
Dit is in strijd met nationaal sportreglement dat zegt dat als ge meer dan 10% korter komt, de wedstrijd wordt geannuleerd.

Gino : Dat is correct. We zullen in het provinciaal sportreglement verwijzen naar dat punt in het nationaal sportreglement.

7 . Voorstelling sportief programma 2018.

Zoals gezegd bij de intro zal de weekends van een dubbelvlucht op de snelheid, de kortste naar zondag verschuiven. Dit zal zijn op 20/4, 27/4, 18/5 en 22/6.
In de kalender hebben we ook voorzien dat er wat losplaatsen meer naar het oosten aan bod komen.

De heer Jean Conaert (Dilsen) De hele oostsector is voor zondag. Het trekt er niet op. We hebben niets te zeggen.

De heer Jaak Koninx (Zonhoven) : In naam van midden en oost wil ik melden dat we een enquête hebben gehouden. De hele Oost wil zondagspel en van de Midden zijn er 13 verenigingen die zondagspel willen en 7 die zaterdagspel willen. Ik ben benieuwd hoeveel liefhebbers er gaan afhaken. In Zonhoven had ik in 2018 2 nieuwe hoklijsten. 1 persoon kan zaterdag niet spelen. Voor 2019 heb ik 4 nieuwe. Er is daar een vrouw bij en die kan niet op zaterdag spelen.
Ik heb een mail gedaan naar de secretaris in verband met de stemming van midden en oost. Ik heb gebeld naar de nationale voorzitter, de heer Hermans. Hij heeft me gezegd dat in Oost-Vlaanderen zoveel tegenstand was dat men beslist heeft om terug te gaan naar zondag. Wij maken reclame op PlattelandsTV om liefhebbers bij te winnen en nu jagen ze ze weg.

Wim : Wij zijn gebonden aan statuten en reglementen. Er staat in dat het comité bevoegd is voor het opstellen van kalenders. Het is een algemene vergadering dus we kunnen niet alleen oost en midden laten stemmen.

Koninx (Zonhoven) : Dat hadden jullie ook eerder kunnen doen. Nu is er geen overleg geweest.

Marc Ramaekers (Halen) : Er is wel degelijk overleg geweest met alle verenigingen van west. Iedereen van de verenigingen heeft gevraagd om zaterdags te spelen. Het zaterdagspel is positief onthaald en er heeft niemand afgehaakt.

Koninx (Zonhoven) : Vorige week hebben de verenigingen al hun liefhebbers ingelicht en ik heb u de stemmingen doorgegeven. Er zijn nog mensen die zaterdag moeten werken.

Frans Rondags (Romershoven) : Wij hebben in 2018 ook voor het eerst zaterdag gespeeld. In het begin waren er ook tegenstanders. Nu willen de verenigingen zaterdagspel, 1 vereniging was tegen.

Gino : Ik heb iedereen hier gehoord. In het gewest Zuid-Oost is dat ook sceptisch onthaald maar nu was 90 % voor zaterdagspel. Ik stel voor om het een kans te geven en ik ondersteun het standpunt van Wim in zijn argumentering.

Conaert (Dilsen) : Gij beslist met drie beslist en wij hebben niet te zeggen.

Jos Vanormelingen (Alken – Midden) : Wat ge beslist maakt me niet uit als iedereen maar op dezelfde dag lost.

Er volgt een discussie tussen enkele verenigingen.
De heer Gino Houbrechts komt tussen en zegt dat we geen scheldpartijen tussen verenigingen willen. Ook in andere entiteiten wordt snelheid op zaterdag gespeeld worden.

Koninx (Zonhoven) : Wat moeten we doen om het provinciaal sportreglement te wijzigen?
De Voorzitter geeft lezing van de voorlopige dagorde wie werd verzonden aan de verenigingen. De vereniging kunnen conform artikel 29 voorstellen indienen.
Als ik de verenigingen tel van uw voor- en tegenstanders en ik tel alle gewesten mee dan is er nog steeds een meerderheid voor zaterdag. Als we dan de leden in die verenigingen in rekening brengen dan is er nog steeds een meerderheid voor zaterdagspel.

8 . Voorstellen voor de algemene vergadering.

Jean Hulshagen (Lummen) : We zouden willen vragen om art. 52 van het nationaal Sportreglement te wijzigen wat betreft het uur waarop men de 2de dag mag terugkeren. Op de halve fond geraken de voertuigen niet meer tijdig terug om nog een lossing te kunnen uitvoeren op kortere afstand.

De Voorzitter vraagt of de vergadering bezwaren heeft dat dit er een voorstel hierrond zal gedaan worden door de PE.

Geen bezwaar.

Eric Moors (Lanaken) : Een praktische vraag : Op Dizy en Chimay zullen er drie gewesten op dezelfde losplaats zijn. Hoe wordt er gelost?
Voorzitter : We hebben het voornemen om drie lossingen te doen.

Vanormelingen (Alken) : Wie is de inrichter van de provinciale vluchten?
Voorzitter : We zijn hier nog mee bezig.

Vanormelingen (Alken) : De Limburgse Fondclub heeft 10 cent meer geteld voor de eenzelfde afstand. De rangschikker van Chevrainvilliers doet dat werk goed. Ik stel voor dat deze inrichter van Chevrainvilliers ook de andere provinciale vluchten zou organiseren. Ik denk dat het goedkoper is en de inrichter staat aan de KBDB nog een % af voor het goede doel.

Bart Franssens (Paal) : Wij betalen inderdaad 5 cent per duif aan Limburg voor het goede doel. De LFC doet dat niet. Ik heb op de uitmaak afgelopen jaar ingestoken. Ik heb geschreven aan het provinciaal comité en gevraagd of we deze vluchten inderdaad mogen organiseren. Ik heb dat vandaag overhandigd.

Moors (Lanaken) : Chevrainvilliers is westelijk gelegen. We zouden liever een centraal gelegen vlucht hebben, vb Sens . Er is sprake geweest dat in Chevrainvilliers alle duiven samen moeten lossen met Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Antwerpen.

Voorzitter : Ik ben er zeker van dat wij niet samen lossen met de ander provincies. Zij verkiezen ook korte GHF (Vierzon) wat ik persoonlijk te kort vind. Wij gaan op iets meer dan 400 km een nationale lossing hebben. Ik ben benieuwd hoe dat verloopt als de wind eens uit het oosten of westen gaan waaien.

Lode Visschers : Mag Limburg apart gelost?
Voorzitter : We staan er drie keer en we zullen niet samen lossen.

Vansweevelt (Tessenderlo) : Ik hoop dat de provinciale vergadering vroeger zal zijn volgend jaar want nu moesten alle verenigingen hun hoklijsten opsturen om tijdig te zijn.
Voorzitter : Dat was onvoorzien. Volgend jaar beter.

De Voorzitter sluit hierop de vergadering.
De verenigingen worden uitgenodigd om hun omslag met de reisdocumenten, alsook een affiche en tombolaloten voor de provinciale dag te komen in ontvangst nemen. Er staan enkele dozen klaar met paramyxo-formulieren voor wie dit nodig heeft.
*******

 

 

 
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter