EuroCartridgeSmartDeals Print goedkoop en steun uw vereniging!! Meer info...
 Zowel leden als niet-leden kunnen inktpatronen bestellen via de website www.inktentonersvoorkbdb.be.   

Door het rolnummer van uw vereniging te vermelden, wordt 7 % van de aankoopprijs van de “Smartdeals”
 en 5% van de aankoopprijs van de ” Xerox XRC toners” geschonken aan uw vereniging.

 

 

 

 edit f2 Belangrijke data :

28 september 2018 : einddatum indienen provinciale kampioenschappen 2018
9 oktober 2018 : gewestvergadering Midden 19u30, Oost 20u30
11 oktober 2018 : gewestvergadering Zuid-Oost 19u30, West 20u30
19 oktober 2018 : KOTK Slotavond, Altenaar, 19u30, Alt-Hoeselt
24 november 2018 : Kampioenenviering LFC en LFM, Gemeenschapscentrum TENTAKEL in Zonhoven (Termolen).
28 november 2018 : provinciale algemene vergadering, Elckelyc, St.-Lambrechts-Herk
09 en 10 november 2018 : Nationale dagen - Stayen St.-Truiden
28 december 2018 : verdeling ringen 2019 aan de verenigingen van 9-12u
20-01-2019 PROVINCIALE KAMPIOENENVIERING 2018  KBDB LIMBURG in  ZAAL KWINT IN ZONHOVEN


DSC 0621 kl Provinciale kampioenschappen 2018
 Deelnemingsformulier
 Criteria


Bericht aan de duivenliefhebbers en verenigingen - 9-8-18

Het provinciaal comité heeft in overleg met de Limburgse Fondclub beslist om de provinciale wedvlucht uit Gien van 18/8 te vervangen door een provinciale wedvlucht uit Sourdun. Het vervoer zal zoals voorzien gebeuren door de Limburgse Verzendingsdienst.

De vlucht uit Gien van 25/8 zal doorgaan als een provinciale wedvlucht georganiseerd door de Limburgse Fondclub, dus geen euregiovlucht. Vervoer door de Limburgse Verzendingsdienst.

Wijziging zitdagen :

Wij informeren de duivenliefhebbers en verenigingen dat vanaf heden de zitdag in Limburg zal doorgaan op woensdag op de gebruikelijke uren (9u - 16u) en op de gebruikelijke plaats (zaal Elckerlyc, Pastorijstraat 4, 3500 Sint-Lambrechts-Herk - vlakbij de kerk)

 


PE Limburg - mededeling - wijziging reisrooster 

Wijziging vluchten van 30 juni 2018 ingevolge de zware weersomstandigheden.
De wedvlucht uit Sourdun van zaterdag 30 juni wordt afgelast.


Ter vervanging worden volgende vluchten in Frankrijk voorzien:
Gewest West : zaterdag 30-6 Soissons (ink. vrijdag)
Gewest Midden & Oost : zaterdag 30-6 Laon (ink. vrijdag)
Gewest Zuid-Oost : zaterdag 30-6 Trélou (ink. vrijdag)

Voor de provinciale kampioenschappen tellen deze vervangende vluchten Soissons, Trélou, Laon mee voor de snelheid, niet voor de kleine halve fond. 

De eerder voorziene Belgiëvluchten blijven behouden, alsook de euregionale vlucht uit Gien voor oude duiven.
Liefhebbers van de gewesten waarvan op vrijdag 2 inkorvingen plaatsvinden, nemen best contact met hun vereniging omtrent de inkorvingsuren.

 


 flyer 2018 correctie klein

Euregionale vluchten 2018
Volgende wedvluchten worden door Belgisch en Nederlands Limburg samen ingericht :
30-6 Gien (oude duiven)

04-8 Bergerac (oude duiven)

Meer info. 


Wij herinneren aan de tekst in de criteria van de provinciale kampioenschappen die het volgende voorziet:
"Bij afgelasting van één wedstrijd, ingevolge slechte weersomstandigheden, komen al de gelijkaardige wedstrijden van de dag uit het modelprogramma niet in aanmerking voor de provinciale gesubsidieerde kampioenschappen."
Dit was het geval op 9-6-18 voor de Belgiëvlucht.


Bijkomende wedvluchten voor het weekend van 16-17 juni 2018.

Wij informeren de Limburgse verenigingen en de duivenliefhebbers dat gezien de moeilijke opleerperiode voor de jonge duiven het comité na overleg heeft beslist om 
volgende bijkomende wedvluchten te voorzien voor het weekend van 16 en 17 juni.
De vluchten die reeds voorzien waren, blijven gewoon behouden.

LET OP !!  Deze bijkomende vluchten tellen niet mee voor de provinciale kampioenschappen.

Gewest Midden & Oost :
Prijsvlucht uit Chimay op zaterdag 16 juni enkel voor jonge duiven (oude mogen voor port ingekorfd worden)

Gewest West :
Prijsvlucht uit Momignies op zondag 17 juni enkel voor jonge duiven (oude mogen voor port ingekorfd worden)

Gewest Zuid-Oost:
Geen bijkomende prijsvlucht.


Wijziging vluchtkalender 2018
Ingevolge de moeilijke opleerperiode voor jonge duiven heeft het comité beslist volgende wijzigingen aan te brengen aan de vluchtkalender:

09.06 West                   Soissons wordt Momignies
09.06 Zuid-oost           Dizy wordt Chimay
10.06 Midden + oost  Laon wordt Chimay


Wijziging lossingsverantwoordelijken 2018

Lossingsverantwoordelijken 2018 :

Zondagspel snelheid
Lossing Midden & Oost : Dany Geerinck , Grootveldstraat 57, 3550 Zolder - 0478 73 31 76 


Bericht ter kennisgeving aan de verenigingen en verzendingen

Jaarlijks dient de lijst met de lossingen (zowel leervluchten als wedstrijdvluchten) op Waals grondgebied overgemaakt te worden aan de betrokken Waalse overheidsdienst.

Wijzigingen aan deze lijst dienen minimum 3 à 4 dagen voorafgaandelijk aan de lossing worden medegedeeld  tijdig de goedkeuring van de betrokken dienst kan worden bekomen.


Aan de verenigingen van het gewest Oost & Midden,

De leden van het provinciaal comité van afdeling Limburg hebben beslist – gezien de slechte weersomstandigheden van de laatste tijd voor wat betreft het opleren van jonge duiven – de lossing van zondag 27-5-18 die voorzien was in Chimay te vervangen door Mettet.

Gelieve uw leden in de mate van het mogelijke te informeren.

Namens het provinciaal comité,


Mededeling aan de verenigingen en duivenliefhebbers
Wij werden geïnformeerd dat er in 2018 niet gelost kan worden in Lorris.
De provinciale wedvlucht uit Lorris dd. 16-6-18 wordt vervangen door Gien. Bericht aan de duivenliefhebbers en verenigingen van de PE LImburg

Wij vestigen de aandacht op Artikel 17 van het provinciaal sportreglement (zie hieronder).
Zoals voorzien in artikel 37 van het nationaal sportreglement mogen enkel portduiven aanvaard worden op prijsvluchten wanneer het hok van de liefhebber die portduiven wil zetten zich in de deelnemingszone (straal) van de wedstrijd bevindt. 
Het provinciaal sportreglement kan hier een andere tekst voor voorzien, doch dat is niet het geval in Limburg.

Het is dus onnodig dat liefhebbers zich
 (soms op een andere dag) aanbieden bij verenigingen die deeluitmaken van een ander spel om aldaar portduiven in te korven wanneer hun hok niet kan deelnemen aan de wedstrijd aldaar. Verenigingen die deze portduiven van buiten de deelnemingszone aanvaarden zijn in strijd met de reglementen van de KBDB. 

Art. 17 van het provinciaal sportreglement:

"Portduiven moeten op alle programmavluchten aangenomen worden. Op midweekvluchten, voor –en najaarsvluchten, feestdag- en kermisvluchten beslist de inrichter of hij al dan niet portduiven aanvaardt.

Er wordt de aandacht gevestigd op artikel 37 van het Nationaal Sportreglement : “ Het inkorven van port/leerduiven van buiten de deelnemingszone van de vereniging is niet toegelaten tenzij anders bepaald door de PE/SPE. De verzendingskosten aangerekend voor “port”-“lap”- of leerduiven mogen nooit hoger liggen dan de inleg voor kosten aangerekend voor de duiven die aan de wedvlucht deelnemen. Voor nationale, interprovinciale en provinciale wedvluchten worden geen “port-“, “lap-“ of leerduiven aangenomen.”


Bericht aan de duivenliefhebbers en verenigingen van de PE LImburg

Art. 2. Nationaal Sportreglement 

“Uitsluitend de liefhebbers waarvan het duivenhok zich op Belgisch grondgebied bevindt, kunnen zich aansluiten bij de KBDB. De liefhebber, waarvan het duivenhok zich op buitenlands grondgebied bevindt, kan zich, onder geen enkel beding, aansluiten bij de KBDB. Het is aan de leden verboden op straf van voorlopige schorsing door de nationale raad van beheer en bestuur deel te nemen aan wedvluchten of leervluchten, tentoonstellingen, manifestaties, vergaderingen, feestelijkheden, enz... , ingericht door een vereniging (in de zin van artikel 14 van de KBDB-statuten) die geen lid is van de KBDB, zoals het ook aan onze verenigingen verboden is niet-leden aan hun wedvluchten, leervluchten of andere sportieve activiteiten, te laten deelnemen. Onze verenigingen mogen in hun schoot geen deelneming aan wedvluchten toelaten van niet-leden. Dit verbod geldt niet voor tentoonstellingen, manifestaties, vergaderingen of feestelijkheden ingericht in het buitenland op voorwaarde dat de buitenlandse inrichter of het buitenlands organisme werd erkend door zijn nationale federatie.”

Opgelet met artikel 2 NSR
Liefhebbers waarvan het hok niet gelegen is in België kunnen dus geen port of leerduiven komen korven in verenigingen van Belgisch Limburg. Het comité zal hier op toezien en via steekproeven dit controleren. Indien er inbreuken worden vastgesteld, zal dit gevolgen hebben voor de volgende inkorvingen van de in gebreke zijnde vereniging.
Dit geldt zowel voor prijsvluchten als voor leervluchten !!!!!!

 

Beide items (art 17 prov reglement en art 2 nationaal sportreglement) werden eerder reeds medegedeeld aan de vereniging in een begeleidend schrijven dat samen met de goedgekeurde reisroosters werd bezorgd. U kan dit document hier nalezen.


Samenstelling van het provinciaal comité van de PE Limburg 2018-2024:

Voorzitter : Wim Kempeneers
kempeneers wim
O-Voorzitter : Gino Houbrechts

houbrechts g
Secretaris-verslaggever : Karel Pottel

pottel karel

Lossingsverantwoordelijken 2018 :

Zaterdagspel snelheid
Lossing Zuid-Oost : Bruninx Roger, Kasteelstraat 54, 3770 Genoelselderen – 0496 32 91 71
Lossing West : Hulshagen Jean, Klaproosstraat 7, 3560 Lummen – 0476 21 18 49

Zondagspel snelheid
Lossing Midden & Oost : Dany Geerinck , Grootveldstraat 57, 3550 Zolder - 0478 73 31 76 


Vluchten met provinciale lossing (vanaf Sourdun)
Houbrechts Gino, Opleeuwstraat 63, 3840 Gors-Opleeuw – 0475 72 76 33  - Hoofdverantwoordelijke
Kempeneers Wim, Schalbroekstraat 12, 3560 Lummen – 0475 74 08 76


Maandag 12 maart 2018 vond in het Provinciehuis te Hasselt de plechtige uitreiking plaats van de prijzen van steden en gemeenten voor wat betreft de prijskamp van de jonge duiven op Bourges van 5-8-2017.
De eigenaar van de eerste jonge duif in Limburg, de tandem Rodiers-Pattyn nam uit handen van de Heer Gouverneur de "Prijs van de Gouverneur" in ontvangst.
Tevens vond de symbolische overhandiging van de cheque t.v.v. 'Een Hart voor Limburg' plaats. De vertegenwoordigster van dit initiatief, mevrouw Kristie Deckers, mocht de cheque in ontvangst nemen. Het bedrag dat wordt bijeengebracht door de Limburgse liefhebbers die deelnemen aan de provinciale Chevrainvilliers vluchten, werd door het provinciaal comité afgerond naar boven zodat het mooie bedrag van 2.000 euro kon worden geschonken.
Wij danken de heer Gouverneur voor de mooie omkadering en zijn aanwezigheid, alsook alle afgevaardigden van de Limburgse gemeenten en steden en uiteraard alle aanwezige laureaten, die wij via deze weg nogmaals feliciteren.


De volledige huldiging kan u hier zien.  <<<<<<<

 

ULB 042 KBDB LIMBURG ULB 040 KBDB LIMBURG


Ringenverdeling 2018 KBDB Limburg


Indeling sectoren en gewesten 2018


Prijs van de ring 2018 = 1.00 euro

De hokken die meer dan 150 ringen 2018 afnemen, zullen vanaf de 151ste ring 2,00 euro extra betalen op de prijs van 1.00 euro per ring. 
Een hok dat uit een tandem of tridem bestaat, valt onder dezelfde maatregel en betaalt dus ook vanaf de 151ste ring het supplement.
Voor de verenigingen verandert er niets, zij verkopen de ringen steeds aan 1.00 euro per ring aan de liefhebber. 
De KBDB administratie zal de surplus rechtstreeks aan de liefhebber factureren.

Deze maatregel vervangt de 3% regel op publieke en internet verkopingen.


2018 - Bericht aan de verenigingen en duivenliefhebbers van de PE Limburg - portduiven & dubbelen van duiven.

Port/leerduiven worden niet in de spiegellijst opgenomen. Alle misbruiken dienaangaande worden beschouwd als vervalsing van de uitslag en de inrichters worden verantwoordelijk gesteld voor deze inbreuk. Wij verwijzen hierbij tevens naar artikel 28 van het Nationaal Sportreglement dat voorziet dat de duiven die aan een prijskamp deelnemen moeten ingeschreven zijn op inschrijvingsformulieren die door de vereniging of verbond ter beschikking worden gesteld. Het automatisch dubbelen van duiven is dus niet toegelaten. De liefhebber dient in te schrijven voor de dubbeling, ook als ze gratis is.

- De verenigingen die het Limburgs programma volgen : zie hoger vermelde tekst

- De verenigingen die het Limburgs programma niet volgen en gekozen hebben voor het Vlaams-Brabants of Antwerps programma dienen overeenkomstig het akkoord tussen Limburg en beide Provinciale Entiteiten zich te schikken naar het sportief reglement van deze provinciale entiteit.

Verenigingen die palen aan Vlaams-Brabant
Art 22
Op de wedstrijdvluchten mogen geen port/leerduiven worden aanvaard van buiten de deelnemingszone. De port/leerduiven worden niet in de spiegellijst opgenomen. Vanaf de Frankrijkvluchten worden geen port/leerduiven meer aanvaard. Alle misbruiken dienaangaande worden beschouwd als vervalsing van de uitslag en de inrichters worden verantwoordelijk gesteld voor deze inbreuk.

Verenigingen die palen aan Antwerpen
Art. 7 
Vanaf de Frankrijkvluchten mogen er geen port- of leerduiven meer aangenomen worden in de prijskampen.


Artikel 8 Nationaal Sportreglement toelichting - wijziging nationale alg.verg. 24-2-16

Er mag een wedstrijd voor oude en een wedstrijd voor jarige voorzien worden op een wedvlucht OF (en dat sluit het ander uit) een uitslag voor oude en jaarduiven samen.
Eigenlijk dus zoals het in Limburg door de meeste verenigingen ook gedaan werd vroeger. (Samenvoegen van oude en jaarduiven vanaf het vertrek van de jonge duiven).

Dubbelen van jaarduiven tegen de oude duiven wanneer ze apart vliegen, is mogelijk, doch kan niet verplicht worden. De inrichters van de hoofdwedstrijd en van de dubbelingen beslissen of ze al dan niet het dubbelen van jaarduiven tegen de oude toelaten.
Dubbelen van de jaarduiven is enkel mogelijk als er een aparte uitslag voor oude en een aparte uitslag voor jaarduiven voorzien wordt. Indien er één uitslag voorzien wordt (oude en jaarduiven samen) dan kan dit niet.

Voor alle wedvluchten is voorzien dat als de inrichter van de hoofdwedstrijd oude en jaarse apart voorziet, alle dubbelingen op lagere niveaus ze ook apart moeten voorzien. Als de inrichter van de hoofdwedstrijd één uitslag voorziet, moeten alle dubbelingen op lagere niveaus  ook oude en jaarduiven samen op één uitslag spelen.


E-mail adres voor het verzenden van de wekelijkse uitslagen

De Limburgse verenigingen die dit wensen kunnen hun uitslagen versturen per e-mail ipv per post.
Het e-mail adres dat hiervoor gebruikt dient te worden is : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.


 - Stichtingsjaren Limburgse verenigingenMutaties:

Alle ringnummers die ter mutatie worden aangeboden, dienen vermeld te worden op een formulier "aanvraag tot mutatie" en vergezeld te zijn van de eigendomsbewijzen. Deze documenten zijn te verkrijgen in de verenigingen, op de provinciale afdeling en zijn ook downloadbaar via deze website (link formulieren onder het item Algemeen in de index van deze website). Wij verzoeken leden dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen; naam, adres, kbdb-lidnummer, jaartal duiven, kenteken van buitenlandse duiven (vb NL, DV, ...) l
Mutaties : Belgische ring = 2.00 euro, buitenlandse ring = 2.00 euro

Voor het uitvoeren van mutaties en het bestellen van ringen kan men eveneens steeds terecht bij de administratieve zetel te Halle -Gaasbeeksesteenweg 52-54, 1500 Halle. De financiële afhandeling dient te gebeuren door overschrijving naar het rek.nummer BE79 4338 2420 0133 (BIC: KREDBEBB). Gelieve in de mededeling steeds uw naam en adresgegevens te vermelden.


Zitdag in de afdeling in zaal Elckerlyc, Pastorijstraat 4, 3500 St.-Lambrechts-Herk : woensdag van 9u tot 12u en van 13u tot 16u


Mutaties: De Limburgse duivenliefhebbers kunnen voor het muteren van duiven (overschrijven op naam van de nieuwe eigenaar) tijdens het seizoen terecht op de afdeling, Pastorijstraat 4, 3500 Sint-Lambrechts-Herk op de zitdag zoals hierboven vermeld. De eigendomsbewijzen dienen steeds voorgelegd te worden.  .Kampioenschappen

2017

2016

2015

2014   foto's

2013   foto's

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter