Artikelen

Actueel

 

 

 

 

Wie lost waar ? (5-9-14 tot 7-9-14)


 

Tentoonstellingen BCK 2014-2015


Nationale Dagen 2014


Flyer Belgian Master      Website Belgian Master 


Nationale KBDB  wedvlucht uit Châteauroux dd. 9-8-2014

 

Resultaat op basis van de constaties
Oude duiven       Jaarduiven        Jonge duiven

  

ZONALE UITSLAGEN

 


PERSMEDEDELING


Samenwerkingsovereenkomst tussen de Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond (KBDB) en Bingoal om wedden op Belgische duiven op de wereldkaart te zetten.

Na een bewogen start en na bemiddeling door de Belgische kansspelcommissie hebben de Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond (KBDB) en wedkantoor Bingoal beslist om de handen in elkaar te slaan om het wedden op duiven duurzaam te ontwikkelen en om te evolueren naar een aantrekkelijk en uniek Belgisch exportproduct.

Steun voor de duivensport

Er is afgesproken dat 3% van de inzetten van de weddenschappen zal terugvloeien naar de duivensport. Deze gelden zullen gebruikt worden voor de financiering van IT infrastructuur, die nodig is om raceresultaten in real time te registreren en om alle controles te optimaliseren.

Exportproduct, naast bier en chocolade.

Belgische duiven en duivenraces, zijn wereldwijd erkend als absolute top, vooral in Azië. Dit is te danken aan inzet en passie van de Belgische duivenmelkers. Hierdoor ontstaat de opportuniteit om weddenschappen op Belgische duivenraces internationaal aan te bieden, in samenwerking met buitenlandse wedkantoren. Net als bij Euro Millions ontstaat er dan ook een grotere gemeenschappelijke "speelpot" waardoor er grotere winstmogelijkheden voor de wedders op duiven mogelijk worden. Als schoolvoorbeeld is er de Franse PMU die de paardenraces uit Frankrijk dagelijks op de wereldkaart plaatst.

De volgende race waarop gewed kan worden is Châteauroux deze zaterdag.

Michael CORNELIS
Bingoal
0489926863

Stefaan VAN BOCKSTAELE
Nationaal voorzitter KBDB

 


Bericht voor de liefhebbers en verenigingen van de PE Antwerpe

 

Vanaf 19 augustus zal er voor de PE Antwerpen terug een wekelijkse zitdag zijn, deze wekelijkse zitdag zal doorgaan op dinsdag tussen 13u en 16u in Café Den Berg, Antwerpsesteenweg 214, 2390 Malle 


PERSBERICHT

Wij herinneren aan de bepalingen voorzien door artikel 8 paragraaf 7 van het nationaal sportreglement, hierna overgenomen :

De oude duiven en de jaarlingen dienen VERPLICHTEND aan de wedvluchten deel te nemen:

- in hun eigen categorie, met een aparte uitslag, t.e.m. het weekend van de nationale wedvlucht vanuit Bourges II

- oude duiven en jaarlingen samen, met één uitslag, na het weekend van de nationale wedvlucht vanuit Bourges II, met uitzondering voor de nationale wedvluchten die worden ingericht het eerste en/of tweede weekend na Bourges II.

Dit betekent dus dat vanaf 9/8/2014 de oude duiven en jaarlingen samen dienen te vliegen in één uitslag. Dus vanaf 9/8/2014 geen aparte uitslag voor oude duiven en voor jaarlingen.  


P E R S M E D E D E L I N G

Wij bevestigen dat de huidige Teletekst pagina's (800 tot 813), beschikbaar blijven op de zender van VTM, dit tot het einde van het sportseizoen 2014.


 

Deelnemingsformulieren nationale en provinciale kampioenschappen en dubbeling Bourges voor de jeugd 


Persbericht 24/07/14

Criteria nationale kampioenschappen 2014

Gelet op het feit dat de Franse Federatie geen lossingsvergunningen meer aflevert voor Salbris, wordt Salbris, in de criteria van de nationale kampioenschappen 2014, vervangen door Gien voor de Franstalige SPE. 


Engelse duiven te Ieper op 19/7/14    filmpje lossing


Nieuwe coördinaten

Jarnac – Sigogne    +45.44.05  / -00.09.31


Sluitingsdagen provinciaal secretariaat West-Vlaanderen


Sluitingsdagen provinciaal secretariaat Oost-Vlaanderen


Bericht aan de verenigingen van Vlaams-Brabant - afgelasten van een wedvlucht


KBDB mededeling aan de verenigingen

De KBDB herinnert de verenigingen eraan dat het elektronisch bestand van de koppelingslijsten van de jonge duiven 2014 vóór 31/7/2014 dient doorgestuurd te worden aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 


Bericht aan de duivenliefhebbers - VERKOPINGEN

De nationale raad van bestuur en beheer van de KBDB doet opmerken dat de duivenliefhebbers die een verkoop van duiven houden, zich dienen te schikken naar de desbetreffende beschikkingen voorzien in het nationaal sportreglement, waarvan u hier de inhoud kan lezen.
Elke duivenliefhebber die via het internet een verkoop van duiven houdt dient een 'mededeling' aan de KBDB te zenden voor de verkoop alsook een 'overzicht van de verkochte duiven' na de verkoop. 
Voor publieke zaalverkopingen verwijzen we naar de desbetreffende documenten in het item 'algemeen' in het menu en vervolgens 'formulieren en documenten'.

Na ontvangst van deze documenten zal de KBDB een factuur zenden voor het betalen van de 3%. Gelieve de communicatie op deze factuur te vermelden bij betaling.
Volledigheidshalve geven we hierbij het rekeningnummer van de KBDB waarop deze betalingen dienen te gebeuren : 
BE78 7440 3641 3486  (BIC: KREDBEBB)    (= enkel voor verkopingen)Voor alle andere betalingen bij de KBDB is volgend rekeningnummer van toepassing : 
BE79 4338 2420 0133 ( BIC: KREDBEBB )

 


Nationale en internationale wedvluchten

De KBDB dringt erop aan om de beschikkingen, voorzien in de artikels 98 en 101 van het Nationaal Sportreglement (zoals hierna opgenomen), stipt na te leven qua controle en aanmelding.
Art. 98. NSR
Alle elektronisch ingekorfde duiven die deelnemen aan een internationale of een nationale wedvlucht zullen verplicht één
gummiring dragen. De duiven die deelnemen aan deze vluchten en mechanisch ingekorfd worden zullen twee gummi's dragen.
De twee gummiringen mogen niet aan dezelfde poot worden aangebracht.
Voor deze die deelnemen aan interprovinciale of provinciale wedvluchten moeten de richtlijnen van de inrichter dienaangaande
worden gevolgd.
De eerst aangekomen duif van iedere liefhebber in elke categorie zal verplicht worden geconstateerd en gecontroleerd. Bij gebrek,
zal ze één seconde nà de eerste controle worden geklasseerd. Indien deze nalatigheid meerdere duiven betreft, zullen deze, na de
eerste controle, geklasseerd worden, van seconde tot seconde, in volgorde van bestatiging. Indien geen enkele controle werd
uitgevoerd zullen alle bestatigingen worden geannuleerd.
Indien het elektronisch systeem faalt en er bij de inkorving slechts één gummi werd aangebracht, wordt de gummi gebruikt bij
wijze van 1ste bestatiging. De chip moet bestatigd worden ter controle (in een potje of rechtstreeks in functie van het type van de
gebruikte chip). Deze beschadigde chip zal, na het lichten van het toestel, moeten bewaard worden door de vereniging tot het
einde van het lopende vluchtseizoen.
Indien de controle niet tijdig wordt geklokt, moet de duif worden geklasseerd op de bestatiging van de controle (zie beschikkingen
van § 6, 7 en 8).
Bij gebrek aan een controletoestel dienen al de controlegummi's te worden ingeleverd samen met het
hoofdtoestel. Behalve van de eerst geklokte duif waarvan de controlegummi binnen de 10 minuten vanaf het
uur van bestatiging (in u, min, sec) in het hoofdtoestel wordt afgeklokt. Bij elektronische registratie is enkel
het afklokken van één gummi van de eerst geklokte duif verplicht ter controle (de overige ringen moeten in de
vereniging worden binnengebracht).
De formaliteiten van aanmelden en controleren zijn niet meer verplicht vanaf de 3de dag van bestatiging.
Deze voorschriften zijn slechts minimaal. De inrichters zijn bevoegd om ze nog strenger te maken, bvb. door de verplichting al
de duiven te controleren. Deze voorschriften dienen evenwel ter goedkeuring te worden voorgelegd aan het nationaal sportcomité
in het vooruitzicht van zijn jaarlijkse vergadering
Voor internationale, nationale, interprovinciale en provinciale vluchten is het gebruik van klokken die het uur van bestatiging
aangeven met een prik van een naald verboden, zowel hoofdtoestel als controletoestel.
Voor internationale en nationale vluchten zijn enkel elektronische systemen en QUARTZ-toestellen toegestaan als hoofdklok
(Quartz-toestellen eveneens als controleklok ).
Controle bestatigingen mogen, op eigen risico, in goedgekeurde mechanische toestellen gebeuren; deze kunnen evenwel NOOIT
in aanmerking worden genomen bij defect van de hoofdklok.

Art. 101 § 1 NSR
Voor de nationale wedvluchten vanaf Limoges, zullen de aankomsten van al de duiven, zonder uitzondering, via een communicatiemiddel aan hun respectievelijke inkorvingsburelen worden gemeld binnen de 10 minuten vanaf het uur van bestatiging (in u, min, sec). Deze meldingen zullen het juiste nummer van de gummiring, het uur van klokken, het uur van aanmelden, het eventueel tegenmerk en de naam van de liefhebber omvatten.
Voor de nationale wedvluchten beneden Limoges dient enkel de eerst geklokte duif per categorie op voormelde wijze te worden aangemeld.
Wanneer de termijn van 10 minuten is overschreden, zal, ingevolge een gegronde klacht, ingediend door iemand die er belang bij heeft, de duif worden geklasseerd op het uur van aanmelding van deze duif. Indien geen enkele aanmelding wordt gedaan zullen alle bestatigingen van deze liefhebber, in dezelfde categorie (en in haar dubbelingen), worden geannuleerd.
Een tweede melding volgt dan van zodra de liefhebber éénderde van het aantal ingekorfde duiven per categorie heeft geklokt; een eenvoudige opgave van het aantal aankomsten volstaat bij deze tweede aanmelding.

 

De inkorvingsburelen, die deze beschikkingen NIET STIPT naleven, zullen het voorwerp uitmaken van sancties.


Werkwijze doorsturen elektronische koppelingslijsten

Bricon

Unikon


6/5/2014

Rekening houdend met de aanwezigheid van een fabrikant van helikopters in de buurt van het lossingsterrein van Nijvel (Nivelles) evenals van 2 vliegvelden heeft de voorzitter van het nationaal sportcomité, dhr Dirk SCHREEL, de beslissing genomen dat er geen lossingen, ook geen Nederlandse lossingen, meer mogen worden uitgevoerd in Nijvel (Nivelles).


Bericht aan de liefhebbers van Vlaams-Brabant woonachtig aan de grens met Waals-Brabant 


Nationale en internationale wedvluchten 2014 - inkorvingsburelen 


Mededeling

Wij verzoeken de duivenliefhebbers en de verenigingen die zich aanbieden op de Nationale zetel te Halle of op de zitdagen in Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om hun betalingen zoveel mogelijk per bancontact te doen.


Dopingreglement 2014 (zie onder 'nationaal' in het menu en vervolgens 'reglementen')


ENQUETE FCI (Internationale Duivenliefhebbersbond) – VERLIES JONGE DUIVEN

De Veterinaire en Wetenschappelijke Commissie van de FCI heeft zich gebogen over de problematiek van de aanzienlijke verliezen van jonge duiven en de toename van gevallen van de zogenaamde jongeduivenziekte. De Veterinaire en Wetenschappelijke Commissie probeert de oorzaken te achterhalen. Dientengev

olge vraagt ze de medewerking van de Belgische liefhebbers met het invullen van het bijgevoegde formulier.

Indien u vragen aangaande het formulier hebt, aarzel niet deze over te maken aan het volgende e-mailadres : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het formulier dient uiterlijk begin september 2014 teruggestuurd te worden.

We danken u reeds bij voorbaat voor uw steun.

Namens de leden van de nationale raad van beheer en bestuur,
De nationale voorzitter,

Stefaan VAN BOCKSTAELE

BRIEF VAN FCI     -    ENQUETE


Bericht aan ALLE verenigingen

De leden van de nationale raad van beheer en bestuur herinneren u aan de NIEUWE beschikkingen voorzien door art. 8 van het NSR en dringen aan op een STIPTE naleving ervan.
Hierin wordt gestipuleerd dat het DUBBELEN van de JAARLINGEN bij de OUDE duiven wordt VERBODEN en dat de JAARLINGEN en de OUDE duiven verplichtend aan de wedvlucht dienen deel te nemen, in hun eigen categorie, met een aparte uitslag, t.e.m. het weekend van de nationale wedvlucht vanuit Bourges II (2.08.2014) en dit voor ALLE wedvluchten vanaf de snelheid t.e.m. de fondwedvluchten.

 


Persbericht KBDB - reorganisatie


Bericht aan de verenigingen 

Art. 43 van het nationaal sportreglement
Het document dat de verenigingen vrijstelt van de verantwoordelijkheden voorzien bij art. 43 van het NSR vindt u onder de rubriek "ALGEMEEN" – "FORMULIEREN en DOCUMENTEN"


Vrachtbrieven en attesten vaccinatie voor inkorvingsburelen 2014  (zie onder 'Algemeen' en 'Formulieren en documenten' in het menu)


DUIFAFSTANDEN

Coordinatenbureau Dornez
Landmeter-expert lan 040681
We meten afstanden op in gans Belgie , systeem DGPS
Beneluxlaan 79 

8700 Tielt 051/402123 0475/622456 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Verplichte inenting paramyxovirose


Voor al de nieuwe geo-coördinaten

Nationaal Bureau voor Coördinaten en afstanden
Stelsel WGS 84-coördinaten opgemeten met 3D DGPS
GSM 0476.203461 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nazichten en berekeningen

 


MEDEDELING NATIONALE DAGEN 2014

Gelieve nota te nemen dat de volgende Nationale Dagen zullen plaatsvinden op vrijdag 14 en zaterdag 15 november 2014.


P E R S M E D E D E L I N G

 

Wegens een hangende juridische procedure zal de opstelling van het klassement in het nationaal kampioenschap 2013 „As-Duif Kleine Halve-Fond Jaarlingen“ en de prijsuitreiking van dit kampioenschap op onze Nationale Dagen op 15.11.2013 worden geschorst.
 

Namens de nationale raad van beheer en bestuur,

De nationale voorzitter,

Stefaan VAN BOCKSTAELE. 


Duiventillen in agrarisch gebied vrijgesteld van stedebouwkundige vergunning                                                                           


Bijkomende instructies in verband met de nationale kampioenschappen 2013


Mededeling van de nationale raad van beheer en bestuur


Verschillende ziekenfondsen bieden hun leden een tegemoetkoming aan in het lidgeld voor een sportclub. Wij raden u aan contact te nemen met uw ziekenfonds teneinde na te gaan of u kan genieten van dergelijke tegemoetkoming


Nieuw promotiemateriaal

Polo wit of blauw =  € 15,00

T-shirt wit of blauw = € 8,00

+ eventuele verzendingskosten

Maten : M – L – XL – XXL

 

Ook nieuwe USB-sticks (4GB).  Prijs € 7,00.  


 

Bericht i.v.m. de aanvraag van een duplikaat-eigendomsbewijs

 

De KBDB heeft beslist om met ingang van 1 juni 2013 het afleveren van duplikaat-eigenomsbewijzen aan aanmelders van verdwaalde duiven stop te zetten. Het is dus onnodig om nog langer 10 euro/duplikaat  op onze rekening over te maken.

 

Indien de aanmelder in het bezit wenst te komen van het eigendomsbewijs of een duplikaat-eigendomsbewijs (ingeval van verlies van het origineel) dient hij de eigenaar van de duif zelf te contacteren.


Link naar het document voor de eigenaar - aanvraag duplikaat


Werkwijze voor de verenigingen inzake het doorsturen van elektronische koppelingslijsten


Ingevolge de wijziging in de procedure tot overschrijving van Belgische duiven vindt u op onze website, op de pagina “formulieren en documenten” onder de menuknop “Algemeen”, het document dat kan worden gebruikt indien u een duif (duiven) afstaat teneinde u te ontslagen van alle verantwoordelijkheid t.o.v. deze duif (duiven).


De Nationale Algemene Vergadering van 20.02.2013 heeft de procedure in verband met de overschrijving van duiven gewijzigd.

De nationale mandatarissen hebben echter de verplichting tot overschrijving voor duiven, dragers van buitenlandse ringen, behouden.  De kostprijs voor dergelijke overschrijving bedraagt voortaan 2,00 euro in plaats van 0,50 euro.


  

De KBDB heeft het genoegen u mede te delen dat hij de organisatie van de Olympiade in 2017 heeft toegewezen gekregen  .

 

 

 

 

Powered by: CDM ICT

Copyright © 2014.